9.

Král Wladislaw potwrzuje smlauwy, která w Rokycanech o dalším trwání příměří uzawřena jest.

W Praze, 1 Mai 1477, (Kopie arch. Třebon.)

My Wladislaw z božie milosti král Český a markrabě Morawský etc. oznamujem tiemto listem wšem: Jakož byl jest nynie sjezd w Rokycanech, na kterémžto sjezdu s wolí a rozkázáním naším byli s strany našie urození Lew z Rožmitálu, najwyšší hofmistr králowstwie českého, a Beneš z Kolowrat na Libšteině, foit Šesti měst a hajtman kraje Slanského, a statečný Jan z Rúpowa, hofmistr dworu našeho, wěrní naši milí, a s strany nám odporné urození Bohuslaw z Šwamberka a Dobrohost z Ronšperka i někteří jiní, i učinili jsú smlúwu s obú stran takowúto: aby toto nynějšie příměřie, u Wratislawi prwé zjednané, trwalo předse do Letnic najprw příštích, a potom po letnicech aby to příměřie předse trwalo w zemi České tak dlúho, dokudžby strana straně čtyř nedělí napřed wěděti nedala, to příměřie wypowiedajíci. A wšak proto ty čtyři neděle, kdyžby strana straně to příměřie wypowěděla, to příměřie trwati má w těch čtyřech nedělích i ten poslední den těch čtyř neděl do západu slunečnieho. Jakož pak ten list smluwní, kterýmžto příměřie smluweno jest, ty wěci šíře a swětleji w sobě drží a zawierá. Protož my tiemto listem, slowem naším králowským, slibujem za nás i za naše poddané a služebníky, wěrné milé, že to příměřie wedle toho spuosobu a zjednánie, jakož w Rokycanech smluweno jest obapolně, wěrně a křesťansky zdrženo a zachowáno bude. Tomu na swědomie pečet nasi králowskú kázali sme přitisknúti k tomuto listu. Dán w Praze, we čtwrtek na den swatých Filipa a Jakuba apoštoluow božích, léta od narozenie Syna božieho tisícieho čtyřstého sedmdesátého sedmého, králowstwie našeho léta šestého.

Ad mandatum domini regis.Přihlásit/registrovat se do ISP