(17.00 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Jsou věci, které se v té vizi dají najít jako vize střetové, a já, pokud se na mě dostane čas při příštím projednání, velmi krátce o těchto střetech promluvím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás v tuto chvíli musím přerušit. Samozřejmě budete moci pokračovat ve svém vystoupení, až se dostaneme znovu k tomuto bodu. Ještě pro stenozáznam poznamenám, že s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Nyní tento bod přerušuji a měli bychom se věnovat bodu, který je pevně zařazen v 17 hodin, nicméně než ho otevřu, hlásí se s přednostním právem pan předseda klubu SPD Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem dvou poslaneckých klubů, hnutí ANO a hnutí SPD, navrhl, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně a procedurálně hlasovala o všech návrzích nejenom po 19. hodině - protože patrně nepůjde o zákon - ale po 21. hodině a po 24. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já si tedy vyžádám upřesnění, jestli se to má týkat zákonů. (Poslanec Fiala: Ne, voleb.) Čili má se jednat čistě o to, že budeme dnes jednat po 19., 21. i po 24. hodině, ale nikoliv nezbytně o zákonech.

 

Poslanec Radim Fiala: Vysvětlím, nejde o zákon. Na 18.00 jsou pevně zařazeny volby a my bychom chtěli, abychom ty volby dotáhli do konce. To znamená, protože nejde o zákon, nemusíme hlasovat o jednání a hlasování po 19. hodině, nicméně bychom chtěli jménem dvou poslaneckých klubů - hnutí ANO a hnutí SPD - požádat, abychom jednali a meritorně hlasovali o těchto věcech - znovu opakuji, nejde tedy o zákon - i po 21. a 24. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Je zde tedy návrh, abychom dnes jednali a hlasovali i po 21. a 24. hodině. Pro jistotu ještě poznamenám, že podle ustálených pravidel tedy jednací den končí druhý den ráno. Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Počkám, až se situace v sále uklidní a dostaví se všichni poslanci. Pro ty, kteří dorazili až nyní, zopakuji, že je zde procedurální návrh, abychom jednali a hlasovali dnes o jiných věcech než o zákonech po 21. i 24. hodině. Paní poslankyně Brzobohatá bude hlasovat s náhradní hlasovací kartou číslo 23. Vypadá to, že počet přihlášených se nám ustálil.

 

Věřím, že všichni vědí, o čem budeme hlasovat, také jsem nezaznamenal žádný protinávrh. Takže asi nic nebrání tomu, abych zahájil hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 179. Je přihlášeno 128 poslanců, pro 91, proti 36. Návrh byl schválen.

 

Já tedy budu pokračovat. Nyní tedy máme na řadě bod

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 954/ - druhé čtení

Poprosím o klid v sále. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. (Poslanci diskutují blízko řečnického pultu.) Poprosím o to, abychom pana ministra pustili k pultíku, aby mohl uvést zákon. (Silný hluk v sále.) Poprosím o klid v sále, abychom mohli pokračovat. Pane ministře, brání něco uvedení zákona? (Ne.) Ještě jednou poprosím o klid v sále. Slovo má pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Jsem velmi rád, že se podařilo projednat vládní návrh novely zákona o myslivosti v rámci prvního čtení a následně také v jednotlivých výborech, to znamená v zemědělském a ve výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Za podstatné považuji zdůraznit zejména skutečnost, že návrh novely zákona vychází z nutnosti úpravy početních stavů spárkaté zvěře a tím i snížení škod v lesních porostech, a to zejména na zalesněných kalamitních holinách, vzniklých v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale také v zemědělství.

Poslední novela zákona o myslivosti byla přijata Parlamentem formou pozměňovacího návrhu v rámci schvalování novely lesního zákona v říjnu 2019 a nabyla účinnosti 29. 11. 2019. Termín nabytí účinnosti příslušné části novely týkající se mysliveckého zákona byl odložen o dva roky. Zmíněná novela přináší velké zatížení pro státní rozpočet, uživatele honiteb a orgány státní správy myslivosti.

Předkládaná novela zákona o myslivosti přináší ekonomicky proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří - (Silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás přeruším a požádám znovu kolegy v sále o větší klid. Není slyšet. Prosím, pokračujte.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji. Předkládaná novela zákona o myslivosti přináší ekonomicky proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří a omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch v lesích a snížení škod v zemědělství. To bude provedeno zavedením řady opatření, které povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře.

Tímto zákonem se zřizuje elektronický systém evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s provozem myslivosti. Systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování, informace o škodách způsobených zvěří. Součástí systému bude aplikace do mobilních telefonů pro pořízení záznamu a fotodokumentace o ulovené zvěři místo nákladných markantů, jejichž překládání může představovat hygienická a zdravotní rizika. Orgány státní správy myslivosti budou mít možnost z kontinuálních elektronických hlášení vyhodnocovat plnění plánu lovu a případně zasáhnout do mysliveckého hospodaření.

Dne 21. 4. 2021 proběhlo jednání podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, v jehož rámci byl návrh novely představen a současně byla diskutována řada souvisejících témat. Následně proběhla 28. 4. 2021 jednání zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí, v jejichž rámci podrobná diskuse dále pokračovala a bylo přijato několik pozměňovacích návrhů, s nimiž z velké části souhlasím, protože přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona.

Současně pevně věřím, že se nám podaří společně projednat tento vládní návrh zákona do konce funkčního období stávající Poslanecké sněmovny, a dovoluji si vás požádat o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 954/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru a zároveň zpravodaj výboru pro životní prostředí, pan poslanec David Pražák, a informoval nás o projednání návrhů ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec David Pražák: Dobrý podvečer, pane předsedající, pane ministře, páni ministři, paní ministryně, kolegové, kolegyně. Jak řekl pan ministr už v předchozím slově, novela zákona o myslivosti byla naposledy na výborech, ať už životního prostředí, nebo zemědělském výboru, projednána 28. dubna. Na obou výborech byly předneseny pozměňovací návrhy a oba výbory je doporučily schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Ve zkratce bych řekl, že na zemědělský výbor bylo podáno 17 pozměňovacích návrhů, na životní prostředí 11. Schváleno dohromady na obou bylo asi devět pozměňovacích návrhů a postoupilo sem do Poslanecké sněmovny s tím, že v zemědělském výboru došlo ke schválení pozměňovacího návrhu kolegy Holomčíka, kde se jedná o zápis o škodě, kdy uživatel honitby a poškozený musí sepsat škodu, následně hospodařit tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesního ekosystému zvěří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP