Čtvrtek 8. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 534/ - druhé čtení

Z pověření vlády přednese předložený návrh zákona místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Toto je technická novela. Jejím cílem je přesunout sídlo Státního oblastního archivu se sídlem v Zámrsku do Hradce Králové. Asi nemá cenu tady vysvětlovat, proč zrovna Hradec Králové je podstatně vhodnější lokalita než Zámrsk. Současně chci poděkovat za pozměňovací návrh, který vyřeší situaci archivu Praha-západ a Praha-východ vznikem nového jednoho archivu Praha-venkov. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 534/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jaroslav Kytýr a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval dvakrát tímto sněmovním tiskem, podruhé na své 38. schůzi dne 14. května, kdy přijal usnesení, ve kterém přijal předložený pozměňovací návrh, který je v usnesení tohoto výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu a tam se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? (Ne.) Pan zpravodaj? (Ne. Hlásím se do podrobné rozpravy.)

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Slovo má pan poslanec Jaroslav Kytýr.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 8803. Tento pozměňovací návrh se týká pouze doby účinnosti, která již pominula a kde v článku 2 slovo "ledna" nahrazuji slovem "října". Nabytí účinnosti návrhu zákona 1. ledna 2021 tak, jak je navrhováno v pozměňovacím návrhu přijatém garančním výborem, je již nereálné, proto se nově navrhuje účinností od 1. října 2021. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se do podrobné rozpravy ještě hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Další přihlášku nevidím. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pokud chceme dosáhnout kýženého výsledku, tedy schválení zákona, navrhuji zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů, abychom to v pátek mohli projednat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? (Ministr: Ne. Zpravodaj. Ne.) Pan zpravodaj také nemá zájem.

 

Takže budeme teď hlasovat. Já už jsem mezitím zagongoval. Budeme hlasovat o návrhu místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Pan poslanec Martin Kupka se mi přihlásil na faktickou, ale to bylo omylem, že? Já vás odmáznu. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dnů? Kdo je proti?

Hlasování číslo 96, přihlášeno je 119 poslanců, pro 81, proti žádný. Návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní byl přijat.

 

Končím druhé čtení toho návrhu. Jelikož máme 12.59 hodin, tak jestli není námitka, vyhlásil bych pauzu. Pokračovat budeme interpelacemi ve 14.30 hodin. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme tedy pokračovat v našem dnešním jednání, respektive v jeho odpolední části.

Než otevřu první bod, seznámím vás s omluvenkami. Od 15.30 do půlnoci, tedy do konce jednacího dne, z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Strýček, mezi 14.30 a 16. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pustějovský a z odpoledního jednání se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Bělobrádek.

 

Nyní tedy otevírám bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP