10.

Král Wladislaw umluwil s stawy markrabstwí Morawského pokojné stání až do skonání pře s králem Matiášem.

W Praze, 4 Oct. 1477. (Kopie arch. zemsk. Morawsk.)

My Wladislaw z božie milosti král a markrabě Morawský etc. oznamujem tiemto listem wšem: že znamenajíce záhuby a weliké škody, kteréž sě dály w králowstwí našem Českém i w jiných zemích našich k témuž králowstwí Českému příslušejících, lítost toho majíce, a zwláště kteréž záhuby mezi zemí Českú a Morawskú wznikly sú, chtiec aby to zlé staweno a přetrženo bylo a dobré ruosti mohlo, učinili sme a tiemto listem činíme dobrotiwé a pokojné stánie a pokoj celý s duostojným w bože otcem knězem Tasem biskupem Olomúckým i jinými pány a preláty, rytieřstwem i městy a obywateli téhož markrabstwie Morawského; kteréžto dobrotiwé a pokojné stánie má trwati ote dne dánie listu tohoto až do té pře skonánie, kteráž nynie mezi námi stojí a králem Matiášem Uherským králem, buďto smluwú neb smrtí, kterakžby koliwěk konec wzala a neb k konci přiwedena byla, jakož pak týž král Matiáš w témž markrabstwí Morawském sebe sě přidržejícím s našimi poddanými listem swým pokoje utwrzení dopustiti a utwrditi jest powolil; slibujíce slowem naším králowským sami za se i za wšechny poddané naše, že pokojné stánie a pokoj od nás i ode wšech našich poddaných wěrných milých, swětských i duchowních, má swrchupsanému Tasowi biskupu Olomúckému, pánóm prelátóm, rytieřstwu i městóm již psaného markrabstwie našeho Morawského wěrně, prawě, křesťansky a beze wšeho přerušenie zdržáno a zachowáno býti. Pakliby sě co přihodilo, jehož bože ostřez, od nás neb od našich poddaných bezelstně, toto proto stánie a tento pokoj nemá zrušen býti, a my máme sobě moci toho oprawowati; ale staloliby sě co, kdyžby na nás neb poddané naše wznešeno bylo od již psaných biskupa a pánuow obywateluow w markrabstwí Morawském, neb od haitmana téhož markrabstwie, o které koliwěk škody, máme dwa z králowstwie našeho Českéko k tomu ohledání a dosti učinění wydati, a týž biskup a páni Morawští též dwa wážnosti a stawu jakož i my a naši poddaní wydati mají. A ti čtyřie mají we čtyřech nedělích pořád zběhlých w městě Polné sě ohledati, a bez zbawowání sebe a pře a winy, kteréžby před ně přineseny byly, rozsúditi a rozeznati mají, a po jich uznání a zdání powinni budú každé obwinení dosti od sebe učiniti, a w skutku naplniti a oprawiti, jakž jim rozkázáno bude a na který čas záplatu učiniti. Item kupci i jiní obchodníci w králowstwí našem Českém z markrabstwie Morawského mají swobodně jezditi s swými obchody w tom pokoji w městech, městečkách, i jinde wšudy, a u našich poddaných swá kupectwí a obchody wésti beze wšech hindrunkuow a stáwek nesprawedliwých; než stáwky řádné a starodáwné podlé řádu dieti se mohú. Také i žádného k škodě na zámky naše obywatelóm téhož markrabstwie púštěti a přechowáwati nemáme. Item toho znamenitě wymieňujíce, jestližeby nás neb krále Matiáše smrti buoh neuchowal, toto naše stánie a pokoj nemá koruně České a králowstwí Českému k žádné škodě býti, a tento pokoj a toto stánie má tu také konec mieti. Tomu na swědomie pečeť naši králowskú kázali sme přitisknúti k tomuto listu. Dán w Praze, w sobotu na den swatého Františka, léta od narozenie Syna božieho tisícího čtyřstého sedmadesátého sedmého, králowstwie našeho léta sedmého.

Ad mandatum domini Regis in consilio.Přihlásit/registrovat se do ISP