Středa 28. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 911/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, pan poslanec Marek Novák. Toho také poprosím, aby zaujal svoje místo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 911/8, který byl doručen dne 17. června 2021. Usnesení garančního výboru byla doručena - je jich víc - jako sněmovní tisky 911/9 a 10.

Ptám se paní ministryně jako navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Poprosím všechny přítomné, aby zaujali svá místa, a poprosím o klid. Ta akustika je složitější. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Budu opět velmi stručná, protože nic si nepřeji vroucněji, než abychom dnes schválili tento zákon. Víte, že tam je přes 70 hlasování. To znamená, už teď víme, že to do jedenácti nestihneme. Proto vás prosím, abychom konečně dneska ten zákon dokončili. Je to velmi důležité. Čekají na to několik let jak zařízení, která pečují o děti v nouzi, tak pěstouni a myslím si, že všichni víme, jak je to strašně důležité, aby děti, které měly v životě smůlu, dostaly kvalitní péči. Proto vám velmi děkuji za podporu toho zákona a ještě jednou vás prosím, abychom to dnes stihli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. S přednostním právem se hlásil pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, v rámci projednávání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí je pro hnutí SPD klíčová budoucí podoba úpravy fungování pěstounské péče, protože práce pěstounů, která je zároveň doslova posláním spočívajícím v zajišťování péče o osamělé a ohrožené, mnohdy i zdravotně postižené děti, je společensky nesmírně důležitou záležitostí a v jednoznačném veřejném zájmu je i její důstojné finanční ohodnocení. Proto jsme za SPD podali k této novele návrh na významné zvýšení odměn pěstounů, kterých je u nás v současné době nedostatek, přičemž stav je rok od roku horší. Tento náš pozměňovací návrh podala naše poslankyně SPD Lucie Šafránková. Počty pěstounů dlouhodobě klesají a klesá i počet nových zájemců o poskytování pěstounské péče.

Navrhujeme tedy zvýšení měsíčních finančních odměn jak u takzvaných dlouhodobých pěstounů, tak zejména u takzvaných náhradních, krátkodobých pěstounů, jejichž ohodnocení je nyní naprosto nedostatečné. Od roku 2013 byla několikrát zvyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů v tomto období odpovídajícím způsobem zvyšovány nebyly. V rámci odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna a rozlišena péče o děti zdravotně postižené, závislé na péči jiných osob, což je práce mnohem náročnější, a to nejen finančně, než standardní péče o zdravé věci, přičemž vedle takto náročné pěstounské péče nelze ještě pracovat na další pracovní úvazek, a to ani na částečný, protože jde často o práci doslova na 24 hodin denně. Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme výkon pěstounské péče, do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v ústavní péči, a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů ve formě nákladů na tento typ péče v pobytových zařízeních, protože nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit.

Dále rovněž SPD navrhuje do zákona o sociálně-právní ochraně dětí vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně každoročně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství. Prosím vás tedy o podporu těchto našich návrhů a také doprovodného usnesení, které se týká sjednocení metodiky pro doprovázející organizace. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy je nyní přihlášena paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Velice stručně, abychom šli k hlasování. Podporujeme navýšení odměn pěstounů, aby byly pravidelně valorizovány. Předložili jsme k tomu také návrhy. Dlouhodobě jsme navrhovali zařazení tohoto zákona, aby byl co nejdříve projednán. A kdybyste někdo chtěli ještě detaily k tomu, že máme i šanci změnit budoucnost dětí v kojeneckých ústavech, tak tady když tak mám kompletní informace v letáčcích, kdybyste někdo chtěl podrobnosti. Ale nyní prosím, pojďme hlasovat, pojďme transformovat kojenecké ústavy, pojďme transformovat naši pěstounskou péči, aby byla stabilní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já tedy také vidím, že musím velmi tryskem, protože ve prospěch dětí je teď, abychom to odhlasovali a neřečnili tady, nicméně musím aspoň v bodech říci, že - a nejsem si úplně jista, že všichni si to uvědomují - evropský výbor pro sociální práva v roce 2020 rozhodl, že Česká republika porušuje článek 17 Evropské sociální charty právě proto, že ještě používá právní úpravu ústavní péče a provozování kojeneckých ústavů pro děti do tří let, jak v současné době ještě to platí, a dále že nebyly ze strany České republiky přijata dostatečná opaření pro poskytování služeb dětem ve věku do tří let v rodinném prostředí, samozřejmě podpora pěstounské péče, a nebyla přijata nezbytná opatření k zajištění práva na náležitou ochranu.

Sleduji to jako zmocněnkyně vlády této republiky, čili vláda o tom samozřejmě ví. Navíc nás čeká 6. až 7. 9. 2021, to je vždycky za osm až jedenáct let - osm až deset, naposledy to bylo v roce 2011 - obhajoba pravidelné zprávy České republiky o plnění úmluvy OSN o právech dítěte. Jsme tam vždycky za to kritizováni a bylo by velice dobré, kdybychom, pokud jde o umisťování dětí ve věku do tří let, mohli tentokráte říci, že jsme již legislativní změny přijali, a totéž, že jsme zvýšili výrazně odměny těm, kteří nabízí jinou než ústavní péči, to znamená pěstounům. Jinak samozřejmě těch dětí už je málo. Jde o to, abychom snížili jednak náklady na ústavní zařízení v těch, kde ještě jsou, ale hlavně, aby se jim dostalo kontinuální péče v prostředí, kde se nestřídají lidé po dnech, ale maximálně po týdnu nebo po měsíci, když už je to nezbytně nutné, a jde třeba o dítě s vážnou tělesnou nebo duševní poruchou a je třeba odborné péče.

Jinak jsem dostala řadu dopisů od pěstounů. Jeden za všechny, mám svolení od paní Boháčové, jsou tady i fotografie. Starala se o invalidní dcerku, kterou si vzala do pěstounské péče, a nelituje toho, těch roků, které jí věnovala, byť tragický osud této její adoptivní dcerky se dovršil tím, že nakonec zemřela ve věku myslím osmi let - v sedmi letech. Nicméně přesto na nás apeluje, abychom udělali všechno pro to, aby tyto děti s těžkými somatickými problémy byly přednostně umísťovány do pěstounských rodin.

Omlouvám se, že to říkám takhle rychle, ale je tam opravdu více než sedmdesát pozměňovacích návrhů, myslím, že každý z nás si vybere ten, který odpovídá těm změnám, které i po nás chce Rada Evropy, OSN a další země, které sledují tento vývoj. Samozřejmě budu hlasovat pro všechny, jako poslankyně i zmocněnkyně vlády pro lidská práva, které zlepší situaci pěstounů, tak jak tady už říkali moji předřečníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě než přikročíme k rozpravě, konstatuji došlou omluvu pana poslance Jiřího Kohoutka z dnešního jednání.

A nyní tedy s přednostním právem vystoupí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, poté jako zpravodaj Marek Novák. To jsou přednostní práva, která eviduji při převzetí řízení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte jenom, abych se velmi stručně vyjádřil k projednávanému návrhu zákona, kdy Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s tím původním zněním Ministerstva práce a sociálních věcí, ovšem navazuji na předchozí debatu. Nemůžeme souhlasit s pozměňovacími návrhy paní poslankyně Richterové a pana poslance Čižinského. Není to spor o nutnost transformace dětských domovů pro děti do tří let věku, tady myslím si, že jsme ve shodě. Spíš je otázka, co bude ten další krok. A tady, z mého pohledu, přesto, že souhlasím se vším, co řekla i paní profesorka Válková ohledně té výtky, která směřovala vůči České republice ze strany Evropského výboru pro sociální práva a podobně, tak v zásadě ty pozměňovací návrhy neříkají, co se bude dít poté, co tyto ústavy budou bez náhrady zrušeny.

Myslíme si, že to je skutečně poměrně výrazné riziko, a právě proto v jiném sněmovním tisku 944 jsme se shodli s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem spravedlnosti na komplexním pozměňovacím návrhu. Je to změna zákona o zdravotních službách, kterou původně předložil pan poslanec Juchelka a další kolegové, která nastavuje řešení poté, co zrušíme dětské domovy pro děti do tří let, a vytváří nového specializovaného poskytovatele zdravotních služeb pro nezletilé pacienty se závažnou chronickou nemocí nebo jiným zdravotním postižením. A to si myslíme, že je lepší varianta než zrušit a neřešit, co bude poté. Považujeme to skutečně za výrazné riziko, a proto nemohu podpořit za mě osobně, respektive za Ministerstvo zdravotnictví, pozměňovací návrhy paní poslankyně Richterové a pana poslance Čižinského. Naopak doufám, že dojde k projednání toho návrhu, který jsme společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem spravedlnosti a s dalšími připravili a který skutečně má nějaké řešení, co bude poté, až se tyto ústavy zruší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Nyní s přednostním právem zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Marek Novák. Připraví se kolega Čižinský.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, načtu legislativně technické úpravy, o kterých budeme následně hlasovat.

Jedná se o pět legislativně technických úprav a to je v pozměňujícím návrhu bod C 8470, bod 13, § 47k, jež zákon vlastně obsahuje, a bude-li přijat, došlo by k nahrazení dosavadního § 47k. Nové ustanovení by mělo být označeno jako § 47j, anebo jako § 47ka.

Dále v hlasování číslo dvanáct se doplňují slova "F 8549, bod 12 a E 7638, bod 7". Následně v hlasování číslo 55 se na konci textu doplňují slova "nebo E 7638 bod 3, nebo F 8549, body 6 a 7".

V hlasování číslo třicet šest se slova "F 8551 bod 1a zrušují".

A poslední, v hlasování číslo padesát devět se číslovka 7498 nahrazuje číslovkou 7481. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní vystoupí kolega Jan Čižinský, připraví se Aleš Juchelka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Šedesát dětí ročně si nese doživotní následky kvůli tomu, že není umístěno v rodině, ale v ústavu. Skutečně máme tady mimořádnou možnost, mimořádnou možnost těmto dětem pomoci a já nemohu souhlasit s panem ministrem, protože není pravda, že pozměňovací návrhy kolegyně Richterové a můj neřeší, co s těmi dětmi bude. To je prosím lež. Ty děti budou umisťovány do pěstounských rodin a bude to pro ně mnohem lepší. Když víme, že dítě do šesti let potřebuje vyrůstat v rodině, aby si neneslo celý život postižení, které se mu dostane kvůli tomu, že nevyrůstá v rodině, tak bychom měli udělat všechno pro to, aby to tak bylo. To ty pozměňovací návrhy navrhují.

Máme unikátní možnost to změnit. Jsou tam dlouhé lhůty na zapracování. Máme skutečně unikátní možnost dnes hlasovat o tom, aby v budoucnu, za pět, šest let, nebyly již umisťovány do ústavů děti mladší šesti let. Dámy a pánové, skutečně se domnívám, že je zločin to dneska neudělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čižinskému. S faktickou poznámkou se hlásil pan ministr zdravotnictví. Omlouvám se kolegovi Juchelkovi. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, já jenom budu reagovat. Tady se skutečně nebavíme o dětech se sociálními indikacemi a tak dále, tam si myslím, že na tom je shoda. Bavíme se o chronicky nemocných dětech, o dětech s velmi vážným zdravotním postižením, které často potřebují péči 24 hodin, 7 dní v týdnu. A tady já skutečně tam nevidím garantované řešení, prostě nevidím ho. Vidím ho v návrhu, který jsme připravili v rámci změny zákona o zdravotních službách. Tam to řešení je vytvořením specializovaného komplexního centra pro právě tyto děti. Tam si myslím, že ta shoda je. Ale tady u těch vašich návrhů pozměňovacích prostě řešení pro tyto velmi závažně nemocné děti prostě nevidím a nevidím tam garanci, že péče skutečně jim bude poskytnuta tak, jak potřebují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Čižinský chce také reagovat fakticky.

 

Poslanec Jan Čižinský: To řešení je úplně stejné, pane ministře, jako v tuto chvíli, když je nějaké dítě v rodině těžce nemocné a potřebuje podobnou péči, tak to řešení je úplně stejné. V tuto chvíli, pokud nějaká rodina má velmi vážně postižené dítě, které vyžaduje nějakou péči, tak se nějak postupuje, a bude se postupovat úplně stejně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní konečně kolega Juchelka, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Mockrát děkuji, pane předsedající. Budu velmi stručný. Pozměňovací návrh, který předkládala paní Richterová, tak ho předložila i paní profesorka Válková a já a de facto je načten i v zákoně o zdravotních službách, v novele, která doufám přijde na řadu v září. A jak říkal pan ministr, řeší komplexněji celou situaci, která se týká dětských domovů do tří let.

Nicméně tady v sociálně-právní ochraně dětí se bavíme hlavně o pěstounské péči, o doprovázejících organizacích, o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jenom chci upozornit na své pozměňovací návrhy, moc prosím o jejich podporu, hlavně u pozměňovacího návrhu, který se mnou vytvořil pan poslanec Dolínek, který se týká markantního navýšení odměn v pěstounské péči a vlastně začátek oddělení zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče, což je taktéž velmi důležité, a i samotní pěstouni po tom volají.

Takže já moc prosím o podporu tady tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juchelkovi. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Karla Šlechtová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně, budu také jenom velmi stručná. Jenom chci zdůraznit - připojit se k prosbě o podporu pozměňovacího návrhu, o kterém mluvil pan kolega Juchelka. Chci říci, že podporujeme i navýšení státního příspěvku pro odborné služby pro pěstouny. Potřebují odbornou pomoc ti, kteří dávají srdce tomu, aby pomohli dětem, které to potřebují.

Za velmi důležité považuji také zřízení zaopatřovacího příspěvku 15 000 korun pro mladé dospělé, pro ty, kteří odcházejí z ústavní nebo pěstounské péče a chtějí dále studovat, tak aby měli podmínky jako každé jiné dítě.

Poprosím vás ještě o podporu jednoho pozměňovacího návrhu, který jsme předložili také s panem kolegou Juchelkou a s paní poslankyní Válkovou, a to je nárok na právní zastoupení v případě řešení u soudu - právního zastoupení, kterým by byl další opatrovník vedle zástupce sociálně-právní ochrany dětí. Je to docela důležité zvláště tam, kde jsou skutečně spory, aby dítě mělo to nejlepší zastoupení, které bude hlídat jeho prospěch v odborné právní rovině. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Nyní paní poslankyně Karla Šlechtová, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážená paní ministryně, členové vlády, já bych chtěla požádat ještě o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem H, kterým se snažíme i v souladu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby děti mohly být do pěstounské péče přijímány i pro nesezdané páry. Už jsem to tady říkala minule, může jít o babičku, o sestřenici, bratrance a podobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šlechtové. Nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, zatím poslední přihlášená do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ač vás určitě nechci zdržovat, myslím si, že toto téma, které máme před sebou, je opravdu velmi důležité. Nemusíme se asi bavit, tak jak tady všichni sedíme, někteří jsou z nás samozřejmě i kolem, že peníze pro pěstouny, jak navrhovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, ať pro ty dlouhodobé, nebo pro krátkodobé, jsou opravdu nedostačující, a proto budeme podporovat za KSČM další návrhy, o kterých si myslíme, že opravdu nějak poměrně zvyšují ty částky, protože peníze pro pěstouny - ač to není vlastně plat, což bychom chtěli a což by se nám asi nejvíce líbilo i pro ně samotné, jsou to odměny - to, aby třeba u přechodných pěstounů se to dlouhodobě plnilo jako pracovní závazek, tak opravdu s těmito penězi to asi dlouhodobě dělat nelze.

Další věc, kterou určitě podpoříme, je navýšení financí. Myslím, že jsou tam dva nebo tři pozměňovací návrhy na navýšení peněz pro zařízení vyžadující okamžitou péči, takzvané ZDVOP. Vnímáme výrazně, že tato oblast je dlouhodobě výrazně podfinancovaná. Ministerstvo práce a sociálních věcí musí každoročně opravdu dofinancovávat. Nebavíme se o několika stovkách milionů, bavíme se o desítkách. Zároveň jsou to ale velmi důležitá zařízení součásti péče o ohrožené děti. Myslíme si, že částka i na těch 35 000 i na těch 36 000 by byla opravdu skvělá pro ta samotná zařízení, aby se už opravdu přestala bát, jestli na konci roku nějaké peníze mít budou, nebo ne, a jak to potom budou muset řešit ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jsou však záležitosti, které se do tohoto návrhu dostaly, moji předřečníci už je zmiňovali. Týká se to pozměňovacích návrhů především paní kolegyně Richterové a pana kolegy Čižinského. Ač mě některá média označují jako člověka, který chce zavírat děti do ústavní péče, tak já to razantně odmítám, ale zároveň razantně odmítám to, abychom rušili ústavní péči v kojeneckých ústavech pro děti do tří let, aby prostě tato péče zmizela z celého systému v rámci péče o ohrožené děti. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste dnes nehlasovali pro tyto pozměňovací návrhy, protože mnozí z vás opravdu tu situaci nebo tu péči znáte jen povrchně nebo bohužel z médií, které jsou někdy opravdu tendenčně zpracovány. Sama jsem si to vyzkoušela v pořadu 168 hodin, kdy opravdu ta reportáž byla udělána cíleně tak, aby se ukázalo, jak dehonestující je péče v kojeneckých ústavech, a přitom se nikde nemluví o tom, jak právě se snaží v kojeneckých ústavech, v dětských centrech - jak to chcete nazvat - jak se snaží pomoci nejen samotným dětem, ale třeba i rodičům, většinou tedy maminkám, pomáhají jim vlastně i v tom, aby se naučily pečovat o děti, doprovázejí je a mají tam další záležitosti, které ani ti pěstouni, ač bychom si to přáli, nedokážou. Máme tam situace, kdy jsou to děti, které nemohou být v rodinách, protože mají tak velký zdravotní hendikep, že by musely pobývat ve zdravotnickém zařízení. Ač jich určitě není tolik, na druhou stranu my jim tady připravujeme půdu pro to, že kdyby ty kojenecké ústavy nebyly, tak by se péče v dalších zařízeních určitě zhoršila, protože péče - jak tady bylo řečeno - ve ZDVOP nebo v zařízení pro zdravotně hendikepované prostě není vytvořena a upravena tak, aby se o ty děti adekvátně starali tak jako dnes v dětských centrech.

Máme tam ale děti, které jsou zneužívány, které opravdu ani pěstouni - ač se budou určitě v mnoha případech snažit - nedokážou poskytnout tu péči, především zdravotní, u takto malých dětí. Také bychom si přáli, abychom takové děti v systému neměli, ale máme je. Ač se bude jednat třeba i o desítky dětí, já budu vždycky ta, která bude říkat, že o každé dítě má být co nejlépe postaráno. Ano, některé děti mohou jít okamžitě do pěstounské rodiny, tak aby třeba bylo navázáno na to, aby se hledala dlouhodobá péče nebo pak návrat do rodin. Na druhou stranu máte opravdu děti, které se prostě do rodiny nevrátí z dalších závažných důvodů a o tyto děti nezbývá než se postarat třeba v dětských centrech. Ač se nám asi všem nelíbí jméno ústavní péče, prostě realita je zcela jiná.

A proto si myslím, že pokud by se dnes přijaly tyto pozměňovací návrhy, tak opravdu dochází k výraznému ohrožení těchto dětí právě v systému péče o ohrožené děti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. Ještě faktická poznámka před přerušením schůze paní poslankyně Heleny Válkové.

 

Poslankyně Helena Válková: Moc děkuji džentlmenskému dání přednosti u řečnického pultíku. Není to zvykem, pane místopředsedo.

Já tady vystoupím, protože mě vyprovokovalo - aspoň v rámci těch dvou minut - vystoupení mé předřečnice, paní poslankyně Aulické. Já tu osobní zkušenost mám a mám i svolení svého syna, kterého jsem adoptovala z dětského domova, abych promluvila, když bude třeba. Mám pocit, že je třeba - protože není pravda, že by o ty děti nebylo postaráno. Já bych také, jak říkal pan ministr zdravotnictví, byla ráda, kdyby se dostalo na novelu zákona o zdravotních službách 944, ale zřejmě jako většina z vás si to spočítám, že už prostě tato novela šanci nemá. Takže pokud dneska nezvedneme ruku, tak skutečně ty děti, které by nemusely být v ústavních zařízeních, a je jich velmi málo - v současné době ty statistiky zmizely z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, ale na jaře v roce 2021 pobývalo v těchto zařízeních 33 dětí do jednoho roku a do tří let to bylo celkem 228 dětí. Nevím, jestli ty statistiky tehdy, když tam ještě byly, platí i dnes.

Já si myslím, že každé dítě, a proto jsem zmiňovala ten dopis a mám tady i fotografie pěstounky, která se ujala invalidní holčičky, kterou poznala v nemocnici, když tam byla hospitalizovaná se svou dcerou, a kterou si poté vzala. Každé dítě, které skončí v pěstounské péči, v péči někoho, ke komu má citový vztah, tak na tom bude lépe než dítě, které zůstane v ústavním zařízení. Bohužel pod řekněme diktátem času asi nebudeme moci zvolit tu optimální variantu, ale myslím si, že budoucí Sněmovna jistě může ještě takovouto změnu dotáhnout, pokud toho bude třeba. Zřejmě ano, ale ty děti nezůstanou bez podpory. To jsem chtěla opravit, protože vím, a té problematice se dlouhodobě věnuji jak osobně, tak profesně, tak jako zmocněnkyně a teď jako poslankyně, že ta situace není taková (Předsedající: Paní poslankyně, skončil váš čas k faktické poznámce.), jaká zde byla dramaticky vylíčena mou předřečnicí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní mám faktickou poznámku kolegyně Aulické Jírovcové a přednostní právo pana místopředsedy Pikala, ale navrhuji, protože je zde hodně hlasování, abychom splnili rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny o svolání schůze na 11. hodinu, přerušit nyní na těch potřebných 10 minut jednání schůze 113., abychom v 11 hodin zahájili schůzi 114. Pokud proti tomu nic nemáte, samozřejmě mohu učinit autokraticky, ale nechci, chci se na tom dohodnout. V každém případě vnímám i přihlášku paní ministryně Maláčové, protože se musíme dohodnout na tom, kdy budeme pokračovat v hlasování o třetím čtení, to znamená minimálně dnes do 14. hodiny.

Tak pan kolega Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Ano, já zde vystupuji s procedurálním návrhem, abychom tuto 113. schůzi přerušili do 12.30 hodin. Myslím si, že to dá dostatek času potom rozpravu, která zde bohužel ještě neskončila, dokončit. Stejně tak to dá poté dostatek času na to, dokončit hlasování. Pokud v tu chvíli ještě nebude hotový zákon o hmotné nouzi, tak se k němu jistě můžeme vrátit. Takže toto by byl můj procedurální návrh, abychom tuto schůzi přerušili do 12.30, poněvadž zde byla všeobecná vůle dokončit tento zákon, tak si myslím, že by to bylo vhodné řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedurální návrh s přednostním právem předsedy klubu hnutí SPD a paní ministryně.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Mám protinávrh k tomuto procedurálnímu návrhu, abychom přerušili tuto schůzi do ukončení té schůze, která bude následovat po této schůzi. To znamená, jakmile dokončíme hmotnou nouzi, můžeme se opět vrátit k tomuto zákonu. To znamená, že je to protinávrh k procedurálnímu návrhu, který vznesli Piráti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O těchto dvou procedurálních návrzích budeme hlasovat bez rozpravy, a to v pořadí...

Paní ministryně, nyní se můžete vyjádřit jedině k tomu procedurálnímu.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já vás skutečně prosím, abychom dnes novelu alespoň odhlasovali, protože se na to čeká rok, a udělejme všechno pro to, abychom dnes tu novelu sociálně-právní ochrany dětí prohlasovali. Protože skutečně na nás koukají desítky tisíc lidí a potřebují mít konečně po tom roce diskusí jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tedy budeme hlasovat nejdříve o protinávrhu, to znamená, abychom tuto schůzi přerušili do ukončení 114. schůze, která bude zahájena v 11 hodin. Nejdřív zazvoním. Prosím, zaujměte svá místa. Máme dva procedurální návrhy. První procedurální návrh byl přerušit do 12.30 a druhý procedurální návrh, který byl k němu ve vztahu konkurenčním, je přerušit do ukončení 114. schůze, to znamená o zákonu o hmotné nouzi, tak jak je schůze svolána, což může býti dříve, ale i později, to si všichni uvědomujeme. Takže tolik bude tedy k tomu hlasování. Musíme se nějakým způsobem tady... tady nevidím... (Technické problémy.)

 

Nyní tedy bude hlasování o přerušení do ukončení 114. schůze.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, z přítomných 109 pro 65, proti 15. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy 113. schůzi do ukončení 114. schůze.

 

Zároveň oznamuji, že 114. schůze začne, jakmile to technický stav zařízení dovolí, což je nejdéle 10 minut.

Mezitím konstatuji ještě došlé omluvy Věry Adámkové a Bohuslava Svobody z dnešního jednacího dne.

Ještě organizační záležitost: protože se registrujeme podpisem, byly vyměněny podpisové listiny pro svolání 114. schůze. Prosím, v předsálí se podepište do seznamu.

 

(Schůze přerušena v 10.58 hodin.)

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP