[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl V. Praha 1862, s. 362-517.]

Akta weřejná i sněmovní w králowstwí Českém od r. 1466 do 1500

č. 1Zpráwa stawowské kommisse o swobodách zemských. W Praze na sněmu 2 Oct. 1466
č. 2Žádosti stawůw panského a rytířského, kterakby práwa i swobody zemské upraweny a zřízeny býti měly. Bez datum (z r. 1467)
č. 3Relace králowská do desk zemských o práwích a swobodách králowstwí Českého. 24 Sept. 1467
č. 4Nowiny o jednání sněmu českého za krále Wladislawa, bez datum (s jara r. 1472)
č. 5Král Wladislaw městu Hradišti na Morawě: wolá je na sněm, jejž uložil do Prahy ke dni 20 máje n. př. W Praze 28 Apr. 1472
č. 6Ustanowení sněmowní o zřízení země Morawské dle zjednání Niského a smlauwy Benešowské. (Srwn. Archiv Český, IV, 470.) W Brně 27 Jun. 1473
č. 7Král Wladislaw Děpoltowi z Lobkowic: aby přijel do Prahy na sněm uložený na středopostí n. př. (13 Mart.) W Praze 14 Febr. 1477
č. 8Král Matiáš powoluje stawům markrabstwí Morawského zjednati pokoj s zeměmi Českau, Rakauskau a Polskau, a slibuje zachowati jich při wšech práwech a obyčejích starodáwních. W Budíně, 9 Mart. 1477
č. 9Král Wladislaw potwrzuje smlauwy, která w Rokycanech o dalším trwání příměří uzawřena jest. W Praze 1 Mai 1477
č. 10Král Wladislaw umluwil s stawy markrabstwí Morawského pokojné stání až do skonání pře s králem Matiášem. W Praze 4 Oct. 1477
č. 11Přední páni podobojí w Čechách pánům Kutnohorským: aby poslali swé ke sjezdu podobojích, kterýž s král. powolením w Praze o sw. Wawřinci státi se má. W Praze 15 Jul. 1478
č. 12Artikulowé dwa sněmu podobojích, kterýž s powolením králowským w Praze držán byl. W Praze 10 Aug. 1478
č. 13Konečná smlauwa o pokoj mozi králi Wladislawem a Matiášem a králowstwími Českým i Uherským. W Olomauci 7 Dec. 1478
č. 14Knížata horní Slezie přiznáwají se ke smlauwě, kteráž mezi králi učiněna jest, a wykládají, pokud a kterak pod korunu Českau i Uherskau slušeti mají. W Olomouci 12 Aug. 1479
č. 15Krále Wladislawa revers za swolenau berni stawům král. Českého daný; bez datum (w Oct. 1479)
č. 16Zápis smlauwy obojí strany stawůw českých k jednotě a pokoji na 32 let, od krále Wladislawa stwrzený; bez datum
č. 17Článkowé stížní stawůw králowstwí českého mezi sebau; bez datum
č. 18Nález a wýrok rady králowské we wěcech zemských, a zwláště proti žádostem stawu městského, bez datum
č. 19Obecný nález král. saudu komorního proti přílišnosti w lání wěřitelůw na dlužníky. D. 25 Apr. 1480
č. 20Zřízení zemské w Morawě o přednosti starých rodůw panských. W Brně 4 Sept. 1480
č. 21Srownání mezi markrabstwím Morawským a knížetstwím Opawským. W Brně 28 Oct. 1481
č. 22Samuel podkomoří pánům Budějowským: aby wyslali z sebe ke sněmu, kterýž o sw. Ondřeji držán býti má. W Praze, 23 Nov. 1481
č. 23Cedule, kterak swolená pomoc piwowárná wybírati se má, bez datum (snad 19 Dec. 1481)
č. 24Město Launy wstupuje w jednotu na šest let s městy Žatcem a Slaným. W Launech 15 Jun. 1482
č. 25Stawowé pod obojí kraje Hradeckého, znamenajíce nátisky, ježto se dějí straně jejich, wstupují spolu w jednotu k ochraně swé a biskupa Augustina Sankturienského. (Zápis necelý) W Hradci nad Labem 17 Jun. 1482
č. 26Kutnohorští jednomu z předních pánůw podobojích: omlauwají se, že nejsau wlažni u wíře podobojí, ale na sjezd do Slaného že z hodných příčin poslati nemohau; bez datum (Oct. 1482)
č. 27Král Wladislaw přikazuje kraji Bechynskému jíti na sjezd, který Zdeslaw ze Šternberka uloží. W Praze 28 Mart. 1483
č. 28Wyslaní Budějowští na sjezd do Tábora dáwají pánům swým zpráwu, co tu jednáno; bez místa 8 Apr. 1483
č. 29Král Wladislaw pokládá stawům sněm zemský do Hor Kuten ku pondělí po S. Mikuláši. W Čáslawi 10 Nov. 1483
č. 30Zápis krále Matiáše a stawůw markrabstwí Morawského na upokojení a wedení řádu w zemi Morawské. W Budíně, 24 Jun. 1484
č. 31Zápis Kutnohorského sněmu o pokoji a swobodě náboženstwí, též o zřízení a zasedání zemského saudu a jiných nařízeních. Na Horách Kutnách 13-20 Mart. 1485
č. 32Nález sněmowní, aby cizozemcům nižádná zboží w Čechách ani prodáwána, ani zastawowána nebyla bez swolení králowa i rady zemské. W Praze 18 Feb. 1486
č. 33Smlauwa mezi stawy Morawskými, zwláště o kupowání statkůw zemských od měšťanůw a domůw městkých od pánůw a rytířstwa. W Brně 28 Oct. 1486
č. 34Nález obecný o pokutě za newydání čeledi neb lidí zběhlých. W Praze 14 Mart. 1487
č. 35Krále Wladislawa patent do krajůw Prachenského, Wltawského a Bechynského proti nočním shonům, podseděm a lowům, dle zůstání sněmowního. Na hradě Pražském 26 Dec. 1488
č. 36Mandat králowský o odročení saudu zemského. W Praze 1 Juni 1490
č. 37Obecní swolení pomoci zemské pro obranu koruny České. (W Praze) 2 Oct. 1490
č. 38Král Wladislaw Henrichowi ze Šwamberka: aby přijel den S. Mikuláše na sněm do Benešowa. W Prešpurce, 8 Nov. 1490
č. 39Petr písař Budějowský pánům swým: zpráwu dáwá o důležitém jednání na sjezdu zemském w Benešowě, zwláště o pomoc králi Wladislawowi do Uher. W Benešowě 7 Dec. 1490
č. 40Swolení sněmowní, aby towaryšstwo lewlářůw přijato bylo w ochranu koruny české; bez místa 23 Dec. 1490
č. 41Král Wladislaw dáwá pánům českým swé plnomocenstwí, aby i w jeho nepřítomnosti do desk zemských wklady činiti mohli; bez místa i dne 1491
č. 42Zápis sněmowního snešení, o policejním řádu zemském. W Praze 19-21 Mart. 1492.
č. 43Odpowěd stawůw král. Českého daná Janowi z Raupowa na poselstwí, kteréž učinil byl od krále Wladislawa; žádá se předewším brzkého příjezdu králowa do země; bez datum (m. Mart. 1493)
č. 44Král Wladislaw wyswětluje artikul smlauwy mezi pány, rytířstwem a městy markrabstwí Morawského 1486 učiněné o kupowání zboží pozemského od měšťanůw a domůw městských od pánůw a rytířůw, a ustawuje, kdy měšťané před saud zemský a kdy před práwo městské poháněni býti mají. W Budíně 17 Dec. 1493
č. 45Král Wladislaw kraji Wltawskému: pokládá celé zemi sněm do Prahy na čtwrtek o suchých dnech postních (20 Febr.). W Budíně 16 Jan. 1494
č. 46Snešení sněmowní (necelé). W Praze 24 Febr. 1494
č. 47Sněmowní snešení o wýhradném užívání jazyka česk. při deskách zemských. W Praze 13 Mart. 1495
č. 48Smlauwa mezi králem Wladislawem a Jindřichem knížetem Minsterberským, kterauž se Poděbrady králi postupují za Olešnici a Wolow we Slezku etc. W Budíně 28 Apr. 1495
č. 49Král Wladislaw z příčiny různic mezi Michalem Eicingarem a pány stawy Morawskými wzniklých ustanowuje, že jedenkaždý, kdo statek w markrabstwí Morawském k práwu pozemskému příslušející držeti chce, podlé práwa téhož markrabstwí žiw býti má. W Prešpurce 17 Mart. 1496
č. 50Král Wladislaw potwrzuje stawům markrabstwí Morawského spůsob při přijímání nowého pána země. W Brně 21 Febr. 1497
č. 51Zápisowé welikého sněmu zemského r. 1497 u přítomnosti králowě w Praze držaného. W Praze 17 Mai (a násl.) 1497
A) Sněmowní snešení o sepsání knih zřízení zemského, o wolení budaucího krále etc.
B) O úřadech zemských král. Českého, a o odúmrtech
C) Nálezowé práwní
D) O lidech a sirotcích zběhlých před wálkau, o swědomí Pražan etc.
E) O zachowání celosti práw koruny české, o berni etc.
F) Nález obecní o sezení a místech nejw. úředníkůw zemských w saudu etc. 5 Jun.
G) O zawazowání lidí k neřádným slibům
č. 52Nařízení krále Wladislawa o židech. Na hradě Pražském, 19 Mai 1497
č. 53Krále Wladislawa dekret o wydáwaní lidí zběhlých s gruntůw do měst etc. Na Horách Kutnách 20 Jul. 1497
č. 54Král Wladislaw Budějowským: wykládá jednání posledního sněmu o suchých dnech letničných w Praze, kteréžto nyní někteří zase prý wywrátiti usilují; i napomíná, aby od nikoho k stranným předewzetím wésti se nedali. Na Budíně 22 Nov. 1497
č. 55Poslowé Budějowští pánům swým ze sněmu Pražského zpráwu dáwají, že ještě pro newalný počet přítomných nic se nezjednalo. W Praze 7 Mart. 1498
č. 56Král Wladislaw Petrowi z Rosenberka: že nejw. kancléře Jana z Šelmberka wyprawí, budeli potřebí, k budaucímu sněmu o suchých dnech letničných. Na Budíně 31 Mart. 1498
č. 57Král Wladislaw stawům na sněmu shromážděným: wěřicí list pro Jana z Šelnberka, poslaného k nim. Na Budíně 25 Mai 1497
č. 58Zřízení obecné zemské na sněmu po sw. Trojici r. 1498. W Praze 15 Jun. 1498
č. 59Zpráwcowé král. Českého králi Wladislawowi: žádají brzkého příjezdu do Čech pro urownání rozepře počínající mezi stawy, a zwláště pány a rytíři s jedné a městy s druhé strany. W Praze 6 Oct. 1498
č. 60Král Wladislaw Janowi z Šelnberka: o wymazání z desk zemských spisu Morawanům obtížného, o berni a sněmu, i o potřebném jeho příjezdu ke dworu králowu. Na Budíně 7 Dec. 1498
č. 61Sněm Wratialawský zpráwcům králowstwí českého: o hledání zápisůw na swobody stawůw Slezských na Karlšteině We Wratislawi 30 Jan. 1499
č. 62Petr z Rosenberka kraji Žateckému: aby sjedauce se zároweň jiným krajům wolili osoby, ježto ku králi do Prešpurka jeti mají. W Praze 10 Jul. 1499
č. 63Král Wladislaw pánům kraje Čáslawského: aby účastny se činili přípraw k sestawení knih zřízení zemského. Na Budíně 27 Aug. 1499
č. 64Pamět o přehledowání desk zemských (pro sepsání zřízení zemského); bez datum (r. 1499)
č. 65Zápis sněmu mimořádně w Prešpurce u přítomnosti krále Wladislawa držaného, jímžto také snešení sněmu předešlého Pražského došlo stwrzení. W Prešpurce 12 Nov. 1499
č. 66Petr z Rosenberka Henrichowi ze Šwamberka: o wzdání swého úřadu, o zjednání sněmu českého w Prešpurce odbýwaného a j. w. Na Krumlowě 23 Nov. 1499Přihlásit/registrovat se do ISP