Pátek 18. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

24.
Vládní návrh zákona o lobbování
/sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. (Hlásí se poslanec Kubíček.) Tak prosím, místopředseda klubu ANO Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím jménem klubu ANO požádat o 10minutovou přestávku. Je to pouze k tomu, aby paní ministryně stihla projet projednávání tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře.

Ještě předtím, než vyhlásím pauzu, jedna omluva. Paní poslankyně Eva Matyášová se omlouvá mezi 13. hodinou a 23.45 z pracovních důvodů.

 

A vyhlašuji pauzu na 10 minut. Paní ministryně je na cestě, takže se uvidíme ve 12.45.

 

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.45. Přečtu omluvy. Paní poslankyně Jana Levová se omlouvá ze zdravotních důvodů 18. 6. Pan poslanec Petr Sadovský se omlouvá mezi 12.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Kamal Farhan se omlouvá dnes od 12.35 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Přeji všem dobré poledne a připomínám, že tedy budeme řešit zákon o lobbingu a jeho doprovodný zákon. Už jsem jej tady představovala a musím zdůraznit, že se jedná o důležitý protikorupční návrh, který byl v podstatě podporován a doporučen GRECO a je předkládán v souladu s příslušnými legislativními a protikorupčními plány.

Jak už jsem uváděla v jeho prvém čtení, domnívám se, že se snad na tom shodneme, že lobbing je namístě, ve vyspělých demokratických společnostech je považován za legitimní a potřebnou činnost, ovšem musí dostat pravidla, musí být vykonáván transparentně a pod veřejnou kontrolou. Navzdory tomu regulace lobbistické činnosti tady v České republice chybí. Návrhy, o kterých hovořím, jsou čtvrtým pokusem a tento nevyhovující stav je potřeba napravit. Není vůbec zřetelné, kde končí lobbing a kde začíná korupce, to je potřeba všechno stanovit.

K oběma návrhům byl zpracován komplexní pozměňovací návrh, který byl podpořen ústavně-právním výborem a představuje určitý mírný kompromis mezi požadavky všech aktérů. Jeho cílem je přinést vyvážené řešení z hlediska sledovaného veřejného zájmu, na straně jedné v rozsahu a významu povinností uložených lobbistům, a lobbovaným na straně druhé. Ministerstvo spravedlnosti tento komplexní pozměňovací návrh podporuje. Souhlasné či neutrální stanovisko zaujímám i k dalším pozměňovacím návrhům doporučeným garančním výborem, a to představuje tady pan Chvojka.

Vyjadřuji tedy oběma podporu a prosím, abyste byli vstřícní k tomuto mému návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Usnesení ústavně-právního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 565/1 až 565/4. Usnesení stálé komise nebylo doručeno. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, pan poslanec Jan Chvojka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Ano, je to tak. Ústavně-právní výbor se k tomuto návrhu zákona, který já považuji taktéž za velmi důležitý, sešel finálně 25. května s tím, že k němu přijal řadu pozměňovacích návrhů, které máme v usnesení 565/4. Je to soubor v zásadě šesti nebo sedmi stránek a jde o změny, které do určité míry překopávají původní filozofii zákona o lobbování tak, jak přišel jako původní tisk 565 s tím, že například se do určité míry mění vůbec definice toho, co lobbování je - v § 2 odst. 1, v § 3 to, kdo je lobbistou, v § 4, kdo je lobbovaný, a tak dále a tak dále s tím, že já jsem pochopil jako zpravodaj na základě projednávání s některými politickými stranami tento týden, že by bylo ideální - a někteří kolegové, kteří mají připravené pozměňovací návrhy, s tím počítají - že toto usnesení 565/4, kde máme, jak jsem říkal, zákon do určité míry zčásti překopaný, by měl být vzat - nebo toto usnesení by mělo být vzato - jako základ pro podávání případných dalších pozměňovacích návrhů. Tak jsem to pochopil například na jednání s panem předsedou Sněmovny Vondráčkem, který to má jako téma i například základ jednání s kolegy z Pirátské strany.

Takže já potom v průběhu nebo teď vlastně už říkám, že musíme nejdřív schválit předmětné usnesení ústavně-právního výboru jako celek jako základ pro podávání dalších pozměňovacích návrhů a poté si musíme říci, kdy budeme další případné pozměňovací návrhy k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu moci dáti v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvy. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá mezi 9. a 14. hodinou dnes, 18. 6. Pan poslanec Jaroslav Kytýr se omlouvá mezi 12.43 a 15. hodinou a do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní prosím pověřeného zástupce stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve stálé komisi. Nikoho tady nevidím, takže otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec... (K předsedajícímu přišel s místopředseda Pikal s poznámkou, předsedající se odmlčel a listuje ve svých materiálech.) Moment.

Takže nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec František Navrkal. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Jan Jakob.

 

Poslanec František Navrkal: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně. Jsem rád, že se konečně dostalo na druhé čtení této významné protikorupční legislativy. Vlastně jsem tedy i rád za to, že byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který tvoří jakýsi lepší základ pro další projednávání, pro další pozměňovací návrhy.

Co mě ale mrzí, že na posledním ústavně-právním výboru, kde jsme tento tisk projednávali, tak je to to, že vlastně do toho pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru nebyly zahrnuty moje návrhy, byť měly podporu navrhovatele, tedy paní ministryně. Úplně tomu nerozumím. Považuji to trošku za schizofrenní, že to vlastně zástupci SPD, KSČM a tak polovina zástupců ANO v ústavně-právním výboru zablokovali, takže to tady budu muset načíst jako své vlastní návrhy. Všechny mé návrhy se snaží ten zákon posílit a ty, které konkrétně doporučilo i ministerstvo, jsou vlastně technického rázu. Jde jenom o to, aby byl do registru snadnější přístup a aby se publikovala otevřená data, ale k tomu podrobně v podrobné rozpravě. To bude za mě zatím vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo. Zatím je to poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuju. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který původně předložil poslanec Feri. Pozměňovací návrh má dvě varianty. Týká se lobbovaných osob, tedy definice toho, kdo je lobbovaný. V té variantě 1 se navrací do vládního návrhu zákona postavení prezidenta republiky jako jednoho z povinných subjektů. K vynětí tohoto ustanovení došlo na jednání vlády 30. července 2019, a to bez jakéhokoliv přesvědčivého vysvětlení a argumentace. Při schválení návrhu zákona v podobě, v níž byl vládou postoupen Sněmovně, by došlo k nelogické asymetrii u jednotlivých subjektů legislativního procesu, jejich vlivu na něj a na jejich povinnosti. Pro srovnání uvedeme, že jsou tam zahrnuti asistenti poslanců, jejichž vliv na výslednou normu proti prezidentovi je v úplně jiné úrovni. Nakonec se pro zařazení prezidenta do výčtu povinných subjektů vyslovila i Legislativní rada vlády při projednávání věcného záměru. Varianta druhá ještě rozšiřuje ten okruh o poradce prezidenta, stejně jako jsou zahrnuti poradci členů vlády. Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu se hlásím a přihlásím se ještě v podrobné rozpravě. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bychom přistoupili - (K poslankyni Kovářové.) Momentíček, hned dostanete slovo. Ale přistoupíme k hlasování o návrhu zpravodaje, aby za základ pro další projednávání byl vzat komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru. Samozřejmě hned dostanete slovo. (Opět k poslankyni Kovářové.) Takže tady byl tenhle návrh, takže o tom musíme hned hlasovat. (Gong.) Já tedy svolám poslance do jednacího sálu. Hned dostanete slovo, hned dostanete slovo následně.

Žádost o odhlášení. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje, což je zpravodaj ústavně-právního výboru, aby za základ pro další jednání byl vzat komplexní pozměňovací návrh, který byl odsouhlasen ústavně-právním výborem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 486, přihlášeno 94 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se hlásí k vystoupení paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, který je podobný tomu, co tady říkal pan kolega Jakob. Má také dvě varianty. Důvodem pro předložení je fakt, že zákonodárce do předloženého návrhu zákona o lobbování neuvedl ve výčtu lobbovaných poradce prezidenta republiky, případně samotného prezidenta republiky. Je nutné zmínit, že jak poradce prezidenta, tak prezident se často při pracovních neformálních jednáních setkávají s osobami, které splňují podmínky lobbisty, a také tak vystupují.

Není ani sporu o tom, že právě poradci mají významný vliv na představitele moci výkonné, a na druhé straně sami mohou být ovlivňováni třetími osobami. Proto je nutné, aby byla na těchto úrovních zajištěna transparentnost. Dále předkladatel, tedy já jako poslankyně, nespatřuji až tak diametrální rozdíl mezi poradcem člena vlády a poradcem prezidenta republiky, aby byl z působnosti tohoto zákona vyjmut. Je to právě on, kdo se účastní pracovních jednání a zahraničních cest prezidenta republiky, případně i samostatně, a jedná o zahraničních investicích v České republice.

Nelze ani opomenout vývoj legislativního procesu, kdy se výše uvedené lobbované osoby, poradce prezidenta republiky a prezident republiky v návrhu zákona již objevily nebo odborná veřejnost jejich zařazení pod působnost zákona navrhovala a doporučovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré odpoledne všem a budeme pokračovat v jednání. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak... vidím dvě přihlášky. Jako první jsem viděl pana poslance Bendu, ale pan zpravodaj má přednostní právo, pokud ho chce uplatnit. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já se omlouvám. Já jsem se hlásil, neviděl jsem, že se hlásí kolega Marek Benda, omlouvám se, jestli jsem ho přeskočil nebo předběhl. Já mám teď jenom jeden dotaz. Já jsem se v tom trošku zamotal jako zpravodaj. My jsme si odsouhlasili, že usnesení ústavně-právního výboru z 25. května je základem pro jakési další prodávání, protože jak jsem říkal, je tam spousta změn, které do určité míry mění původní zákon. A ptám se tedy, jestli - stejně jako například tomu bylo u tisku, kde jsem byl také zpravodajem alespoň po část legislativního procesu, to znamená například u tisku 454, změna exekučního řádu, kdy jsme schválili také pozměňovací návrhy z ústavně-právního výboru, jako že jsou to ty, které jsou základem pro další projednávání - jestli tady také budeme případně potřebovat pauzu na to, napsat ty další pozměňovací návrhy, které budou podávány k tomu usnesení, nebo ne.

Já jenom avizuji například, že paní kolegyně Valachová počítala s tím, že ta pauza bude, ona má připraveny pozměňovací návrhy, které by měly být už napsány jako návrhy, které jsou naroubovány na tento 565/4, ale ona tady například není. Takže to bych si chtěl ještě nějakým způsobem, i třeba v diskusi nebo možná hlasováním, ověřit, jak to tedy je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli lze samozřejmě navrhnout standardní procedurální postupy, přerušení a podobně. Pan poslanec Benda se hlásil, poté pan poslanec Navrkal. Jsme v obecné rozpravě.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, mně to připadá tak trošku neskutečné, že se tady v polobezvědomí projednává návrh zákona, který má naprosto zásadním způsobem ovlivnit fungování této Sněmovny pro příští volební období, a nikdo, nikdo tomu nevěnuje pozornost, protože přece se nám podařilo krásně schválit zbraně a krásně schválit klouzavý mandát, zatleskali jsme si k tomu, a teď tady máme návrh, který nejprve přišel z vlády, a je to přesná ukázka toho, jak se fakt legislativa tvořit nemá.

Vytvoří se několik lobbistických uskupení typu Rekonstrukce státu, Oživení a další, která začnou psát, jakým způsobem je třeba zásadně zregulovat Parlament. Pak si sednou s ministerskými úředníky a dohodnou se na tom, že jediní zločinci v této zemi jsou zákonodárci a volení zákonodárci, případně ještě ministři a jejich náměstci. To jsou ti jediní, kteří mají být hlídáni. Tam přece jedině dochází k lobbování, protože všechno ostatní je naprosto v pohodě a všechny veřejné zakázky se rozdělují v klidu a míru, všechny dotace se rozdělují v klidu a míru, všechno ostatní je bez problémů.

Pak nám to sem paní ministryně přinese a probíhají další kola jednání pod záštitou předsedy Sněmovny s těmito organizacemi, nikým nevolenými organizacemi, které jenom říkají: Tak ještě ustoupíme v tom či onom, abychom na vás nezačaly křičet, že chcete chránit sami sebe. A pak probíhá projednávání ve Sněmovně v této atmosféře. Mně to připadá trochu neskutečné. Já vím, že máme dojem, že volební období končí a že co bude v příštím volebním období, je části lidí tady jedno. Ale mně to tedy opravdu jedno není.

Věřím tomu, že to, co vzešlo z ústavně-právního výboru, je mnohem lepší varianta, než přišla z vlády. Věřím tomu, že se nám tam opravdu podařilo - i díky návrhu pana poslance Vondráčka, i dalším návrhům, které jsem dal já - podařilo dosáhnout alespoň toho, že to příští zákonodárce nezatíží nade všechny meze a nevytvoří prostor pro to, aby je mohly jednotlivé lobbistické skupiny likvidovat, což ten původní návrh byl tak napsán, že mám jednu zprávu lobbovaného a jednu zprávu lobbisty, a když se náhodou nebudou shodovat, tak kdo myslíte, že to schytá? Ten lobbista? Ne, nepochybně ten lobbovaný, protože to je přece veřejný činitel.

Došli jsme poměrně daleko v cestě k tomu, abychom se přiblížili Evropskému parlamentu. Jenom si nejsem úplně jist, jestli tato cesta přiblížení k Evropskému parlamentu, která řekněme ten rozsah informací, které budou sdělovány, a také ta osoba, která je povinna informovat, to jest lobbista, nikoliv lobbovaný, se blíží tomu, co je v EP. Nejsem si úplně jistý, jestli v tom doprovodném zákoně - ale říkám to teď, protože si myslím, že ty zákony spolu intenzivně souvisí - jestli tam vůbec dáváme nějaké rozinky řekněme těm lobbistům, něco, co jim nabídneme jako protihodnotu toho, že se musí jít registrovat, musí podléhat poměrně složitému dohledu Úřadu na dohled nad politickými stranami.

Prostě zdá se mi velmi nešťastný tento způsob projednávání, ale samozřejmě právem většiny (je) takto dál pokračovat. Kdybychom zákon o lobbingu v tomto volebním období neměli, nestane se vůbec nic, protože ty skutečné problémy ve státě nereguluje a snaží se regulovat jenom ty, na které už je dnes absolutně nejvíc vidět ze všech možných úhlů pohledu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Navrkal.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Já jsem tedy rád, že tady, prostřednictvím pana předsedajícího, Marek Benda uznal, že aspoň ten zákon není až tak špatný, když mu tam prošly v rámci pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru mnohé jeho návrhy, které ten režim oslabují. Jinak ještě bych asi okomentoval, že třeba ten předkládá... nebo budu tady se hlásit k pozměňovacím návrhu, který tam právě třeba dává nějaké pozitivum navíc pro registrované lobbisty, konkrétně to, aby mohli přistupovat do eKLEPu, do vládních systémů tak, aby měli třeba přístup k tomu, jak máme přístup my, k různým dokumentům, co se projednávají na vládě.

A jinak jsem se hlavně hlásil kvůli tomu, abych tady okomentoval procedurální návrh pana zpravodaje. Já si myslím, že pokud bychom teď tenhle bod přerušili a čekali bychom, až někteří další poslanci a poslankyně dopracují nějaké pozměňovací návrhy, tak by opravdu hrozilo, že už to v rámci tohoto volebního období nepřijmeme. Rozumím tomu, že někteří by to jistě ocenili, ale myslím si, že je to protikorupční legislativa, kterou bychom měli schválit. Já sám třeba nejsem úplně spokojený s tím, jak dopadlo právě to jednání ústavně-právního výboru. Sám bych tam ještě třeba vymyslel mnoho zlepšení nad rámec toho, k čemu se tady budu hlásit, pokud to tedy nepřerušíme. Takže bych na vás skutečně apeloval, abyste nehlasovali pro přerušení, abychom mohli dnes dokončit druhé čtení a co nejdříve pak i provést čtení třetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí, nicméně než mu dám slovo, seznámím Sněmovnu s omluvenkami, které mezitím došly. Omlouvá se pan poslanec Jiří Kohoutek od 12.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan místopředseda Filip od 13 hodin do konce jednacího dne. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Stále jsme v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Budu reagovat na pana kolegu Navrkala, prostřednictvím vás, pane místopředsedo. No, je to trošku v rozporu s tím, co jsem měl na programu jednání tento týden, například s vaším panem předsedou Michálkem. Například kolegyně Valachová zde není, má připraveny pozměňovací návrhy, které dneska nemůže načíst, protože si myslela, že bude platit to, co jsme si dohodli například právě s vaším panem předsedou nebo s panem předsedou Vondráčkem, že prostě si musíme vzít za základ pro projednání usnesení pozměňovací návrhy ústavně-právního výboru s tím, že k nim se budou načítat právě ty pozměňovací návrhy další. To stejné mám v plánu já.

Mně tedy nezbývá nic jiného nejspíš, než abychom tady nevedli nějakou akademickou debatu, navrhnout přerušení do prvního týdne v červenci s tím, že podle mého názoru stále stíháme, pokud budeme dělat druhé čtení ten první týden, tak se může sejít následující den ústavně-právní výbor jako výbor garanční, projednat pozměňovací návrhy a stále ještě nějaký čas je. Máme půlku června, ne půlku září. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zazněl návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze, je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Pan poslanec Navrkal se hlásil, má možnost případně přednést protinávrh, ale nemá zájem, takže to budu registrovat jako přihlášku do případné rozpravy, pokud bude pokračovat. Všechny jsem vás svolal. Prosím, přihlaste se svými kartami.

 

Až se nám naplní kvorum, budeme moci hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do příští řádné schůze. Mohu to takto formulovat, pane zpravodaji? Pane zpravodaji Chvojko, mohu to formulovat tak, že je to návrh na přerušení do příští řádné schůze? Ano. Myslím si, že máme přihlášen dostatečný počet poslanců. Již jsem vás všechny odhlásil a jste přihlášeni.

Zahajuji procedurální hlasování 487. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 487 bylo přihlášeno 88 poslanců, pro 65, 5 proti, což znamená, že jsme tento bod přerušili uprostřed obecné rozpravy. Na této schůzi se k němu již nevrátíme.

 

Mně nezbývá než otevřít další bod číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP