Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

348.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1084/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujal pan ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Zpravodajem je pan poslanec Martin Jiránek. Garančním výborem je hospodářský výbor. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1084/3, který byl doručen 13. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1084/4.

Ptám se pana ministra, zda má zájem jako navrhovatel vystoupit před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo. Všechny přítomné prosím o klid.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl jsem poděkovat za velmi konstruktivní diskusi nad tímto návrhem zákona. Věřím, že jsme učinili dostatek kompromisů k tomu, aby většina pozměňovacích návrhů byla přijata, a děkuji všem za dosavadní spolupráci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Pan ministr byl rychlejší, než se moje přihláška stačila zapsat na tabuli, ale děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já bych se v jedné věci připojil k panu ministrovi, a to tím, že jsem rád, že se našel kompromis mezi našimi politickými názory a hospodářský výbor Poslanecké sněmovny podpořil mnoho z našich pozměňovacích návrhů. Já bych vás chtěl upozornit, stejně jako jsem to udělal v prvém čtení, na některé z nich.

Já jsem v prvém čtení upozorňoval na dva klíčové aspekty vládní předlohy, ze kterých jsme měli jako poslanecký klub značné obavy, protože by nabourávaly ochranu soukromí a soukromého vlastnictví. Prvním z nich byl pro nás naprosto nepřijatelný návrh, který obsahuje vládní předloha, a to je ten, aby Úřad pro hospodářskou soutěž mohl získat provozní a lokalizační údaje mobilních telefonů podnikatelů, manažerů a zaměstnanců firem, které úřad šetří ve správních řízeních v podezření na přestupek. Tyto pravomoci mají patřit výhradně orgánům činným v trestném řízení a neměli bychom tedy lehkovážně dávat možnost sledovat mobily a pohyb obyvatel jednotlivým úřadům. A já jsem velmi rád a chci ocenit, že se podařilo najít dohodu napříč politickým spektrem, a náš společný návrh, který vyjímá tuto pravomoc z toho návrhu, který jsme dali na stůl s panem zpravodajem, s Patrikem Nacherem, s panem Králíčkem, si osvojil hospodářský výbor. Jsem za to velmi rád a doufám, že získá vaši plnou podporu... (Odmlčuje se pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Znovu prosím všechny, kteří diskutují uvnitř sálu, aby diskusi přenesli do předsálí anebo si sedli tam, kde mají sedět, a byli zticha!

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Stejně tak jsem rád, že si hospodářský výbor osvojil další pozměňovací návrh, který jsem dával společně dohromady s Patrikem Nacherem, a to je stanovení mantinelů pro vstup kontrolorů Českého telekomunikačního úřadu na cizí nemovitosti. Původní vládní novela nabízela tuto možnost de facto bezbřehou - kontrolorům vstupovat na cizí nemovitosti, a to bez vědomí vlastníka, což byl také pro nás nepřijatelný zásah do soukromého vlastnictví. I v tomto případě jsem rád, že se našla shoda a hospodářský výbor si tento návrh osvojil. Oba tyto návrhy vedou k ochraně soukromí a k respektu k soukromému vlastnictví.

Proto nemám vůbec radost z dalšího pozměňovacího návrhu, který se objevil v systému a ke kterému hospodářský výbor dal kladné stanovisko, a to je pozměňovací návrh kolegy Petra Pávka, který jde z mého pohledu opačným směrem. Já si svého kolegy Pávka velmi vážím a často s jeho názory souhlasím - a prosím, to není klišé, co tady říkám, to není jen fráze. Ale nyní souhlasit s tímto návrhem absolutně nemůžu, já se vám pokusím vysvětlit proč, pokusím se zvrátit kladné stanovisko hospodářského výboru a doufám, že budete vnímat, proč to považuji za důležité.

Kolega Pávek navrhuje, aby vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru byl povinen umožnit firmě zajišťující připojení k internetu rozvést rozvody po domě, pokud o její služby projevil zájem některý uživatel - nájemník, podnájemník domu nebo bytu. Jinými slovy, firma podnikající v zajištění internetu si může někam v domě umístit své kabelové vedení pro internet přes dům, pokud se dohodne s jakýmkoli uživatelem toho domu, a vlastník je povinen umožnit tuto instalaci, neudělá s tím vůbec nic a nebude mít vliv ani na to, jakým způsobem to bude provedeno. Z mého pohledu tento návrh také vede k nepřiměřenému zásahu do vlastnických práv.

Chci o tomto návrhu mluvit ze dvou úhlů pohledu. Jeden je veskrze praktický a druhý je řekněme filozofický. Kolegyně a kolegové, představte si dům řekněme o čtyřiceti bytech, a je jedno, jestli je v majetku města, družstva, je spravován společenstvím vlastníků jednotek, nebo ho vlastní jedna osoba. V takovém domě jeden z nájemníků či podnájemníků, který je tam třeba na tři měsíce, na půl roku, se rozhodne, že chce využívat služby nějaké společnosti pod pracovním názvem Rychlý internet. Domluví se s touto firmou, ta přijde a nějak natáhne tímto domem dráty. Jiný se rozhodne, že by radši chtěl využívat nabídky jiné firmy, například firmy Ultra rychlý internet, třetí od firmy Ultra rychlý internet plus a tak dále a tak dále, tak bych mohl pokračovat. Výsledkem může být, že na chodbách toho domu bude nataženo čtyřicet lišt různého provedení s rozvody pro internet, v každé té liště bude drát od jiné firmy a vlastník s tím nic neudělá, protože má povinnost to umožnit podle toho návrhu. A to proč? Protože tímto návrhem skutečně rozhodnutí o instalaci sítě v nějakém domě věnujeme firmě podnikající v nabídce internetu. Stačí, když si najde jednoho člověka z toho domu, který projeví zájem. A já zcela v živých barvách vidím to, že si nějaká firma může sehnat nějakého jednotlivce, využije toho, aby dala své vedení do určitého domu, a pak to využila jako svou konkurenční výhodu v tlaku na ostatní uživatele domu ve stylu: když už tady tento rozvod máme, tak uzavřete smlouvu právě se mnou a využijte mé služby, a to bez vůle a možná navzdory vůli vlastníka domu. Ten problém vidím, že to není v rovině vztahu nájemník-vlastník či v rovině vlastník versus ostatní vlastníci v případě společenství vlastníků jednotek, kteří mají mezi sebou dlouhodobé vztahy. Je to čistě o tom, že nějaká firma zajišťující instalaci vedení pro nějakou internetovou společnost přijde, nějak tam to vedení vyfikne, když to řeknu lidově, a už ji nikdo neuvidí. Stačí si skutečně sehnat zájem nějakého uživatele domu. Tímto návrhem se rozhodnutí o domě přesouvá z vlastníka na nějakou externí firmu zajišťující internet.

Když se o tom jednalo na hospodářském výboru, hlavním argumentem bylo, že se může stát, že třeba v některých společenstvích ostatní vlastníci blokují výstavbu sítě. Mě by opravdu zajímalo, jak moc rozšířený je to fenomén, že je to například tomu jednomu vlastníkovi naschvál. Spíše věřím tomu, že společenství nechtějí mít na chodbách nevkusné provedení, ale jiné stavební řešení je pro ty konkrétní firmy drahé, nevyplatí se jim, takže hledají, a zdá se, že našly způsob, jak tyto nepříjemné požadavky vlastníků obejít. Chápu, že rozhodování například ve společenství může být složité, potud chápu motivaci k tomu návrhu. Ale tento návrh míří na všechny domy, na všechny vlastníky a není v návrhu zmíněna povinnost pro firmu řídit se při instalaci rozvodů pokyny vlastníka. A je to klasicky, že se s vaničkou vylije i dítě.

Na výboru několikrát zazněla věta, že když to jeden z uživatelů domu chce, tak to vlastníci a ti ostatní přece musí strpět. A tím se dostáváme k filozofickému pohledu, který vám tady chci sdělit. Tento návrh je takovým maličkým střípkem v mnoha návrzích, které ale ve svém důsledku přispívají k budování nárokové společnosti. Někdo má na něco nárok a ostatní to musí strpět. Ten uživatel řekne: Mám nárok mít připojení od této společnosti a ostatní vlastníci to musí strpět. Tím ale nevedeme společnost ke vzájemnému respektu a úctě, například k respektu k soukromému vlastnictví a ostatním, ale tím vedeme společnost, nezlobte se na mě, k sobectví - jeden má nárok a ostatní musí stranou. Ale takhle to v životě přece nefunguje. Život je o dohodě, kompromisech a vzájemné domluvě a my někdy nahrazujeme tuto dohodu kompromisy a vzájemnou domluvu nějakým befelem, a aby se to pohlídalo, že ten nárok bude zajištěn, tak ho pohlídá nějaký úřad. A tím se kousek po kousíčku zbavujeme z našich životů prostoru pro vzájemnou dohodu, nahrazujeme ji příkazy a nařízeními a jejich vykonáváními pověřujeme úřady. Jednou je to kvůli tomuhle, jindy kvůli něčemu jinému. A vždy je to odůvodněno nějakým dobrem a zajištěním práv někoho na něco. Mně se nelíbí, jakým způsobem se vede debata o těch nárocích, protože zapomínáme na ten základ - a základem je respekt a úcta k soukromému vlastnictví.

Vrátím se konkrétně k tomuto návrhu. Vám nepřijde absurdní - a doufám, že vám přijde stejně absurdní jako mně - že o vedení sítě v domě nerozhodne vlastník domu, ale firma budující síť, a když se to vlastníkovi nelíbí, tak se může obrátit na Český telekomunikační úřad, který nějak moudře v tomto sporu rozhodne? Opravdu by vám to nepřišlo absurdní? Já vím, že v zákoně dnes máme něco podobného pro nájemníky domu, nikoliv ale pro firmy zajišťující internet. Je to sice něco, co se mi také nelíbí, a místo toho, abychom tady debatovali o tom, zda je to správné, tak se to ještě využívá jako argument k tomu, že se to rozšíří i na ty firmy podnikající v tomto oboru. A mně skutečně vadí, že se takto omezují vlastnická práva, a apeluji na vás, abyste tento návrh nepodpořili. Já toto považuji skutečně za důležité, protože jinak celkově návrh zákona o elektronických komunikacích obsahuje spoustu užitečných věcí a záležitostí.

Ještě mi dovolte závěrem, abych stručně promluvil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které předkládám. Jeden dávám společně s Patrikem Nacherem a reaguje na novou situaci, kdy se spotřebitel bude moci obrátit na nového poskytovatele internetu a ten zajistí bezproblémový přechod zákazníka od starého poskytovatele. Cílem našeho společného návrhu s Patrikem je to, aby nedošlo k nepřiměřenému cenovému zpoplatnění, které by například ztížilo přechod od jednoho poskytovatele ke druhému, a proto je základem našeho návrhu, aby takové řešení bylo nákladově orientované, a to povede k předvídatelnému regulačnímu prostředí.

A poslední pozměňovací návrh, o kterém tady chci hovořit, se týká pokut za přestupky. Mně přijde nepřiměřené, aby byla stejná sankce za porušení práv spotřebitele a stejná sankce za administrativní pochybení, za porušení takzvaných informačních povinností vůči úřadu. U obou je dnes stejná hranice 5 milionů korun. Já si kladu otázku, zda skutečně budeme sankcionovat firmy za porušení informačních povinností vůči úřadu stejně jako za porušení ochrany spotřebitele. Já si nemyslím, že je to úplně stejně vážné - porušit ochranu spotřebitele nebo nezaslat nějaké papíry ve lhůtě na úřad. Proto u informačních povinností navrhuji snížit horní hranici pokut na 1 milion korun. Podle informací od zástupců ČTÚ, které zazněly na hospodářském výboru, dosud nedošlo v těchto případech k udělení sankce za tyto přestupky vyšší než 100 000. Proto mnou navrhovaná hranice 1 milion korun je dostatečná pro výkon činnosti úřadu, je dostatečně odrazující, ale zároveň, pokud by tento návrh neprošel a zůstalo by tam těch 5 milionů korun, tak ten vyšší rozsah může vést možná k nepřiměřenému, a zejména netransparentnímu rozhodování úřadu o sankcionování neplnění informačních povinností vůči úřadu, protože pak bude úřad čelit otázkám, proč jedné firmě za přestupek dal těch 100 000 a u někoho využil daleko vyšší hranici.

Takže prosím o podporu těchto dvou návrhů a prosím, zamyslete se, až budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Pávka, zda skutečně toto chceme takto umožnit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan zpravodaj měl zájem o vystoupení. Má přednostní právo, takže pan poslanec Pávek musí ještě chviličku počkat.

Jenom přečtu rychle omluvu. Omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes od 10 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Já budu mít dva vstupy. První je, že chci načíst návrhy dvou legislativně technických úprav, abych na to nezapomněl, o kterých pak budeme hlasovat v prvním bodu procedury, kterou vám za chvilku představím.

Za prvé, první legislativně technická úprava. Jedná se o úpravu § 118 zákona o elektronických komunikacích, protože dnem 1. července 2021 nabude účinnosti zákon č. 150/2021 Sb., zákon o Vojenském zpravodajství, který ale obsahuje i novelu zákona o elektronických komunikacích. Tedy, abych to řekl konkrétně, do již zmíněného § 118 vkládá nový odst. 23, čímž se následující odstavce v tomto paragrafu musí přečíslovat. A my právě dneska v tisku 1084 také vkládáme do § 118 další odstavce, konkrétně 24 a 26, které se pak jednoduše musí kvůli přijetí již zmíněného zákona také přečíslovat, abychom neměli například dva odstavce 24 nebo 25.

A druhá legislativně technická úprava se týká mého pozměňovacího návrhu E2 v obou bodech 1 a 2 a týká se přímého marketingu, konkrétně prodloužení lhůty ze šesti na devět měsíců. Znamená to, že do uplynutí lhůty devíti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona bude platit současná právní úprava, to znamená, že pokud není v účastnickém seznamu uvedeno, že si účastník nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, platí jeho předpokládaný souhlas, to znamená, že si takové kontaktování přeje. Takže řečeno úplně jednoduše bychom vlastně v návrhu E2 v bodě 1 a 2 číslo 6 nahradili číslem 9. Cílem je, aby dotčené subjekty měly přiměřený čas na přípravu a bezproblémovou implementaci nové právní úpravy. A co je důležité? Návrh byl dojednán a připraven se zástupci Ministerstva průmyslu, Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu osobních údajů a všichni tito zástupci s prodloužením lhůty ze šesti na devět měsíců souhlasí.

O těchto legislativně technických návrzích pak budeme hlasovat odděleně v prvním bodě. Děkuji.

A teď bych se chtěl vyjádřit ještě ke kolegovi Munzarovi, který tady představil ohledně toho tématu vnitřních rozvodů skoro katastrofální situaci. Reálně to tak samozřejmě není. Realita je taková, že stále platí § 104 a odst. 2 a 3: "Podnikatel může instalovat vnitřní komunikační vedení, pokud uzavře s vlastníkem smlouvu." To znamená, že to není o tom, že se tam najednou vrhne čtyřicet různých firem, které budou rozvádět různými cestami po baráku kabely. To prostě nejde, není to tak. Ta úprava s tímto vůbec nepočítá, ta úprava nějakým způsobem převádí pravomoci na rozhodnutí ve chvíli, kdy se nedokážou pořádně domluvit, pak převádí to rozhodování ze stavebního úřadu na ČTÚ, což je vhodnější, protože ČTÚ k tomu tématu má daleko více informací, a je to právě proto, že stavební úřady mnoho těchto rozporů, pokud nějaké byly, nezpracovaly a neposouvalo se to téma. A za druhé, poskytuje jednodušší možnost, aby za toho zákazníka, který si chce instalovat internet právě třeba směrem k ČTÚ, vyjednával poskytovatel internetu, což jsou dvě jediné úpravy. Určitě nehrozí to, co tady představuje kolega Munzar, že se teď budou na základě možná snad i fiktivní dohody, že někdo chce v baráku internet, masivně v barácích instalovat skoro načerno bez vědomí majitele sítě. Tak to prostě není, není a není, řeknu to pro jistotu třikrát.

To je za mě vše. Předávám slovo kolegovi Pávkovi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já musím zareagovat na pana zpravodaje, vaším prostřednictvím. Ten pozměňovací návrh je doslova tak, že vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť instalaci těch rozvodů, pokud o to projeví zájem aspoň jeden z uživatelů v domě. Není tam ani slovo o smlouvě. Není tam ani slovo o tom, že ta firma se musí při té instalaci řídit pokyny vlastníka. O tom není ani slovo a to mi na tom skutečně - na té formulaci - vadí.

Já bych byl pro, aby pan kolega Pávek případně se zamyslel nad tímto pozměňovacím návrhem. Možná bych ho vyzval, aby tento pozměňovací návrh stáhl, a protože jsou zprávy, že po volbách musí přijít nová technická novela zákona o elektronických komunikacích, tak bude prostor o tom řádně a jednoznačně diskutovat, nejenom s ohledem na ty, kteří chtějí od nějaké firmy využít internet, ale také s ohledem na ty vlastníky, kteří zkrátka mají mít právo si rozhodnout o tom, jakým způsobem to v jejich domě, který je v jejich vlastnictví, bude provedeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a pan poslanec Pávek v rozpravě.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, no, musím reagovat na výtky, které přednesl můj ctěný kolega Vojtěch Munzar, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Je zajímavé, že to má ideologický podtext, kdy kolega je velmi citlivý na osobní vlastnictví, ale to já jsem taky, kdy se domnívá - a to jsou jeho slova - že je to střípek, střípek v celé mozaice toho, jak jsou práva vlastníků omezována. Já se nedomnívám, že by byla omezována vlastnická práva, alespoň ne v tom rozsahu, jak o tom kolega Munzar hovořil.

Ta krátká novela, ten krátký pozměňovací návrh zajišťuje dvě věci. Za prvé, obchází stavební úřad, který z praxe k tomu není příslušný a neřeší eventuální žádost o zavedení kabelu do domácnosti, ať už v bytě, nebo v domě, a stavební úřad postupuje tuto záležitost vždycky dál na Český telekomunikační úřad. Tato zkratka nebo ten návrh vlastně obsahuje zkratku, že se obejde ten stavební úřad, nemyslím obejde negativním slova smyslu, ale zkrátka se přeskočí, protože stejně ten stavební úřad k tomu nebyl příslušný a vždycky vzal tu žádost a poslal ji na Český telekomunikační úřad.

Takže to je jedním z hlavních aspektů tohoto pozměňovacího návrhu. Jdeme rovnou k Českému telekomunikačnímu úřadu, který je za schválení licence zodpovědný. Ten ji posoudí a je i arbitrem v eventuálních sporech. To si myslím, že je velmi důležité, protože se zkracují tím pádem ty lhůty a byrokratické procesy. A domnívám se, že v době, kdy je kladen velký důraz na rychlé internetové připojení, kdy nás poslední rok vycvičil v tom, že to byla jediná z možností, jak komunikovat se svými blízkými, jak učit děti vzdálenou výukou do školy, jak vést konference online a jak komunikovat přes internet, tak všichni ti, kteří jsou handicapováni pomalým připojením, a věřte mi, že takových je velmi, velmi mnoho, že možná někteří z vás žijete ve velkých městech, kde máte už kabelové rozvody ve svých domech nebo ve svých bytech, ale jsou prostě miliony lidí, kteří na rychlý internet teprve čekají a nemají vybudovanou ani infrastrukturu, a tito lidé jsou prostě v takových dobách vyloučeni ze společnosti.

A k těm omezením vlastnického práva. Já jsem samozřejmě stejně jako kolega Vojtěch Munzar hovořil s vedením sdružení majitelů domů, kteří vznášeli tuto námitku, které se kolega Vojtěch Munzar ujal. Rozumím některým jejich obavám z nestřídmosti, kdy by mohlo docházet k tomu, k čemu docházelo už i v minulosti, třeba při kladení televizních kabelů, že tam mají potom v stupačkách dvě, tři lišty od různých poskytovatelů. No, k tomu omezení vlastnického práva: Nic takového tam zkrátka není. To, co se děje, co navrhuje tento pozměňovací návrh, je, že říká, že provozovatel je účastníkem toho eventuálně vzniklého sporu, nikoliv uživatel nebo spoluvlastník, například u SVJ, kdy vlastně je to vylepšení a je to opak toho, co říkal kolega Munzar.

Dneska je velmi obtížné v nějakém SVJ jít proti všem ostatním na valné hromadě. To není jednoduchá situace. Když něco chcete blokovat nebo něco prosadit, tak asi tušíte, jak velmi komplikovaná jsou ta jednání. Tady v tomto případě je z toho vlastně ten žadatel vynechán a zastupuje ho poskytovatel. Tím pádem se ta věc přenáší z osobní roviny, která je velmi často blokační, do roviny abstraktní a tím pádem je větší šance potom na domluvu. Musím říct, že po diskusi s vedením to sdružení vlastníků domů, tak jsem vyrozuměl, že oni proti tomu podávají tu námitku, kterou Vojtěch Munzar načetl, ale že jim to zase játra úplně nerve, že to je prostě jenom z povinnosti, aby na tento problém upozornili.

Takže my jsme tuto debatu vedli už na hospodářském výboru. Hospodářský výbor dal k tomuto pozměňovacím návrhu kladné stanovisko. Probíhá debata samozřejmě i mezi mnou a kolegou Munzarem, probíhá na všech úrovních, ale musím se přiklonit k tomu, co tady řekl zpravodaj: práva vlastníků nejsou dotčena. Zkracuje se administrativní řízení, protože se přeskakuje stavební úřad a rovnou to jde na Český telekomunikační úřad, kde to stejně končí a který musí rozhodnout, a v eventuálních v případech sporu je to právě ČTÚ, který bude rozhodovat v té věci a který má i možnost nařídit poskytovatelům internetového připojení využít stávající instalované kapacity optických kabelů, které už tam zavedl někdo jiný. A to je podstata. Vzpomeňme si na období, kdy se stavěly vysílače pro mobilní signál, kdy každý z operátorů si tam postavil svoji věž. No, to bylo hrozné. Měli jsme tři operátory a na každém kopci se postavily tři stožáry, protože si to ty firmy prostě takhle usmyslely. Netrvalo dlouho a díky rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu byli ti operátoři nuceni sdílet kapacitu jednoho stožáru tak, aby nám nerostly pro každého operátora stožáry, ale ten, který ho postavil, musel poskytnout kapacitu toho stožáru pro ostatní operátory. A tak je to dobře a tak to má být. To je ten systém, to je pohled na ten unbundling tak, jak ho řešíme v komunikacích, v železnicích, v elektřině, ať ho kdekoliv řešíme, tak důležité, aby ten, kdo tam zavede kapacitu připojení, aby ji poskytl i dalším operátorům a dalším nabízitelům tohoto technologického výdobytku.

Takže já vás v této věci poprosím o podporu usnesení hospodářského výboru tak, jak bylo přijato, a děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vám děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Munzar, poté faktická poznámka pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já se omlouvám za to, že znovu vystupuji, kolegyně a kolegové, ale já tady tu věc musím také uvést na pravou míru. Pan kolega Pávek tady mluvil o sporech. Ano, ten pozměňovací návrh v jedné části mluví také o sporech mezi vlastníkem a firmou, které by řešil ČTÚ. Ten problém je v první části toho pozměňovacího návrhu. Skutečně, já vám to odcituji: "Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť, o jehož služby prokazatelně projevil zájem uživatel tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru, zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, včetně rozvaděče a koncového bodu sítě."

To není jenom o řešení sporů. To je povinnost pro vlastníka to umožnit. Já jsem to tady říkal ve svém úvodním slově. Mně přijde absurdní, aby vlastník to byl povinen umožnit, a když se mu něco nelíbí, tak se obrátil na Český telekomunikační úřad, notabene si kladu otázku, a já jsem tady nechtěl tu diskusi tím zatěžovat, ale kladu si otázku, zda Český telekomunikační úřad bude rozhodovat s ohledem pouze na poskytování internetu, nebo i s ohledem na stavební řešení. Proto tam byl původně z mého pohledu ten stavební úřad. To mi na tom vadí. Mně to skutečně přijde jako okleštění vlastnických práv.

A když se bavíme o tom společenství, tak to také není tak, že ty společné prostory nepatří nikomu. Na společných prostorách domu ve společenství vlastníků jednotek každý z vlastníků bytové či nebytové jednotky má na těch prostorech podíl. Proto také máme společenství vlastníků, proto máme valné hromady těch společenství, proto, aby to společenství o těch společných prostorách rozhodovalo. A tímto návrhem to rozhodnutí se tomu společenství vlastníků jednotek, ale nejen jemu, všem vlastníkům, bere. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Pan poslanec Luzar - faktická poznámka.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych se fakticky rád obrátil na zpravodaje, ctěného kolegu Jiránka. On uvedl ve svém projevu legislativně technické úpravy. S tou první samozřejmě není problém, to opravdu je legislativně technická, ale ten druhý návrh, který dal, již dle mého názoru legislativně technický není. Je to posunutí termínu z 6 na 9, změna číslovky.

Ale ono to má genezi. V původním návrhu totiž byly tři měsíce na to, aby operátoři, reklamní operátoři, kteří vás zahlcují stejně jako mě každý den nabídkami po telefonu, přešli z neaktivního na aktivní získávání souhlasu s tím, že souhlasíte s takovým telekomunikačním přístupem a reklamami. V současném stavu je to tak, že vám volají, a pokud neprojevíte zájem, že nechcete, abyste byli obtěžováni, tak teprve potom vás zařazují do nějakých seznamů, a to ještě možná natřikrát, načtyřikrát. Tento zákon nebo ten návrh měnil ten princip na to, že vy musíte být proaktivní, to znamená, že vy - oni tedy, pardon, musí být proaktivní, že si od vás ten souhlas získají a potom vás teprve můžou kontaktovat s reklamami. Je to velká změna, která ohrožuje tento byznys s informacemi, který vám volá - původní návrh byl tři měsíce. Kolega Jiránek navrhl ve svém pozměňovacím návrhu, který akceptoval výbor, šest měsíců, s čímž výbor vyjádřil souhlas, a nyní přichází s nějakou dohodou, že by to mohlo být až devět měsíců. Já si myslím, že toto není čistá legislativně technická, na to bych chtěl upozornit, popřípadě znát stanovisko legislativy, protože to zásadně mění parametry již původního vládního návrhu, a bavíme se o tom, že pokud někomu nevadí obtěžování, nevyžádané obtěžování po telefonu, potom jistě přivítá to posunutí termínu, protože to umožňuje těm firmám činit protiopatření a žádat rychlou novelu, aby ten byznys byl zachován.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení času. Pan zpravodaj se přihlásil do rozpravy.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji kolegovi Luzarovi. Já s ním souhlasím. Není to úplně čisté, na druhou stranu je to dohoda úřadu s trhem. Já za to svým způsobem nějak krvácet nechci. Myslím si, že je to dobré, protože je to určitá dohoda, která vzešla z jednání, která jsme vedli v posledním měsíci. Ta jednání byla těžká, složitá, projednávali jsme všechny možné varianty a je to určitá dohoda, kterou obě strany nějakým způsobem domluvily. Uznávám, a je to i po dohodě s legislativou, že to není úplně čisté, ale je to cesta, jakým způsobem tu dohodu naplnit. Za mě takhle.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Asi bude nejlépe, když to nějak objektivně zhodnotí naše legislativa. Máme ještě prostor, protože s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Nacher a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já to jenom vysvětlím, o co tam jde. My vlastně měníme systém - já bych to nazval - opt-out na opt-in. Dneska když nechcete, aby vás někdo navolával, tak se musíte aktivně ozvat. Problémem je ale, a mně se to děje dost často, že mi pořád někdo volá a nabízí mi akcie, že si ten můj kontakt předají na firmu B, ta mi zavolá, já zase řeknu, že nechci, teď to předají na firmu C, ta mi zavolá s podobnou věcí a vlastně ten člověk je obtěžován permanentně, zatímco my tady navrhujeme, nebo ten vládní návrh, aby to byl opt-in. To znamená, člověk se musí aktivně přihlásit s tím, že souhlasí s tím, že bude fungovat telemarketing.

Vnímám to, že to vzbudilo na trhu takovou nevoli, tomu já rozumím, nicméně ten kompromis byl, že to bude mít odročení šest měsíců, teď pan zpravodaj, ctěný kolega Jiránek, navrhuje devět měsíců. Já bych tady jenom na mikrofon chtěl říct, že to klidně podpořím, beru to jako kompromis, ale doufám, že těch devět měsíců nebude využito pro to, aby se ten zákon nevrátil znovu a znovu se ten telemarketing nepovolil. Takhle aby to tady zaznělo úplně explicitně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom ještě krátký komentář k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Pávka. O co běží? Současný zákon o elektronických komunikacích už stanoví vlastníkům povinnost umožnit připojení k internetu pro příslušné nájemníky či uživatele nemovitosti. Už v tuto chvíli tam ta povinnost stojí. Ten pozměňovací návrh zužuje prostor pro dohodu mezi vlastníkem a tím nájemníkem tím, že do toho vstupuje třetí subjekt - ten, kdo do té nemovitosti má přinášet přímo optické vlákno nebo jiný druh internetového připojení. Zatímco současná podoba je invazivní, tak ta budoucí navrhovaná panem kolegou Pávkem je prostě vůči vlastnickým právům invazivnější, a jak jsem zmínil, zužuje důležitý prostor pro dohodu, pro jednání s vlastníkem nemovitosti. Proto pokládáme ten návrh za nadbytečný, navíc není k dispozici žádná analýza nebo studie, která by ukazovala, že tohle je skutečně vážný problém a znamená zásadní omezení pro přístup k internetovému připojení pro občany České republiky.

Naopak bych rád využil příležitost, abych okomentoval návrhy, které systémově vedou k tomu, že se v České republice podaří odstranit největší bariéry v rychlejším rozšiřování internetové konektivity k tomu, aby lidé měli k internetu blíž a měli spolehlivé a rychlé připojení. Víme, že Česká republika disponuje poměrně kvalitní páteřní sítí vysokorychlostního internetu a to, kde nás tlačí bota, představuje spolehlivé připojení do vzdálenějších oblastí, do okrajových částí České republiky, a právě na to se zaměřují naše pozměňovací návrhy, abychom řešili problém tam, kde ve skutečnosti je. Proto přinášíme zjednodušení například pro pokládání nových sítí podél silnic II. a III. třídy, zatímco současná podoba zákonů to totiž poměrně komplikuje. Ten společný pozměňovací návrh reálně přináší významné zjednodušení. Na základě odezvy krajů ČR jsme přinesli také jasné ukotvení kabelovodů, protože celá řada regionů už začala v té oblasti vyvíjet aktivity, aby otevřela cestu k dobrému připojení pro svá města a své obce.

A konečně další z těch pozměňovacích návrhů významně zjednodušuje administrativu v okamžiku, kdy sítě nové generace mají vést právě třeba po pozemcích státu. Samozřejmě je tam pamatováno na nezbytnou ochranu státních investorů a státu, ale v okamžiku, kdy bude příslušné územní povolení, tak nebude nutné se znovu zatěžovat vytvářením smluv a negociacemi ohledně příslušných služebností, věcných břemen, tak jak jsme na to dříve byli zvyklí.

To, co reálně přinášíme do zákona o elektronických komunikacích, je tedy opravdu posun České republiky směrem k rychlému, modernímu a spolehlivému připojení tak, abychom v tomhle směru vytvářeli podmínky pro další rozvoj ekonomiky, abychom vytvářeli i co nejvhodnější podmínky pro přístupnost regionů k rychlému internetu, k inovacím a zároveň abychom lidem, tak jak jsme to koneckonců zažili právě v době covidové, usnadnili podnikání, usnadnili práci i vzdělávání v okamžiku, kdy jsou závislí na internetovém připojení, ať už z jakýchkoliv důvodů. To je důležitý krok a důležitá forma pomoci k dalšímu rozvoji České republiky v oblasti elektronických komunikací.

Mnohokrát děkuji za pozornost a prosím ještě jednou o vaši podporu pro ty pozměňovací návrhy, které znamenají reálný, kvalitativní, pozitivní posun v modernizaci České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Máme před sebou... Pardon, pane zpravodaji. Faktická poznámka, kolega Běhounek. Jinak samozřejmě respektuji, pane zpravodaji, že máte přednostní právo, ale faktická poznámka má přednost. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, velmi se připojuji ke stanovisku kolegy Kupky, protože ten materiál, který hovoří o možnosti ukládání sítí a kabelovodů, byl velmi důležitý a v současné době není právně ukotven, jsou s tím problémy. A pokud bychom tento pozměňovací návrh přijali a prošlo by to, velmi by to zlepšilo situaci. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a celé té komplexní záležitosti, protože kolega Kupka a Asociace krajů na tom odpracovali nemalý kus práce a je to velmi významná věc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní pan poslanec Jiránek jako zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Dvě rychlé reakce na kolegu Kupku. Jenom ohledně toho, že nebyl identifikován problém u těch vnitřních rozvodů: vláda to schválila ve svém Akčním plánu 2.0 a identifikovala to tam jako problém - a je to v Akčním plánu - který chce řešit - jenom jako doplňující informace.

A za druhé chci určitě podpořit kolegu Nachera v tom legislativně technickém prodloužení z šesti na devět. Ani já nechci, aby se vracel systém opt-outu. Potvrzuji to, že z mého pohledu je opt-in lepší, to znamená, aby se zákazník, který chce být navoláván, zajímají ho ty nabídky, aby se někam zaregistroval a firmy ho mohly oslovovat. Určitě nepočítám s tím, že to prodloužení o několik měsíců znamená nějaký návrat do stávajícího stavu, který chceme celým tímto zákonem měnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikdo, rozpravu ve třetím čtení končím a budeme pokračovat. Zeptám se pana ministra, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Není tomu tak.

Budeme tedy pokračovat, a to hlasováním o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. (V sále je hluk.) Prosím o klid Sněmovnu. Budeme se zabývat procedurou hlasování ve třetím čtení. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Tak děkuji, pane předsedající. Přečtu tedy návrh hlasovací procedury:

1. bod jsou legislativně technické úpravy.

2. bod jsou pozměňovací návrhy A1 až A10, A12 až A17, A19, A22, A24 až A31 - společně jedním hlasováním.

3. bod jsou pozměňovací návrhy A11 a A32 - společně jedním hlasováním.

4. bod je A18 a A34 - společně jedním hlasováním.

5. bod je pozměňovací návrh A20.

6. bod je pozměňovací návrh A21.

7. bod je pozměňovací návrh A23.

8. bod je pozměňovací návrh A33.

9. bod je pozměňovací návrh B.

10. bod je pozměňovací návrh C.

11. bod je pozměňovací návrh D1. A ten, pokud bude schválen, jsou nehlasovatelné následně D2 a E2. Nebude-li schválen, bude se hlasovat D2.

12. Takže další bod je D2. A bude-li schválen, je následně nehlasovatelný pozměňovací návrh E2. A nebude-li schválen, hlasuje se následně E2 jako bod 13.

Bod 14 je pozměňovací návrh E1.

Bod 15 je pozměňovací návrh F1.

Bod 16 F2.

Bod 17 F3.

A bod 18 je pozměňovací návrh G.

A bod 19 je návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo má připomínku k proceduře? Pan kolega Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jsem zpočátku nepochytil pana zpravodaje, ty legislativně technické. Tady zaznělo, že by se měla k tomu vyjádřit legislativa, jestli ten druhý návrh je, nebo není legislativně technický. Každopádně Sněmovna je suverén, jsou tady dva návrhy legislativně technických, mělo by se o nich hlasovat, každý zvlášť a zdůraznit, že tady není stanovisko legislativy, jestli ten druhý pozměňovací návrh měnící číslovku 6 na číslovku 9 je opravdu legislativně technický. Čili na to chci pouze upozornit v rámci hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Luzarovi a já to rozhodnu rovnou. Změnit uvnitř textu 6 měsíců na 9 měsíců není možné a nenechám to hlasovat jako legislativně technickou úpravu, protože to je úprava, která náleží do druhého čtení. Pokud někdo nesouhlasí, tak ať namítne proti postupu předsedajícího, a s tou námitkou se vypořádáme hlasováním, jestli takhle souhlasíte. Pokud někdo takovou námitku přednese, že ten druhý návrh, ta výměna z těch 6 na 9, je legislativně technická, tak já prostě s tím nesouhlasím a musíte to nechat hlasovat, kdo souhlasí s postupem předsedajícího a kdo je proti. Rozumíme si dobře? Jo? Tak pokud nepadne námitka, budeme hlasovat jenom ten jeden legislativně technický návrh, ten druhý nemůžeme hlasovat, pak by byla ta procedura beze změny, protože nikdo nenavrhoval žádnou změnu.

Tak prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Jiránek: Tak já tu námitku nepodám a akceptuji to, co bylo řečeno. Můžeme se tedy vrhnout na hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak já ale nejdřív nechám odhlasovat proceduru hlasování. To znamená, tak jak to pan zpravodaj přednesl, s tím, že je tam jenom jedna legislativně technická úprava, ano? (Zpravodaj: Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 391 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 391, z přítomných 168 pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme se tedy touto procedurou řídit.

 

První návrh je tedy legislativně technická úprava, ano?

 

Poslanec Martin Jiránek: Ano. První návrh je legislativně technická úprava, přečíslování § 118.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 392, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 392, z přítomných 169 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Jsou to pozměňovací návrhy A1 až A10, A12 až A17, A19, A22, A24 až 31, jsou to legislativně technické úpravy, které jsem navrhl ve spolupráci s ministerstvem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 393, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro?

 

Poslanec Martin Jiránek: Jenom výbor...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pardon, omlouvám se. Hlasování číslo 393 prohlašuji za zmatečné. Požádám o stanovisko zpravodaje a pana ministra, vicepremiéra.

 

Poslanec Martin Jiránek: Výbor souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 394 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 394 z přítomných 169 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Druhý návrh jsou pozměňovací návrhy A11 a A32. Jde o rodná čísla. Je to můj návrh a je to posunutí využívání rodných čísel až do roku 2024, protože s tím počítá legislativa a my jsme v tomto zákoně tak trochu předběhli čas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Prosím o stanovisko. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Mezitím sdělí zpravodaj a pan vicepremiér stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Výbor souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování číslo 395. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 395, z přítomných 164 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další jsou pozměňovací návrhy A18 a A34 jedním hlasováním. Jde o to, že tímto nepřiznáváme Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže možnost lokalizovat mobilní telefony, ve zkratce. Za výbor souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 396. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 396, ze 166 přítomných pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh kolegy Kupky A20. Jsou to zákonné služebnosti pro nemovitosti v majetku státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Výbor souhlas.) Pan ministr? (Stanovisko neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 397. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 397, ze 166 přítomných 165 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh A21 kolegy Kupky, můj, kolegy Munzara a kolegy Nachera. Jsou to vlastně překládky nadzemního a podzemního vedení při výstavbě elektronických sítí, urychlení a zjednodušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlasné stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 398. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 398, ze 166 přítomných 165 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh A23 kolegů Munzara a Nachera. Je to upřesnění komunikace ČTU při vstupu na pozemku, když například ČTU řeší rušení signálu. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 399. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 399, ze 166 přítomných 162 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh A33. Navazuje na A21 a je to opět snadnější výstavba kabelovodů při výstavbě a podél výstavby silnic. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 400. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 400, ze 167 přítomných 167 pro. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh B kolegy Pávka. To jsou ty vnitřní rozvody v bytech, které zde byly rozebírány. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 401. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 401, 167 přítomných, 115 pro, 29 proti. Návrh byl přijat. Desátý návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh C, změna poskytovatele služby přístupu k internetu od kolegů Nachera a Munzara. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 402. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 402, 167 přítomných, 166 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh D1 kolegy Dolínka. Jde o přímý marketing, který jsme tady trochu rozebírali. Je to o ponechání stávající úpravy a rozšíření o zavedení Národního centrálního seznamu. Pokud bude schválen tento, další - D2 a E2 - jsou nehlasovatelné. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 403. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 403, 167 přítomných, pro 2, proti 97. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pozměňující návrh D2 je opět přímý marketing, ponechání stávající úpravy, od kolegy Dolínka. Bude-li schválen, nelze hlasovat následující E2. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 404. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 404, 167 přítomných, pro 2, proti 117. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh E2, můj. Je to ta dohoda na odložení nabytí účinnosti o šest měsíců. Výbor - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 405. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 405, 167 přítomných, 166 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh E1. Jde o zpřesnění zmocnění u srovnávacího nástroje, který provozuje ČTU a srovnává ceny. Je to můj návrh. Výbor - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 406. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 406, 167 přítomných, 163 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je návrh kolegy Luzara F1. Jde o správu rádiového spektra, vypuštění úpravy v § 19 odst. 4 písm. d). Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 407. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 407, ze 168 přítomných pro 6, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další návrh je pozměňující návrh F2, opět kolegy Luzara. Jde o vyjádření ČTÚ k odmítnutí návrhu smlouvy o přístupu nebo připojení do 30 dnů. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 408. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 408, ze 168 přítomných pro 14, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další návrh je pozměňovací návrh F3, opět kolegy Luzara, opět správa radiového spektra, § 19 odst. 1 a 4. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 409. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 409, ze 168 přítomných pro 5, proti 93. Návrh nebyl přijat. Poslední pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pozměňovací návrh G kolegy Munzara. Jde o snížení maximální výše pokuty z některých informačních povinností poskytovatelů elektronických komunikací, které může ČTÚ udělit, z 5 milionů na 1 milion. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 410. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 410, přítomných 168, 23 pro, 81 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Jiránek: Ano, budeme hlasovat o návrhu jako celku návrhu zákona. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Asi k hlasování vyjádření pana kolegy, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, v hlasování 407 jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, a protože jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1084, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 411 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 411, ze 168 přítomných pro 164, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 348.

Než budeme pokračovat v dalším bodu, omlouvá se pan poslanec Pavel Šindelář z dnešního jednání od 17.30 do konce pracovního dne.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 334 a jde o

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP