11.

Přední páni podobojí w Čechách pánům Kutnohorským: aby poslali swé ke sjezdu podobojích, kterýž s král. powolením w Praze o sw. Wawřinci státi se má.

W Praze, 15 Jul. 1478. (Orig. arch. Kutnohor.}

Opatrným pánóm šefmistróm a radě na Horách Kutnách, přátelóm našim milým.

Službu naši wzkazujem, opatrní přítelé milí! Wědětiť wám dáwáme, že najjasnější knieže a pán, pan Wladislaw král Český a markrabě Morawský etc.  pán náš najmilostiwější, k prosbě poctiwých mistruow a kněží, i také urozených, statečných, slowútných a opatrných pánuow, rytířstwa i měst strany našie, kteříž z wiery přijímáme tělo a krew pana Ježíše Krista pod obojí spuosobú, ráčil jest k tomu powolení dáti, aby položen byl sněm obecný wší strany našie w Praze na den S. Wawřince najprwé příští, a to napřed pro čest a chwálu pána boha wšemohúcího, i také pro  dobré  JMti i wší koruny, a pro jednotu a swornost milujících prawdu boží a přijímajících tělo a krew pána Krista pod obojí spuosobú. My pak jsúce prošeni od některých pánuow a rytířstwa strany naší, a znajíce JKMti k tomu powolení: žádámeť od wás s pilností a wěříme, že wy pro čest a chwálu boží, i také pro dobré JMti i wší koruny a pro zwelebenie té swaté prawdy, neobmeškáte na den již psaný na ten sněm do Prahy z sebe i z obecních wyslati a přijeti, a tu aby ta wěc před se wzata byla s waší i s jiných strany naší rada, což by slúžilo k dobrému JKMti a koruně, i také k obecnému dobrému wší strany naší. Jakož pak o wás nepochybujem, než že pro tak pilné a znamenité dobré neobmeškáte na ten sněm na den již psaný do Prahy přijeti. Datum Pragae, fer. IVa in divisione apostolorum sanct. anno domini etc. 78.

Jan z Janowic a z Petršpurka, najwyšší purkrabě Pražský.
Jan Towačowský z Cimburka na Boleslawi, najw. sudí král. Českého a haitman kraje Boleslawského.
Samuel z Hrádku a z Walečowa, podkomoří král. Českého.

(Duška.) A kterébyšte koli z rytieřstwa a z zeman mohli wěděti k zákonu božiemu a k swatým prawdám jeho příchylné, ježto by snad zwláštním listem naším nebyli w této potřebě obesláni: wěřímeť wám, že jim tu wěc znáti dáte, aťby toho sněmu nezmeškáwali. Neb my mnohých swědomi nejsme, které bychom k té potřebě zejména obeslati měli.Přihlásit/registrovat se do ISP