Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1148/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova. Připomínám v tuto chvíli, že na 16. hodinu máme pevně zařazené další body. Prosím. (Hlasy ze sálu: Na 18. hodinu.) Na 18. hodinu, omlouvám se.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže dobrý den. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je reagovat na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/429 ze dne 9. března 2016, o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat, které se použije od 21. dubna 2021. Toto nařízení navazuje na již existující evropskou právní úpravu v oblasti zdraví zvířat.

Dalším cílem návrhu zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Návrh zákona rovněž nad rámec implementace uvedených nařízení doplňuje právní úpravu centrální evidence psů. Ruší povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn a povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev.

Součástí návrhu zákona je dále například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení. S ohledem na uvedené, a zejména skutečnost, že se jedná převážně o implementační novelu zákona, dovoluji si tímto v souladu s § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ten návrh je potřeba přednést potom v rozpravě. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Kott. (Poslanec Kott upozorňuje, že je náhradním zpravodajem.) Náhradník. Já vás tady mám rovnou škrtnutého, ale je pravda, že dnes se jedná o prvé čtení a budeme muset o změně hlasovat, takže svolám kolegy do sálu. Původně byl určen pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Já se zeptám Sněmovny, jestli souhlasí se změnou zpravodaje k tomuto tisku na pana poslance Kotta. Vypadá to, že nikdo neprotestuje.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 349 nás bylo podle hlasovacího zařízení přihlášeno 150, pro 89. Návrh jsme přijali, tedy zpravodaje jsme změnili

 

Prosím pana poslance Kotta, aby se jako zpravodaj ujal slova.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, já si dovoluji velice v krátkosti vypíchnout ty body, o kterých tady pan ministr hovořil. Jedná se o implementaci nařízení Evropské unie 2016/421, kde se zavádí obecné povinnosti požádat o schválení nebo registraci subjektů, u nichž jejich schválení nebo registrace vyžaduje nařízení 216/429.

Obecně lze říci, že by měl být v principu zachován dosavadní stav s tím rozdílem, že chovatelé hospodářských zvířat budou do budoucna evidováni podle plemenářského zákona. Nově se formulují kompetence příslušných orgánů v oblasti předcházení a tlumení nákaz včetně ukládání opatření pravidel pro dozor. Nově se formulují také kompetence příslušných orgánů v oblasti přemísťování zvířat, živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží mezi členskými státy Evropské unie. Řeší se zde i dokončení implementace nařízení o úředních kontrolách, dále se zde řeší změny, které nemají přímo implementační charakter, ale je potřebné je provést v návaznosti na novou právní úpravu Evropské unie v oblasti zdraví zvířat. V neposlední řadě se jedná o změny navazující na zakotvení povinnosti čipování všech psů do tří měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli.

A poslední věc, což je poměrně důležité, jsou zde požadavky vyplývající z aplikační praxe. V návaznosti na novelu veterinárního zákona bude nutné bez dalšího zrušit celou řadu vyhlášek, nebudu číst které. A to by bylo v krátkosti všechno. Samozřejmě podporuji to, co zde řekl pan ministr, a budu navrhovat v podrobné rozpravě zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů, to znamená na 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuju a opět podotknu, že ten návrh musí zaznít v rozpravě, a já otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášená paní poslankyně Jarošová. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuju za slovo. Vážené dámy a pánové, od ledna 2020 nám sice začala platit novela veterinárního zákona, kde jeden z bodů byl zavedení povinného čipování psů do tří měsíců věku, ale k dokonalosti chyběl funkční, dlouho očekávaný centrální registr čipovaných psů.

Tato novela veterinárního zákona ho mimo jiné zavádí k 1. lednu 2022. Na tento registr chovatelé dlouho čekali, doposud fungovaly soukromé registry. Některé byly zdarma, některé za poplatek a bohužel byly nepovinné. Přitom mít registr psů je velmi důležité. Málo se ví, že jen čipovat psa nestačí, povinné čipy toho samy o sobě příliš neumějí. Čip ukáže jen patnáctimístný číselný kód, ten je nutné zapsat do databáze a psa registrovat, jinak nemají čipy žádný význam. Hlavní důvod pro čipování psů je usnadnění propojení s očkovacím průkazem, ale i propojení psa s jeho majitelem. (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy v sále o klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuju. Díky němu se také lépe najde majitel ztraceného psa, ale bude snadno dohledatelný také majitel týraného zvířete a zlepší se kontrola větších problematických chovů, takzvaných množíren. Dnes je situace taková, že majitele očipovaného psa nelze dohledat. Sice, jak jsem říkala, máme soukromé registry psů, ale jelikož byly nepovinné, spousta psů registrovaných není. A myslím si, že není úplně vhodné mít desítky nepřehledných registrů.

Proto jsem ráda, že se konečně centrálního registru dočkáme. Ještě zde řeknu bližší informace k této novince. Do tohoto registru budou mít přístup lékaři z veterinární praxe, Státní veterinární správa a Policie České republiky pro případy nalezení psa. Cenu zapsání psa do centrální evidence si bude určovat soukromý veterinární lékař v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině. Ten má i povinnost zapsat psa do této evidence do sedmi pracovních dnů od čipování, očkování či přeočkování. V téže lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli a všechny tyto zápisy je povinen zajistit chovatel. Záznamy starší více než 20 let budou z registru vyřazeny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl. Chcete s řádnou? V tom případě vám nemůžu dát slovo, protože se mi dřív hlásil pan zpravodaj. Prosím, pan poslanec Kott.

 

Poslanec Josef Kott: Já se omlouvám kolegovi. Chtěl bych zde pouze načíst zkrácení mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů na 30 dnů, jak jsem avizoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, mám zaznamenáno, děkuji. A nyní tedy pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Já budu stručný, nechci zdržovat dlouho. Vnímám to, že je potřeba mít centrální registr psů, protože skutečnost, že jej nemáme, skutečnost, že možná desítky tisíc, možná tisíce lidí si psa už nechaly zaregistrovat na účtech, které mezi sebou nejsou propojeny, zaplatily za to, za tu registraci, a my teď zavedeme povinnou registraci u jiného registru a budeme po těch lidech, kteří se registrovali, chtít další peníze, potažmo ten veterinář, aby se zaregistrovali. Já myslím, že to jsou finanční věci, které bychom si potom na jednání zemědělského výboru měli ujasnit, jestli by stát neměl hledat řešení, jak vyjít vstříc těm, co už registrováni jsou, případně jednat s těmi, kteří už ty registry nějak zavedli, jestli je možná dohoda s nimi, protože si myslím, že přenášet nebo nutit ty, kteří tu registraci provedli, byť nepovinnou, tak jak tady padlo, aby platili registraci znovu, mi přijde špatně, je to chyba té předešlé legislativní normy a měli bychom se o to pokusit.

Stejně tak avizuji - já si dlouhodobě myslím, že je třeba zabývat se porážkou skotu, ale obecně zvířat na pastvinách, protože považuji za týrání skutečnost, že třeba ročního býka musíte dotáhnout často drastickými způsoby na místo porážky, což je nebezpečné jak pro toho, kdo tak činí, tak nebezpečné pro to zvíře samotné. Nebudu se bavit o kvalitě vlastně potom toho produktu, nicméně měli bychom hledat cestu, jestli toto není nějak možné. Považuji to za hluboké týrání zvířat, když nejsme schopni na pastvině porazit zvíře, které by tímto humánním způsobem nemuselo projít stresem nebezpečným pro všechny, pro všechno své okolí. Ale to jenom avizuji, že bych se rád o tom bavil, jestli toho budeme schopni, nebo ne, a zdali máme podobný cíl, protože to je podle mě důležité a veterinární zákon nás k tomu vybízí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec Grospič ruší svou omluvu - čistě pro stenozáznam. A já zde již nevidím další přihlášky v rozpravě, takže pokud se již nikdo další nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Svolám kolegy do sálu, protože nyní budeme hlasovat. Návrhy na vrácení či zamítnutí nezazněly, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Nikoho nevidím, v tom případě budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, aby byl návrh přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 350, je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako výboru garančnímu k projednání.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje někdo přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím.

 

V tom případě ještě zazněl návrh v rozpravě na zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 30 dní na 30 dní.

Zahajuji hlasování o tomto zkrácení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 351, je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že tedy návrh na zkrácení lhůty na projednání byl schválen.

 

Tím jsou veškeré náležitosti tohoto tisku v tomto čtení vyčerpány, takže já končím tento bod.

 

A ve zbývajících šesti minutách se posuneme k dalšímu bodu, což je bod číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP