Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

330.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 867/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, což je rozpočtový výbor, poslanec Jan Volný. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 867/3, který byl doručen dne 11. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 860/4. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Nemám.) Nemáte zájem. Otevírám rozpravu, do které mám jediného přihlášeného poslance. Je to poslanec Václav Votava.

Mezitím přečtu omluvy. Pan poslanec Václav Votava. Můžete vystoupit, ale já mezitím přečtu omluvy. Je jich vícero, koukám. Takže o prodloužení omluvy žádá paní poslankyně Pekarová Adamová do 13 hodin. Pan poslanec Petr Beitl se omlouvá z jednání Sněmovny dnes ve středu 2. 6. od 14.30 do 16 hodin z pracovních důvodů. Dále se omlouvá dnes mezi 14.15 a 19. hodinou z pracovních důvodů poslankyně Marie Pěnčíková. Dále se omlouvá poslanec Jakub Janda z pracovních důvodů dnes od 14.30 do konce pracovního dne. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych si dovolil obrátit vaši pozornost ke dvěma, respektive třem pozměňovacím návrhům.

Dva, které jsem podal společně s dalšími poslanci. První takový pozměňovací návrh je pod bodem C2, který jsem podával společně s Romanem Onderkou. Týká se snížení DPH na vyjmenované základní potraviny z 15 na 10 %. Tam Ministerstvo financí nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem z důvodu negativního dopadu na veřejné rozpočty ve výši 8,5 %. Já bych jenom chtěl připomenout radikální snížení daně z příjmu fyzických osob na 15 %, se kterým tedy Ministerstvo financí vyjádřilo naopak souhlas a který devastuje příjmy veřejných rozpočtů ročně o 100 až 120 miliard korun, takže ten poměr 8,5 miliardy versus 120 miliard je naprosto jasný. Přitom to snížení DPH je plošné, zasáhne všechny vrstvy obyvatel bez ohledu na jejich příjmy, kdežto radikální snížení daně z příjmu fyzických osob je výhodné hlavně pro ty s vyššími příjmy.

Chtěl bych připomenout, že do roku 2007 byly všechny potraviny v České republice zdaňovány sazbou 5 % DPH. Následně pravicové vlády zvýšily zdanění potravin až na současných 15 % a my máme jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropské unii. Řada států v Evropské unii se pohybuje se sazbou pod 10 %, například Německo 7 %, Francie 5,5 %, dokonce Velká Británie má nulovou sazbu, i když už není v Evropské unii. Růst cen potravin v dnešní době - všichni registrujeme - zasahuje především nejohroženější skupiny obyvatel. Snížení DPH tedy - byť o 5 procentních bodů - má pro ně význam.

V rychlosti, druhý pozměňovací návrh jsem podával s panem kolegou Jandou. Ten se týká limitu nejnižší hodnoty zboží, kterou musí zaplatit fyzická osoba z třetích zemí u jednoho prodejce v jednom kalendářním dnu, aby vznikl nárok na vratku DPH zaplacené v ceně zboží. Ten limit se snižuje z 2 000 na 1 000 korun. Současný limit platí 15 let. Motivem toho pozměňovacího návrhu je, abychom podpořili místní řemeslníky, výtvarníky, obchodníky, jejichž obchody v důsledku pandemie byly uzavřeny. Tak jim tedy pomůžeme, že to podpoří jejich prodej.

Poslední pozměňovací návrh, který byl schválen rozpočtovým výborem, se týká prodloužení možnosti odpočtu DPH u veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. Já jsem v podstatě tento pozměňovací návrh navrhoval a prošel již minulé volební období. Pak byla omezena jeho platnost a tento pozměňovací návrh to rozšiřuje. Chtěl bych se přimluvit za to, abyste i tento pozměňovací návrh tady schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. (O slovo se hlásí poslanec Jakob.) Ano, máme. Prosím, máte slovo. Pan poslanec Jakob.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v tuto chvíli nastává naprosto klíčové období pro naše podnikatele. To nejhorší, co je čeká, teprve přijde. V příštích měsících se bude rozhodovat o tom, kteří přežijí a kteří nikoliv. Z tohoto důvodu bych se chtěl přimluvit za pozměňovací návrhy některých kolegů, které navrhují zvýšit limit obratu pro povinnou registraci k DPH. Domnívám se, že to je ta nejmenší drobnost, jak můžeme našim podnikatelům v tuto chvíli pomoci. Tento limit nebyl řadu let navyšován. Takže se přimlouvám za pozměňovací návrhy kolegů Jurečky, Munzara i Hrnčíře, samozřejmě ideálně s tím nejvyšším navýšením až na 2 miliony.

Tak jako kolega Votava se přikláním k podpoře pozměňovacího návrhu, který prošel rozpočtovým výborem a prodlužuje možnost odečtu daně našich veřejnoprávních médií. Diskuse o jejich financování se vede, nicméně pro jejich fungování je to nezbytné.

Nicméně na rozdíl od předřečníka souhlasím výjimečně se stanoviskem paní ministryně, Ministerstva financí. Pozměňovací návrh C2, který má snížit sazbu DPH u některých potravin, by měl dopad do rozpočtu 8,5 miliardy, což z dnešního hlediska stavu našich veřejných financí by byla další z tvrdých ran. Takže prosím, podpořme primárně naše podnikatele. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych rád upozornil na dohodu poslaneckých klubů, že tento bod doprojednáme, a teprve potom bude obědová pauza. Takže rozhlédnu se po sále. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, takže já rozpravu... tak ještě, prosím. Ano, předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane místopředsedo, ale s námi nikdo tuto dohodu neprojednával. To znamená, já si beru na hodinu přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jasně. To i bez té přestávky, pane předsedo, stejně to musí být po nějakém konsenzu, takže... (Předsedající se odmlčí.) (Hlasy z pléna.) Moment, tak já vám dám tedy ještě jednou prostor.

 

Poslanec Jan Bartošek: Dobře. Svůj návrh na přestávku beru zpět s tím, že se bude jednat do 14 hodin, ale v případě, že se má jednat o dohodu poslaneckých klubů, musí být dohoda skutečně se všemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou, není dohoda do 14 hodin, dohoda je doprojednat tento bod a potom bych dal hodinu a půl pauzu, kterou zaokrouhlím nějak kulatě.

Takže já tedy končím rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemáte zájem, takže já zagonguji. (Zvuk gongu.)

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a při hlasování k nim sdělil stanovisko. Jenom bych ještě dodal, že jsem měl informaci, že to byla dohoda všech poslaneckých klubů, takže jenom za sebe to uvádím na pravou míru, že jsem tady nic neřešil o své vůli. Takže prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já bych vás tedy ve stručnosti seznámil s hlasovací procedurou, a o co se jedná, budu říkat až při vlastním hlasování.

To znamená, měl by se hlasovat jako první bod B1, který je stejný jako F2, to znamená, když se neschválí B1, nebude se hlasovat ani F2.

Druhý by se hlasoval B2.1, ale ten se bude hlasovat akorát v případě, že se schválí B1. Stejně tak se bude hlasovat B2.2 akorát v případě, když se schválí B1.

Dále se bude hlasovat F2, F1, E, C1, D, C2.

Potom rozpočtový výbor - A1, A2, A3.

A potom hlasování o návrhu zákona jako celku.

Prosím, dejte hlasovat o proceduře, pokud není protinávrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jasně. Slyšel jsem nějaké ťuknutí, ale asi jsem se přeslechl.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 281, přihlášeno 169 poslanců, pro 146, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Tak, už mi to funguje. Zahajuji hlasování pozměňovacího návrhu B1 pana kolegy Vojtěcha Munzara a je to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 2 miliony korun českých.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru je negativní.) Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Já vás odhlásím všechny. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Sálem se ozývá ťukání.) Tak ještě jednou odhlašuji, přihlaste se. (Ťukání neustává.) Tak je to v pořádku? Pořád někdo ťuká. Já už nevím, kdo ťuká jen tak nebo to myslí vážně. V pořádku, jo? Dobře. Prosím, pane zpravodaji... Takže my už stanoviska máme. (Sálem se opět ozývá ťukání.) Tak, prosím vás, kdo má ještě problém? Nebo je to opravdu problém? Ano, ano, pan poslanec Vlastimil Válek. Takže já znovu ještě tedy odhlásím a přihlaste se znovu. Už je to v pořádku? (Poslanec Benda se z prostoru ministerských míst dotazuje na faktickou poznámku.) Ale já tady faktickou poznámku nemám pana poslance Válka. Všichni jsou přihlášeni? Ano, neslyším žádný protestní hlas.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 282, přihlášeno 158 poslanců, pro 66, proti 16. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: To znamená, že pozměňovací návrhy pana Vojtěcha Munzara B1 a B2.2 jsou nehlasovatelné, že se přímo vázaly k pozměňovacímu návrhu B1. F2 není hlasovatelný nebo se nebude hlasovat, protože vlastně se hlasovalo B1, to samé, takže následuje pozměňovací návrh F1 pana Mariana Jurečky a je to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 1,5 milionu korun českých. Stanovisko výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 283, přihlášeno 159 poslanců, pro 67, proti 18. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Pozměňovací návrh pod písmenem E pana Jana Hrnčíře a je to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 1 200 000 korun českých. Stanovisko výboru - negativní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 284, přihlášeno 159 poslanců, pro 68, proti 12. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Dále pozměňovací návrh C1 pana kolegy Václava Votavy a je to snížení minimální hodnoty zboží, u jehož vývozu může fyzická osoba ze třetí země požadovat vrácení DPH, na 1 000 korun českých. Stanovisko výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 285, přihlášeno 160 poslanců, pro 75, proti 4. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Následuje pozměňovací návrh pana kolegy Jana Skopečka pod písmenem D a je to vypuštění povinnosti prodávajícího vystavit pro zahraniční fyzickou osobu formulář VAT free.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko výboru? (Negativní.) Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 286, přihlášeno 159 poslanců, pro 48, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem C2 pana kolegy Václava Votavy a je to snížení sazby DPH u některých základních potravin z 15 % na 10 %. Nesouhlasné stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 287, přihlášeno 159 poslanců, pro 40, proti 3. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Následuje blok pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru a je to pod písmenem A1. Je to úprava přechodových ustanovení. Souhlasné stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 288, přihlášeno 161 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Pod písmenem A2 je pozměňovací návrh, který se týká doplnění přechodového ustanovení pro způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši pro provozovatele vysílání ze zákona. Stanovisko výboru je pozitivní, kladné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 289, přihlášeno 161 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Má být ještě usnesení A3, pane zpravodaji? Má být pozměňovák A3?

 

Poslanec Jan Volný: Potom je to A3 a je to změna základní účinnosti. Rozpočtový výbor podporuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 290, přihlášeno 161 poslanců, pro 137, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, jsou to všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Jan Volný: Ano, všechny pozměňovací návrhy byly odhlasovány, proto můžeme hlasovat o návrhu zákona jako... pardon.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak pan poslanec Kaňkovský, prosím, k hlasování.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, jenom k hlasování číslo 282. Hlasoval jsem pro, v záznamu mám "zdržel se". Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. Přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá dnes mezi 13. hodinou a 14.30 z pracovních důvodů.

 

O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 867, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 291, přihlášeno 161 poslanců, pro 113, proti 18. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přeruším tedy jednání Poslanecké sněmovny na polední pauzu. Máme 13.14, takže bychom se tady sešli ve 14.45, pauza hodina a půl. A připomínám, že neprodleně proběhne zasedání organizačního výboru. Přeji dobrou chuť!

 

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Máme z rozhodnutí Poslanecké sněmovny napevno zařazený bod.

Než ho otevřu, tak vás ještě seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá z dnešního jednání mezi 14.45 a 18 z rodinných důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá od 14.40 do 16 hodin z pracovních důvodů, pan předseda Marian Jurečka se omlouvá od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová od 13 do 14.30, také z pracovních důvodů, z rodinných důvodů v době od 14.45 do 17.30 se omlouvá z dnešního jednání paní poslankyně Eva Matyášová a paní poslankyně Olga Sommerová se omlouvá z dnešního jednání od 9 do 16 hodin z pracovních důvodů.

A nyní se budeme věnovat napevno zařazenému bodu, jde o bod číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP