Pátek 18. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

339.
Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského,
Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 390/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jakub Michálek a zpravodajka garančního výboru, poslankyně Kateřina Valachová. Pozměňovací návrhy... Takže místo poslankyně Kateřiny Valachové se posadí Jan Chvojka? Ano.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 390/6, který byl doručen dne 6. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 390/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nemáte zájem. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zdali je případně zájem o závěrečná slova? Navrhovatel? Zpravodaj? Zájem nevidím.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. (Předsedající komunikuje se zpravodajem Chvojkou.) Já vám to dám, ale já vám to můžu dát. Takže slovo má zpravodaj garančního výboru poslanec Jan Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Ano, budeme postupovat podle procedury, kterou schválil ústavně-právní výbor 13. května tohoto roku s tím, že - určitě mě kontroluje legislativa - že nejdříve hlasujeme, pokud byly předneseny nebo načteny, legislativně technické úpravy, potom návrh A, poté návrh B a návrh zákona jako celek. Ale B, pokud se dobře dívám, je nehlasovatelný, protože je totožný s návrhem A, takže hlasujeme návrh A a potom návrh zákona jako celek. Dívám se na legislativu, že je to správně. Technické úpravy nebyly načteny, takže hlasujeme nejdřív návrh A pozměňovacího návrhu a potom návrh zákona jako celek. Takže to je celkem jednoduché a asi ani ta procedura nemusí být schválena.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jestli tedy souhlasíte s tím, že nemusíme tady na návrh zpravodaje hlasovat ani k proceduře, tak bych o ní nenechal hlasovat. Dobře, tak pojďme k těm pozměňovacím návrhům. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Nejdřív návrh A, jak jsem říkal, budeme hlasovat. Mám stanovisko, že ústavně-právní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže víme, o čem hlasujeme?

 

Poslanec Jan Chvojka: Dobrovolnost klouzavého mandátu, rakouský model.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Všichni rozumíme.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 483, přihlášeno 155 poslanců, pro 136, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Návrh B je tedy nehlasovatelný, protože byl totožný s návrhem, který jsme právě hlasovali, s návrhem A. Máme tedy na pořadu návrh zákona jako celek. Tím by se schválila možnost klouzavého mandátu v našem právním řádu s tím, že stanovisko ústavně-právního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže o všech návrzích bylo hlasováno. (O slovo se hlásí poslanec Michálek.) Za navrhovatele poslanec Jakub Michálek, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl poprosit o pět minut přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže na poradu klubu Pirátů pět minut pauza. Sejdeme se tady ve 12.28 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 12.23 hodin do 12.28 hodin.)

 

Máme 12.28, uplynula tedy pauza na poradu klubu Pirátů. O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Už jsem zagongoval. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinová většina všech poslanců, takže prosím nastavit potřebný počet hlasů, což je 120.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 390, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Už jsem zagongoval několikrát, ale ještě zagonguji, dobře. (Poslanec Faltýnek žádá o svolání poslanců.) Mám ještě chvilku počkat? (Ano.) Mám ještě chviličku. Takže já chviličku počkám tady ještě.

Mezitím přečtu ještě dvě omluvy. Pan poslanec Pavel Juříček se omlouvá dnes od 13 hodin z naléhavých pracovních důvodů a pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Myslím, že jsme tady už v dostatečném počtu. Jsme těsně před hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 484, přihlášeno 157 poslanců, pro 120 přesně, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk v sále.)

 

Končím tedy projednávání tohoto návrhu. (O slovo se hlásí poslanec Ferjenčík.) Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jenom: na sjetině mám "zdržel se", hlasoval jsem pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy otevírám další bod. Jedná se o

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP