Středa 5. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

6.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti
dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie,
podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu
/sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést dohodu o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsanou 5. května 2020 v Bruselu, dále jen dohoda, budu zkracovat. Za Českou republiku dohodu podepsal tehdejší velvyslanec České republiky při Evropské unii Mgr. Jakub Dürr. Nyní se tato dohoda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací, neboť se z pohledu českého ústavního práva jedná o smlouvu prezidentské kategorie.

Sjednání dohody je završením dlouhodobých vztahů Evropské unie, Evropské komise a členských států EU o nalezení společného postupu při ukončování platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, které jsou s právem EU neslučitelné. Soudní dvůr EU v rozhodnutí ve věci Achmea C-284/16 z 6. března 2018 potvrdil neslučitelnost rozhodčích doložek obsažených v dvoustranných dohodách o investicích mezi členskými státy EU a stal se tak silným impulzem ke sjednání nejprve deklarace členských států o vůli členských států intraunijní investiční dohody vypovědět a následně ke sjednání předkládané dohody.

S dohodou nakonec vyslovilo souhlas 23 členských států EU, ostatní hodlají řešit situaci bilaterálně. Jedná se o Finsko, Švédsko, Velkou Británii, Rakousko a Irsko. Vzhledem k tomu, že dohoda neumožňuje výhrady a žádná ze smluvních stran dohody neuplatnila výjimku, vztahuje se ukončení platnosti předmětných dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy EU na celá území smluvních stran, to je včetně jejich takzvaných zámořských území.

Sjednání dohody je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR a s ostatními součástmi právního řádu, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU. Vstupem v platnost dohody pro ČR nenastane potřeba změny právního řádu ČR, dojde však k pozbytí platnosti všech stávajících dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, na něž se tato dohoda vztahuje, a to včetně všech dodatků a protokolů, k nim seznam těchto smluv máte v příloze číslo 1 k dohodě, a s vyloučením aplikace ochranných lhůt.

Samotná dohoda již vstoupila v platnost dne 29. srpna 2020, tedy 30 dnů poté, co byla schválena dle příslušných vnitrostátních procesů dvěma členskými státy EU, které jsou smluvní stranou dohody. Těmito státy byly Dánsko a Maďarsko. Pro každou smluvní stranu, která dohodu ratifikuje, přijme nebo schválí po jejím vstupu v platnost v souladu s odst. 1 článek 16 dohody, vstoupí dohoda v platnost 30 kalendářních dnů po dni, kdy tato smluvní strana uložila listinu o její ratifikaci, schválení nebo přijetí u depozitáře dohody.

Dohoda nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet České republiky, rozpočtové dopady, vztahující se k vedení probíhajících rozhodčích řízení, která jsou předmětem části 3 dohody, nelze v této chvíli konkrétně stanovit. Ve vztahu k přechodným opatřením probíhajícím a ukončeným rozhodčím řízením, obsaženým v části 3 dohody, lze dále konstatovat, že tato se týkají 17 ukončených a 4 probíhajících rozhodčích řízení. Přechodná opatření pro probíhající rozhodčí řízení lze použít pouze v případě zájmu investora a za současného ukončení či suspenze rozhodčího řízení.

Ve všech případech Česká republika rozporuje tvrzení žalobců rozhodčích řízení a lze předpokládat, že by tuto pozici Česká republika přijala i v rámci strukturovaného dialogu, pokud by jej zahájila. V tomto kontextu lze tedy uzavřít, že sjednání dohody nijak zásadně nemění rozpočtové dopady, související s existencí dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy, jejichž platnost je dohodou ukončuje, a nepředpokládá se proto vynaložení mimořádných nákladů souvisejících s těmito řízeními nad rámec těch, které by České republice vznikly i bez přijetí této dohody. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Petr Beitl. Je pan poslanec přítomen? (Hlasy z pléna.) Je přítomen? Není přítomen. Takže já bych požádal, aby... ze zahraničního výboru, jestli můžete určit nějakého zpravodaje. (Předsedající se radí.) Ano, tak možná předseda výboru. (Předsedající se odmlčí.) To je první čtení, takže já tady nemám usnesení, takže něco z hlavy... (Pobavení v sále.) Musíte z hlavy, pane poslanče. Tak já bych jenom naznačil, abyste věděl, je to souhlas s ratifikací, dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Navrhuji...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás ještě... já vás tedy nechám domluvit, ale musíme prohlasovat změnu zpravodaje. (Poslanec Veselý: Jo.) Já bych vás nechal domluvit, ale tak to prohlasujeme, jo? Ať je to korektní.

 

Kdo souhlasí se změnou zpravodaje na pana poslance Veselého?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno 91 poslanců, pro 73, proti žádný. Změna zpravodaje na pana předsedu výboru Veselého.

 

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji, kolegové, za mohutnou důvěru a vám, pane předsedající, za slovo. Já jenom stručně konstatuji, že zahraniční výbor se bude zabývat touto směrnicí, takže doporučuji, aby bylo postoupeno zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, ale na faktickou poznámku se mi hlásí pan poslanec Adam Kalous. Hlásí se taky s přednostním právem za klub SPD Radek Rozvoral. Tak prosím, takže místopředseda klubu Radek Rozvoral.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hnutí SPD nepodporuje implementaci a ratifikaci dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod a investicích mezi členskými státy Evropské unie. Za naprostý základ mezinárodních vztahů a jejich smluvních nastavení považujeme vztahy mezi samostatnými a suverénními státy, které si na základě dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti vzájemně upraví své záležitosti, a to zejména záležitosti obchodní a ekonomické, které se týkají jich samotných, popřípadě jejich firem a občanů. V tomto ohledu jsou dohody o investicích a jejich ochraně tradičním a funkčním nástrojem vnitrostátního a mezinárodního práva, kde si suverénní státy vzájemně nastaví své vztahy, protože jen ony vědí, co je pro ně a pro jejich občany nejlepší. Jsme proti tomu, abychom tyto kompetence delegovali na orgány Evropské unie, které z podstaty věci naše české národní a ekonomické zájmy nehájí a ani hájit nemohou.

Ale hlavně, Evropská unie je organizací dočasnou na rozdíl od národních států, které jsou trvalé, a dočasné je i členství některých států v Evropské unii, jak vidíme nyní například u Velké Británie. Proto není ani praktické rušit jakékoliv vzájemné dvoustranné dohody mezi členskými státy Evropské unie, protože zanedlouho může lehce nastat, že je budeme muset vyjednávat znovu. Proto navrhujeme zamítnutí tohoto tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Milan Feranec se hlásí, další přihlášku nemám do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Tady bych si znovu u tohoto tisku dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednání na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zkrácení o 30 dní, ano. Nikoho dalšího nemám, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj, paní... nemáte zájem. Takže budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Takže kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání... (Hlas mimo mikrofon.) Jo, aha. Tady byl návrh na zamítnutí, ano.

 

Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral navrhuje návrh na zamítnutí za SPD. Ten budeme hlasovat jako první. Odhlášení, já odhlašuji, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 82 poslanců, pro zamítnutí 9, proti zamítnutí 63. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? (Nemá.)

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno 83 poslanců, pro 82, proti žádný. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní ještě máme návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů. Pan poslanec Milan Feranec ho přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 85 poslanců, pro 62, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu. Tímto jsme i vyčerpali program 101. schůze Poslanecké sněmovny, tímto ji končím a nyní vyhlašuji pauzu na 15 minut, protože se vrátíme do 98. schůze. Začneme bodem 536, bude to v režimu tajné opět a bude se to týkat pana ministra Hamáčka. Takže se tady sejdeme za 15 minut, což je v 16.06, abychom technicky mohli připravit opět Sněmovnu na projednávání v režimu tajné. (Reakce v sále.)

Tak prosím vás, oprava, protože jsme zjistili, že do jednoho hlasovacího zařízení bylo něco nalito. Teď nevíme, jestli je to sabotáž, nebo co se stalo. Ale to říkám s úsměvem. Takže jsem byl požádán, abychom protáhli pauzu ještě o 5 minut, a pauza bude tedy 20 minut a bude to do 16.12. V 16.12 se sejdeme. Aspoň bude dostatečný čas připravit Sněmovnu pro jednání v režimu tajné.

 

(Schůze skončila v 15.52 hodin.)

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP