Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1046/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede původně místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, nicméně na žádost pana premiéra má pověření místo pana ministra ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Takže, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tedy za pana vicepremiéra a ministra Havlíčka a za předkladatele jako Ministerstvo dopravy dovolte, abych předložil návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a správních poplatcích taktéž.

Předložený návrh zákona je zaměřen především na témata, jež musí být předmětem vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, a to v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel. V návaznosti na přijetí nařízení 2018/858 návrh zákona obsahuje komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Při tom dochází k provázání implementace nařízení 2018/858 se staršími nařízením týkajícími se schvalování technické způsobilosti traktorů, jejich přípojných vozidel, výměnných tažených zařízení dvoukolových a tříkolový vozidel a čtyřkolek, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků těchto vozidel. Navrhuje se určení Ministerstva dopravy coby schvalovacího orgánu a orgánu pro dozor nad trhem s uvedenými vozidly, jejich systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky a stanovení detailních skutkových podstat přestupků pokrývajících jednání rozporná s jednotlivými nařízeními.

Návrh zákona obsahuje i komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla tak již nebude probíhat ve dvou navazujících fázích, ale pouze v jednom řízení. Návrh zákona dále vstupuje do právní úpravy schvalování dovezených vozidel, kde dochází zejména k podřazení vozidel dovezených z jiných členských států pod režim tohoto schválení, nedisponují-li schválením uznávaným Českou republikou.

Navrhuje se taktéž dílčí změna podmínek pro schválení technické způsobilosti dovezených vozidel. V návaznosti na přijetí nařízení 2016/1628 se navrhuje zejména určení Ministerstva dopravy, Státní plavební správy a Drážního úřadu coby schvalovacích orgánů pro schvalování typů motorů a rodin motorů určených k instalaci do nesilničních mobilních strojů, určení Ministerstva dopravy coby orgánu pro dozor nad trhem s těmito výrobky a stanovení detailních skutkových podstat přestupků pokrývajících jednání rozporná s tímto nařízením.

Návrh zákona obsahuje dále změny, kterými je plněn jeden z úkolů vyplývajících z programového prohlášení vlády, a dále změny reagující na zkušenosti z aplikační praxe. Jedná se například o zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole k žádostem týkajícím se zápisů v registru silničních vozidel. Rovněž dochází k prodloužení doby, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, a to z 30 dnů na dva roky. Návrh činí další kroky k elektronizaci státní správy tím, že umožňuje například podávání některých žádostí elektronickou cestou. Hospodářským výborem byl k návrhu zákona přijat poznávací návrh týkající se historických vozidel, s nímž Ministerstvo dopravy souhlasí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní: návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1046/1 až 2. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka hospodářského výboru, poslankyně Zuzana Ožanová, a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné poznávací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, hospodářský výbor tisk 1046 projednal dne 17. 2. 2021 a přijal usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 1046 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Dále pověřil zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrhy schválené hospodářským výborem, jak již uvedl pan ministr, se týkají schvalování technické způsobilosti historických vozidel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám právě přihlášené poslance. Jako první vstoupí paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou dobrý den. Já jsem si dovolila do systému načíst dva návrhy, postupně se k nim budu vyjadřovat. Nejprve k mému návrhu pod číslem 7613. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je transpozice čl. 23 a přílohy 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.

Zmíněný čl. 23, příloha číslo 1 směrnice upravuje postup pro výměnu informací o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích mezi členskými státy. Tato právní úprava byla na unijní úrovni zavedena z důvodu usnadnění přeshraničního vymáhání přestupku řidiče nebo provozovatele vozidla, spočívajících v užití zpoplatnění pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku nebo mýtného.

Z důvodu účinného využívání zdrojů se pro výše uvedenou výměnu použil již existující nástroj, konkrétně systém EUCARIS, používaný pro výměnu informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, stanovený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2015/413 ze dne 11. března 2015. Dále v tomto pozměňovacím návrhu je aktualizace poznámky pod čarou číslo 18 tak, aby odkazovala na platné unijní právní předpisy.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem načetla do systému, má číslo 8478 a týká se pouze změny účinnosti. Účinnost by měla být změněna tak, že místo 1. ledna 2022 nabídne zákon účinnost 1. července 2022, protože s ohledem na délku projednávání na plénu Sněmovny by nebylo možné stihnout implementovat a řádně se připravit na všechny změny, které jsou navrženy v zákoně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Michal Ratiborský a připraví se pan poslanec Petr Sadovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážený, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představil svůj pozměňovací návrh pod číslem 7879. Důvodem navržené úpravy je záměr co nejjednodušším způsobem řešit současný problém s odstavením vozidel vyřazených z provozu. Konstrukce vozidel má přirozenou technickou vlastnost, že jejich delší odstavení způsobuje následnou nepojízdnost, respektive technické závady, jako je ztuhlý brzdový válec, koroze pohyblivých částí a podobně.

Technické řešení těchto problémů je velmi jednoduché, a to občasná servisní jízda v délce cca 30 až 40 kilometrů, během níž dojde k prohřátí a rozhýbání všech částí vozidla, oživení akumulátorů, aplikaci mazacích materiálů a podobně. Za běžné situace jsou vozidla pravidelně provozována, avšak v současné době v důsledku pandemie koronaviru je mnoho vozidel odstavených. Zásadním problémem je, že se jedná o vozidla pro podnikání, u kterých jsou nemalé fixní náklady, a to především silniční daň, která je eliminována vyřazením vozidla v provozu.

Taková vozidla v režimu vyřazení z provozu nelze za současné právní úpravy projet ani v rámci servisní jízdy. Uvedený návrh tento problém řeší, a to s využitím stávajícího institutu manipulačního provozu. Toto povolení tak umožní provoz vozidel vyřazených z provozu za účelem provedení servisních jízd po okruhu nejvýše 100 kilometrů od provozovny dopravce, bez přepravy osob a nákladu. Bezpečnost provozu je přitom zajištěna, a to pojištěním odpovědnosti vztahujícím se k manipulačnímu provozu a nutnosti platné technické prohlídky.

Aby nedocházelo ke zneužití neplacení silniční daně, je provoz podmíněn tím, že vozidlo je možno provozovat výhradně bez nákladu a osob a pouze v okruhu 100 kilometrů. Jedná se o opatření určené primárně pro snížení dopadů současné situace na podnikatele-dopravce, byť navržená úprava (bude) prospěšná i poté, co stávající pandemie koronaviru odezní. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní má slovo pan poslanec Petr Sadovský a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrh k návrhu hospodářského výboru, kde se v podstatě jedná jenom o doplnění bodů, kdy u historických vozidel musí být provedena kontrola technického stavu ve stanicích technické kontroly. Jde o to, že bod se jmenuje u historického vozidla roku výroby 1965 a staršího se provedení technické prohlídky u historického vozidla považuje pouze v případě podle bodu pět ve lhůtě v něm uvedené, to znamená při registraci vozidla, anebo při změně vlastníka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mašek a připraví se poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych vám představit svůj pozměňovací návrh číslo 7612. Je to pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1046. V § 38 odst. 2 navrhuji doplnit písmeno e) "Muzeum auto-moto veteránů se sbírkou registrovanou Ministerstvem kultury". Toto ustanovení umožní muzeím za dodržení stanovených podmínek provozovat historickou techniku formou manipulačních jízd na pozemních komunikacích. Jde o možnost vydávání trvale manipulačních značek a používání pro muzea, která mají sbírku registrovanou Ministerstvem kultury. Ministerstvo kultury toto vítá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. V rámci právě projednávané novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsme se rozhodli řešit dlouhodobě neutěšenou situaci v oblasti technických kontrol vozidel, kdy kvůli jejich nedostatku v některých regionech dochází k prodlužování čekacích lhůt a zároveň i k růstu cen těchto prohlídek, na což doplácejí především občané - majitelé automobilů. Účelem pozměňovacích návrhů, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, je tedy umožnit mírné navýšení počtu stanic technické kontroly při ponechání stávající zákonné úpravy, která je postavena na principu regulace jejich počtu podle kapacitní potřeby tak, aby mohlo právě v nejpřetíženějších okresech dojít k jejich navýšení. Stávající úprava totiž nevede k dostatečnému a rovnoměrnému pokrytí správních obvodů činnostmi stanic technické kontroly, aby byla zajištěna dostupnost jimi poskytovaných služeb v dostatečné míře.

Navrhovaná úprava má i zabránit dosavadní praxi, kdy někteří stávající provozovatelé stanic technických kontrol zneužívají zákon a účelově blokují vznik nových STK, aby omezili konkurenci. V praxi k tomu dochází způsobem, že osoba, která je pravděpodobně propojena se stávajícím provozovatelem, se stane držitelem oprávnění provozování stanice, ale ve skutečnosti stanici ani nikdy nezprovozní, protože o to nemá zájem. Dojde tím k vyčerpání povoleného limitu počtu stanic, aniž by nová stanice začala fungovat. Držitel oprávnění totiž obstrukcemi zdržuje zprovoznění své stanice i několik let, aby fungovala v daném obvodu pouze stávající stanice technické kontroly. Účelem návrhu je proto omezit tyto nekalé praktiky, kdy se zneužívají limitující zákonná ustanovení založená na malém počtu stanic v jednom obvodu.

Z uvedeného důvodu proto nesmí být nový žadatel jakkoliv propojen jak se stávajícím provozovatelem stanice technické kontroly, tak osobou, která již drží oprávnění k provozování STK, ale zatím ji nezprovoznila ani nemá zájem ji zprovoznit. Pokud by se až následně prokázalo, že žadatel byl propojen se stávajícím provozovatelem či držitelem oprávnění, správní orgán je oprávněn mu oprávnění, které mu udělil, odebrat z důvodu nepravdivých informací, které žadatel poskytl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. K tomu zákonu - než krátce promluvím, teď jsem poslouchal kolegu pana poslance Hrnčíře. Napadla mě jedna věc, ale je to takový brainstorming a to už teď nevyřešíme ve druhém čtení, ale když v úplně jiném oboru lidského konání, v telekomunikacích, když stát vydává licence operátorům, někdo tu licenci vyhraje, tak v podmínkách je, že do určité doby musí třeba pokrýt určité procento populace nebo zprovoznit určitou část té sítě. A když jsem slyšel argumentaci, která určitě má něco do sebe, když někdo drží tu licenci a nevyužije ji v reálu, možná že toto by třeba, se zamýšlím, mohlo být řešení, že dostane povinnost, a teď nechci střílet od boku, do půl roku, do roku ji použít, začít pracovat, jinak propadne. Tak to je taková rychlá reakce, když jsem slyšel tu debatu. Určitě se tomu budeme věnovat na hospodářském výboru a je fakt, že tohle už teď ve druhém čtení nevyřešíme. Možná protiargument tady na záznam, který zas já z té branže jsem slyšel často, se stává, že licenci mají ale právě proto, že je právní nejistota, jestli se bude, nebo nebude rozvolňovat, že se zkrátka bojí investovat, protože to stojí v řádu jednotek až malých desítek milionů korun každá nová stanice a bojí se, aby ty peníze pak neinvestovali marně. Tak to jen rychlá reakce.

Ale teď tady k tomu zákonu. Jsem moc rád, že je konečně ve druhém čtení - teď nechci suplovat paní zpravodajku, je tady od začátku října, abyste věděli, ministerstvo ji sem poslalo primárně kvůli kauze Dieselgate, aby měl stát právní gebír, právní zmocnění na to, provádět náhodné kontroly, státní dozor nad motory, nad filtry pevných částic a podobně. To byl ten nosič, to je to hlavní, proč tady ten zákon máme, ale je pochopitelné, že řada z nás včetně mě ho využívá, přidává další pozměňovací návrhy. Teď konkrétně stručně promluvím k těm svým.

Jsou to de facto tři pozměňovací návrhy. První, 7683, vychází z toho, že nově v té novele, ve vládním návrhu je navrženo, že evidenční kontrola, která dnes, všichni víme - většina z nás coby řidiči a občasní prodejci nebo kupující vozidel - víme při registraci, že ta evidenčka nesmí být starší 30 dnů. Nově ve snaze snížit administrativní zátěž ministerstvo navrhuje, aby to byly dokonce dva roky. Já s těmi argumenty nejsem až tak srozuměn, které ministerstvo předkládá. Je to nějaká vidina toho, že už je to trochu přežitý úkon, už je digitalizován, údaje v systému jsou, ale já se znovu vracím k tomu, že základním smyslem, principem kontrol ať technických, nebo v tomto případě evidenčních je to, aby systém viděl, kupující, aby to i chránilo nejen stát, ale i občany, aby viděli opravdu, jestli to auto, to vozidlo je takové, jaké je, jestli nemá stočený tachometr - a to víte, že je ohromný problém, jestli nejsou změněny identifikátory, jiný typ kol, tažné zařízení a podobně. Takže z toho důvodu podle mého názoru ta evidenčka by měla být co nejvíc platná. Můj první pozměňovací návrh navrhuje, aby její platnost skončila, pokud dojde ke změně majitele, pokud někdo zkrátka to auto prodá nebo si koupí. Přijde mi to celkem logické.

Druhý návrh jsem podal ve třech variantách, určitě se o nich budeme bavit a hledat podporu na hospodářském výboru, kde oproti vládnímu návrhu na dva roky já navrhuji jiné, řekněme kompromisní řešení, a to ve třech variantách: tři měsíce, půl roku anebo jeden rok.

A z úplně jiné branže je můj poslední, třetí pozměňovací návrh pod číslem 8649 - omlouvám se, ten, co tady má ty různé varianty délky, je 7684 - a poslední, 8649, pracuje s tím, že chce snížit administrativní zátěž jak na straně motoristů, tak i státu, a to zátěž spojenou se zápisy změn do registru silničních vozidel. Vycházíme z toho, že už máme zákon o právu na digitální služby č. 12/2020, takže ten můj návrh jednoduše vychází z toho, že pokud dojde k nějaké relativně drobné změně, typově změna příjmení z důvodu uzavření manželství, třeba změna obchodního názvu nějaké leasingové společnosti, majitele flotily aut a podobně, a jsou to změny, které už se automaticky objevují v základních registrech a propíší se i do registru vozidel, tak aby ten, který takovou změnu udělal, změnu právní formy, adresy sídla a podobně, už nemusel toto sám zapisovat a znovu se k tomu vracet, protože stát by si ty informace měl propsat mezi registry automaticky sám mezi sebou.

Takže tolik moje tři návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jako posledního mám přihlášeného v obecné rozpravě pana poslance Pavla Juříčka. Prosím, máte slovo. Nikoho dalšího nevidím, že se hlásí.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji, dámy a pánové, vidím, že téma veteránů je něco docela výbušného. Musím říct, že nemám žádný konflikt zájmů, neboť nejsem majitelem žádného veterána. Když jsem byl viceprezident Sdružení automobilového průmyslu a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, tak jsem slyšel některé už distorze trhu, které právě v oblasti veteránů existují. Proto tedy jsem připravil pozměňovací návrh, který má za cíl asi těchto pět bodů.

Za prvé jednoznačně definovat orgán státní správy, který bude vydávat povolení k provádění testování vozidel na historickou původnost. Znovu říkám: Nejsem přítelem toho, abychom to, co funguje v soukromých firmách, abychom převáděli na stát, ale tady v tomto případě stát zcela rezignoval na jakékoli svoje funkce a veškerou činnost předal na takzvanou Federaci klubů historických vozidel.

Druhý cíl je stanovení zákonných podmínek pro právnické osoby za účelem vydávání povolení k provádění testování těchto vozidel.

Za třetí doplnění výkonu státní správy a státního dozoru pro obecní úřady s rozšířenou působností. Výjimkou je Středočeský kraj, kde se to provádí v Kolíně a v Praze na magistrátu.

Čtvrtý cíl je doplnění řekněme přestupků a sankcí, které tady v této oblasti taktéž naprosto chybí a neexistují, a taktéž doplnění sazebníku správních poplatků.

Můj pozměňovací návrh pod číslem 8495 je poměrně rozsáhlý, takže ho nechci dále obhajovat, základní cíle jsem řekl. Doufám, že na Ministerstvu dopravy, se kterým jsem to předjednával, najdu větší ochotu k tomu, abychom napravili, jak jsem říkal na začátku, některé distorze trhu, které tady v oblasti veteránů jsou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem.

Přečtu ještě dvě omluvy. Pan poslanec Marek Výborný od 15.55 do 19.00 z pracovních důvodů se omlouvá a pan poslanec Zdeněk Ondráček od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. O slovo se jako první hlásí paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, již v obecné rozpravě jsem odůvodnila dva své pozměňovací návrhy, k nimž se nyní přihlašuji. Je to pozměňovací návrh vedený pod číslem 7613 a druhý vedený pod číslem 8478.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Michal Ratiborský a připraví se pan poslanec Petr Sadovský.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 7879, který jsem již odůvodnil v předešlé rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Sadovský a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 8513, který jsem předtím odůvodnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mašek a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych se tímto přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 7612, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlásím se tedy k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 7870, 8512 a 8639. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Chtěla bych se přihlásit ke sněmovním tiskům (dokumentům) 7836 a 7837. Tyto pozměňovací návrhy řeší otázku historických vozidel, které mohly být doposud posuzovány Mezinárodní federací historických vozidel. Chtěla bych avizovat, že tato letitá praxe prokázala, že současná úprava funguje, neboť nehodovost historických vozidel, která by byla způsobena jejich špatným technickým stavem, je naprosto, naprosto zanedbatelná. Moje pozměňovací návrhy navrhují, aby nadále tato mezinárodní federace mohla posuzovat technický stav historických vozidel, a to ve dvou variantách - těch, která byla vyrobena do roku 1973 nebo 1985. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a mám tady ještě jednou přihlášenou paní poslankyni Helenu Langšádlovou, ale to je asi omyl. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jak jsem avizoval, hlásím se ke třem pozměňovacím návrhům pod čísly 7683 - nová podmínka pro ukončení platnosti evidenční kontroly, 7684 - tři varianty délky evidenční kontroly a 8649 - jednodušší administrativa u zápisu změn do registru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Beitl a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 8111. Tento pozměňovací návrh se týká změny účinnosti zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 8495, který jsem v obecné rozpravě dostatečně zdůvodnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar... (Není přítomen.) ... ale může někdo z vás klidně načíst. Takže paní poslankyně Marie Pěnčíková. Můžete se přihlásit i za pana poslance. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Jelikož kolega je bohužel pracovně mimo, tak mi dovolte, abych se jeho jménem přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 7745 a 7644 i s odůvodněním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy, nikoho dalšího nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu tisku. Jde o bod

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP