Pátek 18. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

352.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 954/ - třetí čtení

Požádám pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám zpravodaje garančního zemědělského výboru, pana poslance Davida Pražáka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 954/5, který vám byl doručen 27. května letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 954/6.

S přednostním právem ještě předtím, než bych požádal ministra zemědělství, se přihlásil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. (Stále silný hluk v sále.) Pane předsedo, já vám udělím slovo, jen co se tady zklidní situace. Prosím o klid, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, do třetího čtení přišel jako sněmovní tisk číslo 954 , vládní návrh novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na to, že některé pozměňovací návrhy jsou velmi složité a není možné zatím odhadnout jejich návaznosti a dopady, dovoluji si v souladu s § 95 odst. 2, jednacího řádu Poslanecké sněmovny, předložit procedurální návrh na opakování druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak je to ještě před otevřením rozpravy, respektive před vystoupením ministra zemědělství. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl požádat o vystoupení pana ministra - nemá zájem. Zagonguji. Opakuji, že byl předložen návrh, abychom podle jednacího řádu opakovali druhé čtení zákona o myslivosti. Návrh odpovídá zákonu o jednacím řádu. Já ale vzhledem k tomu, že jsem žádal Sněmovnu o klid, a svým způsobem jsem vyzval diskutující, kteří diskutovali minulý bod, aby diskutovali v předsálí... (Čeká, až přijdou poslanci z předsálí.)

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Připomínám, že padl návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu k tisku 954 budeme hlasovat v hlasování číslo 479. Pokud jste se všichni přihlásili - já jsem odhlásil kolegy, ale stav je stabilizován k počtu přihlášených.

Zahájil jsem hlasování číslo 479 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 479, ze 140 přítomných pro 97, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že pro tisk 954, zákon o myslivosti, jsme rozhodli o opakování druhého čtení. Hlásí se místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedající, nechci vyvolat nějakou hlubokou procedurální debatu nebo tady vyvolávat nějaké problémy, ale já si fakt nejsem jistý, jestli jsme teď postupovali v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Mám za to, že o návrhu na opakování druhého čtení se hlasuje v rámci procedury v rámci třetího čtení na nějakém konkrétním místě a teď jsme tohle překročili.

Sněmovna je suverén, je to odhlasováno většinou přítomných. Necítím úplně potřebu to jako strašně rozporovat, ale nemyslím si, že jsme postupovali správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím vaší připomínce, ale v každém případě, pokud namítáte postup předsedajícího, že jsem nejdříve neotevřel rozpravu, to je pravda, protože pan předseda klubu KSČM má přednostní právo a on to přednesl mimo rozpravu. Přesto je to legitimní návrh ve třetím čtení. Takže tolik asi k tomu.

S přednostním právem nyní předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jsme mimo rozpravu, mohu udělit slovo jenom těm, kteří mají přednostní právo. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc. Já jen aby veřejnost nebyla úplně matena. To, že tady k tomuto tisku je určitý počet pozměňovacích návrhů, to je pravda, ale nevybočuje to nad rámec jiných tisků s podobnou problematikou. Nejsou jich tam desítky, těch pozměňovacích návrhů, jsou k nim - myslím si, že zemědělský výbor to projednával - jasná stanoviska. Osobně nevidím důvod, proč se musí opakovat druhé čtení. Pokud to byla politická dohoda současné vládní koalice, ANO, ČSSD a komunistů, tak je dobré a férové říci, že se takto rozhodli, že se rozhodli novelu mysliveckého zákona, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství, je to vládní návrh, že se rozhodli ho neprojednat. Bylo by to férové říct, protože kdo je trochu příčetný a ví, v jakém datu jsme dnes, kdy jsou volby, jaké jsou termíny, tak se tato novela mysliveckého zákona do konce volebního období této Sněmovny už neprojedná.

To, že tam byl i v tom ministerském návrhu posun, který znamenal zlepšení, zlepšení současného stavu, aby se daly lépe vymáhat škody zvěří, lépe plánovat plány lovu, tak to tam bylo. To se tady tímto hlasováním odmítlo, shodilo se to pod stůl. Mě to mrzí, protože tady lidé i na Ministerstvu zemědělství na tom pracovali dva roky a teď jste to tady tímto jedním hlasováním poslali k šípku. Běžte to říct majitelům lesních pozemků, běžte to říct zemědělcům, že ten posun, který by znamenal to, že když se způsobí škody, je možné ovlivnit prokazatelně plán lovu na příští rok, státní úředník tak musí konat podle zákona nebo mohl by konat... To jste dneska zabili. Dneska jste to opravdu vrátili zpátky a ten progres, který potřebujeme všichni, protože v některých lokalitách stavy zvěře nejsou adekvátní, tak tuto možnost jste dneska odmítli. Jestli mě přesvědčíte, že jste schopni v červenci stihnout druhé a třetí čtení... Nepřesvědčíte. Takže mě to mrzí, že tady ten krok byl udělán. Rozhodli jste se tak, ale pak to choďte vysvětlovat majitelům lesních pozemků, lesnické, ale i zemědělské veřejnosti. Díky. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem se ještě hlásí pan místopředseda Pikal. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím setrvat na svém stanovisku, že jste postupoval v rozporu s jednacím řádem, protože návrh na opakování druhého čtení lze podat ve třetím čtení, ale v rozpravě třetího čtení, a o tomto návrhu se hlasuje před blokem hlasování ve třetím čtení. Aspoň takhle se tady postupovalo celou dobu a já jsem dalek toho tady zavádět nějaké novoty, takže mně asi nezbývá nic jiného než podat námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasím, to je legitimní námitka. Ještě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Pardon. Ono to tady nezaznělo na mikrofon, tak aby to zaznělo na mikrofon - § 95 odst. 2: "Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu data účinnosti návrhu zákona, legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení." Čili v § 95 odst. 2 je napsáno, že ten návrh na opakování druhého čtení lze podat pouze v rozpravě. V odst. 3 jednacího řádu se následně píše: "Nerozhodla-li Sněmovna po ukončení rozpravy o opakování druhého čtení..." Takže nejdříve se musí ukončit rozprava a pak se hlasuje o opakování druhého čtení. Je to jednoznačně v § 95 odst. 2 a 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak nevím, jak to udělat, ale přihlásil se kolega Marek Benda... No, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já se kloním k tomu, co říkají páni kolegové, nemám žádnou námitku proti tomu. Většina Sněmovny samozřejmě může rozhodnout, ale měla případně přerušit projednávání tohoto bodu nebo ho někam odložit. Ale v okamžiku, kdy zazněl návrh na opakování druhého čtení, ten se opravdu hlasuje až po rozpravě. Poprosím pana předsedajícího - při vší úctě, já chápu, že není vždycky jednoduché řídit - aby uznal tuto svoji chybu, aby připustil revokaci takového hlasování a bude se o něm hlasovat po rozpravě, která proběhne ve druhém čtení, pardon ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Padla legitimní námitka, o té já nechám hlasovat nejdřív. Já jsem tolerance sama, kolega Benda ví, že neměl vystupovat, ale v pořádku.

 

Námitka pana místopředsedy Pikala spočívá v tom, že jsem dal hlasovat o opakování druhého čtení z návrhu, který nepadl v rozpravě, čili je to námitka proti postupu předsedajícího. Kdo souhlasí s námitkou, rozhodneme v hlasování číslo 480. Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci, a jakmile se ustálí počet přítomných, dám hlasovat o námitce kolegy Pikala. (Gong.)

Zahájil jsem hlasování číslo 480. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 480, z přítomných 143 pro 111, proti 6. Námitka byla přijata.

 

V tom případě budeme postupovat standardním způsobem a já se zeptám pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. (Velký hluk v sále.) Pane ministře, já se pokusím uklidnit Sněmovnu... Ještě chviličku. Požádám Sněmovnu o klid! A prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, hosté. V rámci dnešního vystoupení bych nejprve rád v základních rysech shrnul účel a principy navrhovaných změn zákona o myslivosti, a to nejdříve pokud jde o vládní návrh novely zákona, a posléze bych se rád vyjádřil k některým uplatněným pozměňovacím návrhům.

Základním cílem předložené novely je umožnit efektivní úpravy početních stavů spárkaté zvěře a tím snížit škody především na nově zalesněných kalamitních holinách v lesích vzniklých v důsledku sucha a následků kůrovcové kalamity, ale současně i zemědělství.

Vládní návrh zákona počítá s nahrazením stávajícího periodického zpracování posudků a nového procesu tvorby plánu mysliveckého hospodaření na každou honitbu, sledováním stavu lesa organizační složkou státu, což je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, na základě něhož bude vypracován plán lovu. Připomínám, že toto vládou navrhované řešení přinese úsporu, nejen pokud jde o snížení administrativní zátěže, a to především snížení dopadů na státní rozpočet, protože vládní návrh novely představuje minimální finanční dopady oproti periodickému zpracování posudků představující více než miliardu korun nejméně jednou za pět let.

Druhou oblastí je digitalizace oblasti myslivosti, a to včetně kontroly provedeného lovu. Je navrhováno zřízení elektronického systému evidence myslivosti, který bude zjednodušovat administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí. Systém by měl obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří a jeho součástí bude samozřejmě i aplikace do mobilních telefonů pro pořízení záznamů a fotodokumentace ulovené zvěře namísto předkládání částí těl ulovené zvěře, takzvaných markantů. Orgány státní správy myslivosti budou mít možnost nejen kontinuálně z elektronických hlášení nahrazujících stávající papírovou formu vyhodnocovat plnění plánu lovu, ale současně v případě potřeby operativně zasáhnout do mysliveckého hospodaření uložením navýšení lovu. Je evidentní, že tento systém bude přínosem jak na straně uživatelů honiteb, tak na straně orgánů státní správy myslivosti, Státní veterinární správy a tak dále.

Za zásadní přínos považuji, že elektronický systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří, tedy ty atributy, které naprosto zásadním způsobem budou ovlivňovat možnost regulace početních stavů zvěře. Zavedením povinnosti uživatele honitby již při vypracování plánu lovu zohledňuje mimo jiné výši škod na lesích a v zemědělství. Pokud tak neučiní, tak orgán státní správy myslivosti operativně zvýší plán lovu tak, aby nedocházelo k nadměrným škodám. Nesplní-li plán lovu, je nově navrhováno podrobit sankci, což v praxi nepochybně bude fungovat jako velmi účinný nástroj pro tolik potřebné snižování stavů spárkaté zvěře.

Jsem přesvědčen, že pro omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch je nezbytné formou zákona využít všechny možnosti lovu. Vládní novela zákona zjednodušuje podmínky pro lov, v zájmu bezpečnosti se umožňuje použít termovizí, nočního vidění v návaznosti na technologii rostoucí využívání krajiny.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hosté, vládní návrh zákona o myslivosti jde do konečné fáze legislativního procesu. Pouze bych rád připomněl, že tento návrh je projednáván v době, kdy se lesní hospodářství zásadně a klíčově spojené s myslivostí potýká v důsledku kůrovcové kalamity ve své novodobé historii a existenci. Nelze opomenout, že je naší společnou povinností zasadit se o obnovu lesních porostů, které jsou decimovány v rámci celé republiky podkorním hmyzem. Je však nutno počítat s tím, že to bude stát nemalé finanční prostředky jak na straně jednotlivých vlastníků, tak i pokud jde o státní rozpočet, tedy vlastně nás všech. Za zásadní považuji to, že pro efektivitu vynaložených finančních prostředků, to znamená na obnovu lovu v lesích České republiky je nutno vytvořit potřebný zákonný rámec, to znamená projednat zákon o myslivosti.

Pokud jde o dosavadní průběh projednávání návrhu zákona, novely zákona o myslivosti v Poslanecké sněmovně, byla přijata a uplatněna řada pozměňovacích návrhů zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí, které se týkají věcných úprav či úprav legislativně-technického charakteru. Z větší části Ministerstvo zemědělství souhlasí. Současně však musím uvést některé pozměňovací návrhy, s nimiž zásadně nesouhlasíme, a jejich společným jmenovatelem je skutečnost, že jsou v rozporu s cílem a účelem nyní projednávaného návrhu novely a ve svém důsledku zasahují do systematické právní úpravy myslivosti, jako například povinné vystavení povolenky k lovu pro vlastníka 5 a 50 hektarů. Současně musím upozornit, že některé z uplatněných pozměňovacích návrhů přímo směřují k otevření procesu tvorby honiteb, což znamená, že všichni budou řešit honitby, a nebude se lovit. (Hluk v sále.)

V současné době, resp. v situaci, v níž se lesní hospodářství a myslivost nachází jde a šlo by o naprosto nesystémový a nežádoucí krok, který je v rozporu s cílem nyní projednávané novely. K jednotlivým bodům se v průběhu jednání dostaneme, nicméně připomínám, že tyto pozměňovací návrhy se neobjevily v poslední poslanecké novele právě proto, že svou nesystémovostí činí novelizaci zákona velmi obtížně průchozí, a lze je považovat za návrhy, které by mohly projednávání vládního návrhu zákona zablokovat.

Závěrem mého vystoupení bych, dovolte, pane předsedající, abych poděkoval kolegům, kteří se podíleli na zpracování tohoto zákona tak, aby to pomohlo celé myslivecké veřejnosti a hlavně lesům v České republice. Věřím, že pokud se nedomluvíme, tak já budu souhlasit s tím, že se to vrátí do druhého čtení, abychom si některé pozměňovací návrhy ještě mohli znovu probrat. A protože si myslím, že jedině cestou konsenzu bude možné obnovit lesy tak, aby mohly sloužit k užívání i příštím generacím, a proto si dovolím požádat o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášené pana předsedu Mariana Jurečku, pana předsedu klubu Pavla Kováčika a s přednostním právem se stanoviskem poslaneckého klubu Pirátů Radka Holomčíka. Nyní tedy nejdříve pan poslanec Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Mrzí mě, že se tady sněmovna tak rázným způsobem vyprázdnila. (Před koncem vystoupení pana ministra mnoho poslanců opustilo sál a hluk utichl.) Především poslankyně a poslanci, kteří ještě před dvaceti minutami hlasovali pro návrh vrátit tento tisk do druhého čtení. Protože pokud by tady byli a poslouchali by teď to, co řekl ministr zemědělství Miroslav Toman, tak bylo jasné z toho výčtu, byť to bylo řekněme zestručněné, kam ta novela cílí, o má přinést a proč je pro vlastníky lesů, uživatele včetně zemědělců velmi důležitá.

Byl bych rád, aby se tady opravdu to hlasování a vrácení do druhého čtení nerealizovalo. Pokud je potřeba, dá se ten bod přerušit, svolat představitele jednotlivých poslaneckých klubů, jak to děláme v některých jiných případech, a hledat ten konsenzus a ten kompromis tak, abychom tu novelu dokončili ve třetím čtení. Za to já bych se osobně velmi přimlouval. Možná už to mohlo být uděláno předtím, než se ten bod dostal přímo na projednání ve třetím čtení.

A jenom zase pro někoho, kdo nás sleduje a není úplně zasvěcen, tak si jenom řekněme, k tomuto návrhu, k tomuto sněmovnímu tisku podali pozměňovací návrhy, podali dvacet pozměňovacích návrhů a bylo to pět poslanců. Jsou tady tisky, kde třeba těch poslanců je dvacet, pětadvacet a pozměňovacích návrhů jsou třeba desítky, někdy i stovky. Takže pět poslanců podalo dvacet pozměňovacích návrhů. A to byl argument, že je tady velký počet pozměňovacích návrhů a že to je nějakým způsobem nejasné. Já chápu, že některé pozměňovací návrhy jsou velmi diskutabilní, že tím žije i myslivecká veřejnost. Tomu rozumím. Ale opravdu si nemyslím, že je to důvod pro to, aby se opakovalo druhé čtení, protože si nemyslím, že by ti poslanci ty pozměňovací návrhy chtěli podat jinak. Na to tady byl docela dlouhý čas.

Takže prosím pěkně, dokončeme tu debatu, dokončeme to jednání, protože opravdu ani ne tolik my jako poslanci nebo lidé, ale především ta příroda tu pozitivní změnu a ten posun kupředu potřebuje. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, ono to také na pozadí toho dávného sporu, který tématem prochází, co já pamatuji zde v těchto zdech, takže to není jenom, že je těch pozměňovacích návrhů málo. Já jsem nemluvil o počtu pozměňovacích návrhů. Já jsem mluvil o jejich obsahu a že je třeba doopravdy téměř s lékárnickou přesností zvážit co a jak.

Proto teď v rozpravě podávám návrh na opakování druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuju. A teď povedeme další spor, protože když to nechám hlasovat okamžitě, narazím na § 95 odst. 3, že je to po ukončení rozpravy. Vždycky to byl návrh, který byl procedurální a umožňoval to vrátit. Já nemohu vystoupit, abych vysvětlil proč si myslím, že je důležité ty argumenty, které tady byly sneseny, ale já nemám, jak bych se nechal vystřídat, abych nepřerušil schůzi. Takže abych nenarazil, tak požádám o strpení v tom hlasování o opakování druhého čtení a dám slovo nyní panu poslanci Holomčíkovi, aby vystoupil jménem klubu Pirátů. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám přetlumočil stanovisko klubu České pirátské strany. Nicméně v tento okamžik to nebude stanovisko k samotnému návrhu, ale bude to stanovisko k tomu pokusu o jeho navrácení do druhého čtení. Myslím, že je naprosto jasné, že pokud to vrátíme do druhého čtení, tak už se nestane vůbec nic. Ten zákon prostě nestihneme projednat. Pojďme si připomenout, co se dělo v posledních letech a vyústilo to tady v tuto novelu.

V roce 2019 jsme schválili lesní zákon, schválily se dvě novely. A v té druhé, která reagovala na kůrovcovou kalamitu, byla přijata i změna zákona o myslivosti, která reagovala na škody způsobované zvěří, která prostě teď žije na našem území v řadě lokalit ve vyšších počtech, než je únosné. Změna prošla. Já uznávám, že nebyla dokonalá, ale reagovala na tu situaci a měla přinést změny, které by pomohly navodit lepší harmonii, lepší stav a situaci, v rámci které by se snadněji obnovovaly ty kůrovcem poničené lesy.

Od začátku říkáme, že ji podporujeme, a jsme připraveni pro ni hlasovat i ve třetím čtení. Novela měla dva smysly, dva cíle: jednak zavést některé změny, které by z našeho pohledu přinesly pozitivní dopady, a potom samozřejmě zrušit novelu, kterou jsme tady prohlasovali v roce 2019. Možná jsem je měl říct v opačném pořadí, protože ten druhý bod byl asi prioritnější. Mezitím se stalo to, že v rámci invazní novely ta naše novela mysliveckého zákona z roku 2019 byla zrušena, a tohle, že to teď vrátíme do druhého čtení a nestihneme to projednat, protože když to stihne Sněmovna, je tady Senát - já nevím, jak to máte domluvené, ale lze předpokládat, že přes Senát to neprojde, takže to spadne pod stůl.

Já bych chtěl připomenout, že v posledních letech, a za to jsem panu ministrovi vděčný, investujeme velké peníze, jsou to miliardy každý rok, do obnovy poškozených lesů, do stabilizace lesnického sektoru. Jsem za to rád. Ale řekněme si na rovinu, že pokud tenhle zákon dneska vrátíme do druhého čtení a pokud tento zákon spadne pod stůl, tak zachováváme status quo, který tady byl před tím, než začala kůrovcová kalamita, byl tady v době, kdy probíhala kůrovcová kalamita, na kterou jsme reagovali. A úplně na rovinu říkám, že my tím vlastně říkáme: Všechny peníze, které dáváme na obnovu lesa, takhle jedním hlasováním spláchneme do záchodu. Proto Piráti nesouhlasí a nemůžeme souhlasit s tím, abychom to vraceli do druhého čtení. Pojďme to projednat, pojďme to prohlasovat, pojďme to poslat do Senátu, ten nám to třeba vrátí, ale prosím, nevracejme to do druhého čtení. Je to nezodpovědné a vlastně to ukazuje, že tahle vláda nenabízí naší zemi žádnou budoucnost. Co to znamená? To prostě znamená, že všechno zůstane při starém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď v rozpravě vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič, kterému propadá přihláška, protože je momentálně nepřítomen. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček. Své krátké stanovisko opět nepřednesu, to se nedá nic dělat. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejsem v žádném střetu zájmů, nejsem myslivec, nemám lovecký lístek. Pokud chodím do lesa, tak na houby, popřípadě za odpočinkem, takže své stanovisko, které přednesu a které bude delší - omlouvám se - vychází z toho, že jsem věc konzultoval s několika kolegy myslivci a přivedl mě k tomu ten důvod, že můj poslanecký mail byl - tak jako obvykle při projednávání některých zákonů, a stejně tak předpokládám, že i váš mail - zaplněn desítkami a stovkami mailů podobného duchu, kdy mi pisatelé říkají: To musíš, tamto nesmíš a takhle to bude. A samozřejmě jsou zde dvě skupiny obyvatel, řekněme myslivců, zemědělců a ochranářů životního prostředí, které na daný návrh mají zcela odlišný úhel pohledu.

I proto jsem konzultoval tuto věc s našimi zástupci v zemědělském výboru a řekl jsem jim, že nevidím důvod, proč teď, před koncem volebního období, tak rychle spěchat s touto novelou, a že by si to zasloužilo minimálně odbornou širokou konzultaci zemědělců, lesníků, myslivců, životního prostředí, ale samozřejmě i politiků v dané oblasti. Dovolím si vám připomenout některá naše rozhodnutí, protože 2. června tohoto roku jsme zde v Poslanecké sněmovně hlasovali a poměrně velkou většinou 118 hlasů jsme zrušili nedomyšlený kůrovcový přílepek z dílny kolegů Pirátů a TOP 09, kolegyně Adamové Pekarové, z roku 2019. Byl to totožný návrh paní kolegyně Aulické Jírovcové, můj, paní kolegyně Matušovské a pana kolegy Dolínka. Zrušením v rámci třetího čtení, takzvané invazivní novely, byl to sněmovní tisk 931, jsme ušetřili státní pokladně stamiliony z veřejných rozpočtů a ještě jsme zachránili myslivecké spolky, protože s mysliveckou odbornou ani laickou veřejností nikdy nebyl ani jedním slovem tehdy tento přílepek projednán a prodiskutován. Byl to přílepek k tehdejšímu projednání lesního zákona.

Já si myslím i teď, s odstupem několika málo dní, v podstatě tří týdnů, ani ne tří týdnů, že jsme se zachovali moudře, když jsme zvedli ruku pro zrušení tohoto předraženého a nedomyšleného přílepku, který si u poslanců prolobbovalo hnutí DUHA v roce 2019. Pro připomenutí, kdyby se přílepek nezrušil, tak po dvouleté přechodné lhůtě, která běží od podzimu roku 2019, by přílepek nabyl účinnosti v listopadu tohoto roku, takže by začali do honiteb chodit nikomu neodpovědní akreditovaní znalci, samozřejmě předpokládám, že nezřídka z řad ochránců přírody, v uvozovkách ochránců přírody, a za poměrně velké peníze by začali dělat posudky - prostě by začali bez jakékoliv odpovědnosti určovat, kolik, kde a co se má střílet. A kdyby se někomu z myslivců ten posudek nelíbil, například že byl stanoven nereálně vysoký plán lovu, tak by měl prostě smůlu. Po zrušení přílepku si teď konečně mohou oddychnout jak myslivecké spolky, tak obce se svými řekněme i napjatými rozpočty, které nebudou muset od listopadu platit miliony za posudky a nové úředníky.

Dovolím si říct, že si oddechli i sami úředníci na úseku myslivosti, kteří sami byli z tohoto paskvilu bezradní, protože měli děs, že se jim dle požadavků přílepku na evidenci markantů budou na úřadech kupit hromady zahnívajících barbarsky uřezaných slechů, chcete-li uší zvěře. Jak je vidět, od 2. června jsme se neradovali dlouho a nedomyšleného kůrovcového přílepku jsme se zbavili jen na pár dní. Již v této novele najednou vidíme, že na poslední chvíli chce do této novely zákona o myslivosti, sněmovního tisku 954, pozměňovacím návrhem přilepit nebo řekněme změnit novou ambici a ve skutečnosti mazaným pozměňovacím návrhem zavádí obdobné poměry, jako jsme zrušili přílepkem kolegyně Adamové Pekarové, který se nám v tomto pozměňovacím návrhu vrací v jiné formě jako bumerang a ještě bude toto všechno stát daleko větší ne desetimiliony, ale stamiliony z veřejných rozpočtů a kvalifikovaným odhadem bude potřeba na tuto agendu přes 100 nových úředníků. Pokud bychom mluvili o mzdových nákladech 100 nových úředníků, odhad 70 milionů korun ročně je velmi, velmi nízký. Já si dovolím říct, že 100 nových úředníků by zatížilo rozpočty obcí, ale i ministerstva částkou minimálně 120 až 150 milionů korun ročně. Vysoké náklady by také samozřejmě vznikly na straně uživatelů honiteb, tedy myslivců.

Co je důležité si uvědomit: takzvaná vládní novela z dílny Ministerstva zemědělství přicházela s bohulibým účinkem, ale už to dávno není ta vládní novela, protože je důležité říci, že to, co bylo dáno, už daleko, daleko převyšuje původní znění vládní novely, která byla mimo jiné podpořena i peticí 87 000 myslivců. To znamená, ten dobrý záměr, se kterým pan ministr zemědělství přišel a opíral se o petici 87 000 myslivců, desítkami pozměňovacích návrhů - myslím, že jich je celkem 71, jestli se nepletu... zcela změnila původní novelu.

Tento tisk leží ve Sněmovně od července roku 2020 jako sněmovní tisk 954 a těch 71 pozměňovacích návrhů, z nichž přes 50 je v systému od 8. 6. 2021, má kladné stanovisko a požehnání zemědělského výboru. Takové množství pozměňovacích návrhů indikuje kontroverzi - z mého pohledu rychlokvašenost, neprojednatelnost, nedomyšlenost této novely. Je tam příliš mnoho záplat, prostě se z paragrafového znění stal hybrid vládní a poslanecké novely zákona o myslivosti à la o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort, přičemž to množství pozměňovacích návrhů opět nebylo řádně projednáno s odbornou veřejností. Pokud mi kolegové ze zemědělského výboru chtějí tvrdit něco jiného, velmi rád si jejich argumenty vyslechnu.

Byli jsme ve zvláštní koronavirové době, kdy výbory jednaly bez přítomnosti veřejnosti, a podle mých informací odborná veřejnost nedostala dostatek času a prostoru na to, aby pozměňovací návrhy, které byly vloženy do tohoto sněmovního tisku, byly s nimi projednány a aby k nim mohla zaujmout svá odborná stanoviska. V podstatě to vypadá obdobně jako u přílepku z roku 2019, který jsme drtivou většinou 118 hlasů z přítomných poslanců zde zrušili právě 2. června, jak jsem zmiňoval na začátku svého vystoupení.

Myslím, že myslivci, lesníci i zemědělci se sami divili, co všechno je tam nově přidáno. Poslanecké pozměňovací návrhy přidávají cca 15 stran nových paragrafů a ustanovení do původního vládního návrhu zákona nebo novely zákona o myslivosti. Je to takový v podstatě maglajz, hlavně pozměňovací návrhy kolegů poslanců zemědělského výboru, pozměňovací návrhy A1 až A38, a pak pozměňováky kolegů z výboru pro životního prostředí pod písmeny B1 až B13. Některé pozměňovací návrhy nejen mění zákon o myslivosti, ale i lesní zákon nebo zákon proti týrání zvířat.

Nejvýznamnějším pozměňovacím návrhem s kladným stanoviskem od zemědělského výboru je pozměňovací návrh poslanců zemědělského výboru číslo A9 s obdobným pozměňovacím návrhem poslanců ve výboru pro životní prostředí pod číslem B8. Toto je v podstatě oprášená, v uvozovkách lehká verze přílepku poslankyně paní kolegyně Adamové Pekarové, akorát tlačená přes vyhlášku, což vlastně už nepůjde ani přes Sněmovnu a úředníci Ministerstva zemědělství si to v uvozovkách udělají sami podle sebe. Když to prostě nejde protlačit zákonem, tak to dáme na ministerstvo a nebudeme se ani kolegů poslanců a poslankyň ptát, protože my z hnutí DUHA, popřípadě my, kteří to takto tlačíme, to prostě chceme.

Dle těchto nových návrhů posudek na honitbu už nevypracovává znalec jako v původním přílepku paní kolegyně poslankyně Adamové Pekarové, ale zavádí se zde pouze pověřená osoba. Kdo je pověřená osoba? Já bych byl rád, kdyby někdo z předkladatelů tohoto návrhu, tohoto pozměňovacího návrhu nám toto v rámci třetího čtení vysvětlil. Takže pověřená osoba, která ale v podstatě merita pozměňovacího návrhu je v podstatě to samé, co byl původně znalec. Dle pozměňovacích návrhů - cituji - "zde pověřenou osobou se rozumí právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená ministerstvem. Náklady inventarizace lesů hradí stát." Zase peníze z kapes daňových poplatníků. Konkrétně pověřenou osobou je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, který má nyní cirka 450 zaměstnanců. Na to, aby mohl být tou - ne tím znalcem, ale pověřenou osobou bude muset podle odborníků přijmout kvalifikovaným odhadem dalších nejméně 100 úředníků, nebo možná i více, protože musí zvládnout cirka těch 5 000 honiteb, které v České republice máme, a bude ty věci muset vyhodnocovat. Jak jsem zmínil, mzdové náklady se budou pohybovat ve výši minimálně 70 milionů korun, já říkám 120 až 150, samozřejmě budou tam noví odborníci na IT, no a samozřejmě IT zařízení odhadem 200, 400 milionů. Prostě možná dobrý kšeft pro některé kamarádíčky někoho, kdo toto předkládá nebo kdo toto chce do zákona dostat, a už ne formou paragrafu, ale odkazem na vyhlášku. Samozřejmě bude muset fungovat i nová zakázka na IT elektronický systém pro evidenci těch honiteb, aplikace pro fotografování ulovené zvěře. Zrušením kůrovcového přílepku jsme ušetřili sice nemalé stamiliony, ale teď se snažíme formou pozměňovacího návrhu zemědělského výboru A9 a pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí B8 toto vrátit zpátky.

Kolegyně a kolegové, nás 118, kteří jsme pro to hlasovali 2. června - víte o tom, že se tady někdo snaží naše rozhodnutí z 2. června obejít a jinou formou to tam znovu vrátit? Upozorňuji vás na to, abyste v případě, že dojde na hlasování ve třetím čtení, na toto byli upozorněni a věděli velmi dobře, o čem hlasujete, a nedali pouze na doporučení svých garantů. Pojďme postupně poznávací návrh za poznávacím návrhem a probereme si to všechno postupně.

Nejprve se zaměřím na argumenty ohledně původního znění vládní novely, co máme na stole, tedy sněmovní tisk 954/0. Odborně se přiznám, že tyto argumenty, které budu zde říkat a předčítat, nejsou pouze z mé hlavy, ale posbíral jsem je od odborné myslivecké veřejnosti a z jejich praxe. Výhodou je, že s mnoha myslivci diskutujeme a máme možnost jejich požadavky a jejich odborné připomínky nějakým způsobem zadokumentovat, takže já touto formou i kolegům z odborné myslivecké veřejnosti děkuji za přípravu těchto podkladových materiálů.

26. 5. 2021 jsme projednali takzvanou vládní novelu zákona o myslivosti ve druhém čtení, která je připravena z dílny Ministerstva zemědělství. Bylo slibováno, že novela má vyřešit nedostatky nedomyšleného kůrovcového přílepku poslanců Holomčíka, Balcarové a kolegyně Pekarové Adamové, který byl přijat v rámci novely lesního zákona v roce 2019. Při podrobnějším prostudování...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 11.40 hodin, takže já vás budu muset přerušit... (Poslanec Ondráček: To mě velmi mrzí...) (Pobavení v sále.) ... protože máme pevně zařazený bod. Tak já jenom pro stenozáznam zrekapituluji, že po vás se s přednostním právem hlásil se stanoviskem poslaneckého klubu ODS pan poslanec Bendl a následně se hlásil s přednostním právem předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Po mně už nikdo nebude, nebojte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No ano. Takže já přerušuji tento bod a předám řízení schůze. Máme pevně zařazený bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji navrhovateli a zpravodaji. Tento bod je v tuto chvíli přerušen a přejdeme k pevně zařazeným bodům na 11.40.

 

Jako první je to bod číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP