2.

Žádosti stawůw panského a rytířského, kterakby práwa i swobody zemské upraweny a zřízeny býti mely.

Bez datum (z r. 1467.) (Z rkp. Děčínského.)

It. o wojnách, že máme s JM mluwiti a JMti prositi, aby nás ráčil při starodáwních našich obyčejích, swobodách a wýsadách zachowati potud, pokudž JMti předci naše předky sú zachowáwali.

It. listowé na berni jsúli kteří, JMti prositi, aby nás ráčil při nich zachowati; pakliby listuow nebylo, aby nám JMt ráčil na to jistotu učiniti a při dskách nás zachowati.

It. což se odúmrtí dotýče, JMti za to prositi máme, aby na najbližšie přátely po meči odúmrti připadáwaly; pakliby těch nebylo, ale též na najbližšie přátely po přeslici.

It. což se úřaduow dotýče, aby jeden dwú nebo tří úřaduow neměl, a také žádný cizozemec aby na úřadě nebyl, za to JMti také prositi, aby při tom také zachowáni byli; a úřadowé zemští, jakožto hofmistrstwie nebo jiní, aby osazowáni byli.

It. což se popraw dotýče, ktož má které poprawy od staradáwna wysazené, těch každý užíwaj podlé wýsady swé a podlé práwa.

It. což se dotýče oprawcí w krajích, poněwadž řád w zemi jest, že oprawcí potřebie nenie.

It. což se sirotkuow dotýče, JMti prositi, aby nás ráčil zachowati podlé nálezu, který se jest stal za krále Ladislawa JMti.

It. což se Karlšteinu dotýče, při tom abychme zachowáni byli podlé starodáwnieho zřiezenie.

It. při dskách aby se zachowali podlé zřiezenie a práwa starodáwnieho.

It. což se pikhartuow dotýče, JMti prositi, aby ta wěc k spěšnějšiemu konci mohla přijíti, a JMt aby ráčil rozkázati kněžím obojie strany, aby wiery proti jim (sic) bránili písmem swatým; a osob swětských k duchowním počet hodný k tomu wybrati, a ti aby je slyšeli. A což sě při nich křesťanského shledá a nebludného, při tom aby byli zachowáni; a cožby bludného drželi, to aby jim kázali oprawiti. Pakliby oprawiti nechtěli, aby byli tresktáni.

It. což se puohonuow tkne do komory králowské, aby tak zřiezeno bylo, ktož prwé požene, aby byl prwé súzen podlé znamenánie registr královských.

It. což se ladowánie dotýče, toho aby nebylo, než aby zachowáno bylo podlé prwnieho zřiezenie u desk.

It. což se čeledi a lidí zběhlých dotýče, ta wěc aby byla zachowána při prwním zřiezenie dskami, jestli žeby ktokoli swého čeledína, an jemu zběhl nedoslúžiw roku swého, nalezl u kohokoli, má na něm žádati, aby mu wydal čeledína jeho. Pakliby jemu jeho wydati nechtěl, bude moci takowého pohnati od 10 až do 20 hřiwen střiebra, a to práwem na něm obdržeti má. A toho swého čeledína tak od něho zběhlého, wezma jej, má jemu ceich na twáři propáliti a k tomu obě uši uřezati. Než při tomto jest také znamenitě zuostáno, aby každý pán čeledínu swému, na čemž jest jej u sebe zjednal, té mzdy aby jemu nezadržáwal, když jemu doslúžie, aby jemu zaplatil bez zmatku a odporu; a když doslúží, nechceli u něho býti, aby jeho nedržal. A to aby bylo w městech králowských i w městečkách prowoláno. A což se dotýče lidí zběhlých osedlých i synuow jich a sirotków, takto se ta wěc zachowati má: komuž by člowěk jeho zběhl, nebo sirotek z dědin, rok před wálkú, k tomu a k takowému, u kohož by koli nalezen byl, má k němu sáhnúti, a on jemu jej má wydati pod tuž pokutú, buď člowěka nebo sirotka. Pakliby před tiem časem kteří zběhli, na ty aby již nebylo saháno, ale u pokoji aby byli zuostaweni.

It. což se nowých krčem dotýče, těch aby nebylo, ale aby to tak zachowáno bylo podlé prwnieho zřiezenie a pokut na to usazených. A ležáci, powaleči, kostkáři po krčmách, ti aby byli wyzdwihowáni a tresktáni.

It. což se dotýče zapisowánie králowstwie, JMti za to prositi máme, aby JMt neráčil odcizowati dědicky od králowstwie zámkuow nebo měst, též i manstwie aby neráčil swoboditi bez zemské rady; a ráčit se při tom tak zachowati podlé práwa a privilegium na to wysazenými (sic) od starodáwna.

It. což se cla dotýče, jako jest zuostáno podlé prwnieho zřiezenie, aby cla nesprawedliwá brána nebyla, ale minula.

It. pan purkrabie Pražský wedle úřadu swého aby se tak měl a úřad swój lidmi hodnými osadil, jakož sú jeho náměstkowé prwnější osazowali, aby se žádnému chudému i bohatému krátko nedálo. A kteří mají w tom súdě seděti a přísahy činiti, aby se zachowali wedle řádu a obyčeje starodáwnieho.

It. což se póhonów do králowy komory dotýče, na tom jest konečně zuostáno, ktožkoli pohnán bude a po prwniem póhonu jestliže nestane, buď to pówod nebo pohnaný, aby swú při ztratil, lečby toho hodná příčina byla, a on to přísahu prowedl, že jest pro nemoc nebo jinú hodnú příčinu státi nemohl. A také že každý miesto sebe bude moci poslati k takowému súdu přietele swého s listem mocným, kterýž má jemu swědčiti k zisku i také k ztrátě.

It. na tomto jest také zuostáno, což se zlatých dotýče, ačkoli o tom prwé zřiezenie se jest stalo, že zlatý uherský zuostawen byl bez jednoho po xxx gr. česk. a rýnský zlatý po XXI 1/2 pol. gr. česk., ta wěc při tom zřiezení stuoj. Než poněwadž nynie král JMt, páni i rytieřstwo na tom sú zuostali, že zlatý uherský platiti má XXX gr. č. a rýnský 22 1/2 gr. č. a nic wiece, že toho JMt, páni i rytieřstwo při tom také necháwají. Jestli pak žeby kto zlatý buďto uherský nebo rýnský wýše měnil, dáwal nebo bral, a w tom uswědčen byl, že propadne do JMti komory x kop gr. č., kterýchž polowice jmá býti do komory JMti, a druhá polowice tomu, ktož to powie.Přihlásit/registrovat se do ISP