(17.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

Stejně tak avizuji - já si dlouhodobě myslím, že je třeba zabývat se porážkou skotu, ale obecně zvířat na pastvinách, protože považuji za týrání skutečnost, že třeba ročního býka musíte dotáhnout často drastickými způsoby na místo porážky, což je nebezpečné jak pro toho, kdo tak činí, tak nebezpečné pro to zvíře samotné. Nebudu se bavit o kvalitě vlastně potom toho produktu, nicméně měli bychom hledat cestu, jestli toto není nějak možné. Považuji to za hluboké týrání zvířat, když nejsme schopni na pastvině porazit zvíře, které by tímto humánním způsobem nemuselo projít stresem nebezpečným pro všechny, pro všechno své okolí. Ale to jenom avizuji, že bych se rád o tom bavil, jestli toho budeme schopni, nebo ne, a zdali máme podobný cíl, protože to je podle mě důležité a veterinární zákon nás k tomu vybízí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec Grospič ruší svou omluvu - čistě pro stenozáznam. A já zde již nevidím další přihlášky v rozpravě, takže pokud se již nikdo další nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Svolám kolegy do sálu, protože nyní budeme hlasovat. Návrhy na vrácení či zamítnutí nezazněly, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Nikoho nevidím, v tom případě budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, aby byl návrh přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 350, je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako výboru garančnímu k projednání.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje někdo přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím.

 

V tom případě ještě zazněl návrh v rozpravě na zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 30 dní na 30 dní.

Zahajuji hlasování o tomto zkrácení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 351, je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že tedy návrh na zkrácení lhůty na projednání byl schválen.

 

Tím jsou veškeré náležitosti tohoto tisku v tomto čtení vyčerpány, takže já končím tento bod.

 

A ve zbývajících šesti minutách se posuneme k dalšímu bodu, což je bod číslo

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme pod časovým tlakem, tak já to nebudu zdržovat. Pouze konstatuji, že předkládám k projednání sněmovní tisk, novelu zákona, kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, některých službách informační společnosti a tak dále. Je to zákon, který je nekonfliktní, je to záležitost, která je ryze technického charakteru. Cílem je vytvoření férovějšího podnikatelského prostředí pro menší podnikatelské subjekty, které získávají přístup ke spotřebitelům prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, chtěl bych vás tímto požádat o podporu předloženého návrhu a vyslovení souhlasu již v prvém čtení, a to jednak z důvodu časové naléhavosti, kdy současný stav by mohl negativně dopadnout na Českou republiku a v případě prodlení s adaptací právního řádu na předmětné nařízení, a dále z důvodu, že jde vysloveně o technickou novelu. Takže mockrát děkuji za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vojtěch Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já bych chtěl jenom doplnit pana ministra v tom, že se skutečně jedná o adaptační zákon navazující na nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2019/1150 ze dne 20. června 2021. Prosím, to datum si dobře zapamatujte, protože tady pan ministr mluvil o určité časové tísni. Chtěl bych říct, že souhlasím s cíli tohoto zákona. Mám tam nějaké dotazy, na které už bohužel teď není prostor, jenom bych chtěl navázat - teď už ne jako zpravodaj, ale se stanoviskem našeho klubu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V tom případě já vás přeruším, otevřu rozpravu a máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Takže bych chtěl navázat se stanoviskem našeho klubu. Souhlasíme s cíli nového zákona, nicméně si nemyslíme, že § 90 slouží k tomu, aby se urychloval legislativní proces v případě, že na ministerstvu nějaký zákon dlouze leží a je nám předkládán potom v § 90. Jenom chci upozornit, že nám to leží jako tisk od října 2020. Vidíte, že si ministerstvo nechalo skoro rok a půl na to, než nám tento adaptační zákon poslalo, a od října 2020 jsme nezaznamenali žádnou snahu ze strany vlády o prioritní zařazení tohoto bodu. Proto mi dovolte, po dohodě s klubem TOP 09 vetujeme § 90.

Zároveň, protože souhlasíme s cíli toho zákona, jsme ochotni zkrátit lhůtu na co nejkratší možnou, aby se stihl legislativní proces. Vzhledem k času ukončuji svou zpravodajskou zprávu, tedy své vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já tedy zaznamenám veto poslaneckých klubů na projednávání v prvém čtení a ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy, případně jestli tedy to mám brát jako oficiální návrh na zkrácení lhůty k projednání. (Posl. Munzar: Ano.) Dobře, takže to zaznamenávám jako návrh na zkrácení lhůty k projednání. A pokud se již nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím.

 

A nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor? Nikoho nevidím.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 352, je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 127, proti nikdo, tedy jsme návrh přikázali garančnímu výboru - hospodářskému.

 

Ptám se, jestli navrhuje někdo jiný výbor, tedy přikázání dalším výborům k projednání? Žádný takový návrh nevidím.

Zazněl tady návrh na zkrácení lhůty na projednání o 30 dní na 30 dní, takže budeme hlasovat o tomto. (Poslanec Munzar sděluje mimo mikrofon, že navrhuje lhůtu 15 dní.) 15 dní? To bych se musel zeptat navrhovatele, jestli s tím souhlasí. (Ministr Havlíček souhlasně pokyvuje.) Navrhovatel s tím souhlasí, tedy pokud nikdo nic nemá proti, tak budeme hlasovat o zkrácení lhůty na 15 dní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP