Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

329.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/ - třetí čtení

Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už je u stolku zpravodajů. Požádám i zpravodaje garančního výboru pro zdravotnictví, pana poslance Vyzulu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů, a konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 864/4, který vám byl doručen 23. dubna 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 864/5. (Velký hluk v sále.)

Ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, ještě chviličku strpení. Opět požádám Sněmovnu o klid. Kolegové a kolegyně, projednáváme další bod. Pokud máte jiné diskuse, prosím v předsálí. Ale vážně, jsme ve třetím čtení, jde o závěrečné rozhodnutí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuju za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych k uvedení předloženého návrhu pouze připomenul, že jeho základními cíli jsou zakotvení předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept s označením "vysoce návyková látka" a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice. Ty elektronické recepty jsou takzvané recepty s modrým pruhem, které v tuto chvíli jsou listinné. Pouze a jedině v případě přijetí daného zákona to budou ty známé eRecepty, jak je známe již několik let.

V rámci druhého čtení návrhu bylo načteno 17 pozměňovacích návrhů. Jsem velice rád, že ve většině z nich zaujímáme shodné stanovisko s garančním výborem, kterým je výbor pro zdravotnictví. Přesto mi dovolte upozornit, že rozdílný názor zaujímám k doporučení výboru zejména v oblasti návrhů dotýkajících se prolomení hranice obsahu THC v technickém konopí a v produktech z konopí. Nemohu tedy souhlasit a ztotožnit se s doporučením garančního výboru pro podporu pozměňovacích návrhů označených písmeny A a B.

Nejprve mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru, který je uveden pod písmenem A, se kterým Ministerstvo zdravotnictví zásadně nesouhlasí, přičemž svůj nesouhlas s tímto návrhem vyjádřily také Generální ředitelství cel a Národní protidrogová centrála. Návrh zavádí pojem "technické konopí" a posouvá hranice obsahu THC v tomto konopí z původních 0,3 % v rostlině konopí na hodnotu 1 % v nově zavedeném pojmu "technické konopí". Posunutí této hranice by způsobilo chaos zejména v rámci obchodování s touto komoditou na společném evropském trhu, neboť takové odrůdy nejsou ze společného evropského katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Tento závažný nedostatek pak nelze vyřešit zakotvením výjimky z evropského práva v národní legislativní úpravě. Prolomení hranice 0,3 % THC by mělo též významný dopad do systému trestního práva, kde právě tato hranice slouží pro posouzení rozdílu mezi přestupkem a trestným činem. Uvedená změna by tak měla zásadní dopad do trestněprávní oblasti, která se konstituovala více jak 20 let. Zásadním problémem je však naprosté vyčlenění technického konopí, což je jednoznačně v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných a psychotropních látkách z roku 1961. Jedná se o úmluvu, která byla sice přijata již před 60 lety, nicméně stále se jí Česká republika musí řídit a je jí vázána. Jelikož je Česká republika demokratický právní stát, nelze tedy tuto úmluvu ignorovat.

Další pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B podal pan poslanec Vyzula. Návrh posouvá hranice obsahu THC, kterou může obsahovat konopný extrakt a tinktura, až na 1 % tak, aby se vyhnul klasifikaci návykové látky, což je taktéž v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných a psychotropních látkách tak, jak ji musíme dodržovat. Připustíme-li, že tento poslanecký návrh na sebe bere odpovědnost za zdravotní neškodnost takových produktů ve všech představitelných sférách, jako jsou potraviny, elektronické cigarety, potravinové doplňky a mnoho dalších výrobků, a to i při dlouhodobé expozici a různých formách podání, musím konstatovat, že k návrhu naprosto absentují vědecké podklady pro přijetí takové změny.

K hranici 1 % obsahu THC ještě musím připomenout, že zakotvení takto vysoké hranice by mělo zcela jistě hluboký dopad na ostatní členské země Evropské unie, kde je v nejliberálnějších zemích uznávanou hranicí obsahu THC hranice 0,2 %. Ani na této hranici však neexistuje na společné evropské úrovni dostatečná shoda a tento návrh tuto hranici ještě pětinásobně posunuje. S přihlédnutím k restriktivním opatřením v okolních zemích v oblasti konopí a též ze zkušenosti s alkoholovou turistikou v České republice se velice obávám, že se tímto opatřením naše země stane přitažlivou destinací pro specifický druh turistiky. Tento návrh tedy pokládám bez nějaké větší široké a odborné diskuse a doplnění vědeckých poznatků za poměrně rizikový.

Bohužel to není jediné nebezpečí tohoto návrhu s dobrým úmyslem pomoci pěstitelům léčebného konopí, a sejmout z pěstitelů povinnost disponovat certifikátem správné výrobní praxe tak vrhá tento návrh na konopí pro léčebné použití jakýsi stín farmaceutické substance druhé kategorie, při jejíž produkci není třeba dodržovat všechna nastavená pravidla výrobce léčivých látek, tedy tu správnou výrobní praxi. Tímto krokem nejen že se prakticky omezuje výkon kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv v této oblasti, umožňuje se vznik nedefinovaného meziproduktu bez potřebného certifikátu kvality, ale též významně komplikuje udělení licence k pěstování konopí pro léčebné použití. Tudíž s tímto návrhem Ministerstvo zdravotnictví nemůže souhlasit.

Nelze také souhlasit s většinou pozměňovacích návrhů pana poslance Vymazala označených jako F3 až F10, které obsahují různé dílčí změny zákona o návykových látkách, neboť jsou v rozporu s koncepcí a cíli zákona i mezinárodními závazky České republiky. Zde nacházíme plnou shodu se stanovisky garančního výboru.

Pozměňovací návrh F3 zavádí druhou kategorii odborné způsobilosti odpovědné osoby. Jednalo by se o výrazné oslabení odbornosti odpovědné osoby u činností s návykovými látkami, což by výrazně zvýšilo riziko nedbalostního zacházení s návykovými látkami, a představuje ohrožení veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh F4 ruší možnost zamítnutí žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami v případě, kdy žadatel prokazatelně zamýšlí užít povolení v rozporu s právními předpisy. Návykové látky jsou výrazně kontrolovanou komoditou, a proto je nezbytné, aby v rámci správního řízení existoval mechanismus, na základě kterého bude možné zabránit vydání povolení v takových případech.

Pozměňovací návrh F5 se snaží taxativně definovat podmínky a parametry pro zařazení nových látek na seznam návykových látek. Současný systém zařazování látek na seznam se však za více než sedm let fungování plně osvědčil. Každá z identifikovaných rizikových látek je hluboce a detailně diskutována v rámci ustanovené odborné pracovní skupiny a změna je podle mého názoru zcela zbytečná.

Pozměňovací návrh F6 zavádí právní nárok na povolení k dovozu a povolení k vývozu návykových látek. S ohledem na nastavený pevný systém obchodování s návykovými látkami a přípravky v rámci OSN na základě mezinárodních smluv je potřeba korigovat množství obchodované látky, není tudíž možné přijmout automatické vydávání povolení k dovozu či vývozu návykových látek a tím umožnit nekontrolované obchodování.

Pozměňovací návrh F7 umožňuje fyzické osobě zacházet v malém množství pro vlastní potřebu a pro účely poskytnutí vzorku s návykovou látkou. Tento návrh má umožnit vznik takzvaných aplikačních místností. Jedná se o zásadní rozpor s mezinárodním právem, neboť návrh nejenže připouští, ale přímo vytváří podmínky pro jiné než léčebné či vědecké použití návykových látek. Navíc argument, který jsem vyslechl na výboru pro zdravotnictví, že tento návrh má umožnit, aby si uživatel drogy došel pod dohledem vyzkoušet, zda ho droga zabije, nebo ne, mi přijde zcela absurdní.

Pozměňovací návrh F8 zavádí nový přestupek týkající se zpracování a skladování malého množství neoprávněně vypěstovaných rostlin či hub obsahujících návykovou látku. Tato otázka by měla být řešena po komplexním posouzení odborníky a diskusí mezi dotčenými orgány, například Policií ČR nebo samosprávami, kterým by připadla příslušnost rozhodovat nově zaváděný přestupek. K pozměňovacímu návrhu se vyjádřilo Ministerstvo spravedlnosti, které uvedlo, že bez odpovídající změny trestního zákoníku nelze s tímto návrhem souhlasit.

Pozměňovací návrhy F9 a F10 umožňují pěstovat a přechovávat rostliny konopí pro svou potřebu, což je v jednoznačném rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, neboť konopí je omamnou látkou ve smyslu této úmluvy i zákona o návykových látkách. V případě těchto dvou návrhů tak jde o prakticky totožný návrh, který byl v roce 2019 předložen této Sněmovně jako sněmovní tisk 331 a který byl zamítnut již v prvém čtení, neboť se jedná o bezbřehou legalizaci konopí.

Lze očekávat, že důsledkem přijetí jednoho z těchto pozměňovacích návrhů by byla též konopná turistika, a to zejména z jiných členských států Evropské unie, což by mělo za následek další, v návrhu neřešené problémy.

Tolik tedy k těm klíčovým pozměňovacím návrhům, které se zejména týkají otázky konopí a nakládání s touto omamnou látkou, a já vás žádám, aby hlasování respektovalo souhlas, případně nesouhlas Ministerstva zdravotnictví, neboť často skutečně ty návrhy jsou poměrně extenzivní a z našeho pohledu by to mohlo znamenat zásadní problém i pro Národní protidrogovou centrálu, případně Ministerstvo zdravotnictví a další subjekty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za jeho úvodní slovo pro třetí čtení. Nyní otevírám rozpravu ve třetím čtení a prvním přihlášeným je pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se Patrik Nacher. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po konzultaci s legislativním odborem navrhuji legislativně technické úpravy v návaznosti na znění pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení zemědělského výboru č. 202 ze 42. schůze, konané dne 17. února 2021 - je to obsaženo v tisku 864/2, který by bez této úpravy činil mé dva pozměňovací návrhy F9 a F10 nehlasovatelnými. Pozměňovací návrhy upravují tatáž ustanovení, avšak body nejsou věcně v konfliktu. Návrh zemědělského výboru i moje návrhy uceleným způsobem rozšiřují některá ustanovení o nové části, a pro zajištění jejich souladu je tedy třeba body v mém návrhu pouze technicky zjednodušit, aby bylo možno o nich hlasovat.

Za účelem odstranění technického nesouladu s pozměňovacím návrhem A a dosažení stavu hlasovatelnosti většího množství pozměňovacích návrhů navrhuji tedy ve svém návrhu F9, bod číslo 2, legislativně technicky upravit následovně. Bod 2 nově zní: "V části první se vkládá nový novelizační bod, který zní: 'Na konci § 2 se doplňuje písmeno x), které zní: přechováváním pro vlastní potřebu - tím se rozumí - získávání, zpracování, skladování nebo držba konopí nebo produktů z konopí určených pro vlastní potřebu léčebného použití'."

Dále abych umožnil hlasovatelnost bodu B22 v návrhu B pana profesory Vyzuly pro případ, že bude schválen můj návrh F9, navrhuji v návrhu F9 technicky zjednodušit bod 8 následovně. Bod 8 nově zní: "V části první čl. I bodě 75 v § 44c odst. 5 se slovo 'a' nahrazuje čárkou a za text '§ 24f odst. 3' se doplňují slova 'a § 24h odst. 7'." Věcně se jedná o totožnou úpravu, jde pouze o zjednodušení vkládaného textu tak, aby byl formálně kompatibilní se souvisejícím návrhem. Návrhy by se těmito technickými úpravami staly hlasovatelnými, to potvrdil i legislativně technický odbor.

Prakticky totožné legislativně technické úpravy pak navrhuji u svého pozměňovacího návrhu F10, který je alternativou pozměňovacího návrhu F9, a bude, stane-li se tento po legislativně technické změně hlasovatelným, hlasován pouze, pokud neprojde pozměňovací návrh F9. Pro tento případ tedy navrhuji v návrhu F10 body 2 a 8 upravit následovně. Bod 2 nově zní: "Na konci § 2 se doplňuje písmeno x), které zní: 'přechováváním pro vlastní potřebu získávání, zpracování, skladování nebo držba konopí nebo produktů z konopí určených pro vlastní potřebu léčebného použití'." Bod 8 nově zní: "V části první čl. I bodě 75 v § 44c odst. 5 se slovo 'a' nahrazuje čárkou a za text '§ 24f odst. 3' se doplňují slova 'a § 24i odst. 4'.

Navrhuji hlasovat zvlášť o bodech, které se týkají bodů 2 v návrzích F9 a F10, a o bodech, které se týkají bodů 8 v návrzích F9 a F10.

Proceduru pak za předpokladu schválení legislativně technických úprav navrhuji upravit následovně - to už je jen takové avízo, já to potom ještě zopakuji. Budou-li schváleny legislativně technické změny, stanou se návrhy F9 a F10 hlasovatelnými i při přijetí návrhu A. Navrhuji tedy v bodech 2, 3 a 4 vypustit tvrzení jejich nehlasovatelnosti a dále o nich hlasovat, jak je navrženo. Budou-li schváleny legislativně technické změny, návrh B22 se stane hlasovatelným i při přijetí návrhu F9 nebo F10, a tedy navrhuji tvrzení jeho nehlasovatelnosti vypustit z bodů 3, 4 a 6. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Radek Holomčík.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane ministře, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já si dovolím vystoupit dvakrát, abych to odlišil.

Jeden je pozměňovací návrh, který jsme dávali dohromady s ještě tedy poslancem Adamem Vojtěchem, zkráceně distanční výdej léků na předpis. Rozumím tomu, že to pravděpodobně v Poslanecké sněmovně v této chvíli neprojde, jak byla debata, jak to probíhalo na zdravotním výboru, nicméně i přesto si dovolím k tomu říct pár slov. Ten motiv toho byl, aby byla možnost - dneska volně prodejné léky lze posílat a lze si je objednávat na dálku, nicméně u léků na předpis to možné není. Zejména pro lidi s hendikepem je tak tedy problém, že musí fyzicky chodit do lékárny. Vtip je v tom, a ta iniciativa vzešla z Národní rady osob se zdravotním postižením - že prostě ti lidé se zdravotním postižením tam reálně nechodí. To znamená, ten argument, že tam je ten osobní kontakt, tam není, protože tam posílají asistenty, musí je platit a podobně. Ruku na srdce, kdo z nás někomu vyzvedl lék, nebo komu z nás někdo z rodiny vyzvedl lék, děje se to prostě běžně.

Nicméně my jsme akceptovali někdy až vyhrocenou debatu a já bych vám jenom chtěl říct, že i ten pozměňovací návrh jsme pozměnili, zjemnili a změkčili tak, abychom všechna rizika, která zde zazněla, rozptýlili. Jednak místo původního počtu 400 zpracovaných receptů v pozměňováku, o kterém se bude hlasovat, je 200 receptů, což je taková ta prevence, aby někdo neměl pocit, že se to tam bude střílet jako Baťa cvičky. Potom jsme zavedli takzvanou teritorialitu, to znamená, že povinnost zasílat léky by byla pouze v tom stejném okrese, což je zase prevence, aby trh neovládli ti velcí odněkud, třeba z Prahy. Stejně tak je tam zavedena povinnost, aby lékárna měla otevřeno osm hodin denně, to znamená, že nepůjde o nějaký e-shop, který se bude kamuflovat jak lékárna, ale půjde o skutečnou lékárnu plus povinnost, protože ta lékárna, která bude moct vydávat ty léky distančně, bude standardní lékárnou, která funguje minimálně pět let. To znamená zase prevence před tím, aby se teď narychlo nezřizovaly kvazi lékárny. Stejně tak i ta obava, že ten lék pak bude někde ponechán, třeba na poště, tak bude možné zásilku si pozdě zase vyzvednout zpátky v lékárně v případě, že pacient nebude dostižen.

Tolik stručně, jak jsme se to snažili přizpůsobit. Opakuji, že to funguje asi v 10 nebo ve 12 zemích Evropy, respektive Evropské unie. Respektuji vůli Sněmovny, která to pravděpodobně neschválí. Jsem ochoten se s někým z vás vsadit, protože si myslím, že dřív nebo později na to stejně dojde, takže v příštím volebním období tady něco takového nakonec schválíme, protože se digitalizaci při všech těch bezpečnostních prvcích, o kterých jsem mluvil, nevyhneme. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost a pak se přihlásím k tomu samopěstování konopí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Radka Holomčíka a připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás zde v krátkosti požádal o podporu pozměňovacích návrhů, které už přijal za své zemědělský výbor. Týkají se technického, tedy neomamného konopí.

Když se podíváme na budoucnost českého zemědělství, českého venkova, české krajiny, tak jedna z dějových příběhových linek, kterou musíme brát v potaz, je znovuobjevování zapomenutého, toho, co tady dřív bylo a my jsme to z nějakých důvodů zapomněli. Moje babička, která byla ročník 1913, celý život nebo většinu života pracovala v zemědělství. Bohužel tady s námi už není, ale mnohokrát mi vyprávěla, jak u nás na jihu Moravy v těch řekněme padesátých, částečně šedesátých letech bývalo technické konopí úplně běžné. Pěstovalo se ve velkém, pěstovalo se ve velké míře, protože lidi tehdy věděli, jaký je potenciál té rostliny, na co všechno se dá použít.

Naše návrhy, které jsme přijali v zemědělském výboru, v podstatě říkají jednu jednoduchou věc: přestaňme ze zemědělců, kteří se nedopustí ničeho špatného, dělat kriminálníky. Ten systém je teď nastavený tak, že můžete pěstovat konopí do 0,3 % THC. Řada odrůd tohle splňuje, ale bavíme se o přírodě. Prostě někdy se může stát, že vám zaprší, vyjde sluníčko, zaprší, vyjde sluníčko nebo přijde nějaký podobný extrém a prostě tu toleranci překročíte, ani nevíte jak. A co se stane? Zemědělec použil legální osivo, pěstoval to v souladu se všemi postupy, ničeho špatného se nedopustil, ale vlivem klimatických podmínek, které nemá možnost ovlivnit, je z něho kriminálník. Tohle je prostě špatně, tohle je špatně. Já si myslím, že obzvlášť teď, v této pocovidové době, kdy budeme potřebovat, abychom se nadechli, aby se zemědělství, hospodářství nadechlo, musíme hledat cesty, jak tomu jít naproti.

My jsme tady dva roky zpátky měli velký seminář, který se týkal ekonomického potenciálu konopí. Zazněly tam příspěvky lidí, kteří se věnují jeho využití ve stavebnictví, v potravinářství, v textilní výrobě a v řadě dalších odvětví, a tam jasně zaznělo, že pokud začneme přistupovat k technickému konopí trošku racionálně, trošku jako normální lidi, tak ekonomický potenciál, který je s tím spjatý - jsou to peníze pro české zemědělce, pro české zpracovatele, pro český venkov, pro Českou republiku a samozřejmě i pro českou státní kasu, je zbytečné si zavírat takovýmto hloupým způsobem dveře. V podstatě navrhujeme jednak to, aby se ten limit posunul na 1 % a aby zemědělci, pokud pěstují odrůdy z takzvaného katalogu schválených evropských odrůd, v podstatě prokázali, že to je tohleto osivo a už nebudou vystaveni žádné další buzeraci.

Když jsme to probírali na výboru, tak tam zaznívalo, že by to mohlo být zneužito rekreačním způsobem. Je to nesmysl. Tady u těchhle koncentrací prostě neexistuje způsob, jak to použít rekreačně, jak se říká. A i ekonomicky to prostě nedává smysl. To je rostlina, kterou můžeme používat v potravinářství, můžeme používat v technice, ve stavebnictví a v dalších odvětvích, tam má velký potenciál, ale zneužití je naprosto vyloučené. A když tady pan ministr hovořil o tom, že jdeme proti úmluvě: opět kdo byl na tom zemědělském výboru, tak ví, že to je absolutní nesmysl. I zástupce ministerstva, který tam hovořil, vlastně v závěru debaty připustil, že stát v intencích úmluvy má možnost ty věci, které se týkají konopí a dalších látek, regulovat v nějakých mantinelech. Zaznělo to tam a my se přesně v těchhle mantinelech držíme, takže v tomhle případě argumentovat Jednotnou úmluvou OSN o návykových látkách je prostě nesmysl. Já se obávám, že tady vidíme v přímém přenosu důsledek těžkého tlaku lobby. Nelíbí se mi to, protože to skutečně této zemi škodí.

Takže jsem vás chtěl poprosit o podporu našich návrhů, které přijal zemědělský výbor, a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí opět pan poslanec Tomáš Vymazal. Ale teď jedna faktická poznámka, takže pan ministr. Aha? A ještě pan zpravodaj, já jsem vás přes ten fascikl neviděl, takže pan ministr i pan zpravodaj - pan ministr tedy na faktickou a potom se hlásí pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já jenom technicky k tomu, co tady bylo řečeno o lobby a tak dále. My jsme ten návrh projednávali s Národní protidrogovou centrálou. Jestli pan poslanec chce říci, že Národní protidrogová centrála je zlobbovaná - asi ano, tak pak je to třeba tady říci skutečně na mikrofon, že máme zlobbovanou Národní protidrogovou centrálu, a pak se můžeme bavit dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou pan zpravodaj Rostislav Vyzula a připraví se na faktickou předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. (Poslanec Vyzula oznamuje, že nejde o faktickou poznámku.) Do diskuse, takže na faktickou Jaroslav Faltýnek tím pádem. Můžete. Pan předseda Faltýnek může, protože pan zpravodaj chce až do obecné rozpravy. Tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, ne jako předseda klubu ANO, ale jako předseda zemědělského výboru. My v této záležitosti jako zemědělský výbor jsme ve shodě s názorem Radka Holomčíka, který je místopředsedou zemědělského výboru a já se pokusím jenom laicky vysvětlit, v čem spočívá ten spor. Když se podíváte do svých materiálů, kdy zemědělský výbor přijal pozměňovací návrh, tak i zdravotní výbor jako garanční výbor ho podpořil a dal souhlasné stanovisko. Ministerstvo zdravotnictví s tím nesouhlasí, já tomu rozumím, rozhodne hlasování, nicméně ta debata, kterou já vedu i s kolegy, našimi lékaři v klubu, je o tom, že Ministerstvo zdravotnictví má dlouhodobý názor, že je pouze jedno konopí a jedno konopí rovná se droga. Předpokládám, že ti, co uvažují selským rozumem, vědí, že konopí se pěstuje na poli desítky, možná stovky let v Evropě - nejenom v Čechách, ale i v jiných státech - a že z toho konopí pro technické účely, které má zanedbatelný obsah THC, což je ta droga, se vyrábí, vyráběly v minulosti provazy, látky a další věci. Přece my nemůžeme přistoupit na tuto argumentaci, že je pouze jedno konopí, a když je pouze jedno konopí, tak že vlastně všechno konopí je droga. V tom je ten zásadní, principiální rozpor a já bych vás chtěl moc poprosit, abyste podpořili návrh zemědělského výboru, který získal na výboru drtivou většinu hlasů. Drtivou většinu hlasů napříč politickým spektrem. To je vše, děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se pan poslanec Patrik Nacher a potom se hlásí zpravodaj Rostislav Vyzula. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: (Pokládá na řečnický pult rozkvetlou rostlinu slunečnice v květináči.) Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, toto je slunečnice. Kdybyste chtěli vědět, proč tady mám slunečnici, tak je to z toho důvodu, že bych potřeboval vaši pozornost asi tak na dvě minuty, abych tady vysvětlil to, co považuji za naprosto největší paradox české protidrogové politiky.

Když si zkusíte představit, že tohle není slunečnice, ale že je to rostlina konopí - chápu, může to být těžší pro některé z vás - tak já jsem teď v pozici někoho, kdo pěstuje rostlinu konopí. A když pěstuji tu rostlinu konopí, tak podle všeho, co vím ze sdělovacích prostředků a tak, tak páchám přestupek. Za ten přestupek mi hrozí 15 000 korun. Takže kdyby mě policie v tuhle chvíli načapala, jak tady pěstuji rostlinu konopí, tak si Česká republika přijde na 15 000 korun, pokud dostanu pokutu. Budu potrestán tím, že mně propadne ta věc ještě, a tím to zhasne. Ale pokud se stane prostě ta zásadní věc, a to je ten paradox, o kterém chci mluvit, kdy já uchopím nůžky a té rostlině konopí oddělím květ. (Ustřihl nůžkami slunečnici květ.) Takhle. (Poznámky z pléna.) Chudák kytka, je to tak. Tak v tuto chvíli jsem se podle státního zastupitelství dopustil nikoliv pěstování konopí, ale výroby marihuany. Toto byla výroba marihuany v přímém přenosu a za výrobu marihuany v České republice hrozí nějakých dva až pět let - v tom prvním odstavci - odnětí svobody.

Ten paradox podle mě spočívá v tom, že místo abych byl pokutován 15 000 korunami za pěstování jedné rostliny, tak místo toho Česká republika vynaloží, já nevím, 100 000 korun na trestní řízení, ve kterém já s trochou štěstí dostanu podmínku, s trochou neštěstí skončím na dva roky ve vězení, nebo možná také na osm, jak se děje v poslední době.

Chtěl bych proto poprosit o podporu mého pozměňovacího návrhu F8, který tento paradox řeší tím, že zachovává trestní sankci nebo tu sankci prostě jenom v rovině přestupku, a v případě, že bych takto oddělil ten květ, že bych zpracovával rostlinu konopí, tak bych za to byl potrestán pouze pokutou a Česká republika by nevyhazovala zbytečně peníze za neúčinnou represi lidí, kteří si chtějí třeba vyrobit mastičku. Já vám moc děkuji za pozornost a ještě jednou prosím o podporu pozměňovacího návrhu F8. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se zpravodaj Rostislav Vyzula. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, nebudu tak květnatý jako kolega, ale vlastně na něj navážu. Tam máte v zásadě dva pozměňovací návrhy, které najdete - F9, F10, je to 8223, 8224, anebo to, o čem mluvil Tomáš Vymazal - F8, 8222. O co jde? My jsme se tady bavili o tom, že dneska dochází k paradoxní době, že při samopěstování konopí pro léčebné účely hrozí tomu člověku trestní stíhání a sazba několika let. Já jsem tady v prvním i ve druhém čtení říkal, co mě k tomu vedlo, protože jinak tohle není moje téma. Na mě se obrátila celá řada lidí, kteří si doma z různých důvodů, co si vzpomínám, byla to roztroušená skleróza a podobně, pěstovali pár rostlinek, teď jsou před soudem a někteří byli odsouzeni na několik let. Paradoxně tady budeme mít příští týden nebo přespříští týden sexuálně násilné trestné činy a my dneska v praxi vidíme, že za znásilnění je často nižší trest než za samopěstování konopí. To považuji za pro mě neuvěřitelné a nepřijatelné.

Když jsme to dávali s Tomášem Vymazalem dohromady, víme, že to je těžké, tak jsme to tam snížili, ten kompromis, na 600 gramů sušiny, tři rostliny, s tím, že ten dotyčný člověk se musí registrovat na Ministerstvu zdravotnictví. Máte tam dvě verze - že dokonce posílá fotodokumentaci z toho, kde to pěstuje. To znamená, že i ta řekněme tendence toho, že najednou se s tím teď rozbují trh a všichni to budou doma pěstovat, tak když to budou pěstovat, budou posílat fotky, budou se registrovat na Ministerstvu zdravotnictví a bude tam moct přijít kontrola a zkontrolovat to, proč ne? Ale my se tady bavíme o těch, co vždycky porušují zákony a předpisy, a ti se logicky vesměs nikam registrovat nebudou, takže ten, kdo už dneska to porušuje s cílem to porušovat, tak to bude dělat dál. Ten, kdo to opravdu používá z nějakých svých zdravotních důvodů, prostě na lékárnických váhách doslova váží, jestli tedy má doma si pěstovat ty rostliny a riskovat nějaký trest, anebo nikoliv.

V případě, že by tenhle pozměňovací návrh neprošel, pak je tady ten, o kterém mluvil tak hezky květnatě kolega Tomáš Vymazal, to jest že dává naroveň neoprávněné pěstování, což je dneska přestupek, a zpracovávání a skladování pro vlastní potřebu, což už je právě ten trestný čin. Já vás poprosím aspoň u toho o podporu. Je to F8, jestli si dobře pamatuji, číslo 8222 - prostě aby za to nehrozilo několik let vězení. Je to skutečně absurdní situace, nezlobte se na mě, a určitě se k tomu vrátíme, až tady bude ta mimořádná schůze k tomu znásilnění a podobně. Já vám děkuji ve vší pokoře za podporu. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí poslanec... Vy jste se odmázl, ale chcete. Ano, takže faktická poznámka - poslanec Leo Luzar. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Pokusím se být krátký. Na ten příklad s krásnou slunečnicí, která tady byla, bohužel už krásná není, byla ustřižena. Takových případů existuje strašně hodně.

Jsem držitelem zbrojního průkazu a musím zbraň nosit skrytě. Když ji nemám skrytě, je to přestupek na úseku zbraní a střeliva, hodně podobné. Ale když tu zbraň vytáhnu takhle v autobuse, tak už je to trestný čin, protože ti ostatní to můžou vnímat úplně jinak. Těchto příkladů můžu najít desítky. Když vy operujete tím, že jenom ustřižením pár kvítků se dopouštíte výroby, já jenom vytažením té skrytě nošené zbraně se můžu dopustit nechtě vyhrožování, nechtě dalších trestných činů spojených s tím. Ona ta definice je trošku problém. A teď vůbec neberu, že možná máte pravdu. Pouze příklad jste zvolil velice nevhodný, možná mediálně efektní, a také bych tady mohl se skrytou zbraní apelovat a dělat něco podobného.

Problém, který vidím v tomto, je, že tady jsou lidé, kteří, ač mají indikovanou chorobu a lékař jim řekne: Já vám tady předepíšu lék, nemají ty prostředky anebo chtějí větší dávku, silnější dávku. Většinou jsou to senioři, kteří ve zdravotních problémech na toto naráží. Já bych šel spíše cestou, spíše cestou zákonnou, že bych odtrestnil u těchto lidí, kteří mají indikovanou, lékařsky indikovanou potřebu, odtrestnil to, že se u nich tato dávka najde nebo toto pěstování provádí. A to lze již udělat. A je možno to i zkontrolovat, když přijde policista za seniorem, který má na zahrádce ty rostlinky, tak on mu předloží potvrzení lékaře, případně to půjde k přestupkovému řízení nebo k něčemu takovému, kde doloží, že má lékařsky indikovanou tuto záležitost, a nebude trestán. Jde o to, jestli trest, nebo netrest. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. (Nemá zájem vystoupit.) Já vím, ale naskočil jste ještě jednou potom. Dobře, takže zpravodaj Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobré odpoledne. Pane předsedající, děkuji. Jenom pár úvah, prosím vás, k tomu celému tisku a k této novele.

Novela původně šla především za tím, abychom mohli předepisovat elektronické recepty pro opiáty, to je jedna stránka. A druhá stránka je, aby léčebné konopí pro pacienty bylo lépe dostupné, poněvadž v současné době je tam určitý monopol při výrobě a pěstování, a cena je tím pádem vyšší. Tady tou novelou nastavujeme jakousi určitou možnost konkurence a tím pravděpodobně dojde ke snížení ceny. Teď k tomu jednomu procentu THC u technického konopí. Já jsem se na to díval, chápu všechny ty právní dopady, ale já jsem se na to díval čistě odborně. Sehnal jsem si opravdu stohy klinických studií a ty studie všechny, ani jedna z nich se tedy nezabývá tak nízkou dávkou - jedním procentem THC. Všechny začínají od 10 % a víc.

Upozorňuji jenom, že léčebné konopí má obsah THC, té psychotropní látky, kolem 20 až 25 %. To jedno procento je podle mě a podle odborné literatury jenom vyloženě placebem a nevidím v tom žádný problém, proč bychom to nemohli dát do produktů, které obsahují hlavně CBD, což je nepsychotropní látka - a jsou to různé masti, jsou to různé extrakty a tak, které se dneska již prodávají.

Dále potom, bylo tady řečeno ze strany ministerstva ohledně toho, že porušujeme nebo nějakým způsobem snižujeme správnou výrobní praxi u výrobců. Nikoliv prosím. Jde o to, že na jedné straně jsou pěstitelé, na druhé straně jsou výrobci a ten výrobce může být samozřejmě zároveň pěstitel, ale také ne. Pěstitel samozřejmě podléhá přísným kritériím správné pěstitelské praxe a výrobce podléhá přísným kritériím správné výrobní praxe. A to je tam naprosto jednoznačně dáno tak, aby ty prostředky byly bezpečné.

Potom jenom krátkou úvahu k zásilkovému prodeji léčiv pana poslance Nachera a pana poslance Vojtěcha. Tak ano, pravděpodobně je to určitá cesta budoucnosti, ale upřímně řečeno, v současné době na to nejsme připraveni. Osobně shledávám riziko hlavně v tom, že se znevýhodní malé lékárny, což si myslím, že není správné, poněvadž ty lékárny také musí z něčeho žít, a je to malá lékárna někde na vesnici v Podkrkonoší. A to by tak asi zatím bylo všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu omluvu. Od 11.30 do 12.30 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Pekarová Adamová. Rozhlédnu se, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Ano, pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj také? Ne. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Velmi stručně se pokusím reagovat, byť vím, že samozřejmě jsou tady asi názory opačné. Pokud jde o to zemědělské konopí, ano, pravdou je, že ono se tady možná stovky let využívá, ale problém je ve využití vrcholíku rostliny konopí. Ten se prostě standardně takto nikdy nevyužíval a to je ten základní problém, využití toho vrcholíku, nikoliv té samotné rostliny, která se využívala pro možná různé takové účely, které tady byly v té zemědělské oblasti popsány. Takže proto tam vidíme to riziko a proto nemohu tento návrh podpořit.

Pokud jde o ještě debaty ohledně pěstování, samopěstování konopí pro léčebné účely, já už jsem to tady řešil dříve. Myslím si, že to už skutečně teď není relevantní, protože máme tady systém léčebného konopí, které je předepisováno lékaři, čím dál tím více lékařů v tom systému je zařazeno, ječím dál tím větší produkce léčebného konopí objektivně u nás. A právě proto také děláme tento návrh, abychom opět rozšířili počty pěstitelů, ale léčebného konopí, protože to, co si lidé pěstují doma, to není léčebné konopí. Tam není garantován podíl THC, CBD, mohou tam být nějaké plísně a podobně. Takže když si někdo pěstuje doma konopí, tak to neznamená, že si pěstuje léčebné konopí. Pěstuje si něco, co vlastně neví, co v tom je, v té rostlině, co obsahuje, na rozdíl od léčebného konopí, kde je určitá jasná garance i té správné výrobní praxe, ale i samozřejmě ověření, že je to léčivá látka, která je předepsaná lékařem.

A myslím si, že dnes skutečně dostupnost léčebného konopí není v České republice problém, a není důvod tedy umožňovat samopěstování z důvodu léčebných. Takže já prosím o nepodporu tohoto návrhu, ale samozřejmě rozhodne Poslanecká sněmovna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu další omluvy. Poslanec Ondřej Polanský se omlouvá do 18 hodin z pracovních důvodů a z jednání Sněmovny se 2. 6. z pracovních důvodů omlouvá poslankyně Jana Levová.

Takže závěrečné slovo ještě za zemědělský výbor - pan poslanec Tureček zájem nemá. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. (Gong.) Já tedy prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Usnesení 387 z výboru pro zdravotnictví z 88. schůze ze dne 13. května máte na stole. Tady je uvedena hlasovací procedura, která má 25 kroků. Není příliš složitá, i když může se nám nějakým způsobem i zamotat.

1. Jsou zde návrhy legislativně technických úprav. Máme tam úpravu pana poslance Vymazala.

2. Je to pozměňovací návrh A, to je A1 až A27 jako celek. Bude-li přijato A, jsou nehlasovatelné B3, D2, F2, F9 a F10.

3. Je to F9 při nepřijetí A. Bude-li přijato F9, jsou nehlasovatelné B3, B22 a F10.

4. F10 při nepřijetí A nebo F9. Bude-li přijato F10, jsou nehlasovatelné B3 a B22.

5. P3 při nepřijetí A, F9 nebo F10.

6. Je to pozměňovací návrh B22 při nepřijetí F9 nebo F10.

7. D2 při nepřijetí A.

8. F2 při nepřijetí A.

9. B1 a B2 společně.

10. B4, B5, B7 až B21 jako celek.

11. B6 a B23 společně. Nehlasovatelné jsou tím pádem D1 a D3, které jsou totožné s B6 a B23.

12. C3. Bude-li přijat C3, jsou nehlasovatelné B24 a D4.

13. C1.

14. C2. Bude-li přijat C2, jsou nehlasovatelné B24 a D4.

15. B24 při nepřijetí C3 a C2. Nehlasovatelné je D4, protože je totožné s B24.

16. C4

17. D5.

18. E.

19. F1.

20. F3.

21. F4.

22. F5.

23. F6.

24. F7.

25. F8.

26. Hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Procedura byla přečtena. Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Nejprve si tedy odhlasujeme, zdali souhlasíme s procedurou. Pan poslanec Vymazal, prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil navrhnout avizovanou úpravu procedury, a to konkrétně v tom, že budou-li schváleny legislativně technické změny, které jsem navrhl, stanou se návrhy F9 a F10 hlasovatelnými i při přijetí návrhu A. Proto navrhuji v bodech 2, 3, 4 stávající procedury vypustit tvrzení o jejich nehlasovatelnosti a dále o nich hlasovat, jak je navrženo. Budou-li schváleny legislativně technické změny, i návrh B22 se stane hlasovatelným i při přijetí návrhu F9 a F10. Tedy navrhuji tvrzení o nehlasovatelnosti vypustit z bodu 3, 4 a 6.

Já jsem předtím mimochodem špatně řekl, že navrhuji hlasovat zvlášť o jednotlivých bodech, které jsem měnil legislativně technickými úpravami, ale ty moje pozměňovací návrhy F9 a F10 se musí hlasovat dohromady, takže se prostě budou hlasovat dohromady. To je to, co navrhuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane zpravodaji, budeme hlasovat dle návrhu pana poslance Vymazala, nebo co navrhujete?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Napřed budeme hlasovat o... protože já chápu jeho návrh jako legislativně technickou úpravu - takže bychom měli hlasovat o hlasovací proceduře výboru, která byla řečena.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě pan poslanec Vymazal?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: A potom budeme hlasovat o jeho návrhu legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já to vnímám tak, že je tady protinávrh ze strany pana poslance Vymazala a pak je tady váš původní návrh, pane zpravodaji. Je to takto? Pane poslanče?

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Já myslím, že to pan zpravodaj chápe správně. Podle mě by největší smysl dávalo hlasovat o legislativně technických úpravách, pak by se mohlo stát, že můj návrh procedury už bude úplně irelevantní, pokud nebudou přijaty legislativně technické úpravy, a pokud budou přijaty, tak potom hlasovat o proceduře. Ale nevím, jestli je to možné.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobře. Můžeme hlasovat o legislativně technických úpravách poslance Vymazala. Pokud budou přijaty, tak vlastně budeme mít novou hlasovací proceduru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře.

 

Takže víme všichni, o čem hlasujeme, takže ohledně procedury je to tedy návrh pana zpravodaje, pana poslance Vyzuly.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 259, přihlášeno 167 poslanců, pro 33, proti 4. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Takže teď bychom hlasovali o hlasovací proceduře, která byla navržena garančním zdravotním výborem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, jak jste nám přečetl.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 260, přihlášeno 169 poslanců, pro 146, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Teď můžeme hlasovat podle procedury. Další návrhy legislativně technických úprav nebyly načteny, takže přejdeme k bodu 2. Je to pozměňovací návrh A1 až A27, to je usnesení zemědělského výboru ze dne 17. 2. Upravuje to technické konopí versus léčebné konopí a hranici technického do 1 %. Stanovisko zdravotního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 261, přihlášeno 169 poslanců, pro 111, proti 11. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Tím pádem, když byl přijat pozměňovací návrh zemědělského výboru, nebude hlasováno o F9, F10, B3, D2 a F2. Takže dále postupujeme až na pozměňovací návrh B22, protože ten by byl při nepřijetí F9 a F10 - o tom jsme nehlasovali, takže o něm můžeme hlasovat. Určuje pravidla správné pěstitelské praxe pro pěstování konopí, což stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 262, přihlášeno 169 poslanců, pro 100, proti 7. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále D2 není hlasovatelný, protože jsme přijali A, dále F2 je nehlasovatelný, protože jsme přijali A. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 a B2 společně. Jedná se o můj pozměňovací návrh. Je to definice návykové látky, kdy se (na) konopný extrakt a tinkturu nenahlíží jako na návykovou látku, když obsahuje nejvýše 1 % THC. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 263, přihlášeno 169 poslanců, pro 140, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je pozměňovací návrh opět můj - B4, B5, B7 až B21. Stanoví definici extraktu z konopí pro léčebné použití. Pro pěstování konopí pro léčebné použití není nutné být držitelem certifikátu správné výrobní praxe. Je to ten rozdíl mezi tím pěstováním a výrobou. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 264, přihlášeno 169 poslanců, pro 148, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme opět můj pozměňovací návrh, B6 a B23 společně. Je to legislativně technická úprava, která zavádí pojem "produkce konopí" a místo SÚKL se zavádí Evropská léková agentura, která bude provádět registr distributorů. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 265, přihlášeno 169 poslanců, pro 155, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je to pozměňovací návrh poslance Adama Vojtěcha C3. Je to ten tady diskutovaný zásilkový výdej léčivých přípravků. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 266 přihlášeno 168 poslanců, pro 15, proti 79. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je to pozměňovací návrh C1 poslance Adama Vojtěcha. Je to zveřejňování dat Státním ústavem pro kontrolu léčiv v anonymizované podobě v otevřeném, strojově čitelném formátu, takzvaná open data. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 267, přihlášeno 169 poslanců, pro 144, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je pozměňovací návrh C2 poslance Adama Vojtěcha, zřízení centrálního úložiště záznamů o očkování, ale mimo jiné je tam taky uvedena možnost přeshraničního použití elektronického receptu. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 268, přihlášeno 169 poslanců, pro 137, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je pozměňovací návrh B24, protože C3 nebylo přijato. C2 bylo přijato, ale C3 nebylo přijato. Upravuje se přístup krajského úřadu k elektronickým receptům pro léky v návykovou látkou. Je to za účelem kontroly. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 269, přihlášeno 169 poslanců, pro 165, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je to návrh C4 poslance Adama Vojtěcha. Je to takzvané blokování léčivých přípravků na nelegálních internetových stránkách. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 270, přihlášeno 169 poslanců, pro 140, proti 24. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrh D5 poslankyně Věry Adámkové. Stanovuje účinnost od 1. ledna 2022. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 271, přihlášeno 171 poslanců, pro 142, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrh Davida Kasala, je to pod písmenem E a stanovuje specializační přípravu adiktologů. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 272 přihlášeno 171 poslanců, pro 143, proti 21. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrhy poslance Tomáše Vymazala pod písmeny F. První je F1, je to pěstování rostliny rodu Erythroxylum, což je keř koky, pro vědecké a výzkumné účely. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 273 přihlášeno 171 poslanců, pro 138, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrh stejného poslance pod písmenem F3. Týká se zmírnění požadavků na vzdělání odpovědné osoby podle § 19 zákona o návykových látkách. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 274, přihlášeno 171 poslanců, pro 24, proti 102. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrh pod číslem F4 pana poslance Vymazala. V podstatě stanovuje podmínky vydání povolení k zacházení s návykovými látkami. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 275, přihlášeno 170 poslanců, pro 24, proti 104. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrh pod písmenem F5 pana poslance Vymazala. Je to doplnění zmocňovacího ustanovení v § 44c. V podstatě vláda by byla povinna zařadit látku na seznam návykových látek, povinna. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 276, přihlášeno 170 poslanců, pro 37, proti 89. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrh pod písmenem F6 pana poslance Vymazala - podmínky vydání povolení k vývozu nebo k dovozu návykových látek. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 277, přihlášeno 170 poslanců, pro 25, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme pozměňovací návrh pod písmenem F7 pana poslance Vymazala. Jedná se o depenalizaci přechovávání malého množství návykové látky. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 278, přihlášeno 170 poslanců, pro 29, proti 104. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme poslední tedy F8 poslance Vymazala. Je to diskutované tady - trestání nedovoleného jednání pěstování rostlin konopí pro vlastní potřebu. Ne tedy jako trestný čin, ale jako přestupek by se to hodnotilo. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 279, přihlášeno 170 poslanců, pro 41, proti 75. Návrh byl zamítnut.

 

Takže, pane zpravodaji, táži se, zdali bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Z mého hlediska ano.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 864, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 280, přihlášeno 171 poslanců, pro 165, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji a panu ministrovi.

Nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu. Jedná se o

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP