3.

Relace králowská do desk zemských o práwích a slobodách králowstwí Českého.

24 Sept. 1467. (Rkp. Talmb. f. 126.)

Quinto Johannis Plana G. VI.

Najjasnějsí kníže a pán, Jiří z boží milosti Český král etc. zapsati kázal tyto wěci dolepsané:

Najprwé, že berně na zemi České žádné žádati ani bráti nemá bez swolení zemského JMt ani budúcí králowé Čeští, než tak wedle tohoto spuosobu, jakož prwotní králowé Čestí obyčej bráti měli, jakož pak listowé od předkuow JMti králuow Českých na to wydaní swědčí. A o úroky, kteříž jsú dáwáni JMti, též JMt kázal utwrditi a utwrzuje, jakož jest slawné paměti král Ladislaw předek JMti utwrdil dskami; a registra ta, po kterýchž jsú nyní úrokowé bráni, že JMt chce je hned kázati spáliti.

Item o wojnách též, že JMt k žádným wojnám nutiti nemá pánuow a rytieřstwa země České mimo práwo a řády prwotní, jakož králowé prwotní Čeští zachowáwali pány a rytieřstwo, též JMt chce se zachowati, a mimo  to žádným wojnám on JMt ani JMti budúcí králowé Čeští nutiti mají.

Item JMt toto powolení učiniti ráčil jest, aby páni, rytířstwo mohli swobodně kupowati wšelikteraké dědiny swobodné od měšťan, dědinníkuo a sedlákuo; a ty dědiny, kteréž by tak kaupeny byly, mají kladeny býti we dsky pánuom a rytířstwu beze wší odpornosti, aniž třeba bude k tomu powolení žádati KMti.

Item že JMt ani jeho budúcí králowé Čeští nemají na zámky a úřady zemské cizozemcuow sázeti.

Item o odúmrtech tak JMt kázal psáti, že odúmrtí wšelikteraké JMt dáwá těm, kteříž za to JMti prosí, ale že to stojí na sudím dworském a na páních, kteří w saudu dworském sedají, jestližeby to bylo přisauzeno súdem dworským, cožby JMt za odúmrť dal komuž koli, tehdy by jemu ostalo; nebo JMt nedáwá než to, k čemuž by práwo jměl. A w té we wší wěci JMt ráčí se zachowati ku pánuom, rytieřstwu i ke wší zemi tak, jakož JMti předkowé zachowáwali jsú se králowé Čeští; a páni i rytířstwo mají se také k JMKé práwě zachowati, jakož jsú se předkowé jich k předkuom JMti králuom Českým z starodáwna zachowáwali.

Item že JMt ráčí kázati groše u Hory dělati takowé w této míře, a to s raddau panskau i wší země, aby zlatý Český Uherský a dukát byl po 25 gr., aby těch xxv gr. za zlatý stálo a zlatý za xxv gr. sprawedliwě, ale to bez pohoršenie práw starodáwních králowstwí tohoto. A o ferzauchary má se tak státi, jakož list císaře Karla a krále Wáclawa swědčí, ale wšak bez pohoršení práw, kteréžby páni a zemané k tomu z starodáwna jměli, a to oč mezi sebú s obú stran činiti mají.

Na to poslowé byli ke dskám od Králowské Milosti, wyprawujíce nadepsané wěci, Jan z Rozmberka, Lew z Kožmitála, najwyšší hofmistr králowstwí Českého, Jindřich z Michalowic, najwyšší komorník králowstwí českého, Jetřich z Janowic a z Chlumce, najwyšší sudí téhož králowstwí, Wilém mladší z Rizmberka a z Rábí, Jindřich z Kolowrat a z Buštěwsi, Zdeněk Kostka z Postupic, najwyšší mincmeistr králowstwí Českého, wyprawujíce nadepsané wěci, od nadepsaného pana krále jsúc wysláni. Actum anno domini MCCCCLXVIIo, feria quinta post Mathaei.Přihlásit/registrovat se do ISP