6.

Ustanowení sněmowní o zřízení země Morawské dle zjednání Niského a smlauwy Benešowské.

(Srwn. archiv Český IV, 470.)

W Brně, 27 Jun. 1473. (Orig. w c. k. tajném archivu we Wídni.)

We jméno božie Amen. Poněwadž králi JchM naši milostiwí páni tomu ráčí, aby zjednání Nyského sjezdu skrze JchM rady ode wšech poddaných Jejich Mti w skutku zachowáno bylo, jakož w králowstwie českém, též wuole a rozkázaní dosti učiniti chtíce, páni rytieřstwo i města i wšecka wuobec w Benešowě na sněmu jedno chwalitebné zřiezení spuosobili sú: my Jindřich z Lipého, najw. maršálek král. Česk., Beneš z Boskowic a z Črnéhory, Markwart z Lomnice, Heralt z Kunstatu a z Plumlowa, Wilém z Pernštaina a na Meziříčí, Albrecht starší z Šternberka a z Lukowa, Jan opat Lúcký, Jan probošt Kúnický, Hynek ze Zwole a na Kolštaině, Hynce z Kukwic a na Rosicích, páni, preláti, rytieřstwo markrabstwie Morawského, wuoli a poslušenstwie našich milostiwých pánuow w skutku naplniti chtiece, s pomocí pána boha wšemohúcieho a pokud najlépe muožem, pokoj, jehož nic dražšího není, w markrabstwie tomto spuosobiti žádajíce, to zjednání a zřiezení České užitečné, hodné a chwalitebné usuzujíce, oblibujem, chwálíme i twrdíme, při témž a takowémž zuostati mieníc společnú jednomyslnú wolí.

Najprwé řídíme a spuosobujem též čtyři ředitele zemské, tímž wším obyčejem mocí i práwem jako w Čechách, zejména tyto: urozeného pana Jindřicha z Lipého, najw. maršálka kr. C, p. Jana z Pernštaina etc., p. Stibora z Cimburka a z Towačowa etc. a p. Jindřicha z Boskowic a na Jičíně; kterýchžto řediteluow řekli sme a slibujíce řiekáme poslušní býti, jim moc dáwajíce wšem wespolek aneb třem z nich wšecku potřebu zemská řediti, puosobiti, jednati, sněmy klásti panské, jakož se jim najužitečněji zdáti bude a kolikokrátby toho potřebí bylo, k radě a pomoci řiezenie diel nás aneb wšeckni máme a chcme k jich obeslání přijeti, jich neopúščejíce pomáhati, jako na dobré lidi a milowníky pokoje sluší.

Item tíž ředitelé což najspíš moci budú spolu se sjeti mají, a potřebu zemskú wážíce, mají před sě wzieti: a najprwé aby wšeckni wýtržníci, kteříž w zemi wálejí aneb jinak zlodějstwí hledí, od nich obesláni byli, aby wšeho přestali a w prawém zřiezeném pokoji wšeckni se zachoavali pod pokutú w Českých smluwách uloženú.

It. wšeckni a každý obeslán buď, ktož jest k těmto smluwám a spuosobám našim zde w Brně pečeti nepřiložil, aby list swuoj přiznawací jim ředitelóm aneb u jednoho z nich we třech neděléch položil.

It. tíž ředitelé na najprwnějším swém shledání spuosobte a položte na každého w zemi, pány, rytieřstwo i města, jistý počet jiezdných ku chowánie, aby kolikrát by toho potřeba se ukázala a řediteli obesláni byli, každý sobě uložený počet ku potřebě wyprawil. A jestližeby se kto w tom opozdil a neposlal, ředitelé mějte plnú moc na jeho statek přijíti ten počet, a ten bez odporu zaplať. Pakliby se toho učiniti zpieral, za ... (dírka w blance) ... ním i jinak obyčejem zemským starodáwným k tomu připrawen buď.

It. aby každý ředitel přijal k sobě k radě čtyři dobré člowěky zemeníny k sobě přisaditi menších wěcí k jednání, kterých není potřebí wšem řediteluom jednati; a ti když budú k němu zawoláni pro radu řediteluom, buďte opatřeni ztrawú, aby na swé nejezdili, jakož ředitel země opatřen bude.

It. jakž najspíš mohú, páni ředitelé tomu rok položte, aby komuž se jest co stalo neslušně aneb w přieměří, aby ty wěci podlé žalob a odporu sprawedliwě napraweny byly.

It. každý těch řediteluow před jinými třmi žalobníku odpowídaj, a třech úsudku konečně obykni.

It. spuosobena bud dáwka nebo berně nějaká lehká, aby ti ředitelé, kteříž tak mnoho práce nésti mají, na swé nejezdili a ztrawy nejednali.

It. což se artikule dotýče propuštění toho, tak jakž jej Králowa Mt smluwí se pány a jinými swé Mti poddanými w Čechách necháwáme, a jakž mezi sebú král JMt s nimi se pány, tak jakož se nahoře píše, zjednají, držeti chceme a máme.

It. spolkowé, kteřížby se před králi JchMtmi dieti jměli aneb haitmany, před řediteli wšemi neb dwěma se dějte, a swú plnú moc mějte, jakoby se před králi aneb haitmany dáli.

It. jakož JMtKá nám haitmana polního ostawiti ráčí k obraně země, kterýž haitman na místě podkomořího preláty i města zprawowati jmá: ten haitman panuom řediteluom raden a pomocen býti má k krocení swéwolných lidí, kteřížby w té zemi wýtržek hleděli; a tak s obú stranú on panuom řediteluom a páni ředitelé jemu společně a přátelsky se snášejíce, sobě radni a pomocní byli.

It. jakož w Českém zjednání položeno, weč bychom w Morawě uhoditi neuměli, aby útočiště k Českým řediteluom bylo, to owšem wymieňujeme: ale chceme, wečby ředitelé naši uhoditi neuměli, rady ku prelátóm, pánuom, rytieřstwu a městóm našeho markrabstwie Morawského útočiště aby jměli a nejinam.

It. poprawy starodáwní kteříž páni nebo rytieřstwo nebo města k zámkuom swým mají, těch sprawedliwě a bez příkazy užíwajte; a ktožby zločince zdwihali, ježto popraw swých starodáwných nemají, řediteli najblíž přísedícímu wydajte.

It. jinač podlé wšeho zjednání, kteréž se jest stalo w Čechách, buď přestáno, a we wšech punktiech a artikulech i rozumu to zachowáwajíc, slibem naší wiery křesťanské k zdržení i pečetmi utwrzujem, a přiwěsiti sme kázali k tomuto listu a na jistu pewnost. Jenž jest dán a psán w Brně, w neděli po S. Janě křtiteli božím, léta božieho syna od narozenie tisícieho čtyrstého sedmdesátého třetieho počítajíce.

(Z desíti pečetí přiwěšených pozůstáwá jen šest.)Přihlásit/registrovat se do ISP