Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček je u stolku zpravodajů. Jen konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 670/1. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Velmi stručně, protože ten tisk byl odůvodněn v prvním čtení. Návrh reaguje na potřeby aplikační praxe, zmírňuje kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku, ruší věkovou hranici 50 let jako podmínku pro výjimku z kvalifikačních požadavků, ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků, zakotvuje ochranu soukromí a bezpečnosti osob, které vystupují v vyřízení o přestupku, a náležitou procesní ochranu zranitelných obětí v tomto řízení.

Nová skutková podstata přestupku, která postihuje neoprávněné nakládání s pyrotechnikou v souvislosti s konáním sportovních akcí, umožňuje uložit omezující opatření v souvislosti s takzvanými drogovými přestupky a nová skutková podstata trestného činu míří na nedodržování omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku. To je všechno cíleno na věci, které souvisejí s takzvaným diváckým násilím na sportovních akcích, popřípadě tedy s drogovými přestupky.

Potom ve třetím čtení samozřejmě dám stanoviska k pozměňovacím návrhům a v podrobné rozpravě, do které se hlásím, se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra a místopředsedovi vlády za jeho úvodní slovo a požádám zpravodajku ústavně-právního výboru paní poslankyni Zuzanu Ožanovou, aby nás informovala o jednání ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením ústavně-právního výboru z 83. schůze ze dne 17. března 2021 k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů, sněmovní tisk 670. Ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit sněmovní tisk 670 ve znění schválených změn a doplňků. Zde si dovolím odkázat na písemné vyhotovení tisku 670/1.

Návrhy přijaté výborem mají tři části. První část se týká zpracování přehledu přestupků za rok 2020 a legislativně technické úpravy spočívající v odkazech na zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Část druhá se týká úpravy okamžiku ukončení trvajícího, pokračujícího nebo hromadného přestupku v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a zákoně o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejich zneužití.

Část třetí se týká zrušení oprávnění orgánů činných v trestním řízení požadovat od správních orgánů informace o výsledku řízení provedeného na základě jejich oznámení.

Dále ústavně-právní výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy. Ústavně-právní výbor dále pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny, a zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona v ústavně-právním výboru, což právě činím.

Tolik usnesení a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které mám jako prvního přihlášeného pana poslance Jana Chvojku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Jsem rád, že konečně tento tisk máme ve druhém čtení. Trvalo to nějakou dobu, je to tisk 670, myslím, že to je už rok a půl, co byl v prvním čtení.

Dovolím si předložit pozměňovací návrh, ke kterému se formálně ještě přihlásím v rámci podrobné rozpravy. V zásadě jde o dvě změny v § 112 odst. 9. První změna je učiněna ve větě první § 112 odst. 9 a spočívá v tom, že navrhuji prodloužit o jeden rok, to znamená do 31. prosince 2023, přechodné období, po které nemusí úřední osoba oprávněná k provádění úkonů k řízení o přestupku splňovat kvalifikační požadavky podle § 111 odst. 1. Povinnost úředních osob prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra, popřípadě získat vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru v programu právo na vysoké škole v České republice, se tedy podle mého návrhu uplatní až od 1. 1. 2024. Důvodem pro tuto první změnu je to, že v souvislosti s epidemií koronaviru nemohly být bohužel po přechodnou dobu prováděny zmiňované zkoušky, jakož ani na ně navázané přípravné kurzy pro úřední osoby, a kromě toho, že v návaznosti na tuto situaci došlo k výraznému navýšení počtu zkušebních komisařů a počtu i kapacity zkušebních termínů, jeví se jako vhodné prodloužit přechodné období, které poskytne úředním osobám delší čas pro přípravu na zkoušku a pro její složení, a to o ten zmiňovaný jeden rok.

A změna druhá: ve větě druhé, § 112 odst. 9, tam se navrhuje rozšířit výjimku z kvalifikačních požadavků pro úřední osoby, které budou mít odpovídající předchozí praxi při projednávání přestupků. Sněmovní tisk původní předpokládá zrušení věkové hranice 50 let jako jednu z podmínek pro uplatnění dané výjimky, zachovává ovšem požadavek praxe 10 let v projednávání přestupků a logicky rozhodování o nich. Vedle zrušení uvedené věkové hranice, které už je v tom původním tisku, navrhuji zkrátit zmíněnou desetiletou dobu na pět let s tím, že si myslím, že pět let je adekvátní doba, kdy každý úředník by měl mít určitou povědomost a znalost gesce, o které rozhoduje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Kdo dál do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě?

Není tomu tak, můžeme tedy přistoupit k rozpravě podrobné. I v podrobné rozpravě je jako první přihlášen pan poslanec Jan Chvojka A pan ministr se hlásí do rozpravy, jak avizoval ve svém úvodním slově. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji ještě jednou za slovo, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, představil jsem pozměňovací návrh, který je v systému zanesen pod číslem 8651. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr vnitra, místopředseda vlády Jan Hamáček, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Ano, a já se přihlašuji ke svému pozměňovacího návrhu, který je pod číslem 8634. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se: Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, Poto mohu druhé čtení tohoto tisku 670 ukončit a zakončit i bod 29.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP