Pátek 18. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

335.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/ - třetí čtení

Bod byl přerušen dne 16. 6. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 16. června, rozprava byla ve třetím čtení přerušena. Místo u stolu zpravodajů už zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodajka garančního výboru, kterým je výbor pro zdravotnictví, paní poslankyně Věra Adámková. Oběma děkuji a připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 992/4, který byl doručen dne 28. dubna 2021, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 992/5.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, kde je přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Věřím, že hladina hluku v sále je přijatelná, když tak budu zjednávat klid.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych krátce ve třetím čtení vás jednak seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k této novele. Tak jak už tady zaznělo od dalších kolegů, považujeme tuto novelu za významnou, a to zejména kvůli jejímu základnímu poslání, kterým je nastavení předvídatelných a jasně daných úhrad nových inovativních léčebných přípravků zaváděných do praxe i nových léčebných postupů. To považujeme skutečně za klíčový bod této novely.

A pokud se mám vyjádřit k dalším ustanovením, tam jsme za klub KDU-ČSL po poměrně rozsáhlé expertize našeho týmu dávali směrem k Ministerstvu zdravotnictví celou řadu dotazů a podnětů k některým ustanovením. Musím říct - a to nepadá na hlavu současného pana ministra - že se nám těch odpovědí dostalo velmi, velmi záhy (?). Já jsem žádal na výboru pro zdravotnictví o to, aby nám ty odpovědi byly zaslány ještě před druhým čtením, abychom na ně mohli zareagovat pozměňovacími návrhy, nicméně jak bývá v poslední době u Ministerstva zdravotnictví zvykem, dostali jsme ty odpovědi až týden po uskutečnění druhého čtení. Toto nepovažuji úplně za fér jednání. Nicméně jsme na některé poznatky našich expertů společně s kolegou panem profesorem Válkem a s kolegy z ODS zareagovali některými pozměňovacími návrhy, k těm se tady ale dneska už vracet nebudu. (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a přece jenom požádám vaše kolegy a kolegyně v sále o klid nebo aby případně přesunuli svá jednání mimo jednací sál, pokud je projednávání tohoto tisku nezajímá. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Zmínil bych se pouze o dvou pozměňovacích návrzích, které tady v úvodním slovu ke třetímu čtení - nebo jeden z nich - zmínil i pan ministr. Tím prvním je pozměňovací návrh pod písmenem A11, což je pozměňovací návrh, který řeší zavedení takzvané dispenzační taxy, to znamená ohodnocení farmaceuta za výdej léčivého přípravku na recept. Chci říci, že tahle problematika visí ve vzduchu již možná čtyři, pět let a opakovaně na odborné bázi, ale i na politické bázi jsme vyzývali Ministerstvo zdravotnictví, aby se tímto problémem zabývalo, protože práce farmaceuta neznamená jenom vyndat krabičku ze šuplíku a otaxovat ji, ohodnotit finančně a pak ji vydat pacientovi, ale ta skutečně spočívá při dobře vedené farmaceutické praxi v poučení pacienta o tom, jakým způsobem má léčivý přípravek užívat, jaká jsou rizika jeho používání a všechny další potřebné informace. Bohužel Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě neslyší na tento neřešený problém a právě proto jsme ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou přišli s tím pozměňovacím návrhem. A není to nový pozměňovací návrh, protože skutečně o dispenzační taxe anebo o nějakém jiném způsobu řešení svízelné situace zejména malých lékáren, které právě na tuto neřešenou oblast doplácejí, tak jsme opakovaně ministerstvo vyzývali k nějakému řešení a netrváme na tom, že to musí být dispenzační taxa za každou cenu. My jenom říkáme, že situace malých lékáren v malých sídlech je v tuto chvíli již velmi kritická. Veškerá legislativa a veškeré kroky v posledních letech, a to zase nepadá jenom na hlavu pana ministra Vojtěcha, nahrávají velkým řetězcům ve velkých nákupních centrech. Tam těch lékáren máme dneska až přebytek, ale na malých sídlech, a mám na mysli obce 1 000 obyvatel a víc, tam skutečně ty lékárny v tuto chvíli jsou ve velkém ohrožení a ani v tomto volebním období se jim žádným způsobem nepomohlo. Proto jsme přišli opět s myšlenkou dispenzační taxy a očekávali jsme diskusi s Ministerstvem zdravotnictví. Pokud se totiž ministerstvu nelíbí ta formulace a tak, jak řekl pan ministr, zdá se jim vágní, nebo mají pocit, že podzákonný předpis nemůže upravovat cenovou hladinu, kolik by vlastně ta dispenzační taxa měla činit, tak tady bych velmi oponoval. Za prvé máme v legislativě celou řadu příkladů, kdy podzákonný předpis upravuje cenovou relaci, a netýká se to jenom zdravotnictví. To znamená, tento argument beru jako lichý.

Ale my jsme byli připraveni diskutovat i o jiné možnosti. Buď o jiné možnosti, jak upravit tu dispenzační taxu legislativně, nebo o hledání jiné možnosti, jak malým lékárnám pomoci. Nestalo se, přesto bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, požádat, zda byste zvážili a podpořili pozměňovací návrh A11, protože si skutečně myslím, že pokud všechny strany, všechny politické subjekty, které tady jsou, měly ve svých volebních programech podporu venkova, podporu služeb na venkově, tak dneska nám z těch vesnic a městysů odcházejí hospodští, odcházejí nám tam další služby, jsou rušeny pobočky České pošty a tak dále. A jestliže v některých těchto obcích - a mám na mysli skutečně ty obce nad 1 000 obyvatel - budou chybět i lékárny, tak potom si do volebních programů skutečně nedávejte to, že chcete zlepšit veřejné služby na těchto obcích a že chcete obnovovat náš venkov. Tolik tedy k pozměňovacímu návrhu A11.

Potom ještě pozměňovací návrh pod písmenem L, který už jsem dával mimo výbor ve druhém čtení. Ten se týká problematiky dohody o nejvyšší ceně. Chci říct za KDU-ČSL, že my tento institut podporujeme, že ho skutečně vidíme jako nástroj, který může zlevnit naše zdravotnictví. To znamená, když přijde doba a je možné určitý - a většinou se to týká finančně nákladných léčivých přípravků - kdy je možné dohodnout nižší cenu mezi distributorem a zdravotní pojišťovnou, tak tento institut považujeme za správný. V žádném případě nechci rozporovat jeho význam. Co je problém, že ministerstvo ve svém vládním návrhu upravilo podmínky uplatňování dohody o nejvyšší ceně takovým způsobem, že zde vznikají rizika pro lékárny. A tady se to netýká jenom malých lékáren, ale všech lékáren. Řeknu to jenom na krátkém příkladu. Pokud si některá lékárna za situace, kdy je na trhu příznivá cenová hladina, nakoupí třeba za několik set tisíc určitý léčivý přípravek s dobrou vírou, že ho bude potom dávat pacientům, tak pokud v mezidobí dojde právě mezi pojišťovnou a mezi distributory k dohodě o snížení té nejvyšší ceny, v tu chvíli ty zásoby léčivých přípravků, které budou mít lékárny ve svých skladech, tak ta ztráta vlastně půjde na vrub těch lékáren. Jsem přesvědčený o tom, že přece není možné, aby lékárny nesly toto riziko na sobě. Proto jsme přišli s úpravou tohoto institutu a proto si vás dovoluji požádat, abyste podpořili pozměňovací návrh pod písmenem L. Není to nic proti tomu samotnému institutu, ale jde o to, abychom nediskriminovali a nebyli nespravedliví vůči lékárnám. Děkuji vám za pozornost a jinak za KDU-ČSL jsme připraveni tento zákon podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo dalším řečníkům, seznámím Sněmovnu s několika skutečnostmi. Za prvé, pan poslanec Juříček je přítomen a stahuje svoji omluvu. Za druhé se nám naopak omlouvá pan poslanec Mihola z pracovních důvodů. Pan poslanec Zlesák žádá o zrušení své omluvy z dnešního jednání, je přítomen po celý den. Paní poslankyně Pekarová Adamová naopak se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Nevludová se omlouvá od 9 hodin do konce jednání z osobních důvodů. Paní poslankyně Válková se omlouvá od 10.30.

Budeme pokračovat. Já tady mám přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Farského, nicméně ho nevidím v sále, takže to bude zřejmě omyl. Slovo má tedy paní poslankyně Adámková v řádné rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, z pozice zpravodaje se samozřejmě nebudu k žádným jiným vyjadřovat než podle toho, co budete potřebovat. Proto jsem si dovolila přihlásit se do rozpravy, protože minule tady zazněly v rozpravě některé názory na pacientské organizace. Já bych jenom chtěla tady říci, že těch pacientských organizací je více než 130. Od 115 je zde písemně potvrzený souhlas s vládním návrhem zákona, že takto opravdu je to nejlepší. Je to proto, že zapsaný spolek je nejtransparentnější a proto, že oni poprvé opravdu v historii - a to je dobře, že ta možnost je - by nějakým způsobem bylo možné zasahovat samozřejmě i do léčby, to znamená i do toku peněz, tak proto tedy ten zapsaný spolek. Ale samozřejmě rozhodnete v hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážená Sněmovno, vážené kolegyně a kolegové, jenom bych ráda, aby ještě jednou zaznělo, než půjdeme na hlasování, že bohužel ta iluze, že určitá právní forma zajistí to nejtransparentnější a nejlepší, je prostě iluze. A tak jako existují zapsané spolky, které fungují skvěle, a jiné, které ne, tak existují obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy. A opět to, co rozhoduje, je kvalita fungování, to, jak transparentní a demokratické je samotné vnitřní nastavení toho spolku. Ale to, kterou právní formu zvolí, to prostě nerozhoduje.

Proto chci znovu zdůraznit - dám jeden příklad za všechny: například Česká alzheimerovská společnost, která roky dělá práci k nezaplacení pro všechny lidi s Alzheimerem, pro jejich neformální pečující, je to společnost, která nás zastupuje v zahraničí, dělá nám i dobré jméno, tak třeba ta bude diskriminována ve svém přístupu k utváření naší zdravotní a úhradové politiky. To je konkrétní příklad společnosti, která má jinou právní formu, není spolkem a zdůrazním, nemůže se takzvaně překlopit, není tam možnost z jednoho roku na druhý se tím spolkem stát. To je bohužel další omyl, který se ve spojení s tímto pozměňovacím návrhem šíří. Prosím, zvažte opravdu tuhle věc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Aulická, poté paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Za poslanecký klub KSČM, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych jenom chtěla říci, že debata o těch zapsaných spolcích je opravdu řekla bych až vášnivá, ač se to tedy nezdá. Já za KSČM dnes otevřeně říkám, že podpoříme pozměňovací návrh pana kolegy Bendy, který vlastně napravuje situaci, kterou Ministerstvo zdravotnictví pro nás tak trochu nechápavým způsobem omezuje tak, aby opravdu ty pacientské organizace se mohly podílet na těch stanoviscích a na procedurách, protože je to paradox, že u zákona č. 48, na kterém právě mají největší zájem ty pacientské organizace, se jim potom legislativně upírá možnost, aby se dál podílely na těchto záležitostech.

Víceméně bych ještě chtěla podotknout, že zda byla vášnivá debata i kolem pozměňovacího návrhu paní kolegyně Richterové, co se týče těch porodních asistentek. Musím říci, že za KSČM určitě tento pozměňovací návrh nepodpoříme. Spíše nás mrzí, že máme takový pocit, že to je opravdu snaha snižování kvality prenatální péče o ty nejmenší, respektive jsme na špici, Česká republika, v péči, co se týče celé té problematiky a té péče. Myslím si, že tímhle tím bychom se opravdu mohli dostávat do závažných problémů právě v té péči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď tady mám sadu faktických poznámek. Paní poslankyně Richterové se zeptám, jestli se hlásí do rozpravy, nebo s faktickou? Do rozpravy, dobře. Nyní paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Plzák, poté pan poslanec Benda s faktickými poznámkami.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Naprosto souhlasím s tím, co řekly dvě předřečnice, a velmi se mi líbí, že v této oblasti ustupuje politikum tomu obsahu, protože jedna je od Pirátů, druhá je z KSČM. Nepodezírám, že se předem dohodly, většinou se tyto dvě strany na ničem nedohodnou, ale v tomto směru mají pravdu. Říkám to na rozdíl od všech, kteří tady přede mnou hovořili jako právník, pro kterého je právo vždycky svým způsobem takové vodítko, jak dál postupovat. V tomto případě bohužel musím konstatovat, že obsah je důležitější než právní forma. Neříkám, aby se netransformovala třeba i Česká alzheimerovská společnost, ale ne v takovémhle časovém intervalu, pod takovýmto diktátem a s takovými konsekvencemi. A není sama. Takže jsem ráda - naposledy jsem na našem klubu slyšela, že budeme mít volné hlasování, a myslím si, že každý z nás bez ohledu na politickou příslušnost se může rozhodnout. Je to jeho demokratická volba. Samozřejmě, někteří budou hlasovat pro ten návrh, jiní nebudou. Ale já jsem měla ten pocit, že bych měla vystoupit, podpořit obě předřečnice a tím i demonstrovat, že tady jde o obsah, nikoliv o příslušnost k nějaké politické straně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Z pléna se mi hlásí pan poslanec Válek, tak se zeptám, jestli chce s přednostním právem. (Ano.) Dobře. Tak v tomto případě je nyní na řadě pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne. Paní profesorko, prostřednictvím pana předsedajícího, vidím, že máte asi zlomenou diafýzu nebo epifýzu vřetenní kosti... Která pacientská organizace vás zastupuje? Řekněte mi, která? (Bez odpovědi.) Žádná, a to je ten obecný problém. My se totiž už od dob devadesátých (let), kdy se objevil jakýsi pan Olejár a zašťiťoval se tím, že zastupuje pacienty, a chtěl mluvit do financování, chtěl mluvit do léčby, tak jsme se ho vždycky ptali, koho zastupuje. On řekl: Pacienty. A já jsem říkal: Já jsem taky pacient, ale vy mě nezastupujete. A to platí pro nás pro všechny, protože my jsme všichni pacienti. Možná máme nějaké specifické choroby, takže se můžeme zařadit do nějaké... Ale já chci, aby někdo, jestli chce mluvit do financování, chce mluvit do metod za pacienty, tak aby měl jasně deklarovaný mandát od těch lidí, to znamená, aby byl někam volen, aby mu bylo umožněno za ty lidi mluvit, a to se v současné době ne vždycky děje. Takže já jsem pro ty spolky, nezlobte se na mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, rozjela se klasická válka o pacientské organizace. Naprosto souhlasím s tím, co říkal pan doktor Plzák. Naprosto souhlasím s tím, že pacientské organizace skutečně mají zastupovat pacienty, ale to nezajistíte právní formou. To je lenost jedné úřednice na Ministerstvu zdravotnictví, takhle to přesně je. Musí samozřejmě - a v tom zákoně to je uvedeno - být přezkoumáno, jestli skutečně zastupuje pacienty, pak může být připuštěna do takového rozhodování, nebo být připuštěna nemůže. Ale myslet si, že spolek... Spolek je tak volná právní forma, že tam si můžou vymyslet stanovy takové, o kterých se vám nikdy ani nesnilo a které nemusí mít vůbec nic společného s členy toho spolku. Stejně tak všechny ostatní právní formy, které jsou zvoleny, můžou zastupovat pacienty - nemusí. Nepomůžu si právní formou, je to fakt jen snaha zatvářit se, že právní formou něco řeším.

A já bych velmi poprosil, abychom podpořili návrh, který podal pan poslanec Žáček, ale který je fakticky můj. Víte dobře, že já vám do zdravotních věcí, přesto že jsem ve zdravotním výboru, zasahuji jenom velmi málo, ale někdy mám dojem, že mám uplatnit své právnické vzdělání a říci: tady nevyřešíme právní formou způsob, jestli zastupují, nebo nezastupují. A stejně tak ta představa, kterou někdo diktuje, že je možné přetransformovat jinou právní formu velmi jednoduše na spolek, je také naprosto mylná a máme k tomu rozbory na zdravotním výboru. Myslím, že celkem je jasné, jak to ve Sněmovně dopadne, ale chtěl jsem, aby toto bylo řečeno. Chceme, aby zastupovaly samozřejmě pacienty, o tom nikdo nepochybuje, ale nezajistíme to právní formou, ale jenom tím, že ministerstvo přezkoumá a řekne: Zastupují pacienty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, poté paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, ctěná Poslanecká sněmovno, vážení páni ministři, já musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na to, co zde řekl pan kolega Plzák. On totiž si nevybral dobrý příklad, protože Svaz pacientů České republiky, za který mám tu čest mluvit, a jsem tam hodně dlouho, je právě ten zapsaný spolek a zastupuje samozřejmě každého pacienta, který se na nás obrátí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším, pak vám dám více času. Ale požádám kolegy v sále o větší klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Takže Svaz pacientů České republiky zastupuje samozřejmě každého pacienta, který se na nás obrátí, a tou problematikou se zabýváme dlouhodobě. Ale já podpořím to původní znění, protože vím, že odvádí velmi dobrou práci, ať jsou to celiaci, alzheimeři, diabetici, prostě odvádí velmi, velmi dobrou práci. A já si myslím, že se dá najít model, jak spolupracovat a jak skutečně zdravotní péči udělat dostupnou, moderní tak, aby byla kvalitní a sloužila tak, jak má sloužit každému člověku, každému občanovi této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Richterová, v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou.

Než dojde k mikrofonu, seznámím Sněmovnu s omluvou pana poslance Profanta ze zdravotních důvodů dnes od 9.30 do konce jednacího dne.

Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Opravdu už jenom velice stručné doplnění k tématu pacientských organizací a té právní formy. Ráda bych jenom zdůraznila, aby to tu jasně zaznělo, že za Piráty a hnutí STAN jsme také předložili mým prostřednictvím pozměňovací návrh, který je obsahově totožný s návrhem pana poslance Žáčka, potažmo Bendy. Chci tady jenom zdůraznit, že v hlasovací proceduře je ten návrh, který napravuje rovné postavení různých právních forem, několikrát. Na prvním místě je návrh pana poslance Bendy. Nicméně pokud by náhodou, což tedy nepředpokládám, ale pokud by náhodou neprošel, tak ještě pak je možnost zopakovat, bude mít Sněmovna druhou šanci, u toho návrhu našeho. Na tom chci říct, že když je takto široká podpora napříč spektrem, komunisté se vyslovili, ODS se vyslovila, my za Piráty a STAN jsme se vyslovili jasně, že je v tom problém, tak věřím, že to bude napraveno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A to jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky. Takže nyní s přednostním právem pan poslanec Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Jsem rád, že debata je rozumná a konstruktivní, že není konfliktní. Samozřejmě v řadě případů pozměňovacích návrhů jsem velmi ovlivněn osobní zkušeností z nemocnice, tak jak řada z nás, co jsme zdravotníci. V naší nemocnici je organizace, která spadá právě do pozměňovacího návrhu kolegy Marka Bendy a koneckonců i kolegů Pirátů, to znamená, že já budu hlasovat pro pozměňovací návrh kolegy Bendy.

Já si myslím, že význam jakékoli pacientské organizace je nesmírně zásadní. Dlouhodobě pracuji s pacientskou organizací, která zastupuje celiaky, stejně tak dlouhodobě spolupracuji s pacientskou organizací, která zastupuje pacienty s Crohnovou nemocí, a musím říct, že byť jsem byl ve výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii a i jako radiolog zastupoval ve výboru gastroenterologické společnosti zobrazovací metody, tak posun v diagnostice obou těchto onemocnění, význam, vliv na ten posun měly daleko víc pacientské organizace než při vší úctě Radiologická společnost, které jsem předsedal, a ty gastroenterologické, prostě proto, že v zájmu pacientů bylo tu metodiku posunout, přicházeli s různými dotazy, proč v některé zemi XY se něco provádí, a nutili nás často, abychom se pouštěli do oblastí, protože to byly velmi úzké specializované problémy. A koneckonců vzpomeňte si na celiaky - i v Poslanecké sněmovně jsou poslanci, kteří mají k této nemoci řekněme osobní vztah z různých důvodů. Tak vzpomeňte si, jak se celiaci snaží dostat bezlepkovou dietu do škol, jak se snaží celiaci lobbovat v dobrém slova smyslu a vysvětlovat, jak je potřeba pomoci. A já si myslím, že to je role těch pacientských organizací.

Absolutně nerozumím té právní normě, ale vzpomněl jsem si v té diskusi na debatu před nějakým tři čtvrtě rokem na zdravotním výboru, kdy jsme diskutovali o lesních školkách. Já jsem vůbec netušil, proč je problém, aby to, co platí pro školky, platilo i pro lesní školky. A ten důvod byl pak jednoduchý a netroufnu si říct, že jsem ho pochopil, protože nejsem právník, ale smířil jsem se s tím. Ten důvod byl, že byť obojí jsou školky, obojí vnímáme jako školky, obojí dělají de facto totéž, tak lesní školky mají jiný statut, a tím pádem nemohou mít ty stejné benefity, část těch lesních školek, jako běžné školky.

Domnívám se, že je potřeba sjednotit právní normu pacientských organizací. Tady bych se velmi přimlouval za to, co v debatě zaznělo na zdravotním výboru, i bych se přimlouval za to, aby v tom byl naprosto jasný přístup, protože práva a povinnosti, pokud ta organizace dělá určitý druh činnosti, to znamená chrání, pomáhá, podporuje určitou skupinu pacientů s nějakým onemocněním, by měly být stejné, ale myslím si, že toto je možné udělat postupně. A tím pádem ten pozměňovací návrh - a doufám, že bude schválen - pak časem, až to přejde do jedné formy, pozbude svůj význam. Za klub TOP 09 podporujeme tento pozměňovací návrh pana poslance Bendy. Pokud by neprošel, ale já věřím, že projde, tak pak samozřejmě ty podobné.

V tom druhém případě ohledně porodních asistentek pravděpodobně nepodpoříme tento pozměňovací návrh. Velmi se za to omlouvám, ale důvod je velmi jednoduchý. Já se pohybuji od začátku v akreditačních komisích Ministerstva školství, které se zabývaly vznikem bakalářských a magisterských nelékařských oborů, a pamatuji si debatu někdy z roku 1992, kdy jsem byl tehdy ještě mladý a měl jsem dlouhé blond vlasy (pobavení v sále) - no fakt, měl jsem dlouhé blond vlasy - jak tato debata se snažila implementovat do České republiky holandský model vzdělávání, kdy řadu činností v Holandsku vykonávají bakaláři a vykonávají magistři a nelékaři. Ono je to podobné v anglosaských zemích, především v Anglii, prostě proto, že ve Spojených státech jsou platy daleko vyšší než v Anglii, takže lékaři vystudují v Anglii a odcházejí pracovat do Spojených států. A proto se to Angličané snaží řešit pomocí telemedicíny. Mají výhodu v tom, že Indové mluví anglicky, snaží se to řešit pomocí těchto cest. A výsledek je, že když jsme pak si dělali pro naše podmínky porovnání, tak jsme zjistili, že radiologičtí asistenti, to jsou tedy ti laboranti, ale to jsou asistenti, bakaláři, vysokoškoláci, v některých zemích dělají angiografie - tedy řeknu to velmi zjednodušeně, i když to není přesné, omlouvám se - to, co u nás dělají řekněme kardiologové, intervenční lékaři. Já neříkám, že je to dobře nebo že je to špatně. Ale myslím si, že zákonem nemůžeme to takto posunovat.

A chtěl bych paní poslankyni Richterové velmi poděkovat za to, že to téma otevřela, a velmi bych si vážil toho, kdyby ta diskuse pokračovala a zkusili bychom najít nejenom pro porodní asistentky, ale obecně pro nelékařské bakalářské a magisterské obory důstojné postavení, ale nemůžeme to dělat podle mého názoru touto cestou v tomto zákoně. Proto za TOP 09 tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Gajdůšková. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Moc se omlouvám, že ještě zdržuji. Z kontextu toho, co jsem řekla v první faktické poznámce, to asi vyplynulo. Ale když jsem řekla, že podporujeme nebo podporuji původní návrh, tak jsem myslela původní návrh pana poslance Bendy na podporu pacientských organizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo upřesnění. A nyní tedy paní poslankyně Richterová, která se před nějakou dobou hlásila z pléna do rozpravy. V tuto chvíli jediná přihláška. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Opravdu nechci prodlužovat debatu, ale chci vysvětlit roli těch porodních asistentek... (Všeobecný nesouhlas v sále. Reakce z pléna: Až jindy.) Právě z toho důvodu, že už jindy žádná příležitost nebude, a těch mýtů zůstalo příliš mnoho. Prosím, zkusím to velmi stručně a jasně. Ale jenom to shrnu, protože paní poslankyně Aulická říkala, že to vůbec nechápe, ze strany kolegů ze SPOLU zase zaznělo, že se má pokračovat debata, ale že to nepodpoří. (Náhlý hluk v sále.)

Opravdu jenom velice stručně nastíním, co to je za krok k tomu, aby porodní asistentky mohly o ženy a děti lépe pečovat, aby došlo k odlehčení přetíženého zdravotního systému. Opravdu zkusím jenom velice stručně, protože jde o příklady situací, na kterých si to podle mě každý z vás bude schopen představit. Mně opravdu nejde o nic jiného než objasnit šíři toho spektra problémů, které dneska zůstávají bez péče, protože to je to hlavní, o co mi jde, aby ženy po porodu měly co nejkvalitnější možnost péče doma. (Velký hluk v sále.)

A řeknu tu první věc - podpora kojení. Pouze některé porodnice nabízejí ženám zdarma ambulantní laktační poradenství, není to žádným pravidlem, a přitom zhruba každá druhá žena se potýká s menšími nebo většími problémy s kojením. Dám vám jenom příklad toho, že zánět prsu je velice bolestivá záležitost, kde když dlouho trvá, než se jde k lékaři, nebo než se hledá řešení z počátku jiné, tak už to potom není k zachránění, už je potom pozdě. A jenom jako příklad - bohužel, laktační poradenství, když si ženy hledají, je placené a je často dost drahé. A jenom chci připomenout jednu věc. V roce 2019 provádělo Ministerstvo zdravotnictví, respektive STEM, pro Ministerstvo zdravotnictví výzkum právě o porodech a kojení. Jedna otázka byla zaměřena na to, jestli by si ženy pozvaly domů laktační poradkyni, kdyby o té možnosti vůbec věděly, a 62 % odpovědělo kladně. Takže tady jenom shrnu to téma kojení, kde prostě poradenství ohledně kojení může na počátku obstarat porodní asistentka při poporodní návštěvě, jak ty informace o nutné podpoře kojení Ministerstvo zdravotnictví využilo. Má je od roku 2019. (Trvalý hluk v sále.)

Druhá věc - a opravdu to jenom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy a kolegyně v sále o větší klid. Roste nám hladina hluku. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Richterová: Nevím, proč je takový hluk. Tohle zabralo asi dvě minuty a ty argumenty jsou ještě asi tři, takže za šest minut můžete mít v kostce přínosy porodních asistentek a zvážit sami, jestli to chcete, nebo nechcete. (Řečnice se odmlčela. Hluk trvá.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rozumím, paní poslankyně. Znovu požádám vaše kolegy a kolegyně o klid. Pokud řešíte nějaké jiné věci a diskutujete, prosím, přesuňte se mimo jednací sál. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Takže to byl jeden příklad.

Druhý příklad dám zase stručně jasně. Screening metabolických vad novorozence. Tam je třeba nabrat krev z patičky a je to jedna z věcí, které bývají blokátorem možnosti ambulantního porodu. Jsou ženy, které by rády po porodu ambulantně odešly domů, ale když nemají zajištěno, kdo jim pomůže s odběrem z patičky pro screening metabolických vad, tak s tím mají problém. Samozřejmě, mohou to dělat pediatři, mohou to dělat dětští lékaři. Ale zase řeknu z praxe, často to dělat nechtějí, právě protože se to dělá většinou v porodnicích, a nemají s tím tu praxi. A zase porodní asistentky to umějí provést, jsou na to opět školené. A je to přesně ta situace, která by systémově pomohla třeba v době, jako byla pandemie, kdy z epidemiologických důvodů bylo i vhodné podporovat ambulantní porody, tak kdyby byla dostupná péče doma, podpora doma v poporodním období, tak zase tohle by nebyl blokátor. Je to úkon, ke kterému jsou porodní asistentky kompetentní a je proveditelný mimo prostředí nemocnice. Tak to je druhý argument.

Potom třetí je podpora po císařských řezech. Pokud vím, tak něco přes 20 % žen u nás rodí císařským řezem. A jenom zase zdůrazním, to je poměrně velká břišní operace a jde zase o situaci, kde máme systémově maximálně podpořit odpočinek, to, aby žena mohla být doma, aby nemusela jezdit například na ty první kontroly. Ideálně by měli pediatři v takových případech jezdit domů. Koukám na pana docenta Svobodu, se kterým jsme se o tom bavili. Já s tím naprosto souhlasím, ale ze zkušenosti, když se vyptávám, kde jsou pediatři ochotni jet domů pomoci s kontrolou v domácím prostředí, tak to je prostě minimální počet. (Hluk v sále neutichá.)

A zase to není ideální řešení, v tomto případě s tím souhlasím, ale na první kontrolu po propuštění z porodnice po porodu císařským řezem by také mohly porodní asistentky být řešením. Říkám to jako příklad situace, která je neošetřená, nepodpořená a má vliv i na to, že potom, a to je čtvrtá věc, čtvrtý aspekt...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás znovu přeruším a znovu požádám kolegy v sále o klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Richterová: Už se blížíme k závěru, ale prostě poporodní blues, poporodní smutek, poporodní deprese jsou zase reálné fenomény. Maximální podpora právě v domácím prostředí je zase něco, co pomáhá, a mimo jiné může pomoci i včas poporodní depresi identifikovat. To je taky velice důležité.

Takže můj apel jde směrem, prosím vás, o to, kolegyně a kolegové, i když už dnes nejspíše neprojde tento pozměňovací návrh, zvažte to, že péče v šestinedělí je u nás obecně nedostatečná. Je to klíčové období pro navázání vztahu matka-dítě, klíčové období pro podporu kojení, pro rozjezd kojení. Patrně mnozí víte, jak prospěšné kojení je. Pro celý život má významné zdravotní benefity a také právě pro vztah mezi maminkou a dítětem.

A řeknu vám poslední věc. Porodní asistentky mohou být pomocí a oporou ještě v jedné situaci, a to je úplně závěrem a je to velmi citlivé. Mohou být oporou, když dojde k porodu mrtvého dítěte. I poté se totiž zavinuje děloha, což je velice bolestivé, i poté žena potřebuje podporu, ale je prostě většinou po dvou hodinách propuštěna z nemocnice a má se nějak zařídit sama. Takže i v těchto velice těžkých chvílích mohou být porodní asistentky kvalifikovanou zdravotnickou, vysokoškolsky vzdělanou, ale zároveň lidskou oporou v domácím prostředí, které, zdůrazňuji, zrovna v těchto případech... (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.) Zrovna v případech, jako je takto těžká a smutná věc, jsou u nás naprosto systémově nepodchycené. Já to chci jenom opravdu zdůraznit. Prosím, nepodceňujte to, je u nás 100 000 porodů ročně a tyto problémy, o nichž jsem mluvila a s nimiž mohou porodní asistentky kvalifikovaně pomoci, se týkají tisíců, respektive v případě kojení desetitisíců žen.

Děkuji vám za tu alespoň drobnou špetku pozornosti, kterou jste tomu někteří věnovali. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickými poznámkami pan poslanec Svoboda a poté pan poslanec Janulík. Znovu požádám o klid v sále. Případné diskusní skupinky rozpustit nebo přesunout mimo sál. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já to porodním asistentkám velmi přeji, co jim chce kolegyně Richterová přidělit, ale tak, jak to říkal kolega Válek, je to typické zapřahání pluhu před koně. Jestliže chceme někomu uložit nějakou úlohu, musí to umět a musí pro to mít náplň ve vzdělávání. Já vám mohu říci s pravděpodobností hraničící s jistotou, že většina porodních asistentek tento trénink nemá. V současné době péče o prs a o dítě skutečně porodní asistentky nedělají. Nedovedu si také představit větu, která tady zazněla, že budu řešit problém zánětu prsu. Problém zánětu prsu je velmi vážná věc, která vyžaduje velmi složité medicínské rozhodování, a u zánětu prsu by porodní asistentka nemohla udělat žádnou jinou věc než tu pacientku poslat k lékaři. Že na to dá nějaké studené nebo něco, to jsou všechno kroky, které mohou tu situaci jenom velmi zkomplikovat.

Já bych velmi uvítal, kdybychom porodním asistentkám vzdělání pozměnili a doplnili a pak toto mohou dělat. V tuto chvíli, pokud to schválíme, nejsou porodní asistentky kvalifikované na to, aby to řádně a kvalitně dělaly, protože jejich výuka to neobsahuje. A to vůbec nehovořím o tom, že máme porodní asistentky bakalářky, magistry a že u žádné z nich nemáme definováno, co mohou dělat a co se naučily. Vůbec nehovořím o tom, že bakalářské a magisterské studium se od sebe liší jenom velmi málo, prostě proto, že ten systém není vypracován. Tam musí do tohoto vysoké školy sáhnout, a ne do kompetencí. Kompetence mohou vznikat jenom na základě vědomostí, znalostí a dovedností, ne na základě právního schválení, že nějakou kompetenci mám. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kasal se hlásí do rozpravy, nebo s faktickou? Do rozpravy. Dobře, nyní pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Ferjenčík s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, všimněte si, že jsme se tady sešikovali všichni lékaři, dokonce ctěný kolega Svoboda, i já. Já jsem z oboru gynekologie-porodnictví, mám 35 let praxe. A to, co tady přednáší paní kolegyně tak dojemně, se mě opravdu hluboce dotýká ve smyslu, že já jsem součástí toho oboru, dokonce se podílím i na jeho řekl bych utváření a tak, a to, že máme dneska výsledky, jaké máme, mluvím o perinatální možnosti a tak dále, je důsledek práce, desítky let trvající činnosti. A ona to tady předkládá, že tam je prostě nějaká mezera, že je tam strašná chyba. Paní kolegyně, prostřednictvím předsedajícího, máme skoro nejlepší výsledky v Evropě a na světě proto, že v tom oboru takovýmto způsobem dokážeme pracovat.

A lidem je třeba říct jednu věc. To, že jsme zinstitucionalizovali porody, že se rodí v nemocnici, což je samozřejmě vnímáno dneska velmi negativně, tak díky tomu máme ty výsledky. Protože vy nechápete ty konsekvence, ani nemůžete, my vám to nemáme za zlé. Ale prosím vás, domácí péče je hezká věc, ale víte, co to je poporodní krvácení? Za 20 vteřin je prostě lidský život pryč! A to všechno my dokážeme díky tomu, že to je v nemocnici a že to má nějaké desítky let vývoje a tak dále a tak dál, tak to všechno dokážeme podchytit, máme zdiagnostikované věci a tak dál. A vy tady dojemně vykládáte, aby chodily domů. Ale ta péče je zajištěná! Já jsem v životě léčil stovky mastitid a tak dál a tak dál, takže to není tak, že ta žena nemá najednou co dělat. My jsme tomu teď napomohli třeba elektronickým receptem, že i o víkendu mi pacientky volají, mají ten problém a tak dál a tak dále. Ale to není tak, že doteď se nic nedělalo a vy to teď najednou přicházíte zachránit. Zase vám to někdo napsal a napsal vám to úplně blbě. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) A mě se to opravdu dotýká. Děkuju. (Výkřiky a potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, poté paní poslankyně Richterová. (Smích v řadách poslanců ANO.) Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Svobodu. Bohužel, tady se stává to, že se argumentuje tím, že služba pro rodiče by možná nebyla dostatečně kvalitní, a tenhle argument se používá proto, že nedostanou službu žádnou a ta jejich situace je daleko horší. Já tohle skutečně považuji za velmi nešťastné, že v situaci, kdy ta péče doma není dostupná, reálně není, protože bohužel většina pediatrů domů prostě nepřijde, tak tam nedáme péči žádnou, což samozřejmě vede k tomu, že část rodiček se samozřejmě dostaví k pediatrovi osobně a může to mít i ty komplikace s tím přesunem, a část prostě zůstane doma bez kontroly, bez zdravotní podpory. A to je to, k čemu to vede. Nechme ty lidi se rozhodnout. Oni přece dokážou posoudit, jestli jejich asistentka je kvalifikovaná pro tu podporu, kterou potřebují, nebo není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat v rozpravě. Nejdříve faktické poznámky, kolega Kasal ještě posečká. Máme před sebou faktické poznámky paní poslankyně Richterové, Svobody, Plzáka, Klause a Běhounka. Takže nyní paní poslankyně Olga Richterová s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Dovolím si poukázat na jednu konkrétní věc, kterou prostě muži - byť lékaři - nikdy neřeší, a to je začínající zánět prsu při kojení. A proto vám na tom chci ukázat... (Ruch v sále.) To je přesně věc, kdy se dá problémům předejít, přesně věc, kdy se právě tou vhodnou radou dají věci vyřešit včas, bez zásahu lékaře. A to, s čím vy se setkáváte - a je to v pořádku a je to velice dobře, že u nás takovou péči máme - jsou rozvinuté záněty, ty situace, kdy buď mírnější forma rady a pomoci nepomohla, anebo nebyla dostupná, nebyla k dispozici.

A já se vám snažím vysvětlit, že to, že máme nedostupnou tuto první, terénní a ambulantní formu pomoci s kojením, tak se nám potom rozvinou záněty do horších forem, které vy pak vidíte, ale opravdu řada těch věcí se dá vyřešit, když se podchytí včas. A prosím, opravdu toto není něco, co by se týkalo zase tak malého počtu žen. Je to velice častý důvod, proč se přestává s kojením.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já bych se vaším prostřednictvím chtěl obrátit ke kolegovi Ferjenčíkovi a svým způsobem i kolegyni Richterové. Já mluvím o něčem jiném. Mluvím o tom, že ten, kdo tu pomoc poskytne, to musí umět. To je strašně důležitě. Začínající zánět prsu když budete špatně ošetřovat, tak ho dovedete k akutnímu velkému hnisavému zánětu. Moje žádost není o tom, jestli to někdo smí nebo nesmí dělat. Ta je o tom, že ten, kdo to bude dělat, to musí umět! (Zvýšeným hlasem.) To je medicína! Tam se neexperimentuje! To buďto umíte, nebo neumíte. To není jako rozhodování v jiných věcech, že zkusím zašroubovat šroubek, a když se mi to podaří, tak dobře. Medicína je něco úplně jiného. Ta vyžaduje, abychom to, co děláme, znali a věděli, proč to děláme, a dělali to se znalostí všech moderních poznatků, které v tu dobu jsou. Platí to i pro porodní asistentky, platí to i pro dětské sestry a pochopitelně to platí pro lékaře. Můj apel není na nic jiného než to, abychom, jestli někomu tuto možnost a povinnost dáme, abychom ho to naučili.

Říkám s naprostou zodpovědností, že to, co chcete, řada porodních asistentek neumí, protože v to v jejich vzdělání vůbec není. To je ten problém, ne ten, jestli to dostanou. A to bych byl velmi rád, kdybychom neudělali - abychom někomu uložili něco, co má dělat, co neumí. V okamžiku, kdy to bude v zákoně, bude možné to od těch porodních asistentek vyžadovat, a řada z nich to nedovede. Co budou dělat? Budou říkat ne? Já nevím, zkuste to. Zkuste to, dělat medicínu a říkat ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, nyní pan poslanec Pavel Plzák, připraví se Václav Klaus, oba také s faktickými poznámkami. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Nemohu než nereagovat pana kolegu Ferjenčíka. On tady řekl něco, za co by se spousta praktických lékařů pro děti a dorost mohla urazit. Řekl, že ve většině případů za novorozenci do domácnosti lékaři nepřijdou. Není to pravda. Nevím, z jakých údajů vycházíte - do tří dnů po porodu přichází praktický lékař do domácnosti. Mám to z vlastní zkušenosti, protože se mi v rozmezí půl roku narodila dvě vnoučata. Takže jestli máte to nějak podložené, že ti praktičtí lékaři nechodí, tak je to chyba a napravme ji. Ale já si myslím, že neříkáte pravdu, prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause, poté pan poslanec Jiří Běhounek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Když jsem také zavítal v tomto parném dni do Sněmovny, tak se tady vyjádřím ke sporu skupiny lékařů tady s paní Richterovou a spol. Nejsem lékař, asi třicet let jsem učil. Česká republika patřila z hlediska matematiky a přírodních věd k naprosté špičce, než přišli aktivisté a začali říkat: Matika není důležitá, dítě nesmí nic stresovat, bla bla bla, a teď už nejsme o parník před Polskem, před Slovenskem a srovnatelnými zeměmi, je to v pytli. V lékařství v prenatální péči jsme světová špička z hlediska úmrtnosti dětí, kvality péče. Všechny naše - i bohaté - dámy se vrací z Ameriky, z Anglie rodit domů. Jsme naprostá špička a tady se vede spor o to, zlikvidovat to, udělat ty free domácí porody, kde paní visí v bahně za nohy v lotosové pozici, jo, což... (Pobavení v sále, potlesk.), což je samozřejmě naprosto skvělé, dokud se něco nezkazí. (Hlasy z pléna: Přesně.)

A podívejte se na ty úmrtnostní tabulky před padesáti lety - ženy mezi 20 a 30 lety - jak jsme na tom byli, a tohle vy tady hájíte. Mám čtyři děti, tři porody byly naprosto v pořádku, jeden, kdybychom rodili doma, tak místo mistra republiky v basketbalu dorostu máme nějakého ležáka nebo něco takového. Čili já jsem zásadně proti těmto aktivitám a rozhodně to nepodpořím. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Běhounek, připraví se Jiří Mašek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Představitelé vlády, kolegyně a kolegové, pikantní je, že tady diskutujeme odborné záležitosti, některé záležitosti jsem tady uslyšel pětkrát. Víte, o co se tam jedná? Jedná se tam o umožnění poporodní péče v domácím prostředí bez indikací lékaře. Co bude následovat? Otázka platby, tlak na pojišťovny. Takže budeme všechny ostatní činnosti, které tímto způsobem půjdou v sociální službách, zdravotnictví, taky dávat do zákona? O tohle tam jde! (Zvýšeným hlasem.) (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Mašek, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, k paní Richterové, prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste to tady nakonec zredukovala na nekomplikované mastitidy. Já bych nechtěl jít teď do odborných věcí, ale chtěl bych jako lékař a záchranář, který to dělal třicet let, se tady k tomu vyjádřit. Tady padlo, že patříme k nejlepším z hlediska neonatologické péče. Já vám můžu říct, co je jedna z největších můr záchranářů, lékařů i záchranářů na záchrance - jet ke komplikovanému porodu, porodu, který je v chodu, kdy třeba je to konec pánevní a to dítě nejde vyndat ven, nebo velká krvácení. Prostě tam jde o vteřiny. A tyhle děti, pokud jsou od počátku rozeny institucionálně, čili v nemocnicích, tak mají samozřejmě šanci a vy jim ji chcete vzít. Takže já bych byl tady velice opatrný a je potřeba, aby tohle bylo skutečně v rukou odborných lékařů, kteří samozřejmě, když je to potřeba, mohou tu poporodní péči indikovat a indikují ji. Děkuji. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Richterová. (Ruch v sále.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Běhounka, protože on totiž ten finanční tlak je tam i z druhé strany, protože ženy, které by mohly odejít dřív z nemocnice, ale nemají přístup k podpoře v kojení, tak tam zůstávají déle, z toho má zase peníze někdo jiný a taky stát to stojí peníze. Takže ta vaše rovnice není rozhodně tak jednoduchá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Olga Richterová, připraví se paní poslankyně Hana Aulická. (Hluk v sále.) Chápu, že situace je vzrušená, a přesto prosím Sněmovnu o klid! (Zvýšeným hlasem.) Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Už opravdu nechci prodlužovat tu debatu. Jenom tady zazněla řada věcí, které jsem neřekla, tak chci zdůraznit, že své argumenty jsem uvedla. Chci zdůraznit, že dneska máme kód 6211, návštěva těhotné matky, v šestinedělí. U šestinedělí by tam měly být možné tři návštěvy, ale tenhle kód je vázaný na indikaci lékaře. A tohle je přesně ten moment, kde my chceme usnadnit služby ženám, aby si prostě vybraly, a právě v podpoře kojení, v podpoře ve všem, co je spojené s šestinedělím, a opravdu to je náročné období, aby tu podporu doma měly.

Celá moje argumentace se týká toho, dnes jsou ty služby nedostupné, dnes to v řadě regionů nefunguje, a máme tady možnost, jak zdravotníka, respektive zdravotnici, která už ten kód dneska má, má kompetence a vzdělání, jak jí dát šanci napojit se přímo na tu ženu a nenutit tam návštěvu lékaře, tu indikaci. Prostě výjimečnou, výraznou podporu v šestinedělí tak, jako to bylo postupně zavedeno v řadě západních zemí. A celé, o co jde, je opravdu umožnit maximální podporu při sžívání matky a dítěte doma. To je celé a žádám, aby mi nebyly vkládány do úst jiné věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Aulické, poté kolega Janulík, to je poslední faktická poznámka, a stále čekající kolega Kasal. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že především pro ženy je to velmi citlivá debata, velmi citlivá otázka. Ač tady mí kolegové z pohledu lékařů a lidí z praxe hovoří o těch zkušenostech, tak bych chtěla za nás říci, že si vážíme všech lidí, většinou jsou to ženy, které dělají porodní asistentky, které dělají laktační poradkyně. Ale zároveň bych chtěla podotknout, že vlastně i v té praxi dneska běžně fungují, běžně fungují jak v nemocnicích, fungují ale i při lékařích, kteří pracují v ordinaci. Sama mám takové osobní zkušenosti a myslím si, že i z pozice těch ostatních maminek, které čerstvě porodily, tak ta péče jim určitě není odepřena. Naopak si myslím, že i ze stran lékařů a lékařek se vychází vstříc, aby péče i v této oblasti byla co nejlepší a nejširší, a sami vyhledávají tu možnost tak, aby i oni mohli rozšiřovat a poskytovat tyto služby, protože je to opravdu velmi citlivé období nejenom pro celou rodinu, ale především pro samotné maminky.

Ale z čeho máme právě strach a na což jsem tady upozornila na začátku, máme právě z toho, aby se to nepřeklopilo do domácích nekontrolovaných porodů, protože máme velké obavy z toho, že by opravdu mohla být spousta situací, které by se změnily ze vteřiny na vteřinu ve velké neštěstí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Janulík, poslední přihlášený k faktické poznámce.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo. Já už snad tedy naposledy. Já to vnímám jako snahu vytáhnout další prachy ze zdravotního pojištění - nic jiného to není! Můžete to tady tou dobrodefekací maskovat, jak chcete, a už to - vám fakt chybí jakákoli špetička pokory. Opravdu už to nemaskujte, už to nerozšlapávejte, defilujete brácha se ségrou, furt tady něco okecáváte, ale prostě to neokecáte! Já když budu diskutovat s jaderným fyzikem o jaderné energii, tak budu mlčet a budu ho poslouchat. Tak prosím vás, vyslechli jste naše argumenty, my vaše, stačí. Ale opravdu, jde jenom o prachy, o nic jiného nejde! Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nebyla to poslední faktická poznámka, kolega Kasal ještě posečká. Přihlásil se pan poslanec Třešňák s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezké dopoledne. Já bych chtěl kolegovi Janulíkovi připomenout, že celý tento zákon je o penězích a o tom, jak vytáhnout peníze ze zdravotního pojištění. Tak to čistě jenom fakticky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Kasal, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Nedalo mi to a musel jsem se přihlásit ne snad jako lékař, ale i jako ten, který ve zdravotnictví je už 27 let. Ročně máme 1 000 porodů. Byl jsem u zhruba 6 500 porodů. Samozřejmě jsem nikdy nerodil, tak nemůžu mít ty pocity, které má žena. Já to říkám velmi vážně! Ale na druhou stranu to, že sdílíte emoce a jste v téhle situaci, tak řadu věcí dokážete vnímat a pochopit. A já musím říct, že pro to mně nestačila poznámka, že to, co tady zaznělo, a můžu říct, až neuvěřitelné lži - jaká není péče, jak je špatná - kdy my jsme dlouhodobě do třetího místa v neonatologické úmrtnosti, to znamená úmrtnosti novorozenců, kdy co se týká úmrtnosti matek po porodu, tak máme jednu, dvě do roka. Běžte se podívat, jak je to v Africe, kde to právě není institucionalizované! Tímhle způsobem vytváříte tlak - to, co tady je řečeno, že není péče o děti a že není péče o matky.

Říkal jsem tady, že jsou laktační poradkyně, které jsou soukromé. Jsou to dětské sestry, které pracují samostatně, vůbec nejsou v nemocnici. V našem 20tisícovém městě pracují tři nebo čtyři, bez problémů, na ten počet porodů to stačí. Jestli jste v regionu, kde to není, tak se to tam nechá zařídit. Ale tady opakovaně kolegové říkají, a já za nimi stojím, že ať to dělají lidé, kteří na to mají vzdělání. A znovu - a já jsem si to úmyslně zjišťoval: porodní asistentky nemají dostatečný počet hodin péče o novorozence, a je to v desítkách až stovkách hodin. Tak až dáte tyhle argumenty, že je to na roveň a že se to doučily, tak o tom můžeme diskutovat. Ale jinak všechno ostatní, co potom tady říkáte, tak urážíte jak péči pediatrickou, tak i péči gynekologickou všech lékařů v České republice. (Potlesk části poslanců.)

A druhá věc: jestli si dobře pamatuji ještě z předchozího jednání, tak jste mluvili o tom, že by se i uklízelo doma. Tak jestli tohle chcete platit ze zdravotního pojištění, tak teda potěš pánbůh.

A z hlediska té péče, jak tady říkal pan kolega Ferjenčík, komu peníze jdou: tak vážený pane kolego, ještě před 15 lety žena po porodu, po operačním porodu, tam byla 10 dnů. Teď se to zkrátilo až na čtyři dny, ale ne kvůli tomu, že to chtěly nemocnice, protože to chtějí ty ženy! A já jim vždycky říkám, když je pouštím: Máte to doma zajištěno? Budete mít doma manžela, aby se o vás postaral, když máte čtyřkilové dítě, jestli ho unesete? Protože to je ten tlak lidí, že chtějí dřív, a my jim vyhovujeme. To je přirozený vývoj a na to vznikají ty služby, které jsou doma.

A když se budeme bavit ještě o těch mastitidách, abych tady nezacházel do odborných výrazů: ono, paní kolegyně Richterová, jsou také věci jako jenom, že to mléko se z prsu nedostane. To jsou ty věci, o kterých vy hovoříte. To vůbec nejsou mastitidy. A tam je právě to naučení, jak žena v nemocnici, a u laktačních poradkyň jsou naučeny jednotlivé polohy, jak má kojit. Je to úplně... to, co tady říkáte, je pro mě neuvěřitelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kasalovi. Než dám slovo k dalším, faktická poznámka od pana poslance Jana Volného, Mikuláše Ferjenčíka a Olgy Richterové, konstatuji dvě omluvy z dnešního jednání došlé předsedovi Poslanecké sněmovny: od 12.30 z pracovních důvodů pan poslanec Jan Čižinský a na část jednání pan kolega Alexander Černý z osobních důvodů. Nyní kolega Jan Volný k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, tak jenom trošičku na okraj toho, co jsem chtěl říct. Mám doma manželku, která je dětská lékařka. Ta kdyby tohle slyšela, tak se tady můžu hanbou propadnout, v jaké partě já tady sedím, protože oni opravdu chodí za rodičkami, zejména prvorodičkami, starají se o ně a ta péče je perfektní.

Ale já jsem chtěl vystoupit kvůli jiné věci, protože mě vyloženě nadzvedlo ze židle, ač nejsem lékař, tvrzení pana Ferjenčíka i jeho sestry, když říkají: My to děláme proto, aby si ta matka mohla vybrat, co chce! Mně prosím vás děsí myšlenka, že jednou byste nedej bože měli nějaký vliv na Ministerstvu zdravotnictví a řeknete: No, proč léky na předpis? Ať si lidi vyberou, co chtějí za léky! Prosím vás, tam se přece nechceme dostat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Mikuláš Ferjenčík, připraví se Olga Richterová s faktickými poznámkami. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na kolegu Kasala, kdy se nám rozmohl takový velmi diskutabilní způsob vedení debaty, kdy si, prostřednictvím pana předsedajícího, nejprve vymyslíte argument, který vůbec nepoužíváme, a pak ho rozcupujete. To je samozřejmě velmi snadné, ale nikdo tady nezpochybnil kvalitu českého porodnictví. My víme, že české porodnictví je světová špička z hlediska kojenecké úmrtnosti a podobných věcí. Současně říkáme, že z našeho pohledu je namístě rozšířit služby domácí poporodní péče, například po propuštění do nemocnice. Takže já nerozumím tomu, proč tvrdíte, že tady útočíme na české porodnictví, když jsme neřekli proti kvalitě porodů v nemocnicích jediné křivé slovo. Říkáme jenom, že ženy, které odcházejí z porodnic domů, by v řadě případů uvítaly tuto službu, uvítaly by tu podporu péče z hlediska kojení, uvítaly by domácí odběry krve z patičky, uvítaly by podobné věci, a my se snažíme tuhle službu umožnit. Tak prosím nepoužívejte tyto lživé argumenty! Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Olga Richterová s faktickou poznámkou a fakticky ji doplní kolega David Kasal, potom Vlastimil Válek. To je pořadí faktických poznámek. Doufám, že se dostaneme i na jiné body. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Ono totiž, vážené kolegyně a kolegové, to vždycky skončí tak, že si lidé vyberou, a vyberou si podle toho, co pro sebe usoudí za nejlepší, a úkol systému je podpořit je v tom, aby ta volba byla bezpečná. A právě proto mluvím o tom, že když už stejně ten trend jsou odchody z porodnice na vlastní žádost, tak doma má být zajištěna podpora a péče. A mluvím tady s tou naléhavostí, s jakou mluvím, protože to je velice důležité reagovat na trend, že různé životní situace chce stále více lidí zvládat doma, například zotavování po císařském řezu. To je velice dobrý příklad. A stejně jako jsme se jako země posunuli, že v různých situacích, které ještě dříve byly v nemocnicích, tak se dějí - třeba samozřejmě jsou to situace i na konci života, kdy můžete říci, že to je něco jiného než tato - ale že jsme se posunuli do péče takzvaně komunitní, že hledáme řešení, která by té části lidí, kteří to komunitní řešení chtějí, vyhovovala, tak stejně těm, kteří odcházejí na vlastní žádost dříve z porodnice, než by třeba lékař z důvodu naprosté bezpečnosti doporučoval. Chceme opravdu zajistit a nabídnout to, že doma těch několik návštěv mít budou. To je celé a to, že si lidé stejně vyberou podle svého, je prostě fakt. Na tom žádná Poslanecká sněmovna nic nemění a myslím, že to je tak dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Davida Kasala, připraví se s faktickou poznámkou Vlastimil Válek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já předpokládám, že budu tady dneska naposledy. Dvě krátké poznámky na pana kolegu Ferjenčíka. Když mluvíte o odběru z patičky, a pro vás to je píchnutí do patičky, tak vás chci upozornit, že to je na speciální odběrový materiál, který musí být nějakým způsobem pak ošetřován, nějakým způsobem sušen a centrálně je odesílán do dvou laboratoří v České republice. Tak mně řekněte, jak to centrálně uděláte. To je první věc.

A druhá věc, co se týká - na paní kolegyni Richterovou, vaším prostřednictvím. Z hlediska péče o ty děti, že si lidé vyberou, ano, vybrat si můžou. A vy tady říkáte, že se nedotýkáte toho, jak bude kvalitní péče. Ale jestliže ty matky odcházejí do 72 hodin po porodu domů, tak právě do 72 hodin se můžou deklarovat srdeční vady u dítěte, které dopředu nezjistíte, a pak budou ty děti umírat doma a pak už nebudeme na prvním až třetím místě, protože ty porodní asistentky to nebudou schopny zvládnout. To jsou ty věci, o kterých vy nechcete slyšet, a to, co říkal i pan docent Svoboda: my se tady bavíme o odborných věcech a o tom, co někdo chce. Tak ano, v tom případě, jestliže to potom ti lidé budou chtít a budou chtít takovouhle péči, tak se pak bavme, jestli to tedy potom budou platit, protože my všichni platíme zdravotní pojištění a je naše právo, jak se budeme léčit, ale v té chvíli, kdy vy si ho určíte jinak, tak ten dotyčný by si to měl zaplatit!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Vlastimil Válek změnil svou přihlášku na přednostní právo, tak nechám ještě hovořit s faktickou poznámkou Mikuláše Ferjenčíka. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také už vystupuji naposledy k této věci. Chtěl jsem zareagovat na kolegu Kasala, který zase nám podsunul, že my si něco přejeme. Ne, situace je taková, že ženy odcházejí z porodnic dříve, to je reálná situace. A my říkáme, pojďme jim aspoň nabídnout tu službu, aby měly lepší domácí péči. Vy říkáte: Já bych si přál, aby odcházely později, nedělejme nic. A v tom je jádro toho sporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám kolegu Válka, aby ještě posečkal, protože je faktická poznámka pana poslance Svobody. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Doufám, že už jsem tady také naposledy. Já bych jenom kolegovi Ferjenčíkovi, vaším prostřednictvím, chtěl říct: Já vůbec nemluvím o tom, co říkáte vy. Mluvím o jediné věci. Pokud chceme někomu dát nějakou povinnost nebo možnost, že něco bude dělat, musí to umět. A já říkám, zapřaháte pluh před koně, protože chcete, aby dělaly něco, na co nejsou vychovávané. Jsem ochoten pracovat s porodními asistentkami tak, aby tuto kompetenci získaly, aby se ji naučily, ale nejsem ochoten připustit to, že budou rozhodovat o věcech, které ve velké většině neumí. Jsou takové, které to chtějí dělat. V okamžiku, kdy to vytvoříme zákonem, budou to muset všechny dělat. A kdo je to naučí a jak je to naučí, to už nám je asi jedno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pavla Staňka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Mně to už nedá, nechtěl jsem vystupovat, jak je tady to oblíbené rčení. Jsem technik, nerozumím medicíně, ale přijdu si tady jak v parlamentu nejmenované sousedské země, kdy se někteří zákonodárci rozhodli, že budou přehlasovávat Kirchhoffovy elektrické zákony. Takže ano, my chceme udělat lepší péči pro ženy. Neřešíme to, jestli to je pro ně dobré, nebo špatné, ale prostě máme tu moc hlasovat, tak budeme hlasovat bez ohledu na dopady! Nevím, jestli to je cesta správným směrem, ale já pro tohle určitě hlasovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan poslanec Vlastimil Válek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem nezměnil názor, jak budu hlasovat, nicméně ta diskuse je opravdu nesmírně důležitá a je dobrá a ještě jednou paní poslankyni, vaším prostřednictvím, děkuji, že to téma otevřela. Já si myslím, že se to týká všech nelékařských oborů, a tady zazněla řada věcí naprosto kruciálních a zásadních, jestli vůbec ty porodní asistentky mají vzdělání a jestli vůbec jsou připraveny tuto odpovědnost nést a dělat to.

Já jsem zažil u radiologických asistentů, kde výbor tvrdě prosazoval, tehdy v úplně jiném politickém seskupení této Sněmovny, aby mohli dělat samostatně ultrazvukové vyšetření, protože ve většině zemí EU, Ameriky, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu ultrazvukové vyšetření nedělá lékař, dělá ho radiologický asistent. Jeden náš herec, když pracoval tuším v Kanadě, tak tam dělal ultrazvukové vyšetření. Byl sonographer, což bylo vzdělání, které je vysokoškolské, bakalářské a finálně že dělá ultrazvuk. A už to vypadalo, že jim to nakonec dovolíme - nebo dovolíme, že to prolobbují. To nešlo o zákon, šlo čistě jenom o způsob úhrady a nasmlouvání výkonu, a výsledek byl, že tuhý odpor byl pak z řad členské základny, když si uvědomili, že vlastně to teď budou muset dělat a ponesou plnou odpovědnost za to vyšetření. To je první úhel pohledu, který se obecně týká těchto změn.

Druhý úhel pohledu, který tady zazněl, a já zase souhlasím s tím, že pozice pacienta se dramaticky změnila od toho, když jsem začínal. Když jsem začínal, tak prostě pacient tam stál, my jsme ho posunovali, on měl andělíčka, zezadu byl... v podstatě tam chodil nahý, a dneska je pacient partnerem. My mu dáváme nabídky, my mu dáváme na výběr, zveme ho na indikační komise a chceme, aby nesl spoluodpovědnost. Řada pacientů prostě odmítá tu spoluzodpovědnost nést - já si vzpomínám na debatu s jedním z ministrů této vlády kultury, kdy jsem říkal, že pacient je partner a má nést spoluodpovědnost, a on na to povídal - a měl pravdu a je to logické, protože já také když jsem pacient, nechci nést spoluodpovědnost, a vždycky říkám tomu doktorovi, co za ním jdu: Udělej, jak to chceš, jenom ať to nebolí, jde to rychle a ať se to podaří vyřešit, a nechci, aby mě do té hry vtahoval, protože jsem starý, že jo - a on totéž říkal: Ne, ne, ne, já svého doktora poslechnu, co mně řekne, to udělám, nepřemýšlím o tom. A my teď tady chceme řešit to, že část pacientek z různých důvodů chce odejít dřív po porodu, než jim doporučuje odborník tímto způsobem. Rozumím tomu, protože tyto ženy musí mít doma nějakým způsobem zajištěnou kvalitní péči. Otázka je, kdo tu kvalitní péči má pro ně doma zajistit, otázka je, kdo ji má organizovat, jestli ji má organizovat porodní asistentka, gynekolog, pediatr nebo kdo, a otázka je, jestli to má být hrazeno z všeobecného zdravotního pojištění, nebo to má být součástí, protože je nějaký standardní postup - to je porod a určitá doba hospitalizace, kterou doporučuje odborná společnost - a toto je, řekněme nestandardní řešení, tak jestli to má být hrazeno třeba z připojištění nebo nadstandardního pojištění nebo něčeho.

Ale ta debata je komplexní. To znamená, mně se to hrozně líbí, co navrhujete, ale fakt nechci, aby to bylo v tomto zákoně. (Se smíchem.) Já se strašně omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi. Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, rozpravu končím, protože nevidím nikoho ani z místa se hlásit.

V tom případě mohu se zeptat na závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka? Není tomu tak.

Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, ještě konstatuji došlou omluvu pana poslance Martina Kolovratníka mezi 11.30 a 14. hodinou.

Nyní požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila - sdělila stanoviska, stejně jako pan ministr. (V sále je hluk.) Paní zpravodajko, ještě požádám Sněmovnu o klid.

Zagonguji, protože se po té vyhrocené rozpravě dostáváme k samotnému principu třetího čtení, tedy rozhodnutí o pozměňovacích návrzích a o zákonu jako celku. Ještě chviličku, aby tady byl klid. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s procedurou, která byla schválena na 88. schůzi výboru pro zdravotnictví, který byl garančním výborem. Je to usnesení tohoto výboru číslo 386, které je k dispozici a je zcela v systému.

Tento výbor jako garanční výbor v projednání potom doporučil Poslanecké sněmovně v tomto třetím čtení hlasovat o návrzích tak, jak je přečtu. Přečtu celou proceduru samozřejmě, ke každému návrhu vám řeknu, kdo ho podával, a základní myšlenku toho návrhu. V případě, že by bylo potřeba ho upřesnit, mám tady materiály, takže to možné bude také, prosím.

Takže procedura. Za prvé. Návrh na zamítnutí podán nebyl ani zde.

Návrhy legislativně technické v tomto třetím čtení podány nebyly, čili je nemusíme hlasovat.

Hlasujeme pozměňující návrhy A s výjimkou návrhu A8 a A11.

Dále je návrh A11 v případě, že bude možné.

Návrh pod písmenem G, D1. A budu ke každému potom vám říkat dál.

Návrh A8 s výjimkou A8.3 a A8.7.

Dále podle J2.

Dále je návrh B, C, D2, E1, E2, L.

V případě, že nebude hlasovatelné, je dále E3, F1.

Soubor návrhů F2, což jsou návrhy pana poslance Válka, já je potom budu detailněji předčítat. S tím je vázán další návrh A8.3. Uvidíme, jak se odhlasuje.

F8 až F12 a dále je na to navázané A8.7.

Dále návrhy H, I1, I2, J1, K1, K2 a návrh zákona jako celku.

Prosím o hlasování o této proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl návrh procedury, který máte ve svém tisku 992/5. Má někdo připomínku k návrhu procedury?

 

Pokud ne, proceduru schválíme v hlasování číslo 454 (Poslanci žádají o odhlášení.) Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, spustím hlasování číslo 454 a ptám se, kdo souhlasí s procedurou navrženou zpravodajkou? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 454, z přítomných 149 pro 143, proti 2. Návrh byl přijat. Budeme se touto procedurou řídit.

 

Požádám znovu o klid a budeme se zabývat prvním pozměňovacím návrhem. Paní zpravodajko?

 

Poslankyně Věra Adámková: Takže prosím pěkně, první pozměňovací návrh pod písmenem A, upozorňuji, že z něho vyjímáme A8 a A11, je usnesení výboru pro zdravotnictví, které máte ve svých materiálech. Stanovisko výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 455 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 455, ze 150 přítomných pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. Další je... tím, že jsme přijali toto A, tak nyní bychom museli hlasovat A11, což byl pozměňující návrh pana poslance Kaňkovského. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 456 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 456, z přítomných 150 pro 29, proti 28. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je návrh pod písmenem G pánů Benda, Žáček, jak o tom pan poslanec hovořil. Návrh výboru pro zdravotnictví byl nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 457 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 457, z přítomných 151 poslance pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Slabý potlesk zprava.) Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další návrh D1, což je pozměňovací návrh pana ministra Vojtěcha. Jedná se o přechodné ustanovení v délce jednoho roku pro pacientské organizace. Tady výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 458 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 458, přítomen 151 poslanec, pro 4, proti 38. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále je tady návrh A8 s výjimkou A8.3 a A8.7. Jedná se o drobnosti vůči pozměňovacím návrhům pana kolegy Válka, takže bychom se k nim vyjádřili. Čili je to kromě A8.3 a A8.7. Stanovisko výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 459. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 459, přítomen 151 poslanec, pro 102, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Adámková: V případě přijetí tohoto pozměňující návrhu je nehlasovatelný návrh J2, takže o tom hlasovat nebudeme.

Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem B paní kolegyně Maříkové o léčbě neplodnosti párů. Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 460. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 460, ze 150 přítomných pro 58, proti 2. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem C pana kolegy Štolpy a paní kolegyně Brzobohaté. Jedná se o výši úhrad bionických protéz. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 461. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 461, z přítomných 151 poslance pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je návrh pod písmenem D2 pana ministra Vojtěcha. Jednalo se o dohodu o nejvyšší ceně přípravků a výbor nedoporučil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 462 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 462, přítomen 151 poslanec, pro 19, proti 32. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem E1. Jedná se o vlastně stav, kdy žadatel přikládá k žádosti předběžné ujednání se zdravotní pojišťovnou. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 463. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 463, přítomných 152, 126 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem E2. Jedná se o zachování důvěrnosti smluv. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 464. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 464, přítomno 153, pro 19, proti 14. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem L pana kolegy Kaňkovského. Týká se úhrady léčivých přípravků a problematiky dohody o nejvyšší ceně. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 465. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 465, přítomných 153, pro 61, proti 3. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem E3, který vypouští části novelizačního bodu 100, kde se upravuje otázka vykazování smluvní ceny zdravotní pojišťovny a smluvního poskytovatele. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 466. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 466, z přítomných 154 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem F1 pana profesora Válka. Jedná se o úpravu rozhodování o poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění a zřizuje tam nebo dále tam dává revizní komise pro souhlas této zdravotní služby. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 467. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 467, přihlášeno 154, pro 10, proti 48. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále máme komplex návrhů pana kolegy Válka F2 až F6. Jedná se jednak o změny v rámcových smlouvách, seznam zdravotních výkonů, bodové hodnocení, celodenní přítomnost rodiče a tak dále. F7 není hlasovatelné, protože tam bylo opsané stávající znění ze zákona, takže by to nebylo nic jiného. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 468. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 468, přítomných 154, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh A8.3 výboru pro zdravotnictví. Jedná se o drobné úpravy, které tam jsou v procesu, a výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 469. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 469, ze 154 přítomných pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Adámková: Máme tady zase soubor F8 až F12 pana kolegy Válka. Jedná se o zvýšení dostupnosti moderní centrové léčby. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak vyřešíme to A8 tedy.

 

Poslankyně Věra Adámková: Takže prosím pěkně, ještě než budeme hlasovat o panu kolegovi Válkovi, tak tady je legislativní úprava. Hlasovali jsme o A8.3, což je zmatečné hlasování, protože jsme schválili pana kolegu Válka a byla by to duplicita.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prohlašuji tedy hlasování číslo 469 za zmatečné, ano? (Zpravodajka souhlasí.) Protože to je nadbytečný krok.

 

Poslankyně Věra Adámková: Byl by to nadbytečný krok, ano. Takže prosím, pan kolega Válek, F8 až F12, zvýšení dostupnosti centrové léčby s podrobnostmi, výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 470. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 470, z přítomných 154 pro 62, proti 16. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Protože jsme nepřijali tento návrh, tak je hlasovatelné A8.7, kde jsou drobné úpravy oproti panu kolegovi Válkovi, a tady výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 471. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 471, ze 154 přítomných pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pod písmenem H pana kolegy Třešňáka. Jedná se o úhrady za služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nová skutková podstata přestupků. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 472. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 472, z přítomných 154 pro 32, proti 44. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je I1 pana kolegy Pavlase. Jedná se o změny úhradových kódů prostředků pro lokální kyslíkovou terapii a náplastě. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 473. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 473, z přítomných 155 pro 57, proti 3. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je I2 opět kolegy Pavlase, úhrada inkontinenčních pomůcek. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 474. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 474, z přítomných 155 pro 68, proti 12. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je návrh J1 paní kolegyně Richterové o poporodní péči porodními asistentkami. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 475. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 475, z přítomných 155 pro 24, proti 60. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je K1 pana kolegy Kasala. Jedná se o změny v psychoterapii a dalších poskytovaných službách v této oblasti. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 476. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 476, z přítomných 155 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslední pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Jedná se o K2. Opět je hlavním předkladatelem pan kolega Kasal. Jedná se o úpravu aprobačních zkoušek. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 477. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 477, z přítomných 156 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsem vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Věra Adámková: Ano, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy a já vás poprosím o hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Když bylo o všech návrzích hlasováno, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 992, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 478. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 478, z přítomných 156 pro 132, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 335.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dovolte mi poděkovat všem, kteří se zúčastnili i diskuse, protože určitě byla přínosná. Děkuji za přijetí zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se hlásí. Prosím o klid. O slovo se přihlásil s přednostním právem ministr zdravotnictví. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Také moc děkuji za podporu tohoto zákona. Jsou za tím čtyři roky práce a ten zákon jednoznačně pomůže českému zdravotnictví a českým pacientům. Takže děkuji také.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny: omlouvá se od 11 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Jan Lipavský a od 12 hodin do 14 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Pavla Golasowská.

Požádám Sněmovnu o klid. Budeme pokračovat bodem číslo 352. (Silný hluk v sále. Poslanci diskutují.) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Máme vymezený čas na třetí čtení a požádám o klid. S přednostním právem se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom k hlasování - to závěrečné 478. Já mám na sjetině "zdržel se", hlasoval jsem pro, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, je to pro stenozáznam. My budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP