Středa 5. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie
týkajících se unie kapitálových trhů
/sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, předkládám vám k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

V loňském a předloňském roce byla na evropské úrovni přijata řada právních předpisů, které se týkají dokončení projektu takzvané unie kapitálových trhů, což je projekt, který si klade za cíl více integrovat kapitálové trhy jednotlivých členských států. Tyto evropské právní předpisy je nyní třeba implementovat do českého práva, což činíme právě tímto návrhem. Konkrétně se jedná o revizi právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Dosud se obchodníci s cennými papíry řídí kapitálovými požadavky pro banky, což je pro většinu z nich zbytečně přísné, a proto dochází ke zmírnění tohoto režimu. Další oblastí je harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů, které na evropské úrovni doposud harmonizovány nebyly. Transpozice do českého právního řádu je spíše minimalistická, protože národní právní úprava již požadavky této směrnice z velké části splňuje.

Do českého právního řádu je třeba dále implementovat novou úpravu přeshraničního nabízení fondu kolektivního investování, které má být nově značně usnadněno a zpřehledněno. Návrh zákona rovněž implementuje právní úpravu financování udržitelnosti, známou jako takzvané zelené finance neboli poskytování služeb skupinového financování. Tyto oblasti jsou upraveny nařízeními, která jsou přímo použitelná, takže jejich implementace je rovněž minimalistická.

Dále provádíme některé drobné změny v souvislosti s revizí předpisů upravujících evropský systém dohledu nad finančním trhem. Zároveň podotýkám, že návrh jsme konzultovali s odbornou veřejností a s Českou národní bankou. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že zákon není nějak problematický, obsahuje celou řadu věcí převážně technického charakteru a implementuje evropské předpisy, protože se blíží konec volebního období, doufám, že bude načteno zkrácení lhůt, a doufám, že to získá vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Já bych se také snažil ve stručnosti popsat ten materiál, respektive ty nejvýznamnější změny. Mezi ty patří revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Návrh zákona také obsahuje harmonizaci právní úpravy krytých dluhopisů, právní úpravu přeshraničního nabízení investičních fondů. Upravuje se oblast podpory růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy, transparence oblasti financování udržitelnosti a harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb, takzvaného skupinového financování.

Ten balíček změn má za cíl integrovat kapitálové trhy Evropské unie. Unie kapitálových trhů je jeden z integračních projektů Evropské unie, na který se v posledních letech klade poměrně velký význam (důraz?). Jeho cílem je samozřejmě rozšířit možnosti přístupu ke kapitálu, a to nejen prostřednictvím bankovních institucí, ale právě i prostřednictvím kapitálového trhu, který hraje v Evropě třeba vůči Spojeným státům určitě menší roli.

O kapitálové unii bychom se samozřejmě mohli bavit dlouho, což nechci. Paní ministryně říkala, že to jsou víceméně technicistní věci. Považuji jednu věc za škodlivou, a to prorůstání environmentalistické ideologie přímo do legislativy postihující finanční a kapitálové trhy. Hovoří se konkrétně o takzvaném udržitelném financování. Myslím si a obávám se toho, že když z finančních trhů, z finančnictví opustíme striktně ekonomické, striktně finanční principy a začneme financovat a finance posuzovat i podle jistého zeleného aspektu tak, jak obsahuje tato legislativa, tak je to podle mého názoru cesta do pekel. To jsem považoval za potřebné k této jinak technicistní normě ale s tímto podle mě vážnou konsekvencí dodat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty u tohoto tisku, a to na 35 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže máme tady návrh na zkrácení na 35 dní. Tak ještě pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jsem tady o tom dneska hovořil. Ten projednávaný tisk je zase další legislativní plevel, je to transpozice směrnic Evropské unie. Já myslím, že to úplně nepotřebujeme. Dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Hrnčíř je na zamítnutí a pan poslanec Feranec na zkrácení. Takže se rozhlédnu, zdali někdo chce ještě vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím. Tak se táži, zda je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? Nemáte zájem. Slyším ťukání, takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu, který předložil poslanec SPD Jan Hrnčíř, aby byl tento návrh zamítnut. Ale my nemáme kvorum, tak ještě počkáme. (Na tabuli 64 přihlášených, vzápětí 67.) Tak už jo.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 73 poslanců, pro 12, proti 35. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Poznámka mimo mikrofon.) Zkrácení lhůty až na konec, prosím vás. Děkuji za připomínku, ale mám to pod kontrolou. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 77 poslanců, pro 74, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Žádný návrh nevidím.

 

Takže budeme už jenom hlasovat o tom, že zazněl v rozpravě návrh od pana poslance Ferance na zkrácení lhůty k projednání na 35 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 77 poslanců, pro 50, proti 21. Návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

A já končím první čtení tohoto zákona.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP