Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

331.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 904/ - třetí čtení

aby u stolku zpravodajů zaujala své místo místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, rozpočtového výboru, poslanec Jan Skopeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 904/3, který byl doručen dne 5. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 904/4.

Ptám se navrhovatelky, paní vicepremiérky - nemá zájem vystoupit před otevřením rozpravy, tak rozpravu zároveň otevírám. Konstatuji, že v otevřené rozpravě nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo k tisku? Není tomu tak, pan zpravodaj také ne.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a pan zpravodaj má slovo, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Nebudu zdržovat, není to norma, nad kterou bychom asi se tady měli hádat. Já vás jenom seznámím, že samozřejmě zákon byl projednán rozpočtovým výborem. Ten doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 904 v následujícím pořadí: návrh na zamítnutí nebyl podán a ani návrhy legislativně technických úprav, takže máme jenom jeden pozměňovací návrh pod písmenem A, což je můj pozměňovací návrh. Nicméně na mikrofon říkám, že jsem jenom pouze nosič pozměňujícího návrhu, který připravilo Ministerstvo financí. Jinak rozpočtový výbor zaujal doporučující stanovisko k tomuto pozměňujícímu zákonu (návrhu) a pověřil mě informovat vás o průběhu projednání v rozpočtovém výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. To je úplně nejjednodušší procedura, jaká je snad možná. Není-li námitek, tak bychom o ní nehlasovali, je tam jeden pozměňovací návrh. Takže já zavolám všechny kolegyně a kolegy (gong).

 

Nebudeme schvalovat proceduru, přistoupíme rovnou k hlasování. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A. Je to tak v pořádku? Já myslím, že počet hlasujících je ustálený.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro předložený pozměňovací návrh? (Upozornění z pléna, že nebylo sděleno stanovisko.) Pardon, ukončil jsem hlasování, prohlašuji ho (429.) za zmatečné, nevyžádal jsem si stanovisko navrhovatele a výboru.

 

Takže stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.) Stanovisko výboru? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 430, přihlášeno je 167, pro 144, proti 1. Návrh byl přijat.

 

O všech návrzích tak bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 904, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 431, přihlášeno 167, pro 141, proti 17. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji, končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP