(17.40 hodin)
(pokračuje Juchelka)

A ten třetí pozměňovací návrh upravuje kolizní opatrovnictví v tom, pokud rodiče například skončí u soudu při dejme tomu rozvodovém řízení nebo nějaké jiné právní roztržce, tak aby nemohli nahlížet do spisu svého dítěte, pokud je OSPOD soudem určen kolizním opatrovníkem, aby potom třeba nemohli ty veškeré informace nějakým způsobem používat právě třeba v tom soudním sporu, tak jak navrhujeme, poněvadž drtivá většina všech pěstebních dětí a osvojených dětí okolo puberty hledá své kořeny, své skutečné rodiče, aby mohly samy nahlížet od 15 let do toho svého spisu a bylo jim umožněno něco takového v rámci té kontaktáže prostě a jednoduše prožít, tak jak to oni v tuto chvíli mají. Děkuji moc. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Aleši Juchelkovi, nyní Pavla Golasowská a připraví se Karla Šlechtová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, můj pozměňovací návrh se také týká odměňování dlouhodobých i krátkodobých pěstounů. Chceme dostat děti z ústavní péče, a proto je musíme mít kam dát, a musím říct, že současný systém odměňování pro dlouhodobé i krátkodobé pěstouny je opravdu - ty částky jsou velice nízké. Proto ve svém pozměňovacím návrhu navrhuji odměny dlouhodobých pěstounů, a to sice v této výši: U jednoho dítěte 1,5násobek minimální mzdy, což je 22 800 korun, u dvou dětí 2násobek minimální mzdy, což je 30 400, u tří dětí nebo jednoho handicapovaného je to 2,5násobek minimální mzdy, což je 38 000 korun, a za každé další dítě v pěstounské péči 0,45 krát minimální mzda, což 6 840.

Musím ještě podotknout, že bylo upuštěno od postupného zvyšování odměny v závislosti na stupni handicapu, odměna tedy bude náležet stejná pro první i čtvrtý stupeň závislosti, a to ve výši 38 000 korun. Výjimku tvoří ustanovení § 47j odst. 4, který zvyšuje odměnu o 9 000 korun místo 6 840 za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni tři, což je těžká závislost, nebo ve stupni čtyři, což je úplná závislost.

A dále ještě navrhuji odměny přechodných pěstounů v této výši: To znamená, pokud jsou přechodní pěstouni zrovna bez dítěte a na dítě čekají, tak je to 1,8násobek minimální mzdy, což je 27 360, u jednoho dítěte je to 2,25násobek minimální mzdy, což je 34 200, dvě až tři děti nebo dítě s handicapem je to 38 000 a za každé další dítě v pěstounské péči je to 6 840 korun.

A ještě bych chtěla podotknout, že si velice vážím práce dlouhodobých i krátkodobých pěstounů a chtěla bych vás poprosit a požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože pokud nebudeme mít dostatek pěstounů, tak je vlastně rušení ústavní péče passé, protože nebudeme mít kam děti dát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pavle Golasowské, nyní paní poslankyně Karla Šlechtová, připraví se Jan Čižinský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, já bych chtěla tímto jenom velice stručně zdůvodnit svůj pozměňovací návrh, který navrhuje možnost, aby dítě mohlo být svěřeno do společné pěstounské péče i jiným dvěma osobám, než jsou pouze manželé, což platí v současnosti. Jsou to výlučně manželé. Jedná se například o jiné dvě osoby, ačkoliv spolu nežijí, nicméně jsou blízké dítěti. Může jít o babičku s tetou, může jít o bratrance, sestřenice, může jít o kohokoliv, kdo je nesezdaný a bude mít blízký vztah k danému dítěti. Detaily zdůvodnění jsou v mém pozměňovacím návrhu, budu ráda za podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šlechtové, nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Alena Gajdůšková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Také skutečně velmi stenograficky, abychom byli hned hotoví. Předkládám sněmovní dokument 8498 a jde o to, že můj návrh ochrání děti před vznikem poruchy citového pouta, protože to může vznikat až pěti a půl let. Ten můj návrh také bude mít stejné zacházení s dětmi se zdravotním postižením jako s dětmi, které nemají zdravotní postižení, a dávám tam přechodnou dobu do tří let tříletou a u dětí 4-6 let další tři roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Monika Červíčková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní ministryně, ctěná Sněmovno, já jenom rychle. Chci se přihlásit a dopředu avizovat, že se přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu, který vedle zastoupení členem OSPOD ještě dává vedle zastoupení z OSPODu advokáta tak, aby bylo dohlédnuto řádně na ten právní proces, jedná-li se o dítě. To za prvé.

Za druhé se potom přihlásím o pozměňovacím návrhům, které předložil kolega Dolínek a které mírně navyšují částky jak pro pěstouny, tak doprovázející organizace a příspěvky na ZDVOP. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní paní poslankyně Monika Červíčková, připraví se Věra Kovářová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vám představila velmi stručně dva pozměňovací návrhy, které jsem podala se svou kolegyní Janou Pastuchovou. První pozměňovací návrh se týká státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a konkrétně se jedná o navýšení státního příspěvku na částku měsíční úhrady za každé dítě ve výši 35 000 korun. Odůvodnění je uvedeno v důvodové zprávě návrhu.

Druhý pozměňovací návrh se týká možnosti doplnění, kdy v případech sourozeneckých skupin nebo rizikového lůžka může jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu nezbytně nutnou pečovat maximálně o pět dětí svěřených do péče tohoto zařízení. Rovněž je odůvodnění přesně popsáno v důvodové zprávě pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Červíčkové. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vám osvětlila a představila pozměňovací návrh, který se týká pečujících osob, a to tak, aby legislativně byla upravena pomoc a podpora pečujícím osobám, a to i přesto, že neformální péče je zpravidla poskytována rodinnými příslušníky, podporuje mezigenerační solidaritu a umožňuje klientovi, aby zůstal v přirozeném prostředí.

Podávám dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, a oba se tkají téže věci, ale jeden je podáván k pozměňovacímu návrhu sociálního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové, a tím byly vyčerpány písemné přihlášky do obecné rozpravy. Ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Mohu otevřít rozpravu podrobnou. Jako první je přihlášena poslankyně Richterová, připraví se Lucie Šafránková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Tedy pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím: číslo 8466, 8467, 8468, 8469, číslo 8470 jsou ta navýšení částek pro pěstouny, navázání na koeficient minimální mzdy a pro doprovodné organizace. Potom se hlásím k číslu 8473, 8503, 8504 a 8505. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové, nyní paní poslankyně Lucie Šafránková v podrobné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP