(19.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Já jsem byl připraven, kolegyně a kolegové, se o tento názor s vámi utkat. Bohužel jste to nezařadili na program, a já tedy čekám vyjádření z vaší strany alespoň dnes. Tohle rozhodnutí by bylo totiž precedentní, kam až sahá práh bolesti vás poslankyň a nás poslanců, co si řekneme, že je ještě v pohodě, protože zákony nejsou od toho, jestli teď platí, protože se nám hodí a je nám to fajn, anebo neplatí, protože nám to zrovna nevyhovuje. Jestliže my budeme na zákony jakékoliv, včetně Rady České televize, nahlížet s benevolencí, s tím, že vlastně momentálně je to naše volba a nevadí nám to, tak věřte, že to je jed a bič, který se v konečném důsledku otočí proti těm, kteří se tak v současné době chovají.

Já jsem na začátku avizoval, že své tvrzení opírám o právní názory. Začnu stanoviskem legislativního odboru k prověření možného střetu zájmů členky Rady České televize. Se svým dotazem o posouzení jsem se obrátil na volební výbor a děkuji jeho předsedovi panu Berkovcovi za to, že celou věc projednal a vyjádření legislativního odboru zajistil. Přečtu vám ho, abych vám řekl, proč jsem s tímto bodem přišel, protože jsem přesvědčen, že je to právní názor, který by nám měl pomoci v našem rozhodování.

Na základě žádosti předsedy volebního výboru Mgr. Stanislava Berkovce ve věci prověření možného střetu zájmů členky Rady České televize, v závorce: dále jen rada, Ing. Hany Lipovské, Ph.D., vám sdělujeme následující stanovisko. Právní úprava obsažená v zákoně č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je natolik obecná a zastaralá, v závorce: neboť byla přijata v době, včetně novel, kdy ještě některé právní formy organizací neexistovaly - konec závorky, že nedává dostatečný právní podklad pro jednoznačné posouzení této věci.

Nelze vycházet ani z důvodových zpráv k zákonu a z vydaných komentářů odborníků na mediální právo, které se tímto problémem nezabývají. Rovněž tak ani dosavadní sněmovní praxe se podobnou věcí podle našich poznatků dosud nezabývala. V důsledku toho pak stávající úprava a formulace jednotlivých ustanovení vyvolávají řadu otázek, na které není možné jednoznačně odpovědět. Nicméně se přikláníme k názoru, že jmenovaná jako členka Rady by neměla jménem jakéhokoliv veřejného subjektu vyjadřovat své názory a postoje, především ve věcech, které spadají podle § 8 citovaného zákona do působnosti rady, neboť taková vyjádření mohou zpochybňovat její nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce členky rady.

Posouzení možného střetu zájmů a rozhodnutí v této věci pak náleží do působnosti celé Poslanecké sněmovny s tím - děkuji (Zaměstnankyně Sněmovny přinesla poslanci Bartoškovi kelímek s vodou.) - že návrh na odvolání jmenované z rady podle § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 2 písm. b) zákona o České televizi může Poslanecké sněmovně předložit jak volební výbor, tak i kterýkoliv poslanec, což jsem tak učinil, protože ten návrh na odvolání, jak zde je řečeno, může předložit buď poslanec, anebo výbor. Vycházel jsem z tohoto posudku.

Vzhledem k tomu, že legislativnímu odboru nepřísluší podávat závazné výklady právních předpisů, považujeme účast pracovníka našeho odboru v dané věci na jednání volebního výboru za nedůvodnou. Doporučujeme proto obrátit se s tímto dotazem na externí odborníky na mediální právo, kteří by se následně mohli též zúčastnit jednání volebního výboru a sdělit k věci své stanovisko. Je však zřejmé, že jakékoliv stanovisko bude zejména vzhledem ke stávající právní úpravě vždy do značné míry vyjádření subjektivního názoru, a proto závazný výklad zákona o České televizi může nakonec podat pouze soud při projednávání konkrétního návrhu.

Tak. Vzhledem k tomu, že jsem si řekl, že fakt bude potřeba si vyžádat právní stanovisko, tak jsem si ho zajistil, protože své tvrzení chci opírat o vyjádření právníků, kteří jsou schopni posoudit zákonnost nebo nezákonnost tohoto chování, a současně přitom mám připravenou analýzu, tedy právní rozbor možného střetu zájmů. Vyhotovil pan doktor Svoboda, ten právní posudek vám dám k dispozici, a současně mám k dispozici právní posudek od právní kanceláře Kučera & Associates, advokátní kancelář, který mám od pana senátora Smoljaka, a tato analýza hodnotí způsobilost organizací navrhujících kandidáty do Rady České televize.

Abych nemluvil pouze já, umožním vystoupit i dalším a poté se k řečnickému pultu vrátím, abych vás s těmito analýzami seznámil, protože jsem přesvědčen, že jsou důležité pro naše další rozhodování ve věci volby Rady České televize. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobrý podvečer. Konstatuji, že jsme již překročili čas určený pro projednávání zákonů, takže dneska nás už nic jiného než tyto volební body nečeká. Nejdříve s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Feranec, pak zde mám nějaká přednostní práva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já bych potřeboval poučit, protože jsem služebně poslanecky mlád a opravdu se v tom nevyznám, tak bych se rád zeptal, jestli doteď při veškerých volbách, ve kterých se hlasovalo tajně, jsme vlastně hlasovali proti zákonům, to znamená, že jako špatně. Vlastně jste se toho účastnili všichni celá léta a nic se nedělo, bylo to v pořádku. A nyní najednou je tajná volba ta špatná. Já jsem tato slova, že tajná volba je špatná, slyšel, protože zase pro změnu jsem trošku oproti vám stár fyzicky, když jsem chodil do školy. Tam nám říkali vždycky: To, co chceš, musí veřejně zaznít. A samozřejmě lidé, kteří veřejně se přihlásili ke svým názorům, často za své názory trpěli, byli vyhazováni z práce - to se stalo třeba i mně - nebo byli odejiti ze školy a tak dále. Když se změnila doba, tak bylo normální, že jakákoliv volba byla automaticky tajná, protože to, že se volí veřejně, jsme si tady zažili od roku 1948 do roku 1989. A tak já bych se chtěl zeptat: My se chceme vrátit do té doby? My chceme lynčovat lidi za jejich názor nebo za jejich rozhodnutí?

Já to chápu při tvorbě zákonů, jsme tady a zodpovídáme se, ale rozhodně to nechápu při volbě. To můžeme chtít po občanech, až půjdou k volbám, aby se tam podepsali! No, takhle přece nemůžeme žít. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Takže já se omlouvám a chtěl bych, abyste se nad tím zamysleli a nevrátili jsme se zase o třicet let zpátky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já jenom podotknu, že zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože jsme byli vyzváni k poučení, stanoví, že pokud zákon stanoví nebo Sněmovna rozhodne, kdo se volí tajným hlasováním, jinak se volí hlasováním veřejným. To znamená, výchozí princip je veřejné hlasování, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud Sněmovna nerozhodne jinak. Děkuji. Nyní pan poslanec Feranec, poté pan poslanec Ferjenčík a další.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Budu reagovat faktickou poznámkou na to, co říkal pan kolega Bartošek ohledně posudku. On není právník, možná neví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP