Čtvrtek 8. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

20.
Vládní návrh zákona o lobbování
/sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 18. června na 104. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen v obecné rozpravě a odročen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Usnesení ústavně-právního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 565/1 a 4 a usnesení stálé komise nebylo doručeno.

U stolku zpravodajů je jako navrhovatelka paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru, což je ústavně-právní výbor, pan poslanec Jan Chvojka.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které je jako první přihlášen pan poslanec František Navrkal a po něm paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeju vám hezký den. Já se v podrobné rozpravě přihlásím k nějakým osmi svým pozměňovacím návrhům k tomuto sněmovnímu tisku. Některé jsou v podstatě technické změny, technická vylepšení, která mají třeba i pozitivní stanovisko ministerstva, a některé jsou dejme tomu více kontroverzní, byť si myslím, že všechny mé návrhy dělají to, co ten zákon by měl dělat, zapadá to do té myšlenky.

Já jsem velice rád, že to konečně máme na pořadu a že konečně budeme moci tuto dlouho odkládanou protikorupční legislativu posunout dál. A doufám, že se to i povede skutečně toto volební období doprojednat, byť už dosavadní zdržení to velmi ohrozila. Takže více až v podrobné rozpravě. To je zatím za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dlouhodobě podporujeme přijetí nových pravidel pro lobbing, chybí nám dlouhodobě pravidla lobbingu, a už v minulém funkčním období vláda navrhovala i formou vládního návrhu zákona řešení, které se do určité míry stalo inspirací pro pokračování v hledání nových pravidel lobbingu v České republice. Já bych jednak kromě samozřejmě podpory celkově návrhu na zavedení pravidel lobbingu v České republice, vymezení pojmů jako lobbista nebo lobbující osoba a podobně, chtěla zároveň představit v rámci svého vystoupení dva pozměňovací návrhy, ke kterým se následně v podrobné rozpravě přihlásím pouze stručně přihlášením k číslu.

Mým cílem je prosadit u vás následující dva pozměňovací návrhy. Jedná se o úpravy již ke schváleným změnám v ústavně-právním výboru, kde také některé z mých pozměňovacích návrhů prošly. Podotýkám, že všechny tyto pozměňovací návrhy jsou konzultovány s Ministerstvem spravedlnosti a také s organizacemi, které se dlouhodobě problematikou lobbingu a jeho zavedením v České republice zabývají, jako je například Rekonstrukce státu, a zadání na zpracování těchto věcí formou pozměňovacích návrhů, a to, že je to potřebné, vzešlo také z pracovní protikorupční skupiny, které se účastním a kterou vede předseda Sněmovny.

Takže první pozměňovací návrh, který je k pozměňovacímu návrhu ústavně-právního výboru, se týká následující situace: Lobbisté mohou lobbovat, a v praxi je to běžné, za více zájmů. To znamená, mohou mít více zadavatelů, v jejichž zájmu lobbují, případně mohou kombinovat lobbing se zájmy třetích osob, za zájmy vlastní a za zájmy veřejné, to znamená, zájmy neurčitého okruhu třetích osob. Podle návrhu ústavně-právního výboru ale nebude možné různé zájmy, za které lobbisté lobbují, rozlišit, a tedy lobbing lobbisty bude shodně připsán všem, které lobbista v prohlášení uvede jako osoby, v jejichž zájmu lobbuje. Přitom úvodní rozlišení různých zájmů, za které lobbista lobbuje, je důležité i pro samotné zadavatele lobbingu, kteří jinak budou spojováni s veškerou činností najatého lobbisty, i když je vykonávána pro jiného klienta a i když s ní tento klient nesouhlasí. Navržená podoba ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) tak podle mého názoru a názoru dalších odborníků v dané oblasti ohrožuje zejména profesionální komerční lobbisty a jejich vztahy s klienty. Navrhuje se proto doplnit povinnost uvést, v čím zájmu lobbista lobbuje, také o povinnost tento zájem jednoduše vymezit, tedy umožnit rozlišit různé oddělené a na sobě nezávislé zájmy, za které lobbista současně lobbuje, přičemž vymezením se rozumí popis záměru, což je obvykle obecný strategický cíl, očekávaný dopad. Cíl, který budou lobbisté uvádět ve čtvrtletních zprávách, má bez ohledu na tuto navrhovanou změnu charakter takzvaného dílčího instrumentálního cíle, to znamená očekávaného výstupu, maximálního výsledku, který se může často měnit a může se měnit i v závislosti na lobbované osobě. Oproti tomu by se návrhem zakotvované vymezení zájmů strategického cíle v úvodním prohlášení lobbisty měnit nemělo, případně jen zcela výjimečně. Praktická ukázka změny v návrhu prohlášení lobbisty je přiložena na následující straně, kterou naleznete nahranou v elektronickém systému, kolegové a kolegyně, prakticky tak, aby vám i bylo při případném dalším hlasování jak na příslušném výboru, či v rámci třetího čtení jasno, v čem je daný rozdíl. Takže odkazuji i na toto praktické vyjádření a já je samozřejmě i vzhledem k transparentnosti směrem k veřejnosti také zveřejním, aby i veřejnost se mohla s těmito úpravami seznámit. Takže to je první pozměňovací návrh, který tímto takto odůvodňuji.

Následující pozměňovací návrh má také za cíl praktickou věc - upravit již schválené znění, na kterém jsme se shodli na ústavně-právním výboru, a smyslem je sjednocení pojmu lobbista. Došlo k tomu tak, že jsme formulovali na ústavně-právním výboru úpravy námitky proti údajům uvedeným v lobbistické stopě právního předpisu, a já navrhuji řekněme dopřesnění dané úpravy tak, abychom opravdu měli jasno v tom, co znamená pojem lobbista, a nevznikaly v praxi problémy.

Nyní tedy stručné odůvodnění. Ústavně-právní výbor doporučil předmětné ustanovení v podobě, která operuje s termínem lobbující osoba, který byl v původním návrhu ve sněmovním tisku 566 - tedy to je ten tisk, který budeme následně projednávat, který ústavně právní výbor změnil - použit jako širší množina osob, než množina osob pojmu lobbista. Ústavně-právní výbor ale současně ve sněmovním tisku 566 pojem lobbující osoba odmítl. Vznikla tedy pojmoslovná nekonzistence, když návrh schválený ústavně-právním výborem operuje v § 14 návrhu zákona o lobbování s pojmem lobbující osoba, zatímco v související změně zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, sněmovní tisk 566, nadále s pojmem lobbista. Změna obsažená v novelizačním bodě 1, tedy tohoto návrhu zákona, který nyní projednáváme, je tedy návrhem na sjednocení obou pojmů na pojem lobbista.

Ústavně-právní výbor současně navrhl umožnit lobbistům namítat proti informacím, které o jejich lobbingu, lobbování uvedou v lobbistické stopě, stejně jako mají lobbovaní možnost namítat proti informacím, které o nich do registru uvedou lobbisté. Nedošlo však k zakotvení sankčních ustanovení, která by uvedení námitky v lobbistické stropě umožnila vymáhat. Navrhuje se proto doplnění přestupku, kterého se mohou dopustit lobbovaní, pokud nezaznamenají námitku proti údajům uvedeným v lobbistické stopě, podaným lobbistou.

To je tedy druhá část tohoto pozměňovacího návrhu a já jenom avizuji, kolegové, že na garančním ústavně-právním výboru samozřejmě budu i prosit, aby případně tento pozměňovací návrh a oba dva body byly hlasovány zvlášť, protože jak jistě slyšíte, každý se týká poněkud něčeho jiného. To znamená, v bodě 1 jde o sjednocení pojmu lobbista, v bodu 2 jde o sankční ustanovení a zavedení přestupku. Všechny tyto tři změny, které jsem věcně představila, jsou důležité pro to, aby následně praxe nových pravidel lobbingu fungovala a aby nepřinášela potíže a nedorozumění, ale naopak aby opravdu vedla ke transparentnosti. Poprosím vás tedy o podporu, kolegyně a kolegové, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová ruší svoji původní omluvu a je přítomna, což je zjevné. A teď prosím o vystoupení pana poslance Jana Jakoba, připraví se pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat za přerušení toho projednávání, že jsme měli možnost přepracovat naše pozměňovací návrhy, aby se vztahovaly ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavně-právního výboru. Já bych vám rád představil svůj jednoduchý pozměňovací návrh, který navrací do vládního návrhu zákona postavení prezidenta republiky jako jednoho z povinných subjektů, tedy takzvaného lobbovaného. K vynětí předmětného ustanovení došlo na jednání vlády 30. července 2019, a to bez toho, aniž by tento krok byl jasně a přesvědčivě zdůvodněn.

Tento zásah působí poměrně nestandardně. Při schválení návrhu zákona v podobě, v níž byl vládou postoupen Sněmovně, by došlo k nelogické asymetrii u jednotlivých subjektů legislativního procesu, které mají vliv, a lobbovaný ve smyslu tohoto zákona by tak byl třeba asistent poslance, o jehož vlivu na výslednou podobu zákona lze pochybovat, zatímco prezident se svým silným právním i mimoprávním postavením nikoliv. Pro zařazení prezidenta do výčtu povinných subjektů se vyslovila i Legislativní rada vlády při projednávání věcného záměru tohoto zákona. Není tedy podle mého názoru žádné racionální zdůvodnění, aby prezident republiky do tohoto výčtu lobbovaných nebyl zařazen. Oceňuji a kvituji, že komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru zařazuje, začleňuje poradce prezidenta mezi lobbované, což v původním návrhu také nebylo.

Další dvě části tohoto pozměňovacího návrhu jsou technické. První upravuje v § 7 výčet a posun jednotlivých odkazů a poslední bod vlastně vypouští původní úpravu těchto odkazů, které v jednom případě nekorespondovaly s patřičným subjektem, kdy do registru lobbovaných měla zapisovat Česká národní banka podle špatného odkazu členy Rady ČT.

Rád bych vás poprosil potom o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a v podrobné rozpravě se stručně přihlásím ke sněmovnímu dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké poledne, kolegyně, kolegové. Za prvé jsem rád, že pan kolega Jakob a někteří další uznali, že bylo dobře, že se minule ten tisk přerušil, protože byla potřeba ještě nějaká doba na to, připravit pozměňovací návrhy, protože kdybychom to minule uzavřeli, před těmi 14 dny, tak by byla odepřena spoustě poslanců možnost načíst pozměňovací návrhy, stejně tak i mně, já jsem taky připravil pozměňovací návrh. Já ho nyní odůvodním v obecné rozpravě nebo představím a pak se k němu samozřejmě v rámci podrobné rozpravy formálně přihlásím.

Ten návrh spočívá ve změně § 2, což je popis činnosti toho, co je vlastně lobbování, a já tam přidávám vedle § 2 odst. 1 a), b) ještě body c) a d). Jsou to vlastně věci, které jsem namítal nebo navrhoval už i v rámci prvního čtení, jenom těch různých debat, které jsme měli v rámci projednávání tohoto zákona. Důvodem je to, že prostřednictvím lobbování nebo skrz lobbování - pokud si vzpomeneme na různé kauzy, tak si nevzpomínám moc na to, kdy byly ty kauzy na základě toho, že někdo lobboval za nějaký zákon či vyhlášku či jinou právní úpravu. Většinou k těm nekalým činnostem docházelo tehdy, když se to týkalo nějaké veřejné zakázky nebo veřejné podpory či dalších věcí typu územní plán. Tudíž já doplňuji do § 2 odst. 1 písmeno c) a d), kdy říkám, že lobbování je činnost spočívající v komunikaci - písmeno c) k přípravě, projednávání nebo schvalování veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, a poté doplňuji písmeno d), také podle mě logicky - stanovení podmínek poskytování investiční veřejné podpory a podávání žádosti o investiční veřejnou podporu z veřejných prostředků a jejího schvalování včetně rozhodování o jejím udělení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom velmi stručně zde představit a odůvodnit pozměňovací návrh, který jsme už diskutovali na půdě ústavně-právního výboru. Jedná se o úpravu § 2 odst. 1 tohoto vládního návrhu zákona o lobbování, kde je samotný proces lobbování definován.

V tomto pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, se doplňuje jedno jediné slovo, a sice že se jedná o soustavnou (s důrazem) činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovanou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného při - a teď tam jsou ta jednotlivá písmena, jak teď navrhoval kolega Chvojka, i to další doplnění o písmena c) a d), čili že se musí jednat o činnost soustavnou. Lobbování je dle většiny dostupných definic činností specializovanou a soustavnou, která má opakující se a dlouhodobější charakter. Nelze proto jako lobbování označit každou jednorázovou nebo nahodilou činnost spočívající v komunikaci uskutečňované za účelem ovlivnění jednání lobbovaného bez nějakých dalších kvalifikačních požadavků. Je tedy zřejmé, že za lobbování nelze označit jakoukoli komunikaci směřující k ovlivňování například zákonodárce. Tady bychom skutečně ad absurdum za lobbování považovali jakékoli setkání zákonodárce s osobou například na náměstí nebo při různých debatách, diskusích a podobně, a to zjevně nebylo a není ani úmyslem zákonodárce a předkladatele při definování toho, co lobbování je a co lobbování není. Čili tady ten návrh je potřeba vnímat i v tom kontextu, aby uváděná definice nezahrnovala jakoukoli komunikaci, v tom případě by ta definice byla velmi široká, aby bylo jasné, že se musí jednat o soustavnou činnost, která spočívá v komunikaci, která je uskutečňovaná s cílem ovlivnit chování lobbované osoby. Proto navrhujeme doplnit to jedno jediné slovo - slovo "soustavná". Mimochodem chci zdůraznit, že to obsahoval i původní návrh vlády, respektive Ministerstva spravedlnosti, potom to slovo bylo vypuštěno. Čili já pouze navrhuji, abychom tam to slovo, ten termín - soustavná činnost - vrátili, aby bylo potom jasné, co lobbování je a co lobbování ne.

Děkuji za pozornost i za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj nemají, děkuji.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu. První přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec František Navrkal, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, mám připraveno několik svých pozměňovacích návrhů.

Jako první zde představím pozměňovací návrh, který se týká elektronické identity. Hlásím se tedy tímto k němu. Je veden jako sněmovní dokument číslo 8623, a má dokonce i pozitivní stanovisko od Ministerstva spravedlnosti jako předkladatele. Tento pozměňovací návrh je v podstatě technický. Jde o to, aby se občané mohli přihlásit do těch systémů, které budou na základě zákona vytvořeny, a dívat se do registru pomocí nových identifikačních prostředků, jako je třeba bankovní identita.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8624 a je to v podstatě podobné tomu, co tady představoval kolega Jakob, vlastně to odpovídá části jeho pozměňovacího návrhu, akorát bych řekl lépe legislativně technicky řešené. Jde o zařazení prezidenta republiky jako možného lobbovaného v rámci zákona. V podstatě bych tady opakoval to, co tady už řekl kolega Jakob jako obhajobu toho návrhu, protože to je prakticky totožné, až na to, že pozměňovací návrh kolegy Jakoba tam ještě řeší další věci. Tady tedy mám negativní stanovisko od paní ministryně, čemuž úplně taky nerozumím, protože podle mě to naprosto sedí do toho, jak je zákon nakoncipován a jak má fungovat.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8625 a jedná se o rozšíření věcné působnosti zákona. Je to v podstatě něco, jako už tady představoval kolega Chvojka, akorát já tady vlastně jdu mnohem dál, kdy věcná působnost se rozšiřuje na ovlivňování jednání lobbovaného obecně při výkonu jeho veřejné funkce, takže se tam neuvádí nějaký taxativní výčet těch věcí jako příprava legislativy, nebo jako navrhuje kolega Chvojka, veřejné zakázky nebo dotace - byť si myslím, že to je těch, co se bojí dát toho, dát to takhle široce, jako já tady navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu - tak to beru jako dobrý kompromis a děkuji kolegovi Chvojkovi, že svůj pozměňovací návrh předložil, a doufám, že právě jako třeba kompromis těm, kteří si myslí, že zacházím ve svém pozměňovacím návrhu příliš daleko, což já si samozřejmě nemyslím, ale že třeba ve třetím čtení projde alespoň kolega Chvojka.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8627. Opět se jedná o technický návrh, kde se jenom doplňuje do zákona, aby data z registru byla přístupná jako takzvaná otevřená data, to znamená někde ve strojově čitelném formátu, aby třeba nějaké weby, jako - nevím - Hlídač státu a podobně, mohly k těmto datům snadno přistupovat a agregovat je, propojovat je s jinými databázemi a třeba lépe je zobrazovat uživatelům, než by zobrazovaly ty systémy přímo, co vytvoří stát. Zde mám také pozitivní stanovisko od paní ministryně, za což děkuji.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8629. Zde mám neutrální stanovisko od Ministerstva spravedlnosti. Tohle je vlastně také poměrně technické. Jde jenom o to, aby lobbisté uváděli už na začátku, když se registrují jako lobbisté, aby uváděli, čeho vlastně v rámci toho svého lobbingu chtějí dosáhnout. Toto se samozřejmě může v čase vyvíjet, mohou to aktualizovat a tak dále.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8632. Jde o to, aby, pokud dojde k nějakému přestupku proti ustanovením tohoto zákona, tak aby se tyto přestupky automaticky zveřejňovaly. To je asi vše zásadní, co se k tomu dá říct. A ještě si nejsem jistý, jestli jsem neřekl číslo sněmovního dokumentu, takže se hlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu a je veden jako sněmovní dokument číslo 8632.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8633. Tady to je opravdu v podstatě detail, zase technikálie. Jde jenom o rozšíření seznamu možných prostředků lobbování, aby se rozlišovaly třeba hromadné e-maily od nějakých adresných e-mailů a tak podobně. Tak doufám, že třeba bude široce přijatelné.

Další a poslední pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden pod sněmovním dokumentem číslo 8635 a jde o to, aby v zákoně... V tom návrhu zákona teď chybí nějaké výhody pro lobbisty, nějaká privilegia, která by ti lobbisté měli za to, že vlastně musejí plnit povinnosti, které tento zákon vyžaduje. Co dává velkou logiku, je, aby měli registrovaní lobbisté právo nahlížet v systému, který slouží pro tvorbu legislativních dokumentů na úrovni vlády, takže takzvaný eKLEP. Myslím si, že to dává naprostý smysl. Už takhle asi různě, když nás někdo kontaktuje, že chce nějaké dokumenty z eKLEPu, někdo externě, tak jim asi individuálně tady různí lidé vycházíme vstříc, kteří tam tedy ten přístup máme. To je asi vše, co se k tomu dá říct. Myslím si, že je dobré, aby v tom zákoně byla právě nějaká takováhle výhoda pro lobbisty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Radek Vondráček, poté paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Využívám přednostního práva a v souladu s § 95 odst. 1 jednacího řádu navrhuji, aby Sněmovna odhlasovala, že se zkracuje lhůta pro třetí čtení na 7 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 3228. Již jsem ho zdůvodňovala v obecné rozpravě v předešlém projednávání. Jenom lehce zopakuji, že důvodem pro předložení je fakt, že zákonodárce do předloženého návrhu zákona o lobbování neuvedl ve výčtu lobbovaných poradce prezidenta republiky. Také je nutné zmínit, že poradci prezidenta republiky se často při pracovních i neformálních jednáních setkávají s osobami, které splňují podmínky lobbisty a také tak vystupují. Není ani sporu o tom, že právě poradci mají významný vliv na představitele moci výkonné a na druhé straně sami mohou být ovlivňováni třetími osobami. Proto je nutné, aby byla na těchto úrovních zajištěna transparentnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolím si přihlásit se k pozměňovacím návrhům, které jsem vám podrobně odůvodnila v obecné rozpravě. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu číslo 8638 a druhému pozměňovacímu návrhu číslo 8640. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob, připraví se pan předseda Jan Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Tímto se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 8770, pozměňovací návrh jsem zdůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Ještě jednou hezké přesně poledne. Já jsem svůj pozměňovací návrh odůvodnil, představil v rámci obecné rozpravy. Nyní se k němu formálně přihlašuji v rámci rozpravy podrobné. Můj pozměňovací návrh je zanesen v evidenci pod číslem 8797. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, o kterém jsem hovořil a který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě a který je v systému Poslanecké sněmovny uveden pod číslem sněmovního dokumentu 8801. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, velice krátce. Ministerstvo spravedlnosti se pokoušelo s poslanci vyladit tento vládní návrh tak, abychom dospěli k nějakému rozumnému kompromisu. Myslím, že se to podařilo, a vyjadřuji proto podporu oběma předloženým návrhům, a to jak komplexnímu, tedy pozměňovacímu návrhu ÚPV, tak i garančnímu výboru, pokud tady pan kolega Chvojka uvedl svoje pozměňovací návrhy. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. Nyní budeme hlasovat o návrhu. Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu Radka Vondráčka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Mezitím přečtu omluvy, respektive jednu: z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá z pracovních důvodů paní ministryně Jana Maláčová.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeno 107 poslanců, pro 68, proti žádný. Návrh byl přijat a lhůta pro třetí čtení bude zkrácena na sedm dní. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o bod číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP