Středa 28. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

2.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové,
Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 695/ - třetí čtení

Poprosím, aby se ke stolku zpravodajů posadila za navrhovatele paní poslankyně Alena Gajdůšková a zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 695/3, který byl doručen 9. července 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 695/4. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Paní poslankyně Gajdůškové se ptám, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy (Ano.) Tak prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ještě jednou dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážení páni ministři, návrh, který předkládáme, je návrh, jehož schválení, ke kterému věřím, že dojde, to schválení usnadní život rodinám, které se chtějí postarat o své blízké nemocné, těžce nemocné, nebo dokonce nevyléčitelně nemocné. Pokud bude návrh schválen, ve svém důsledku odlehčí i zdravotníkům a systému zdravotnictví.

Jenom rychle připomenu základní ustanovení, které tento návrh obsahuje. Vychází z praxe. Reaguje na to, co se ukázalo po dvou letech, třech letech platnosti zákona, který upravuje ošetřovné, velmi důležité a opravdu chce z praxe usnadnit podmínky rodinám, které postihlo to neštěstí, že někdo z jejich blízkých onemocněl, onemocněl těžce, nebo dokonce nevyléčitelně. Upravuje takzvané dlouhodobé ošetřovné, kde se zkracuje podmínka hospitalizace, a to u těžce nemocných na čtyři dny, dále se zkracuje nebo prodlužuje naopak doba, kdy člověk může zažádat o přiznání dlouhodobého ošetřovného. A úplně se ruší podmínka hospitalizace v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu.

Ošetřovné - to je důležitý princip - se rozšiřuje tak, aby mohl ošetřovné čerpat člen rodiny, který ale nesdílí společnou domácnost. To se v praxi ukazuje jako velmi a velmi důležité a určitě uděláme kus dobré práce, když nastavíme ty podmínky takto.

Třetí část tohoto návrhu, připomínám, je úprava otcovské dovolené. Jde o prodloužení období pro čerpání otcovské dovolené v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života. Dnes čerpá tuto otcovskou dovolenou ode dne porodu a načítá se jenom těch šest týdnů. Pokud by dítě bylo hospitalizováno, už na to ten tatínek nedosáhne.

Je zde pozměňovací návrh paní kolegyně Richterové, se kterým souhlasím a který podporuji. Ten rozšiřuje právo na otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny. Je to v podstatě implementace evropské směrnice, kterou sice trošičku předbíháme čas, ale toto ustanovení v českém právním řádu dřív nebo později by muselo být přijato. Osobně jsem přesvědčena o tom, že je to správně, jenom jsem připravena poté ještě do rozpravy, ve které načtu legislativně technickou úpravu právě k tomuto pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Richterové.

Na závěr mi dovolte ještě jednou požádat o podporu návrhu zákona. Opravdu uleví všem rodinám, které se chtějí starat o své nemocné doma. Myslím si, že jim to dlužíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Paní poslankyně, vy jste byla přihlášená i do rozpravy. Chcete vystoupit ještě jednou v rozpravě? Nebo už ne? (Navrhovatelka mimo mikrofon: Já to musím načíst v rozpravě.) Prosím. Do rozpravy paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážená ctěná Poslanecká sněmovno, ještě jednou. Chci načíst legislativně technickou úpravu ke sněmovnímu tisku 695, a to v návaznosti na pozměňovací návrh, který je uveden ve sněmovním tisku 695/3 pod písmenem B a který spočívá v prodloužení podpůrčí doby otcovské z jednoho týdne na dva týdny. Předkládám navazující legislativně technickou úpravu, aby se zabezpečilo, že navrhovaná změna bude znamenat stejné čerpání prodloužené otcovské pro všechny pojištěnce.

Proto pro případ, bude-li přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, jímž se prodlužuje podpůrčí doba u otcovské z jednoho týdne na dva týdny, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k tomuto návrhu přijala následující legislativně technickou úpravu: V čl. II bodě 1 se na konec doplňuje věta: "Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče." Bude se to týkat těch dětí, těch rodičů - otců, kteří... dětí, které se narodily v prosinci nebo poslední týden v listopadu.

Legislativně technická úprava bude potřeba, projde-li pozměňovací návrh, který prodlužuje otcovskou dovolenou na dva týdny. Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, přihlášena do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně a kolegové, pouze velice stručně. Za náš klub Pirátů samozřejmě podporujeme usnadnění péče v domácím prostředí, což je podstata tohoto návrhu, a stejně tak jsme rádi, že je podpora pro prodloužení otcovské dovolené bezprostředně po narození dítěte z jednoho týdne na dva týdny. Usnadní nám to i situaci, implementujeme tak včas směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem nebo její podstatnou část. Ještě jednou děkuji za toto a ten návrh, který celkově uvádí do souladu život, a to, jak bylo zamýšleno, dlouhodobé ošetřovné, podporujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyjádřím se ke stanovisku hnutí SPD k zákonu o nemocenském pojištění, konkrétně k otcovské poporodní péči. Účelem této dávky je finanční zabezpečení otce, který chce pečovat o narozené dítě současně s matkou. Jde o posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči a zapojení se do péče o novorozence. To zůstává stejné, ale nově se v tomto zákoně prodlužuje období, v němž může být dávka poskytována, a to tak, že pokud je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů svých anebo ze zdravotních důvodů matky v období prvních šesti týdnů života, může otec nastoupit na otcovskou i později, než jak bylo doposud, bylo to do uplynutí šestého týdne od porodu, a to mi přijde logické.

Dále jsme jako hnutí SPD spolupředkladateli pozměňovacího návrhu, který prodlužuje otcovskou dovolenou z jednoho týdne nynějšího na dva týdny. Přijde mi, že tyto návrhy jsou prorodinné, a samozřejmě všechny dobré návrhy podpoříme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem? Pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, jen krátce stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. KDU-ČSL podporuje tento návrh, i my to vnímáme jako zlepšení péče o jednak nevyléčitelně nemocné a jednak o ty, kteří se dostali do velmi těžkého zdravotního stavu. Neodpustím si ale krátkou poznámku. Je škoda, že zkrácení doby povinné hospitalizace přichází až nyní. Když se zaváděl institut dlouhodobého ošetřovného, KDU-ČSL opakovaně navrhovala to zkrácení anebo i vypuštění té podmínky a je škoda, že k tomu nedošlo už tenkrát.

Ale na druhé straně vždycky je dobře, když k tomu poznání dojde alespoň v nějakém čase, takže my toto vítáme. A vítáme i to, že u těch inkurabilních stavů, tedy u pacientů nevyléčitelně nemocných, je podmínka předchozí hospitalizace úplně odstraněna. A pokud se týká pozměňovacího návrhu, kterého je spolupředkladatelem i naše milá kolegyně Pavla Golasowská, a na prodloužení doby otcovské dovolené, tak to samozřejmě také KDU-ČSL podporuje. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v rozpravě si přeje vystoupit? Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní navrhovatelka, prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Jenom kratince. Velmi, velmi děkuji za podporu, která zatím byla vyslovena, a děkuji dopředu i za hlasování. Věřím tomu, že to přijmeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělila stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám přednesla 260. usnesení výboru pro sociální politiku z 82. schůze ze dne 14. července 2021 k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 695:

"Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 695/3 v následujícím pořadí:

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán."

Dále budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, protože byly načteny.

Za druhé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je pozměňovací návrh paní kolegyně Gajdůškové a dalších.

Pak budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je návrh paní kolegyně Richterové.

A naposledy hlasování o zákonu jako celku.

Dále (III.) usnesení "pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanoviska výboru.

IV. pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. (Zvuk gongu.) Svoláme naše kolegy. Procedura je opět velmi jednoduchá (Zvuk gongu.), nicméně jak je ustáleným zvykem, tak bychom o ní hlasovali. (Zvuk gongu.) Jestliže nikdo k proceduře nechce vystoupit, nemá jiný návrh?

 

Nejprve si odhlasujeme proceduru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? (Poslankyně Golasowská: Já zase nejsem, prosím, tady přihlášená.) Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, hlasovalo 107 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže proceduru máme schválenou.

 

Chviličku vyčkáme z technických důvodů. (Předsedající se odmlčí.) Takže je to v pořádku a prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které načetla paní poslankyně Gajdůšková.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: K nim stanovisko být nemůže.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro legislativně technické úpravy? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, hlasovalo 108 poslanců, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je pozměňovací návrh, který obsahuje zkrácení doby 15 dnů náhradou 8 dnů. A další, v části čl. 1 za novelizační bod 16 (se) vkládá nový novelizační bod číslo 17. A další, v části I. čl. 2 v novelizačním bodě 6 se slovo "pojištěnce" nahrazuje slovem "zaměstnance". Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 109 poslanců, pro hlasovalo 94, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B, což je návrh paní poslankyně Richterové, kdy se otcovská dovolená prodlužuje z jednoho týdne na dva týdny. Stanovisko výboru: doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 109, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Takže nyní... hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, pane předsedo, teď bychom měli hlasovat -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 695, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 109 poslanců, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP