Čtvrtek 27. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

4.
Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy o plánu vlády
na řešení negativních dopadů COVID-19 na úroveň vzdělávání v ČR

Mám zde pověření, že za omluveného ministra školství vystoupí pan ministr Adam Vojtěch, a já bych ho tedy poprosil o úvodní slovo k tomuto bodu. (V sále je velmi rušno.) Nebo tomu dáme ještě chviličku. Já vás všechny poprosím o klid. Je nás tady omezený počet, přesto se teď zvýšila hladina hluku v sále. Prosím případné diskutující, kdyby šli aspoň kousek dál od toho, kdo je u pultíku, ať má nějaký komfort, případně telefonující prosím, běžte ze sálu. Děkuji. Tak, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jsem zde za kolegu pana ministra školství, byť samozřejmě je to jeho doménou, ovšem byl jsem jím pověřen, protože se omluvil ze zdravotních důvodů.

Každopádně mohu velmi stručně sdělit to, že pokud jde o danou problematiku, tak Ministerstvo zdravotnictví, pardon, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje intenzivní metodickou podporu spolu s přípravou opatření směřujících ke kompenzacím dopadů, které má distanční výuka na žáky a studeny. Ministerstvo spolupracuje se všemi relevantními aktéry ve vzdělávání. Vzhledem k popsanému stavu a vlivu a dopadům nerovností na vzdělávací systém a vzdělávání žáků a studentů není třeba připravovat nový plán, neboť Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jím již od roku 2020 disponuje v podobě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a jejích implementačních plánů, s tím, že jeden ze dvou strategických cílů strategie zní: snížit nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Touto problematikou se napříč zabývají veškeré implementační karty obou klíčových opatření pro období roků 2020 až 2023.

Nerovnosti jsou nejen ve vzdělávání dlouhodobý problém, s tím, že nárůst nerovností ve vzdělávání tak pouze potvrdil východiska vzdělávací politiky a prohloubil tento jev spolu s posílením dopadů na nejvíce postižené skupiny dětí a žáků, a školy v tomto směru potřebují jednak materiálně-technickou, jednak metodickou a jednak administrativní podporu. Snahou Ministerstva školství je v prvé řadě otevřená a intenzivní spolupráce s aktéry ve vzdělávání a úspěšná implementace strategie, o které jsem hovořil, s tím, že tato sama o sobě přináší odpovědi a směry potřebných intervencí ve vzdělávání. Zásadní je nadále intenzivní podpora a další vzdělávání pedagogů v tématech, jakými je formativní hodnocení práce s heterogenním kolektivem, digitalizace výuky a další, a rovněž přímá podpora žákům v oblastech vzdělávacích materiálů, dostupnosti digitálních zařízení a přístupu k internetu jako zdroji informací.

Dosavadní řešení - tím asi bych to ukončil: Jsou organizovány různé webináře metodiky Ministerstva školství, Národního institutu dalšího vzdělávání, České školní inspekce, funguje koronalinka, webové portály, edu.cz i aktivity České televize, například pořad UčíTelka a web edu.ceskatelevize.cz a taktéž finanční a materiální podpora státu a firem. Těch dalších opatření a řešení té situace je celá řada, ale předpokládám, že asi o tom se povede další debata. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. A za navrhovatele tohoto bodu bych poprosil zřejmě pana poslance Výborného, aby se ujal slova, a zároveň, bude-li souhlasit, se stal zpravodajem tohoto tisku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, souhlasím. Zpravodajem tohoto bodu se za navrhovatele stanu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, dneska v dvojaké roli. Respektuji to, že tedy údajně je pan ministr Plaga nemocen, nicméně bylo by podle mého názoru, a tak jak jsem to konzultoval i s dalšími třeba členy školského výboru, škoda, abychom tento bod přerušovali. Z tohoto důvodu: protože jednak tady máme ministra zdravotnictví, to si myslím, že také není vůbec od věci, protože řada těch věcí, které se dotýkají žáků, studentů škol, tak samozřejmě bezprostředně se odvíjí od pozice a stanoviska Ministerstva zdravotnictví. Myslím, že školy a školství se s tím potýkaly celý tento školní rok, kdy všechna ta opatření muselo validovat Ministerstvo zdravotnictví, a velmi často to bylo tak, že nakonec záleželo na tom rozhodnutí týmu na Ministerstvu zdravotnictví, jakým způsobem bude probíhat výuka, ať už formou prezenční, nebo bohužel po většinu tohoto školního roku tou formou distanční.

Já zde jenom krátce shrnu, ten bod tady nemáme poprvé. Už 23. dubna jsme projednávali na půdě Poslanecké sněmovny toto téma nerovností, které způsobil covid ve školství a ve vzdělávání, protože z mého, z našeho pohledu to skutečně je velký problém. Ty nůžky se rozevřely ještě více a odpovědnost za narovnání těch disproporcí, které ve školství vznikly, skutečně je v tuto chvíli na vládě, na Ministerstvu školství na prvním místě.

Pan ministr na usnesení Sněmovny, potažmo potom také na usnesení školského výboru a podvýboru nějakým způsobem reagoval. Z té reakce vlastně jsme slyšeli ten úvodní vstup pana ministra Vojtěcha. A chci k tomu snad říci ještě jednu drobnou připomínku. Kdybychom ten materiál z Ministerstva školství četli celý, tak zjistíme, že je velmi detailní, velmi podrobný, ale do značné míry vychází ze situace, která není v přímé souvislosti s dopadem COVID-19 do oblasti školství a vzdělávání. V rámci vzdělávací politiky existují některé strategické dokumenty, například strategie 2030, a tam se také v jedné podstatné kapitole hovoří právě o nerovnostech ve vzdělávací soustavě a v těch opatřeních, kterými se tyto nerovnosti mají snižovat. To je samozřejmě důležité, ale ten covid tady přinesl úplně jiné věci, na které je potřeba reagovat nikoliv v horizontu dvou tří let nebo rozpočtu roku 2022, ale jsem přesvědčen o tom, že je potřeba reagovat teď hned a bezprostředně.

Uvědomme si, že řada žáků našich škol byla sedm měsíců na distanční výuce. Zároveň i z těch dat, která máme např. z České školní inspekce, víme, že okolo 10 % žáků zůstalo zcela mimo dosah té distanční výuky. A tyto problémy tím, že překonáme covid a vrátíme děti do škol, což se zaplaťpánbůh stalo, prostě nezmizí, ty se nepřekonají. A je dobré tedy se ptát, a to jsme se dneska chtěli tady ptát pana ministra Plagy, jaké konkrétní kroky učiní vláda teď, teď v tuto chvíli, protože nemůžeme to přesunout na strategické cíle na několik příštích let a na vzdělávací politiku pro příští desetiletí.

Tyto problémy, které konkrétně teď ve školství vznikly a s kterými se školy potýkají, skutečně musí být řešeny teď hned. A když se podíváme na ten materiál, který jsme dostali z Ministerstva školství, tak se to tam objevuje v naprosté mizivé části, pokud si správně pamatuji, tak asi 350 milionů by mělo být v tuto chvíli investováno, a to jak tedy do těch letních kempů, které jsou velmi důležité - a já jsem přesvědčen o tom, že je k diskuzi to, jestli by vláda tu částku neměla v tuto chvíli navýšit. A hlavně, ono není to jenom potom o těch financích, je to také o vůbec přípravě a systému, struktuře, jak ty letní kempy budou probíhat. Pokud tady někdo má představu, že učitelé, kteří teď už melou z posledního, půjdou v létě učit na kempy, to je naprosto nepředstavitelná situace. Ti učitelé skutečně po tom roce, který byl dramaticky náročný - a zapomeňme na to, že byli na prázdninách. Nebyli na prázdninách! V naprosté většině ta distanční výuka pro ně znamenala podstatně větší náročnost v komunikaci s žáky, v komunikaci s rodiči než standardní prezenční výuka. Tak ti skutečně potřebují ty letní měsíce na to, aby nabrali síly na nový školní rok.

A já jsem chtěl se pana ministra zeptat, do jaké míry ministerstvo komunikuje například s pedagogickými fakultami, protože tam vidíme ten prostor. Já jsem hovořil s děkany některých pedagogických fakult, kteří mi potvrdili, že jsou připraveni, a že jejich studenti jsou připraveni na to se těchto letních kempů účastnit. Dokonce existují už zvláštní kurzy v rámci pedagogických fakult, které se věnují doučování žáků. Čili je vidět, že ten terén dokáže zareagovat, a ministerstvo, vláda by jim proto měly vytvořit maximální možné podmínky.

Takže to jsou ty věci, které by vláda podle mého názoru měla dokázat nám zodpovědět. Stejně tak, jak je připravena na nový školní rok, protože zase 1. září nebo 31. srpna ty problémy neskončí a ty nerovnosti se nezasypou a nesrovnají. Čili do jaké míry budou školy připraveny, a sanovány třeba na úrovni prevence. Otázka metodiků prevence, školních psychologů, aby školy mohly řešit krizové situace, které samozřejmě budou nastávat ještě v důsledku dopadů COVID-19, a to i v rodinách jednotlivých žáků.

Další věc. Do jaké míry, a po tom školy volají - prosím, pojďme do té praxe, volají po asistentech, aby měly k dispozici dostatek asistentů, kteří by se věnovali právě těm žákům, kteří třeba vypadli z toho systému a ten rok byli úplně mimo. A ty nemůžeme prostě hodit přes palubu.

Takže to jsou všechno dotazy, které jsem chtěl adresovat panu ministru Plagovi. Nicméně abychom tady neodešli jenom s tím, že ten bod přerušíme, já myslím, že by to bylo trestuhodné a byla by to škoda, tak si dovolím v podrobné rozpravě potom načíst usnesení, které má tři body. Já se vás pokusím seznámit s tím usnesením už teď. Není nijak konfliktní, a zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu

I. aby neodkladně předložila plán na systémovou pomoc a podporu žákům, kteří byli postiženi dlouhodobým výpadkem prezenčního vzdělávání." Žádný strategický plán jsme doposud neobdrželi, myslím, že toto by vláda měla předložit, a nejde o nás, ale jde o ten terén, jde o ty školy, tam by to mělo směřovat.

"II. aby zajistila adekvátní finanční prostředky na zajištění systémové pomoci a podpory žákům, kteří byli postiženi dlouhodobým výpadkem prezenčního vzdělávání." Já jsem tady zmiňoval, že těch v tuto chvíli alokovaných 350 milionů zjevně nebude dostatečných, protože ty prostředky nejsou jenom na letní kempy, je potřeba skutečně vzít v potaz nový školní rok, který začne 1. 9. A jen jsem tady naznačil několik věcí, které si zaslouží naši pozornost: asistenti, školní psychologové, metodici prevence.

A třetí bod, ten se poněkud odchyluje od tématu těch nerovností, ale považuji ho také za důležitý:

"III. aby nejpozději do 30. června 2021 vláda prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy seznámila všechny školy a školská zařízení s režimem škol a školských zařízení pro nový školní rok od 1. 9. 2021 ve variantách dle vývoje pandemické situace COVID-19, a to včetně požadavků jdoucích nad rámec činnosti škol, jako je testování apod., včetně zajištění financování podobných opatření." Prostě příprava nového školního roku.

Já bych velmi nerad, abychom pokračovali v té praxi, kdy se ředitelé škol o chystaných opatřeních dozvědí několik málo hodin, nebo maximálně dnů, předtím, kdy ta opatření mají nabíhat. Školní rok, všichni, jim začíná 1. 9., a pokud bychom se dostali opět do situace, kdy parametry nového školního roku se ředitelé dozvědí někdy 29. srpna, tak to bych považoval skutečně za naprosté selhání této vlády. A já bych velmi prosil, aby ta pravidla ředitelé měli do konce června. Chápu, že námitka "nikdo nevíme teď, co bude v září", je naprosto relevantní. Ale proto tam v tom usnesení navrhujeme, že to má být ve variantách Varianta - situace jako v červnu. Varianta - situace ještě lepší než v červnu. A varianta, kdy se nám to opět zhoupne a začne se to zhoršovat. Já myslím, že to je velmi, velmi jednoduché.

A tady by třeba stálo za to i vyjádření pana ministra, zda už nějakým způsobem řešil otázku testování ve školách, jestli tedy od září tohoto budou školy zproštěny, nebo nebudou zproštěny. Jak se bude přistupovat k žákům, kteří případně budou očkovaní. Bavíme se samozřejmě o středoškolácích. Jaké případně testy budou ve školách používány. Samozřejmě předpokládám, že už nikoho nenapadne používat nějaké invazivní testy, ale je to otázka také validity těch testů. PCR testy, poolování a tak dále a tak dále. Myslím si, že to jsou i odpovědi, do kterých, nebo respektive věci, na které může reagovat zde přítomný pan ministr zdravotnictví. Děkuji za podporu toho usnesení.

Já myslím, že odejít bez toho, že bychom toto téma, které je stejně důležité jako očkování, úplně přerušili, by bylo chybou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, no, já mám trošku jiné informace o tom, že ve výborovém týdnu se sejde společné zasedání školského výboru a společné zasedání zdravotnického výboru. Další lidé mají připravená další usnesení, která nejsou vyjednána, a předpokládám, že by v tom vznikl velký zmatek. Proto navrhuji procesní záležitost, a to je přerušení jednání tohoto tisku do doprojednání zdravotnickým a školským výborem a přítomnosti ministra školství a zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No, neprojednáváme tisk, projednáváme bod. Nemáme ani sněmovní dokument tohoto bodu. Do doprojednání bodu stejného obsahu zdravotním a školským výborem?

 

Poslanec Roman Kubíček: Ano, tak do doprojednání bodu, není to tisk. Tak do doprojednání tohoto bodu. Ano.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Jestliže to opravdu v agendě těchto výborů je, je to hlasovatelné. Já tedy zavolám kolegy z předsálí. (Gong.) Jinak zrekapituluji, jsme ve fázi, kdy jsem ještě neotevřel rozpravu. (Hlasy z pléna.) Tak, žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Já považuji v tuto chvíli počet přítomných a přihlášených za ustálený, a budeme tedy hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu až do jeho doprojednání ve školském výboru a zdravotním výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno je 81 poslanců, pro 56, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji tento bod před otevřením obecné rozpravy. A byl to poslední bod této schůze, tak tedy současně musím přerušit tuto schůzi, neboť nemůžeme pokračovat v jejím projednávání.

Po dohodě předsedů poslaneckých klubů nyní krátce přerušíme, aby mohl být nastaven systém, a budeme pokračovat, jestli se nepletu 82.? Nebo 103. schůzí? 103. si myslím. (Správně 93.) Tak děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V 16.10 hodin bude pokračovat 93. schůze.

 

(Schůze přerušena v 16.01 hodin.)

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP