Středa 28. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně Jana Maláčová - to je ten stolek před vámi, paní ministryně - a zpravodajka garančního výboru, kterou je paní poslankyně Jana Pastuchová.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 961/6, který byl doručen 7. července 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 961/7.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Je tomu tak, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Krásné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Novela zákona o dětských skupinách je zákon, o kterém diskutujeme rok. Dovolte dvě poznámky. S výsledným kompromisním návrhem jsem spokojená, myslím si, že to je krok správným směrem.

Dvě věci, u kterých mám obavy. Osobně je mi velmi líto, že jsme opustili název jesle, protože víme, že název dětské skupiny není známý, není ukotvený a je zaměnitelný, ale respektuji většinu, která je pro zachování názvu. Druhá věc - uvidíme, jak bude fungovat změna profesní kvalifikace v praxi.

Děkuji moc za podporu při hledání kompromisu a poprosím vás, abychom byli maximálně struční v rozpravě, abychom stihli maximum z dnešních tří bodů. Velmi děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Přece jenom ještě jedna dodatečná omluva. Pan poslanec Krejza se dnes omlouvá bez udání důvodu. Otevírám rozpravu. Jako první s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD podporuje hlavní záměry a cíle tak, jak jsou obsaženy v poslední kompromisní verzi komplexního pozměňovacího návrhu v novele zákona o dětských skupinách. Naším prvořadým zájmem je především dlouhodobé a stabilní zajištění kvalitní péče o naše nejmenší předškolní děti. Dle našeho názoru musí mít péče o tyto nejmladší předškolní děti systémový charakter a musí být primárně a v plném rozsahu organizovaná a také financovaná státem. Musí mít jednoznačně charakter veřejné služby a musí umožnit umístění všech malých dětí, jejichž rodiče o to mají zájem, ve veřejných zařízeních předškolní výchovy a péče. Toto naše přesvědčení velmi úzce souvisí s naší představou o klíčové důležitosti podpory našich pracujících rodin, podpory porodnosti a pozitivního demografického vývoje, což je zásadní veřejný zájem a priorita hnutí SPD. Je pro nás také vrcholně důležité, aby péče o děti v dětských skupinách byla primárně financována výhradně z veřejných peněz bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet další nemalé částky ze svého.

Výsostným zájmem hnutí SPD je také to, aby byl na území celé republiky zajištěn nejmenším dětem a jejich rodičům stejný, rovnocenný a rovnoprávný přístup do zařízení předškolní výchovy a péče, a to ideálně v místě jejich bydliště bez nutnosti komplikovaného a ne zrovna levného dojíždění. Považujeme proto za naprosto nezbytné zajistit prostřednictvím tohoto zákona dostupnost předškolních zařízení i dětem v malých obcích, kde například nyní vůbec nejsou klasické mateřské školky a kde je mnohdy jediným předškolním zařízením právě nějaký typ dětské skupiny. Proto jsme trvali na tom, aby v závěrečném návrhu byl zajištěn maximální možný přístup do předškolních zařízení pro všechny naše děti v místě jejich bydliště na celém území státu včetně nejmenších obcí a sídel, a to tím způsobem, že pokud budou v těchto malých obcích do 1 000 obyvatel jediným zařízením předškolní výchovy a péče dětské skupiny, budou je moci navštěvovat místní děti až do té doby, dokud nebudou muset zahájit povinnou školní docházku v základní škole, a aby byla v těchto situacích a případech docházka do dětské skupiny považována za splnění podmínky povinné docházky do posledního ročníku mateřské školy.

Je to v zájmu našich nejmenších předškolních dětí a jejich rodičů, který musí být vždy na prvním místě, což v hnutí SPD jednoznačně platí. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do rozpravy přihlášena... Se stanoviskem klubu KDU-ČSL si přeje vystoupit pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce vás seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k této projednávané novele. Velmi vítáme, že se po mnoha týdnech podařilo přesvědčit paní ministryni a Ministerstvo práce a sociálních věcí o tom, že argumenty, které byly opakovaně přednášeny a předkládány jak na schůzích pléna Poslanecké sněmovny, tak na jednání výboru pro sociální politiku, ale také na mnoha kulatých stolech, ty argumenty, které předkládali starostové, zastupitelé obcí a měst, kterých se bezprostředně téma dětských skupin dotýká, jsou skutečně relevantní a my vítáme velmi široký kompromis, kterého se podařilo dosáhnout. Nepovažujeme ho samozřejmě za ideální, ale tak to prostě je - když se uzavírá nějaký kompromis, tak každý musí nějakým způsobem ustoupit, ale v podobě finálního pozměňovacího návrhu, jak ho projednal výbor pro sociální politiku, poslanecký klub KDU-ČSL novelu zákona o dětských skupinách podpoří.

Klíčové věci, které my zde vidíme, jsou ty, že jednak dojde k odstropování věku dítěte, to znamená, dětské skupiny budou moci využívat i rodiče dětí starších tří let až do povinného předškolního roku vzdělávání včetně. To je samozřejmě pozitivní zpráva jak pro rodiče, tak pro starosty obcí a měst, protože ti by byli postaveni od února 2022, kdy končí většina financování dětských skupin z evropských fondů, před často neřešitelnou věc, protože by na straně jedné nedokázali prakticky navýšit kapacitu dětských skupin a mateřských škol ve svých obcích a městech a na straně druhé by stáli před otázkou, jakým způsobem případně zajistit dofinancování dětských skupin. Takto si myslíme, že ta věc bude řešena. To je druhá věc, která se týká financování dětských skupin. Vítáme to, že došlo ke zrušení zastropování příspěvku od rodičů alespoň v té kompromisní variantě. Považujeme to také za velmi dobrý a pozitivní krok.

Jsme připraveni v tomto smyslu novelu zákona o dětských skupinách podpořit. Je otázkou, která ještě bude do diskuse, ale až někdy příště, například do jaké míry je relevantní zpřísnění kritérií pro provoz dětských skupin, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že tím, že v tomto případě zachováme funkční model dětských skupin včetně toho názvu, je to věc možná symbolická, možná trochu ideologická, ale to, že se nevracíme k pojmu jesle, který může mít velmi různorodé konotace, tím, že zachováme pojem dětské skupiny, mimo jiné šetříme finanční prostředky dětských skupin samotných. Je to otázka výměny razítek, formulářů a tak dále. Byly by to naprosto zbytečně vyhozené finanční prostředky. Jsme rádi, že i zde Ministerstvo práce a sociálních věcí ustoupilo a podpořilo to, že dětské skupiny v tom současném modelu zůstanou zachovány.

Je to tedy pozitivní zpráva pro rodiče. Více jak 400 000 rodin v České republice dnes využívá službu dětských skupin. Pro ně to je velmi dobrá zpráva, je to dobrá zpráva pro dětské skupiny jako takové, jejich provozovatele. Je to dobrá zpráva pro starosty obcí a měst. KDU-ČSL tuto novelu v tomto znění je připraveno podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím paní poslankyni Gajdůškovou, připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní ministryně, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci. Jsme ve třetím čtení a máme před sebou návrh zákona, který dle mého přesvědčení a přesvědčení sociální demokracie plní to, co by společnost měla dělat. Vytváří podmínky, jak se co nejlépe postarat o ty nejmenší děti, a vytváří také ale podmínky pro rovnost šancí, pro to, aby rodiny dokázaly sladit svoji představu o péči o dítě s představou a cíli při svém kariérním postupu. Tento zákon je velmi potřebný a já doufám, že ho dnes schválíme.

Když dovolíte, chtěla bych poděkovat za kompromis, který byl vytvořen na půdě sociálního výboru Poslanecké sněmovny. Chtěla bych poděkovat za velkou spolupráci Ministerstvu práce a sociálních věcí a chci zvláště a jmenovitě poděkovat kolegyním a kolegům ze sociálního výboru - v prvé řadě Evě Fialové, která se opravdu velmi snažila a má velkou zásluhu na tom, že tento kompromis vznikl, dále Olze Richterové, Romanovi Sklenákovi, Janě Pastuchové, Věře Kovářové, Pavle Golasowské a Kateřině Valachové, protože tyto poslankyně a tento poslanec jsou předkladateli komplexního pozměňovacího návrhu, který je tím kompromisem, o kterém už moji předřečníci mluvili, a já již nebudu sdělovat, o čem je, o tom jsme se bavili ve druhém čtení, a vy to navíc máte všichni písemně, ale poprosím vás o podporu tohoto komplexního návrhu. Předem vám moc děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila k novele zákona o dětských skupinách za klub Starostové a nezávislí. Dětské skupiny jsme vždycky považovali za alternativu pro ty, kteří chtějí jít dříve do práce, popřípadě potřebují studovat a podobně. Pro studenty to byla velmi výhodná záležitost. Také to řešilo situaci v obcích, kde byla nedostatečná kapacita v mateřských školách, a samozřejmě také pro menší obce, kde si mateřskou školu zřídit nemohli. Proto jsem ráda, že vznikl kompromis v podobě pozměňovacího návrhu, na kterém se podílely všechny poslanecké kluby a také samozřejmě Ministerstvo práce. Jsem ráda, že ač se kompromis rodil poměrně dlouho a bolestně, že nakonec zůstává název. Ušetří spoustu, nejen času, ale i peněz dětským skupinám. Také kvituji, že děti budou moci dětské skupiny navštěvovat do zahájení školní docházky, tím se vyřeší právě ony problémy, které jsem zmínila nahoře, proč dětské skupiny ano - zůstanou zachovány v dětských obcích, bude se řešit dostatečná kapacita v jiných regionech a také je zřejmé, jak budou financovány dětské skupiny. Je to kompromis, před kterým souhlasíme, ač bychom si některé věci představovali jinak, nicméně pokud projde komplexní pozměňovací návrh, tak novelu zákona o dětských skupinách klub STAN podpoří. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, za nás také stručně. Za Piráty tento zákon podporujeme, jsme rádi, že se našlo dlouhodobé řešení, které znamená stabilizaci dětských skupin do budoucna a které ukazuje, že naši rodiče budou mít svobodu volby. Co se týče celkového procesu projednávání, již to tu padlo, zmíněný výsledný kompromis znamená dohodu - dohodu myslím velmi dobrou, ale současně, že velice dlouhou dobu byly dětské skupiny v nejistotě. Nezapomínejme na to, až budeme příště jednat o podobných tématech, že pro tisíce provozovatelů naše dohadování, bohužel zde zejména dohadování mezi různými ministerstvy, znamená obrovskou nejistotu.

Jednu věc, kterou bych ráda vypíchla a zdůraznila: díky tomu, že jsou nastaveny mechanismy financování způsobem, který umožňuje valorizování podle zvyšujících se cen tak, aniž bychom museli sahat do zákona, nebudeme muset tento zákon v budoucnu zbytečně otevírat. To mi také přijde velmi důležité, abychom přijímali normy, které nebudou muset být neustále upravovány v souvislosti s inflací.

A poslední věc: jsem ráda, že se podařilo dojednat i zachování názvu, protože různé druhy názvů, jež jsou dnes používány - školičky, dětské skupiny a někde i jesle, jesličky jsou prostě ta možnost, která je v pořádku, a formální označení dětské skupiny, které mají ve svých právních listinách, je to, co je naprosto zbytečné měnit. Takže v tomto směru jsem se velmi snažila, aby změna názvu nebyla zbytečně zaváděna.

Pozměňovací návrh týkající se možnosti, aby očkování hepatitidou B nebylo podmínkou přijetí do dětské skupiny, je věc, která má odborné opodstatnění. Odkaz je uveden v odůvodnění toho pozměňovacího návrhu a chtěla bych zdůraznit, je to pozměňovací návrh, který předkládáme i s kolegou panem profesorem Válkem, protože je to jedno z těch očkování, kde si myslíme, že můžeme zvážit úpravu, že je zbytné, proti hepatitidě typu B. To je poslední poznámka k hlasování o tomto návrhu. Ještě jednou opakuji, podporujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, děkuji za slovo. Strana TOP 09 byla u vzniku dětských skupin, po celou dobu jsme bojovali za jejich zachování, a proto jsme velice rádi, že je tady komplexní pozměňovací návrh, který toto zachování dětských skupin zachová, a jsme přesvědčeni, že máme vytvářet takové podmínky, aby si rodiče mohli vybírat, jakou formu péče o své děti zvolí, aby mohli sledovat svůj profesní i rodinný život, a k tomuto samozřejmě i dětské skupiny patří. A proto jsme velice ráda, že došlo ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který umožní jejich zachování. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, byl tady zmíněn onen pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové, který byl uplatněn k danému vládnímu návrhu zákona a týká se oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví. Tento pozměňovací návrh doplňuje ustanovení § 50, dále § 92k, odst. 4, o ochraně veřejného zdraví, o obecnou výjimku, aby pro přijetí dítěte do péče subjektů pečujících o předškolní děti nebylo podmínkou podrobit se pravidelnému očkování proti virové hepatitidě B.

Pozměňovací návrh formuluje vyloučení podmínky pravidelného očkování proti virové hepatitidě B obecně a z časového hlediska neomezeně. Z odůvodnění předkladatelů však vyplývá, že bylo úmyslem řešit situaci dětí očkovaných v letech 2011 až 2017 pentavakcínou. Mám za to, že uvedená změna není opodstatněná, situaci dětí naočkovaných v minulosti pentavakcínou lze řešit individuálně. V praxi navíc nevidíme nějak významné problémy s přijetím do mateřské školy nebo jiného zařízení pečujícího o předškolní dětí u dětí, který byly v kojeneckém věku očkovány pentavakcínou. Tyto děti jsou doočkovány monovalentní vakcínou proti hepatitidě B. K přijetí do mateřské školy nebo jiného zařízení pečujícího o předškolní děti zpravidla stačí započetí očkování. Rodiče tento postup většinově akceptují.

Benefit náhrady hexavakcíny pentavakcínou není žádný, neboť složka hepatitidy B nijak nezvyšuje výskyt nežádoucích účinků po její aplikaci. Naopak je dítě při rozkladu očkování stresováno třemi vpichy navíc. Navrhované obecně formulované ustanovení je nadto způsobilé vést k rozkladu očkovacího kalendáře do budoucna, a to vzhledem k formulaci uvedené podmínky, která není časově ohraničena. Mezi povinné očkování patří v kojeneckém věku hexavakcína, jejíž součástí je i složka proti hepatitidě B. V případě obecného rozvolnění uvedené povinnosti lze očekávat zvýšení požadavků na rozkládání očkování, což není žádoucí a v současné době ani možné, neboť pentavakcína není v České republice k dispozici.

Hepatitida B je závažné onemocnění, které při prodělané infekci v dětském věku zvyšuje riziko vývoje cirhózy a karcinomu jater v dospělosti. Riziko možné nákazy není zanedbatelné, neboť pediatři evidují poranění batolat o injekční jehly při hře na pískovišti, v hromadné dopravě a podobně. Z uvedených důvodů tak nemohu s tímto pozměňovacím návrhem vyslovit souhlas a dovoluji si vás požádat, abyste jej rovněž nepodpořili. Ostatně nepodporující stanovisko vyjádřil i garanční výbor pro sociální politiku. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Na řadě je poslankyně Aulická Jírovcová, připraví se poslankyně Eva Fialová.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. V jiných prostorách, každopádně se budu snažit, abych byla stručná a aby mi bylo především rozumět. Na pana ministra Adama Vojtěcha bych jenom řekla k pozměňovacímu návrhu, který navrhovala paní kolegyně Richtrová. Myslím si, že i na výboru bylo téměř jednoznačně řečeno, že tento pozměňovací návrh nebude podpořen. Víceméně bych to zkrátila, nevím, jestli vám tady všichni rozuměli, jak jste to přednášel. Vlastně v České republice nemáme ani schválenou vakcínu, která by obsahovala nebo neobsahovala tu právě tu zmíněnou část hepatitidy B, to znamená, že ani nelze o tom víceméně dál mluvit.

Co se týče konečného návrhu zákona o dětských skupinách, rodilo se to velmi těžce, když použiji toto přirovnání. Musím říci, že za KSČM je to opravdu ohromný a velký kompromis. Ani do této doby si nejsem jistá, že celý klub tento kompromis podpoří, protože ty zásadní věci, na kterých jsme trvali, které jsme požadovali, to znamená, aby se snížil věk dětí, aby opravdu do dětských skupin chodily malé děti a víceméně se pak dětské skupiny navázaly na předškolní výchovu, na předškolní vzdělávání, to znamená na mateřské školy, tak to se nepodařilo. Vnímáme situaci, z jakých důvodů to je. Samozřejmě jsme o tom hodně mluvili a i někteří kolegové jsou přesvědčeni, že právě ten kompromis, který dnes leží na stole, a kde i my jsme dali ten určitý posun, tak možná nepodpoří právě z toho důvodu, že tam nevidí - nebo spíš vidí tu hrozbu, že by dětské skupiny mohly nahrazovat mateřské školy právě v menších obcích nebo ve velkých obcích, což samozřejmě není naše snaha, protože právě KSČM podporuje především podobu mateřských školek, to znamená kvalitní předškolní péče.

Ale co bych zdůraznila. Mně tady dneska opět zase chybí pan ministr školství, který, ač třeba celé té diskuse se možná v začátcích zúčastnil, tak víceméně pak v průběhu a ke konci už nebyl přítomen vůbec. Myslím si, že tato oblast připadá zejména jemu, i když tento zákon spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ač třeba s některými věcmi nemůžeme souhlasit, tak zase na druhou stranu víme, že ministerstvo práce si dalo velkou práci a velkou snahu, aby ta kompletní podoba byla dnes schválena, aby vlastně byli všichni účastni, a mě to mrzí především za Ministerstvo školství, že vlastně vzdalo nějakou snahu pomoci při tvoření tohoto zákona nebo této novely a spíše přijít a kopat za mateřské školy a za péči o děti od tří let, protože nedostatky v určitých místech České republiky, to znamená kapacitně, jsou obrovské. Na to navazují i samotné příspěvky, které v mateřských školách jsou a na které dnes navazuje i financování dětských skupin do budoucna. A nemluvím třeba jenom o financování, kolik se dostává, těch 5 000 korun na dítě, ale třeba i to, že se vlastně dlouhodobě nevalorizují peníze na stravu a tak dále. A to jsou věci, které nás trápí a které bohužel už v tomto čase nevyřešíme. Na druhé straně vnímáme, že je tady přes 50 000 dětí v dětských skupinách, které mají možná možnost někde, na druhou stranu ve většině případů opravdu tu možnost nemají, a proto chodí děti do dětských skupin, protože nedostatečné kapacity v mateřských školách se projevují právě tím, že hlad po péči o děti od roka do tří let je obrovský.

A proto za nás bych jenom chtěla říci, že dnes někteří, možná celý klub, teď to nedokážu říct, kdo je přítomen, podpoří komplexní pozměňovací návrh, ale děláme to s obrovským respektem a zároveň si klademe za cíl - a věřím tomu, že v dalším volebním období pro nás bude i jednou z priorit - znovu se vrátit k dětským skupinám, samozřejmě i k mateřským školám obecně a celkově k otázce předškolní péče a vzdělávání a zaujmout to, aby naše děti dostávaly tu nejlepší péči jak u dětí do tří let, tak u dětí, které se začnou vzdělávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem se ještě jednou hlásil pan místopředseda Okamura, poté poslankyně Fialová, registruji přihlášku z místa - poslanec Bauer.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Chtěl bych využít přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vážený pane ministře, chtěl jsem vás z očí do očí vyzvat, abyste už znova nenasazoval občanům ty náhubky v MHD a obchodních centrech, protože jak víte, Nejvyšší správní soud už téměř potřicáté zrušil vaše plošné opatření, protože je v rozporu se zákonem.

Myslím si, že už to stačilo, protože hnutí SPD, jak víte, bylo jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti takzvanému pandemickému zákonu. Vy všichni jste si ho tady prohlasovali včetně vlády a opozice. My jsme upozorňovali na to, že to bude protizákonné a že ten zákon je paskvil. Chtěl jsem vás vyzvat k tomu, abyste přestal porušovat zákony České republiky. Vy kroutíte hlavou, že ne, a soudy, soudy tady rozhodují, že ano. Minulý týden to bylo 24krát, co už vám to shodili ze stolu, a včera to bylo znova. Myslím si, že té covidové historie a následných přešlapů bylo už ze strany vlády, premiéra Babiše a vás, pane ministře zdravotnictví Adame Vojtěchu, už dost. A já vás chci vyzvat, abyste nechal lidi volně dýchat a nenasazoval jim zpět ty náhubky na ústa.

Já si myslím, i to tažení proti lidem, kteří nejsou očkovaní, přesahuje všechny meze. Naprosto jsou ignorována práva lidí, včetně v těchto věcech nálezů soudů. Vzniká situace, kdy lidé nejdou na očkování proto, že to vyžaduje jejich zdravotní stav, ale proto, že jsou k tomu donuceni šikanou a hrozbami. Řada lékařů upozorňuje, že vakcinovat se s protilátkami se nedoporučuje, přesto ho lidé absolvují, aby unikli komplikacím. Naposled včera jsem se radil se svým lékařem a ten mi také řekl, že pakliže mám protilátky, tak že nedoporučuje očkování.

Rozhodnutí o vakcinaci musí být dobrovolné a individuální na základě posouzení rizik. A pokud, pane ministře zdravotnictví Adame Vojtěchu z hnutí ANO, naznačujete možnost povinného očkování, tak, pane ministře, říkám za SPD, naznačuji možnost, že půjdeme do ulic, a nebude s námi žádná legrace, protože už to opravdu stačilo, to vaše nekonečné porušování zákonů České republiky. Už je to v několika desítkách případů a my znovu budeme žádat jako SPD Sněmovnu o zrušení pandemické pohotovosti. Žádáme tady o to každou řádnou schůzi Sněmovny a pokaždé nám náš návrh jak vládní strany hnutí ANO a ČSSD, tak opoziční strany zamítají. A my teď sbíráme podpisy, tak uvidíme, jestli nám to některé ostatní strany připodepíšou, na to, abychom svolali mimořádnou schůzi Sněmovny nad ignorováním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze strany vás jako ministra zdravotnictví a Ministerstva zdravotnictví.

Ještě bych se rád vyjádřil k testům. Pakliže stát požaduje testy, tak je prostě musí lidem platit, a my tady prostě nedovolíme covidovou diktaturu. Znovu říkám, že očkování musí být dobrovolné. Kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje, proč ne, to je dobrovolné rozhodnutí, v pořádku. Ale kdo se nechce nechat očkovat, nesmí být diskriminován. A vy, pane ministře, opakovaně děláte nejen protizákonné kroky, ale dokonce je děláte vědomě. Vůbec nechápu, jak může k této situaci docházet a že k tomu Sněmovna mlčí, protože nejenom ministr Arenberger, ale ministři tady říkají, že v některých případech dokonce víte, že to bude protizákonné, ale prostě to uděláte. A já si myslím, že to je opravdu už úplně nepřijatelné. Já si myslím, že i to, že nedokážete připravit svůj návrh bez toho, aby vám to shodil soud... Opravdu si myslím, že na to nemáte právo takovýmto způsobem plošně omezovat občany České republiky, protiústavně a protizákonně.

Já jsem vás chtěl opravdu důrazně vyzvat, abyste toho už nechal, protože tohleto není normální. A ještě notabene, když je to menšinová vláda. Vy prostě ani nezastupujete většinu občanů České republiky, ani hnutí ANO, ani v koalici s ČSSD. Tak já vás chci důrazně tady vyzvat. Vím, že se tady jedná o jiném bodu, ale vy sám jste začal mluvit o tomto tématu v předešlém vystoupení, tak jsem na to navázal. A chtěl jsem vás důrazně vyzvat a měl byste se k tomu opravdu vyjádřit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mám tu dvě přednostní práva, ale napřed dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Hyťhová, pan poslanec Luzar, faktické poznámky.

Mezitím přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Navrkal z osobních důvodů dnes a z pátečního jednání, omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný dnes od devíti do konce jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se pan ministr Adam Vojtěch ze 114. schůze od 11 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Ivana Nevludová dnes od devíti do konce jednacího dne z osobních důvodů. Tak, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji. Nebudu hovořit k zákonu, ale k předřečníkovi, na to mám právo, jelikož jsem zvolila faktickou poznámku a reaguji tím na svého předřečníka. Já bych tady chtěla navázat na pana ministra Adama Vojtěcha a na to, co tady bylo již řečeno, protože včera jsem byla svědkem toho - a já bych vám to tady chtěla říct, mám na to ještě minutu a půl - že bylo 15 lidí vyhozeno z restaurace, protože panu číšníkovi nepředložili negativní test. Pan číšník kontroloval testy nebo očkování a byla jsem svědkem toho, jak 15 lidí bylo vyhozeno z restaurace včetně dětí a neměli právo se ani najíst, sníst oběd. Takže jsem chtěla říct - a tímto apelovat také na pana ministra Adama Vojtěcha - aby opravdu zvážil svá nařízení, protože když vstoupil opětovně do funkce, tak nám zde slíbil, že již nebude dělat taková nařízení, která by potom později zrušil Nejvyšší správní soud, a vidíme, že tomu tak opět je. Nejvyšší správní soud opět zrušil roušky, respirátory a další věci a jsme opět tam, kde jsme byli. Já se omlouvám, že to není k zákonu, ale využívám svého práva na faktickou poznámku, a měla jsem za to, že bych vám to zde měla říct, protože pan ministr Adam Vojtěch zřejmě nerespektuje soudy, a chtěla bych slyšet jeho vyjádření k této věci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážení místopředsedové, ale hlavně vážený místopředsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedy. Ve svém projevu jste projevil absolutní politickou demagogii. Vyzýváte nás, ať vás podpoříme, ale přitom nás urážíte. KSČM byla ta, která tady tvrdě kritizovala pandemický zákon. Svými ústy jsem tady vystupoval a již vícekrát jsem vás upozorňoval na to, abyste nevystupoval jako "já, já, já a my SPD jediní". Vždyť to není pravda, opakovaně tady u těchto mikrofonů lžete. Chcete-li, aby se Sněmovna shodla na tom, že pandemická pohotovost a obecně důsledky pandemického zákona skončily, nabídněte spíše pomocnou ruku než urážky a hledejte kompromis, a ne jenom jájáčkovat, že jenom vy jste ti jediní spravedliví. Tak to přece vůbec není. A KSČM tady je od toho, aby vás upozornila na to, že potřebujeme většinu ve Sněmovně, abychom prosadili naše zájmy. Sněmovna má právo ukončit nařízení pandemického zákona, ale musí mít většinu. Ale svým postupem tu většinu nezískáte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Juchelka, připraví se pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já děkuji moc, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady máme dneska do 11 hodin projednat klíčové zákony, kde dětské skupiny, jejich provozovatelé, děti, rodiče, rodiny čekají na to, až jim zase od září nějakým způsobem budeme moci dát vzkaz k tomu, aby mohli své děti dávat zpátky do dětských skupin. Potom tady máme zákon o sociálně-právní ochraně dětí, kde všichni očekávají po osmi letech nějaké navýšení dávek v pěstounské péči. A my v tuto chvíli budeme naskakovat na nějakou demagogii Tomia Okamury?! (Rozčileně.) To jsme se opravdu zbláznili?! Máme tady mimořádné jednání Sněmovny na třech klíčových zákonech, které se týkají sociálních věcí, a budeme tady řešit pandemický zákon? Moc prosím, abychom toho okamžitě nechali a věnovali se těm bodům, které máme v rámci programu. Moc vás o to prosím, protože všichni na to čekají! (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan předseda Bartošek, poté pan poslanec Holík.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vás žádám, abyste diskutující vedl k pořádku, aby respektovali jednací řád a diskutovali k tématu, což jsou dětské skupiny. Dnes jsme se sešli, abychom projednali tři klíčové zákony v sociální oblasti. Jestli chcete řešit zrušení pandemického zákona nebo jakékoli jiné věci, svolejte si na to mimořádnou schůzi a nezaplevelujte dnešní jednání vašimi exhibicemi. Jestli chceme pomoct dětem, projednejme tento zákon, diskutujme k tomu, ale hlavně respektujme čas, který nám byl k tomu dán. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Holík, faktická poznámka.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedo, vážení hosté, já bych chtěl zareagovat na pana Juchelku. Ano, tady došlo ke zdržení, ale předminulý týden jsme tady dva dny, čtvrtek - pátek, kecali o pitominách, místo abychom něco řešili! Kvůli tomu jsou tyto dnešní. Tak já jenom velice krátce.

Bohužel, v současné době se u nás společnost rozdělila. Rozdělila se na lidi, kteří jsou lepší, ti jsou očkovaní, kteří můžou do zahraničí, můžou na dovolené, budou moct taky vodit děti do školky, a potom na lidi, kteří se neočkovali. Před dvěma týdny jsme tady probírali zákon o sterilizaci. V té době byla také řada žen, která byla sterilizována. Ony tvrdí, že to nebylo bez nich, ale my v současné době děláme něco podobného. Lidi, kteří jsou očkovaní, a nejsou očkovaní. A pamatujme si, za deset let, možná za dvacet bude tato Sněmovna v jiném složení rozhodovat, že lidé, kteří byli očkovaní, budou odškodňováni.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura. K panu Bartoškovi - mohu pouze apelovat na kolegy, aby se drželi původního tématu. Faktická poznámka reaguje na rozpravu, nikoli na řečníka. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych byl rád, aby mi tady poslanci jiných stran, konkrétně pan Juchelka z hnutí ANO, vaším prostřednictvím, neříkali, k čemu mám mluvit, nebo ne. Hnutí SPD tady opakovaně ve Sněmovně každou chvíli navrhovalo bod Zrušení pandemického zákona. Vy jste nám to opakovaně zamítli, proto vy jste nám znemožnili o tom mluvit na řádných schůzích. A teď mi říkáte, že o tom nesmím mluvit? To si snad děláte legraci! Takže vy nám nejdřív několikrát zamítnete to, abychom o tom mohli mluvit na řádných schůzích - ano, já jsem ten bod navrhoval vždycky na začátku schůze, abychom tento bod projednali, hlasy poslanců hnutí ANO jste nám to znemožnili - a teď mi říkáte, že když o tom tady chci mluvit, když vy mi to vždycky vašimi 78 poslanci zamítnete, porušujete tady zákony, vaše vláda, tak mi říkáte, že o tom nesmím mluvit? Nechte toho laskavě! Nechte toho! Já tady nejsem nějaký - že to tady nesleduji, já vím přesně, jak to je. Takže nechte si prosím tyhlety poznámky. Buď nám prohlasujte ten bod tak, abychom o tom mohli mluvit na řádné schůzi - to jste nám vždycky zamítli - nebo mě tady nechte si říct, co můžu, a je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny, protože já s přednostním právem můžu mluvit kdykoliv a můžu mluvit k jakémukoliv tématu.

A k těm, co říkají, že bychom nemuseli dneska stihnout to projednat: prosím vás, opět to na mě nehrajte, vážený pane poslanče, přece od 11 hodin je tady schůze na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Jestli to prohlasujeme rychle, v což doufám, že to nikdo nebude blokovat, ani Piráti, tak se přece vrátíme k této schůzi, máme čas do 14 hodin. Takže času je dost, všechno stihneme! Jedinou podmínkou je, aby ten náš zákon na zneužívání dávek nepřizpůsobivými nezablokovali Piráti jako minule, aby ho neblokoval třeba pan poslanec Dolínek z ČSSD, aby ho neblokoval třeba pan poslanec Čižinský z KDU-ČSL, a je to v pořádku. Všechny body zvládneme. Takže to máte vy ve vašich rukou, času máme dost a my chceme prohlasovat vše. Všechno prohlasujeme, jenom když vy to nebudete blokovat. A my - SPD - jsme pro všechny tyto návrhy. My jsme pro všechny návrhy, které jsou dneska na programu, nemáme s tím vůbec problém.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, to byly všechny faktické - to nebyla faktická, to bylo přednostní právo. Paní ministryně Maláčová i pan ministr Vojtěch se rozhodli vzít zpět svá přednostní práva, aby umožnili pokračování rozpravy k věci. Paní poslankyně Fialová, připraví se pan poslanec Bauer.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já se opravdu vrátím k věci, vrátím se k dětským skupinám a ráda bych vás seznámila se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí ANO.

Velice podporujeme kompromisní návrh, který vznikl na základě dohody většiny poslaneckých klubů, a každý z nás musel udělat nějaký z ústupků. Není to úplně ideální varianta ani pro jednu ze stran, nicméně tento pozměňující návrh reflektuje požadavky jak z terénu, tak od provozovatelů dětských skupin, od samotných rodičů, kteří své děti dávají do dětských skupin, a pro hnutí ANO bylo klíčové jasně definované financování, aby rodiče věděli, kolik budou za péči o dítě platit, kolik bude přispívat stát.

Díky tomu, že došlo k rozvolnění věku, tak jsme postrádali smysl, proč by se měly dále jmenovat jesle, protože jesle v každém z nás evokuje péči o ty nejmenší. Tento komplexní návrh reflektuje přání rodičů dětí až do předškolního věku, proto jsme trvali na zachování jména dětské skupiny. Jenom k paní ministryni, prostřednictvím pana předsedajícího: chápu, že to bylo velice krvavé se na tomto domluvit, ale cílové skupiny, které tuto službu využívají, velice kvitují, že to zůstává dětskou skupinou.

Takže za nás moc děkuji všem kolegům, kteří intenzivně posledních pár měsíců na tomto pozměňujícím návrhu pracovali, souhlasili se všemi kompromisy, a děkuji ministerstvu, že velice intenzivně s námi spolupracovalo a hledalo přesné paragrafové znění. To je za nás velice krátce, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy pan poslanec Bauer.

Omlouvá se pan poslanec Karel Schwarzenberg dnes ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Martin Kupka dnes z osobních důvodů, omlouvá se pan poslanec Marian Bojko dnes ze zdravotních důvodů.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi velmi krátce několik vět za poslanecký klub Občanské demokratické strany. My jsme slíbili rodičům v naší zemi, že zachráníme dětské skupiny, a já doufám, že po dnešním hlasování alespoň částečně tento slib naplníme. Chtěl bych říci, že nemám nic, co bych měnil na svém názoru, který tady říkám již možná rok. Já jsem přesvědčen o tom, že dětské skupiny žádné nové zákony nepotřebují, a jediné, co potřebují a co potřebovaly, je, abychom našli především národní finanční prostředky, kterými nahradíme ty evropské, aby dětské skupiny mohly fungovat ve stávající podobě, protože fungují a našly si své místo pod sluncem.

My jsme od počátku ten návrh, s kterým přišla paní ministryně Jana Maláčová, považovali za likvidační, mysleli jsme si od počátku, že skutečně může zlikvidovat dětské skupiny, mimo jiné i z tohoto důvodu jsme dali návrh na zamítnutí v prvním čtení, který bohužel nebyl přijat. Ve druhém čtení bylo načteno mnoho pozměňovacích návrhů, jak všichni asi dobře víte, my jsme byli přesvědčeni, že žádný z těch pozměňovacích návrhů nemůže vylepšit špatnou verzi, s kterou přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a asi si dobře pamatujete, že především na náš návrh tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení, aby mohl být přepracován.

My jsme se samozřejmě připojili k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Já z něj úplně nejsem nadšen, myslím si, že to není úplně dokonalé, nicméně alespoň něco, než nic, a proto mohu konstatovat, že poslanecký klub Občanské demokratické strany tento kompromisní návrh bude podporovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě ve třetím čtení? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Tedy poprosím paní zpravodajku.

Nebo je zájem o závěrečná slova? Není - ani paní ministryně, ani zpravodajka.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já se pokusím - to je naše znělka, kdybyste nevěděli. Tak a já vás poprosím -

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Ještě, pane předsedající, nevím technicky, jestli mě tady někdo přihlásí, abych mohla hlasovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, je to - mělo by to - chviličku to trvá, ale mělo by to jít.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Dovolte, abych vám přednesla 259. usnesení výboru pro sociální politiku z 81. schůze ze dne 9. července 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 961: "Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 961/6 v následujícím pořadí:

Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán."

Za prvé bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, pokud budou načteny, předneseny ve třetím čtení v rámci rozpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

Za druhé, hlasování - pozměňovací návrh B jako celek. Řeknu vám pak vždy, o čem to je.

Další - A jako celek, pouze nebude-li schválen B 8779.

A další - C jako celek, pouze nebude-li schválen B 8779.

Dále hlasování o zákonu jako celku.

Dále (III.) usnesení "pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanoviska výboru.

IV. Pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Je to poměrně jednoduchá procedura, přesto si ji odhlasujeme.

 

Snad jsem zahájil hlasování, chvilku počkáme. Moment... už.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 3, bylo přihlášeno 110, pro 99, proti nikdo, procedura byla přijata.

 

Prosím, pane zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Protože nebyly načteny žádné legislativně technické úpravy, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je komplexní návrh předložený skupinou poslanců. Doporučení výboru: doporučující. Stanovisko, pardon.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 110, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože jsme tento pozměňovací návrh schválili, jsou dále nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem A a C. Nyní bychom tedy měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 961, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, hlasovalo 110 poslanců, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP