Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

327.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
/sněmovní tisk 731/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 28. května, rozprava ve třetím čtení byla přerušena pro nepřítomnost členů vlády, teď tady členy vlády máme včetně pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Pan poslanec Ondřej Babka jako zpravodaj je také přítomen. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 731/5, který je doručen od 15. dubna letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 731/6. (V sále je silný hluk.)

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které mám přihlášeného pana kolegu Lubomíra Volného, který je nepřítomen, takže jeho přihláška propadá. Další je přihlášený pan poslanec Jan Čižinský. Já mu neudělím slovo, dokud tady nebude klid. Je tady nesmírný hluk, kolegyně a kolegové! Prosím. Já vím, že debata o tomto tisku byla vzrušená minulý týden, a pokud ji chceme dokončit... Tak ještě s přednostním právem, pane kolego, pan místopředseda klubu Roman Kubíček. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si opět dovolím navrhnout zkrácení rozpravy na dvakrát 15 minut pro poslance v obecné i podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ve třetím čtení se vede jenom jedna rozprava, ale rozumím tomu návrhu. Budeme postupovat podle § 59. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných, dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Romana Kubíčka na zkrácení diskusní doby pro poslance v této věci na dvakrát 15 minut.

Zahájil jsem hlasování číslo 234. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 234, z přítomných 126 pro 79, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v diskusi vystoupením pana poslance Jana Čižinského. (Hluk v sále trvá.) Opět chvilku počkáme, pane kolego, než se sál uklidní. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Není úplně jednoduché navázat na předchozí debatu. Já jsem se tady vymezoval proti pozměňovacím návrhům pana kolegy Kotta, protože nerozumím tomu, co příroda nebo stromy panu poslanci Kottovi udělaly, ale chtěl jsem vyjasnit ještě jenom dvě věci. Havárie nad vodárenskou infrastrukturou se řeší podle § 8, řeší se neprodleně, strom je skácen, všechno se vyřeší později, vodovod je opraven.

A druhý důvod, proč podle mého názoru by bylo obrovskou chybou ten pozměňovací návrh přijmout, je problém s náhradní výsadbou, protože i tam vlastně kdyby se kácelo podle tohoto návrhu, tak by ty stromy nebyly ničím nahrazeny anebo nahrazeny jenom symbolicky, jak to bohužel dělají právě společnosti, které kácejí podle podobných paragrafů, tak symbolicky zasadí skutečně někde malé semenáčky, 60, 80 % zajde, a říkají, že to je ta náhradní výsadba. Takže před těmito pozměňovacími návrhy varuji.

A nakonec jenom poprosím o podporu jelena siky a douglasky tisolisté. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čižinskému. Pan poslanec Lubomír Volný je nepřítomen, takže jeho přihláška propadá jak první, tak druhá. Kdo dál do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr má zájem? Nemá zájem. Pan kolega Babka má zájem? Nemá. Paní poslankyně Oborná? Nemá zájem. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem výboru. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona a nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení, ani nebyly v rozpravy předneseny žádné legislativně technické úpravy, jestli se tedy nepočítají ty, které tady načítal kolega Mgr. Volný, jako že asi bych je ani neakceptoval, tak navrhuji dle usnesení výboru pro životní prostředí následující proceduru hlasování s tím, že ještě po dohodě s legislativou tato procedura bude shodná s usnesením výboru pro životní prostředí z jeho 37. schůze, nicméně bych si dovolil navrhnout v bodě 20, pokud bude návrh G přijat, nebo nebude přijat, tak bychom ještě poté hlasovali o návrhu H. Nyní tedy přečtu proceduru s tou změnou, kterou teď navrhuji, a tedy:

Jako první hlasování návrhy A1 až A19.

Návrhy I, sněmovní dokument 7630. Pokud bude přijat návrh I, SD 7630, je návrh B1 nehlasovatelný.

Poté návrh B1, návrh B2, návrh B3.

Návrh D. Pokud bude přijat návrh D, je návrh A20 nehlasovatelný.

Návrh A20.

Návrh C, SD 7596, návrh C, SD 7599, návrh C, SD 7598.

Návrh E, SD 7628.

Návrh F, SD 7651, návrh F, SD 7652.

Návrh J, SD 7485.

Návrh K, SD 7710. Pokud bude přijat návrh K, SD 7710, je K, SD 7709 nehlasovatelný. Návrh K, SD 7709.

Návrh J, SD 7629, návrh J, SD 763... a pardon.

Návrh G, a pokud bude přijat, je H nehlasovatelný.

A poslední hlasování - návrh H.

Ještě se vrátím k tomu, že padly v rozpravě návrhy na zpětvzetí návrhu, a to u sněmovního dokumentu 7631, 7632 a 7629, a o tomto bychom asi, pane předsedající, měli hlasovat. (Předsedající: To se musí hlasovat, ano.) A protože máme šest sněmovních dokumentů, pozměňovacích návrhů, které přímo souvisí a byly nahrány jako související ke sněmovnímu dokumentu 7631, tak poté by byly nehlasovatelné a vůbec bychom o nich nehlasovali. Jsou to sněmovní dokumenty 7732, 7730, 7731, 7733, 8134 a 7715. Nicméně vás možná poprosím teď o hlasování o tom zpětvzetí, abych když tak mohl upravit tu proceduru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nejdřív musíme schválit proceduru. Takže vážené kolegyně a kolegové, slyšeli jste proceduru, ve které budeme muset rozhodnout, že některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jestli souhlasí Sněmovna s jejich stažením. Ale je to až v té proceduře, protože to procedura obsahuje. To znamená, že by to byl první krok, který tam je, protože má vliv.

 

Poslanec Ondřej Babka: Já se omlouvám, já jsem tu proceduru načetl už bez toho stažení. Takže buď bychom hlasovali první o tom stažení, nebo bych musel načíst celou tu proceduru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, v pořádku. Tak to uděláme podle... Ale nejdřív se zeptám, jestli má někdo výhradu k proceduře. Ještě zagonguji. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci.

Prvním krokem tedy bude souhlas Poslanecké sněmovny s tím, že Sněmovna souhlasí se stažením pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a doputovaly do třetího čtení. Protože mají vliv na další pozměňovací návrhy, tak samozřejmě je to velmi důležitý krok. Ještě je zopakujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ondřej Babka: Ano, jde tedy o zpětvzetí návrhů - sněmovní dokumenty 7631, 7632 a 7629. Tyto tři pozměňovací návrhy prosím nechte hlasovat o jejich zpětvzetí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili všichni víme, o čem budeme hlasovat?

 

Budeme hlasovat o tom, že Sněmovna akceptuje zpětvzetí návrhů, které jsou součástí sněmovních dokumentů 7631, 7632 a 7629. O tom rozhodneme v hlasování 235.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 235, přítomno 163, pro 161 poslanec, proti nikdo. Bylo akceptováno.

 

Můžeme tedy pokračovat s navrženou procedurou.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji. V tom případě vás poprosím, nechte hlasovat tu proceduru tak, jak jsem ji načetl, s tím, že 19. bodem bude písmeno H, pokud nebude přijato písmeno G, a dvacáté hlasování bude o zákoně jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nikdo nenavrhuje změnu procedury. Rozhodneme v hlasování číslo 236.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro schválení procedury? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 236, 165 přítomných, 162 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme začít prvním pozměňovacím návrhem.

 

Poslanec Ondřej Babka: První pozměňovací návrhy jsou A1 až A19. Jsou to pozměňovací návrhy garančního výboru. Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 237. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 237, přítomno 167, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je pozměňovací návrh I, sněmovní dokument 7630 Radka Holomčíka, který ruší návrh B1. Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 238. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 238, přítomno 168, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji. V tom případě je pozměňovací návrh B1 nehlasovatelný. B2 je pozměňovací návrh zemědělského výboru, paní kolegyně Balaštíkové. Jde o legální držení trofejí a řešení administrativní zátěže převozu mrtvých jedinců. Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 239. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 239, přítomno 169, pro 141, proti 7. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji vám. Dalším návrhem je návrh B3, opět zemědělský výbor. Legislativně technické stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 240. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 240, přítomno 169, pro 167, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Dalším návrhem je pozměňovací návrh D, sněmovní dokument 8158, který je můj, a upravuje účinnost na 1. 1. 2022. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 241. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 241, přítomno 169, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Jelikož byl přijat návrh D, je A20 nehlasovatelný a jdeme na pozměňovací návrh C, sněmovní dokument 7596 paní kolegyně Dany Balcarové, který zavádí národní seznam invazních druhů. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 242. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 242, přítomno 169, pro 36, proti 91. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji. Další návrh je pod písmenem C, sněmovní dokument 7599, opět paní kolegyně Balcarové. Ten se týká toho, že ten, kdo povoluje kácení, musí nařídit náhradní výsadbu. Stanovisko výboru pro životní prostředí je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 243. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 243, přítomno 169, pro 32, proti 109. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je opět pod písmenem C, sněmovní dokument 7598 kolegyně Dany Balcarové, a týká se zrušení bodu 67 v čl. 1. Výbor přijal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 244. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 244, přítomno 169, pro 34, proti 116. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je pod písmenem E, sněmovní dokument 7628 kolegy Jana Zahradníka, a týká se vyřazení předkupního práva státu na nezastavěné pozemky. Výbor přijal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 245. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 245, přítomno 169, pro 16, proti 136. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji. Další je pod písmenem F, sněmovní dokument 7651 kolegy Jana Čižinského, a jedná se pracovně o douglasku tisolistou. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 246. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 246, přítomno 169, pro 33, proti 44. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je opět pod písmenem F, sněmovní dokument 7652 kolegy Jana Čižinského. Tentokrát se jedná o jelena siku. Výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 247. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 247, přítomno 169, pro 64, proti 3. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je pod písmenem J, sněmovní dokument 7485 pana kolegy Josefa Kotta, a týká se posílení práv vlastníků vodovodů a kanalizací a výbor přijal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 248 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 248, 169 přítomných, 37 pro, 61 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Další návrh je pod písmenem K, sněmovní dokument 7710. Jedná se o pozměňovací návrh kolegy Mariana Jurečky a jedná se o rozšíření kompetencí lesní stráže s možností zastavit vozidla a pořizovat záznamy. Výbor pro životní prostředí přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 249. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 249, 169 přítomných, 157 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ondřej Babka: Tento návrh byl přijat, tudíž je K, SD 7709, nehlasovatelný a návrh... pardon (Zpravodaj hledá v materiálech.)... návrh J, sněmovní dokument 7629, byl stažen. Stejně tak návrh J, sněmovní dokument 7632, byl stažen. A nyní vás poprosím, nechte hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G Petra Dolínka, sněmovní dokument 8157, který ruší celou úpravu zákona o myslivosti, která byla přijata v rámci takzvané kůrovcové novely zákonem č. 314/2019 Sb. a která by měla nabýt účinnosti na podzim tohoto roku. Výbor přijal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 250, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je... (Hlasy z pléna: Ministr!) Pardon, omlouvám se. Prohlašuji hlasování číslo 250 za zmatečné a požádám o stanovisko ministra životního prostředí. Pane ministře?

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 251. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 251, 169 přítomných, 118 pro, 33 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji. V tom případě je návrh H nehlasovatelný, protože je víceméně totožný, a tím pádem, pokud se nepletu, jelikož byl sněmovní dokument 7631, který se týkal novely mysliveckého zákona, stažen a Sněmovna s tím vyslovila souhlas, tak již nemáme o čem hlasovat, protože dalších šest pozměňovacích návrhů na tento pozměňovací návrh bylo navázáno. A já vás poprosím, nechte tedy hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se těch, kteří předkládali pozměňovací návrhy, jestli všechny byly vyčerpány? Myslím, že ano podle protokolu.

A ještě než přednesu návrh usnesení, konstatuji došlou omluvu pana poslance Antonína Staňka z dnešního jednání mezi 10.45 a 14.30.

 

Nyní tedy o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, podle sněmovního tisku 731, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 252 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 252, z přítomných 170 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 327.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP