13.

Konečná smlauwa o pokoj mezi králi Wladislawem a Matiášem a králowstwími Českým i Uherským.

W Olomauci, 7 Dec. 1478. (Ze starého rkp.) [Ačkoli hlawní obsah této smlauwy již w dílu IV, 488-495 dle jiného rkp. podán byl, opakujeme jej zde předce we znění úplnějším a dle jiného překladu, ačkoli také nedokonalého. Original zápisu chowá se w c. k. tajuém archivu we Wídni]

"Jednání mezi králi skrze raddy."

My Jiřík wywolený Koločenský, najwyšší sekretář a kancléř králowský, Tas biskup Olomúcký, Štefan haitman Slezský, Jan z Hazumburka, kancléř králowstwí Českého, Mikuláš z Zechowa, Wáclaw z Boskowic, najwyšší komorník Olomúcký, poslowé najjasnějšího knížete a pána pana Matiáše, Uherského Českého, Dalmatského, Charwatského etc. krále a markrabě Morawskóho, Lucemburského a Slezského wýwody a Lužického markrabie; a Jan z Cimburka a na Boleslawi, najwyšší sudí desk země králowstwí Českého, Jan z Šelnberka, Jan Kostka z Postupic, Čeněk z Klinšteina, prokurátor králowský, Beneš z Waitmile, Jan z Rúpowa, též poslowé najjasn. knížete a pána p. Wladislawa, krále Českého a mar. Morawského, Lucemburského a Slezkého wéwody a markrabí Lužického, tímto listem památno činíme wóbec wšem, jimž jest potřebí: že jakož již mezi řečenými najjasnějšími knížaty a pány Matiášem a Wladislawem králi, skrze rady jich prwní jednání, s dobrým rozmyslem jistí artikulowé sú zawřeni, kteřížto artikulowé potom listy a pečetmi již řečených jasných pánów králuow sú zmocněni a potwrzeni, jakož ty wšecky wěci w těch listech na to učiněných jazykem Českým šíře jsú wypsány. Mezi kterýmižto artikuly jeden to znamenitě zawírá, aby k swátku swaté Kateřiny již řečení najjasnější páni králowé swé znamenité posly s plným rozkázáním do města tohoto Olomúce poslali, k potwrzeni a ohlášení již řečených artikulůw a zawření, kterýchžto artikulów a zawření rozum slowo od slowa jest takowý:

My Matiáš z boží milosti Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský král, markrabě Morawský a Slezský wéwoda, a Lužický markrabě wyznáwáme a oznamujem jimž jest potřebí wóbec wšem: že my znajíce žádost pokoje, kterýž s křesťanskými knížaty, pokudž na nás bylo, wždycky zachowati pilnost sme měli, nyní také po mnohých wálkách a různicích, kteréž s najjasnějším knížetem panem Wladislawem, Českým králem, Morawským mark. etc. bratrem a přítelem naším najmilejším, měli sme pro králowstwí České, skrze prostředek našich a již řečeného pana Wladislawa rady přišli sme, a spůsob pokoje a zjednání kterýmiž najpěknějšími a ušlechtilejšími obyčeji býti muož wzali sme, a najposléz jakož nepochybujem dobrým duchem artikule, mezi které prostředkem pokoje s již psaným panem Ladislawem králem skrze již řečené raddy nás obúdwú z jednostajné wuole zawřeli sme, jich rozum slowo od slowa tento se píše.

Najprw zawříno jest: aby obé knížat w swém práwě dobytém zuostalo jakožto pán dědičný, a každý z nich nápisem králowstwí Českého celým, jako i jiní králowé Čeští zwykli, užíwal tak, aby pán pan Matiáš pana Wladislawa králem Českým menowal a psal, a zase pan král Wladislaw jej pana Matiáše krále též jmenowal a psal Českým králem. Též poddaní obú králuow proti každému z nich učiniti mají. Item zawříno jest, aby král Matiáš postúpil králi Wladislawowi pánów, rytířstwa, zemí, měst a wlastí, ktežkoli (sic) drží w Čechách, též král Wladislaw wšech měst, zemí, wlastí, knížat, pánów, rytířstwa, ktežkoli drží w Morawě a w obojí Slezii, w Lužicích a w šesti městech, již řečenému králi Matiášowi aby postúpil. Item zawříno jest: když král Wladislaw zemí, měst, hraduow, městeček a wlastí, knížat, pánów, rytířstwa již psaných Morawy, Slezii, Lužiciech a w Šesti městech pod mocí jeho jsúcích již řečenému králi Matiášowi postúpí, hned a tu hodinu wšickni z Morawy a Lužické země a z Šesti měst powinni buďte učiniti obecný hold králi Matiášowi aneb léno, jako prawému pánu swému a dědičnému Českému králi, páni, rytířstwo wedle obyčeje, jakož ku pánóm swým a králóm Českým zachowáwali se za starodáwna, jej za takowého přijímati a držeti, a jeho a žádného jiného jakožto krále prawého a dědičného poslušni býti. A když král Matiáš pánów, rytířstwa, měst a wlastí, kteréž w Čechách drží, již jmenowanému panu Wladislawowi králi postúpí, ti w zemi a w těle králowstwí Českého téhož pana Wladislawa krále též přijměte a jemu slibte, a podlé obyčeje, jako králi za starodáwna zachowáwáno bylo, učiniti powinni buďte, a jemu i žádnému jinému jako jich prawému a dědičnému k poslušenstwí zachowati w práwích králowstwí těch zemí a wlastech od staradáwna zwyklých slíbíce, pokudž mohú tomuto zjednání neopúštějte.

Item zawříno jest, aby již řečený král Matiáš do žiwnosti swé wlasti Morawu, obojí Slezi, Lužice a Šest měst se wším příslušenstwím swobodně, pokojně a beze wší překážky a odporu krále Wladislawa a poddaných koruny té držel, wládl a požíwal, jako prawý král dědičný; král Wladislaw wlasti, pány, rytířstwo, města a městečka w Čechách swobodně pokojně a tiše beze wší překážky již řečeného krále Matiáše držal a wládl a požíwal, jako jich prawý a dědičný pán.

Item zawříno jest pro zachowání pokoje a přátelstwí mezi oběma králi a pro rozličnost potomkuow, aby rozličné zlé a nowé ruoznice newznikly, aby když koli po smrti krále Matiáše pan král Wladislaw aneb jeho potomci aneb králowstwí České již řečené země a wlasti markrabstwí a obojí Slezi, Lužice a Šest měst wzíti a zase přijednotiti tělu České zemi, chtělliby to učiniti, mohlby swobodně beze wší překážky krále Uherského, kterýžby té doby byl, aneb toho králowstwí Uherského, obyčeji a powahami dolepsanými.

Item prwní powaha jest tato, že kdyžkoli po smrti krále Matiáše král Wladislaw a neb potomkowé jeho chtěliby již řečené wlasti k Čechám wzíti a přijednotiti, mají prwé přede wšemi wěcmi králi Uherskému, kterýž by ty časy byl, aneb tomu králowstwí Uherskému dukátuow aneb zl. dobrých Uherských 400.000 dáti a to za jeho práwo postúpení.

Item druhá powaha, že w těch zemích Morawských, obojí Slezi, Lužicích a Sesti městech mnohá zboží k koruně příslušející jsú rozličně zastawena a zawázána a rozličnými obyčeji zaměněna a roztržena, jestli žeby se událo pánům Matiášowi králi a neb potomkóm jeho pod záplatau již řečených 400.000 fl. w řečených zemích w Morawě a obojí Slezi, Lužiciech a Šesti městech aneb w některé w nich zemi, města, hrady, městečka aneb wlasti, anebo úřady, mýta, platy a které koli důchody k již řečeným panstwím swým a zemím od staradáwna přislušející a z práwa patřící komukoli zawázaná a zastawená a jinak zaměněná a roztržená wykúpiti, dobyti a k již řečeným panstwím přiwesti a wtěliti: tedy wšecka suma těch peněz, kterau w takowém wyplacení, wyswobození a dobytí daliby nad sumu již psaných 400.000 fl. potomków již řečeného krále Matiáše aneb k. Uherského, ta cele a spolu zaplacena buď. Pakliby se přihodilo, žeby některých zase nechtějících kterýmžkoli obyčejem zemí aneb jiných zboží dosáhl: tehdy zawjříno jest, jestli že ta nepostúpená zboží držeti budú zástawem k komoře králowské příslušící kterak kolik, a on pan Matiáš král aneb některý potomek jeho ta zboží wykúpil, k rukama swýma přiwedl, buďto bojem neb jiným obyčejem, též při času placení sumy hlawní nebude míti suma wětší dosazena býti. O těch pak zboží ač která nalezena budú, kteráž také k komoře králowské příslušela by a zastawená byla, ale jinými obyčeji od nich dosazena anebo opanowána byla, kterak koliwěk pan král Matiáš aneb jeho potomkowé ta zboží k rukám swým přiwedli jestli že on při placení sumy hlawní ta zboží k rukám swým králowým pan král Wladislaw aneb jeho potomkowé zase míti chtěli, tehdy bude míti zaplatiti náklad, kterýž na to naložen jest, aneb těm komuž by on pan král Matiáš aneb jeho potomkowé dali, poručili aneb obdařili, a ti takowým zbožím swobodně tiše wlásti budú míti plným práwem podlé práwa těch zboží, w kterémž od staradáwna wysazena jsú pod korunú Českú. O zboží pak do komory králowské nepřislušejících, kterýchž pan král Matiáš aneb jeho potomkowé kterak koli dosáhli, zawříno jest, aby bezewší překážky krále Wladislawowy anebo potomków jeho anebo králowstwí Českého swobodně zuostala těm, komužby on pan král Matiáš a nebo jeho potomkowé dali, poručili a nebo obdařili, w tom práwě a swobodě, w kterémž od staradáwna založena jest pod korunú Českú.

Item třetí powaha jest, že již řečené wlasti a země, Morawská, obě Slezi, Lužice a Šest měst w celosti se wšemi příslušnostmi jich po smrti řečeného pana Matiáše zuostanú poddané potomkóm jeho aneb králowstwí Uherskému a pod jejich poslušenstwím, jakožto pod prawých páních jich (sic), oni pak krále potomkowé aneb králowstwí Uherské plné na nich požitečné a prawé panstwí míti budú, dokawadž a pokud summy tak hlawní totižto 400.000 zl. jakožto wyplacené a jakož řečeno jest dobytých aneb dosazených zboží cele zaplaceny nebylyby, nahoře řečeným artikulóm a smluwám úplně dosti by se nestalo. A když se naplní tehdy etc. Wšak již řečení potomkowé králowé Uherští pro panowání již řečené nebudú se míti psáti králowé Čeští, ale těch zemí páni budú, dokudž se ta wýplata nestane, a když již řečené wlasti aneb země hold panu Matiášowi králi jako prawému a dědičnému králi Českému učiní, tehdy již řečeným potomkóm Jeho Milosti k. Uherského a králowstwí Uherské, tak hold učiněn jako králóm  dědičným ale jako prawým a upřímným pánóm swým a až do celé záplaty sumy hlawní a wyplacení. A na to na wšecko již řečené wlasti s wisutými pečetmi swými oběma králóm a listy powinny budú dáti na jich řečených králuow smlúwu wedle ohraždění na tom učiněných.

Item zawříno jest, když koli král Wladislaw a nebo jeho potomkowé za již řečené wlasti klásti sumu chtěliby, tehdy oznámiti takowú wuoli swú mají jeden celý rok napřed, než summa ta kladena bude, a to po 4 osobách znamenitých a po listech otewřených na hrad Budínsky aneb na Bělehrad, kdež obyčej jest krále Uherského korunowati. A ty osoby dostatečně gleitem opatřeny býti mají, aby tím bezpečněji swé poselstwí zdíti mohli.

Item zawříno jest, aby puol léta napřed, nežli položení peněz již řečených bude, šest prelátuow a pánuow napřed jmenowaných králowstwí od krále a králowstwí a neb od samého králowstwí, když by stolice prázna byla, wybraní s obojí strany králowstwí Uherského a Českého, sjeli se do města Brna, a bylaliby která nesnáz aneb ruoznice wyplacení již psaných sum, o to aby srownali, aby potom nějaká nesnáz nebyla, omyl nepřihodil se při kladení peněz již psaných.

Item zawříno jest, aby místo kladení již řečených sum bylo pole otewřené mezi Skalicí a Strážnicí na mezech Uherských a Morawských, kterémužto místu páni a preláti najprwé sobě sami wespolek pode ctí a wěrú slíbiti mají, že ty wěci beze lsti a fortele čistě a upřímě konati mají, jakož tito zápisowé w sobě zawírají, a se poctiwě majíce, preláti a páni Uherští penieze, a preláti a páni Čeští listy swé wezměte; a kterážby strana pro wětší nebezpečenstwí pruowodu žádala od druhé strany, strana stranu prowoditi má, a wespolek přátelsky se čistě a wěrně jako na dobré a wěrné lidi sluší k sobě se míti mají.

Item jestli by se přihodilo již psanému králi Wladislawowi aneb některému z potomkuow jeho wýpowěď učiniti o kladení peněz, to učiniti má slawně, jakož se nahoře píše. A potom wtom roce uloženém jestliby té sumy nepoložil, tolikrát, kolikrátby to učinil, základ sto tisíc propadne, a ten při kladení sumy hlawní také položiti má. Též, ačby který již řečeného krále Matiáše potomek, aneb králowstwí Uherské, po té slawné wýpowědi w času již řečeném jednoho roku peněz těch nezdwihl a listuow newrátil, tolikrát kolikrát se to stane, pokutu aneb základ též sto tisíc zl. z již psané sumy hlawní wyraženo býti má.

Item zawříno jest, jestli žeby král Matiáš aneb potomkowé jeho potom která zboží králowská zastawili w jich řečených wlastech anebo krajinách, ta suma má býti sražena z sumy hlawní; kromě toho, ačby která panstwí, hradowé aneb města prwé zastawena aneb daná na Jeho Welebnost aneb potomky jeho skrze smrt aneb kterak koli jinak spadla, ta mohú opět zastawena býti w té sumě jako prwé byla, anebo dána býti komuž bude chtíti, protož z summy hlawní to sraženo býti nemá. Kteráž pak do komory králowy nepřislušejí, ani nám neb potomky jeho (sic) kterak koli přišly by aneb spadly aneb dobyty byly, s těmi muož on aneb potomkowé jeho učiniti, puosobiti, dáti jakž se jim líbiti bude, jakož na wrchu položeno jest; wšak zboží ta držána býti mají w tom práwě, jako z staradáwna byla sú pod korunú Českú.

Item zawříno jest, aby, jestli žeby za žiwnosti krále Matiáše králi Wladislawowi udalo se z tohoto swěta sjíti bez dědicuow řádných, a páni a obec králowstwí Českého z swobodné jich wuole jej pana Matiáše krále k tělu králowstwí Českého za krále přijali aneb někoho z potomkuow jeho králów Uherských za krále sobě zwolili, a Jeho Welebnost aneb některý z potomkuow Jeho Milosti též dobrowolně to wolení přijal: tedy zemi Morawskú, Sleskú, Lužickú a Šest měst k koruně České nawrátiti beze wší úplaty již řečených peněz s wiecemi (?) listuow mají.

Item zawříno jest, aby biskup Olomúcký a maršálek činili do Čech králi panu Wladislawowi i těm, komuž powinni jsú, to což z staradáwna činiti z práwa zwykli sú, wšak bez škody poddanosti a poslušenstwí, kteréž ku panu Matiášowi a potomkóm jeho powinni jsú činiti.

Item zawříno jest, jestližeby kto wšetečnú smělostí pánu králi swému kterakkoli se protiwiti aneb odporen býti chtěl, aniž jako sluší poslušen býti nechtěl, takowé král ten, jehož powinni poslúchati jsú, kázati muož bez překážky krále druhého, ale přinutiti k poslušenstwí jemu činění, a znamenitě ty, kteříž by se komu dostali a poddanosti učiniti nechtěli, wedle spuosobu již psaného k tomu a poddanosti učinění (sic) jestližeby kteří odpírce byli, tehdy páni králowé přátelsky a bratrsky spolu se sjednotiti mají, aby ti ku poddanosti a k poslušenstwí tomu, komuž se dostali, přiwedeni byli.

Item zawříno jest, jestližeby z okolních knížat kto neb pánów proti králowstwí českému co počal, aneb proti kterému koli panu králi již řečeným nesprawedliwě neb wšetečně a bez winy toho krále se zdwihli, tehdy jeden druhému král proti takowému pomoc učiniti powinen jest skutečně wedle potřeby a powahy wěcí, to jest w weliké wíce a w malé méně.

Item zawříno jest, jakož někteří obywatelé králowstwí Českého jsú, kteříž pod oběma králi zboží mají, aby učinili oběma králóm, což z zboží swých činiti mají podlé obyčeje wlasti, w kteréž ta zboží leží. Též také co se dotýče poddanosti osoby wlastní.

Item zawříno jest, aby zločinci nikdyž přechowáwáni nebyli, ale oba páni krále swým haitmanóm úředníkóm poručte, aby se proti takowým měli podlé zwyklosti země, kteréžto zwyklosti w každé zemi známy jsú; toto přidáwajíc, jestli žeby který zločinec z jednoho králowstwí krále do druhého králowstwí a z poddanosti jednoho do poddanosti druhého utekl, tehdy takowý zločinec k obeslání haitmana té wlasti, odkudž jest ušel, buď dlužen králi aneb králowstwí tomu, z kteréhož ušel, wydán býti, aby se o něm sprawedlnost wedle zwyklosti té wlasti stala, kdež jest zlý skutek učinil.

Item zawříno jest, jestližeby již w řečených wlastech aneb zemích z jedné do druhé, totiž z Čech do Morawy aneb zase z Morawy do Čech aneb do Slezi, z kterých těch dwú aneb zase událo se wzjíti ruoznici anebo něco nepřátelského powstati aneb wzniknúti: tehdy haitman aneb jiní úředníci obojí strany na slušném místě, totiž na mezích sjíti se a opatřiti tu wěc buďte powinni, aby takowým wěcem mosti nadali, ale jednomu každému bez odtahowání sprawedlnosti budú míti uděliti, z strany Čechuow w Čechách a Morawcuom w Morawě a tak dále o jiných, tak aby každá wlast swých zwyklosti a práw požiti mohla, jakož z staradáwna zwykla požíwati.

Item zawříno jest, aby na den sw. panny Kateřiny najprw příští držán byl jeden slawný sněm w městě Olomúci, na kterýžto oba králi wyslati znamenité swé posly mají s plným rozkázáním k oznámení slawnému těchto artikuluow a smluw, i také znowu tak jménem králuow Jich Milosti osob a králowstwí Jich Milosti těch artikuluow ku potwrzení, i také zjednání a zdržení jiných wěcí, kteréž potom budu míti změněny býti, a zwláště k zdělání gleituow a bezpečnosti na shledání osobné králuow Jich Milosti.

Item zawříno jest, aby již na řečeném sněmu Olomúckém byli woleni skrze posly králuow Jich Milosti čtyři hodní muži s obú stran, a ti aby rozeznali meze králowstwí Uherského a Českého, a zwláště meze Morawské, aby města, městečka, hradowé, wsi aneb panstwí jednoho králowstwí nebyla tažena ku práwóm druhého králowstwí, ale zachowáni byli w swých práwích a zwyklostech, jakož od staradáwna drželi sú.

Item zawříno jest, aby pro širší jistotu společní dobré wuole a přátelstwí oba krále sjeli se na den očištění panny Marie blahoslawené najprw příští; pan král Matiáš přijeti bude míti do města Olomúce a pan král Wladislaw do Uničowa. A když již na těch místech budú, tehdy z společné wuole na jistý den na puol cesty mezi těmi městy osobně se sjeti mají a o wěcech oběma potřebných rozmluwiti mají. A když se to stane, každý do swého z nich se nawrátiti má. A nazajtří, neb jakž se těch dwé knížat smluwí a mezi sebú zřídí, pan král Wladislaw přijeti bude míti na miesto skrze Jich Welebnosti spuosobené.

Item zawříno jest, gleitowé obú dwú králí na jich spolu sjetí wedle přípisuow na již řečeném sněmu Olomúckém učiněných mají položeni býti na den tří králuow, to jest na swíčky, gleitowé pana krále Matiáše a prelátuow a pánów Jeho Milosti u haitmana Morawského na Towačowě, a gleitowé pana Wladislawa krále, knížat a pánów Jeho Milosti na rathúze w Brně.

Item zawříno jest, že když na řečený den oni krále sjedú se, mají poddaní obú dwú králuow přednější aneb znamenitější obojí strany také sjeti se ze wšech zemí a panstwí obú stran pod korunú wlastí swých, aby to nynější zjednání, artikule a smlúwy jisté a pewné měli a přiwěšením pečetí swých potwrdili a upewnili.

Item zawříno jest, že na tom spolu shledání oba krále swým poddaným listy otewřené wyznáwající dáti powinni budú každému, kteréhož koli stawu lidé byli anebo powahy, ježtoby w wálky proti Jejich Welebnosti co nepřátelsky činili, že wšecky wěci milostiwě odpustí a odpustili, a že jim toho ničímž zlým ku pomstě wíce spomínati nemají, ani obnowowati práwě neb nepráwě; a zwláště o bezpečnosti dostatečné učinění o škody a zachowání měst Plzně a Budějowic w Čechách a Hradiště a Uničowa w Morawě zawříno jest, aby ty wěci tak byly, jakož se pánóm králóm za jich spolu shledání zdáti bude, a jakž ta města žádati budú.

Item zawříno jest, když krále Jich Milosti spolu se sjedú, aby poddaní obojí strany tyto smlúwy a artikule anebo zjednání přijali a potwrdili, jakož zawříno jest.

Item zawříno jest, aby w Olomúci na tom spolu shledání králuow Jich Milostí mezi Jejich Welebnosti slib, záwazek a bratrstwí utwrzeno bylo, tak aby se spolu milowali a jeden druhého cti a pokoje hleděl; a jestli žeby kdy která ruoznice mezi Jich Milostmi wzešla, jeden proti druhému proto wálky zdwihnúti nemá, ale na místo slušné a uložené každý z pánuow králuow čtyři z pánuow swé pošli, kterýchžto VIII osob takowú ruoznici uložiti plnu moc mějte. Pakliby těch osm osob, pro neswornost některých, té ruoznice mezi sebú uložiti nemohli: proto se nerozjíždějte, ale jednoho wyššího ubrmana duchowního neb swětského zwolte, kterýž we dwú měsících, kdyžby jemu oznámeno bylo, rozsudek plnil moc měj učiniti. A straně obě, což skrze toho ubrmana wypowědíno byloby, neporušitedlně a nepohnutě zachowati powinni buďte.

Item zawříno jest o ruoznice a nesnáze, ač snad které jsú mezi králem Matiášem a panem Kazimírem Polským králem o kteréž koli wěci, král Wladislaw pod swým gleitem raddy krále Polského s sebú přiwesti bude moci, když se s králem Matiášem sjížděti bude, kdežto také takowá ruoznice mezi Jejich Welebnostmi srownána býtiby mohla tak, aby wšech tří owšem wuole jednostajná byla. Pakliby raddy krále Polského JMti krále Matiáše zwláštní gleit míti žádali, tehdy jim Jeho Welebnost dáti jej a zachowati míti bude. Pakliby on tam král Polský osobně na sněmu shledání králuow Jich Milostí býti ráčil, má sobě gleit od krále Matiáše opatřiti, aby tím powinnější přátelstwí a dobré wuole mezi nimi třemi utwrzena býti mohla. Také již řečený pán král Polský muož raddy swé poslati, ač se Jeho Milosti líbiti bude.

Item zawříno jest a záwazek pomoci učiněn proti těm, kteříž od koruny České něco drží, aby ta wěc odložena byla až do Jejich Welebnosti osobního   shledání, kteříž o ty wěci swětleji sami mezi sebú srownajte.

Item zawříno jest, aby přátelstwí a wěčné utwrzení pokoje mezi dwěma korunoma totiž Uherskú a Českú jednáno bylo a konečně zawříno též na shledání Jich Milostí králuow.

Item zawříno jest mezi stolicí apoštolskú a Čechy, aby když se Welebnosti Jich sjedú tu wěc před se wzíti ráčili a cesty té hledati, kudy by takowá ruoznice mohla shlazena býti, též pilnost učiniti a o to se starati, aby arcibiskup w králowstwí Českém spuosoben byl, kterýžto odewšech poctně slušně bude míti přijat býti. A aby kletba skrze pana Pawla papeže milosrdné paměti wyhlášená tak z žiwých jako z mrtwých sňata byla, u najwyššího biskupa o to usilowáno buď.

Item zawříno, že každý král Jeho Milost na tom shledání dwa z poddaných swých wywoliti a dáti powinen bude, kteříž čtyřie plnú moc mají míti sněm položiti a den jmenowati k jednání o škody s obú stranú učiněné po udělání příměří a po smluwách w Wratislawi učiněných a zawázaných; a co koli ti čtyřie o takowých škodách uloží, to každý zachowaj. A každý z pánuow králuow Jich Milosti poddané swé ty, kteřížby w takowém uložení státi odporni byli, k tomu   dosti učinění přiweď.

Item zawříno jest o nawracowání zboží dobytých a dosti učinění škod, w kteréž kdo pro wěrnú službu swú upadl, aby na spolu shledání králuow Jich Milostí jedna berně položena byla hlawní, tak aby pan král Matiáš položil w zemích swých, pan král Wladislaw položil w Čechách, a každý z nich dwa wýběrčí anebo wíce, jakož potřeba kázati bude, ustawil, kteříž tu berni wybírati budú. A potom woleni buďte čtyřie muži hodní, z každé strany dwa, a ti mají ohledati práwa a příčiny škod a sprawedliwě wážiti. A potom jeden každý král z berně swé opraw škody těm, kteréž proň řádně wzali sú; toto k tomu přidáwajíce, jestli žeby chtěl kto raději zámkuow swých nežli peněz, aby wyplaceni byli w té summě, w kteréž zapsáni jsú, aneb jakž se mohú strany srownati; w kterýchžto wěcech ti čtyři wolenci tak se míti mají, jakoby jednoho pána jich wěc jednala se. Pakliby kto raději peníze nežli zámky míti chtěl, buďte powinni práwo swé a zápisy dáti těm, kteříž nyní drží; a ti z práwa nebudú powinni žádnému odpowídati. Pakliby kteří k tomuto zjednání státi nechtěli, buďto z těch kteří škodu wzali, aneb z těch kteří zápisy mají, to učiníc od práwa swého padněte, wíce žádného z toho ani práwem nenaříkajte.

Item zawříno jest, jakož na smlúwě w Benešowě smluweno jest, wšecka zboží opanowaná a ne mocí ani mečem dobytá prostě bez úplaty wšelijaké wrácena  buďte.

Item zawříno jest, že wězňowé wšeci s obú stranú swobodně bezewšeho šacowání na sněmu najprwním, kterýž bude mezi posly králuow Jich Milostí držán, když se wšecky wěci dokonají a potwrzeny budú, propuštěni býti mají; a kteříž ušacowáni byliby, šacunk dajte.

Item zawříno jest, aby na spolu shledání králuow Jich Milostí král Wladislaw najprw propustil wšecky a každé zwláště kteréžkoli powahy anebo stawu byliby a města, kteréž w mezech Morawských, obú Slezí, Šesti měst a Lužické země kterakkoli jemu zawázané, a je swobodné wyhlásil, že mají již příslušeti a poddáni býti králi Matiášowi Jeho Milosti; wšak napřed přijma slib od prelátuow, pánów, kteříž s ním pánem Matiášem králem Jeho Milostí budú, že on ihned sobě zawázané w těle České země též propustí. A když se to propuštění od krále Matiáše stane a swobodně powí, tedy mají slušeti a poddáni býti králi Wladislawowi Jeho Milosti.

My Matiáš král již řečený zwěděwše a zkusiwše předepsané artikule a smlúwy, a znamenawše, že netoliko činí upokojení a pokoj králowstwím našim, ale také jsú k užitku obecnému dobrému wšeho křesťanstwí, ty artikule w wšech jich hlawách, stranách a punktích chwálíme a schwalujeme a přijímáme, slibujíce tímto listem slowem naším králowským, že ty, pokudž k nám příslušejí, pewně zachowáme a jim dosti učiníme a je we wšem zachowati a jim dosti učiniti kážeme k nám příslušejícím beze wší lsti a oklamání. Ku kterýmžto wšem wěcem etc. Dán w Budíně na den swat. Jeronýma léta božího etc. LXXVIII.

Item ačkoli mezi prwními artikuli skrze najjasnější pány naše krále zawřenými to zřetelně se zawírá, že oni najjasnější páni krále s poddanými swými předními k swátku Očištění panny Marie najprw příštímu sjeti se mají, jakož to w jejich i w nynějších našich listech swětleji wypsáno jest: wšak my znamenawše rok takowý k takowéniu slawnémn shledání býti krátký, proto my mocně, aby i najjasnější pán král Polský i mnoho jiných knížat přijeti mohlo, též také aby mnoho pokojněji oni i jiní přijeli, mocí listuow rozkázáním nám skrze již řečené pány krále daných, to prostě zawírá se, aby již psané shledání najjasnějších pánuow králów o středopostí nyní najprw příštím bylo. Pakliby najjasnějšímu pánu králi Matiášowi Uherskému a Českému králi pro hospodářstwí aneb jiná wěc to spolu shledání ještě dále líbilo se odložiti, jakožto k swátku swat. Sigmunda krále, kteréhož bude druhý den měsíce Máje a XXI dní po welikénoci, to učiniti bude moci.

A my poslowé najjasnějšího pana krále Wladislawa též krále Českého k tomu swolujeme, když Jeho Milost najjasnějáí pan král Matiáš najjasnějšímu pánu našemu králi Wladislawowi o swíčkách najprw příštích o tom wěděti dá: jinak  to shledání o středopostí buď. A na kterýž koli rok z těch se shledati budú míti a sjeti, tau mocností a těmi obyčeji a powahami, jakož w Jich Milosti i našich nynějších listech swětleji se zawírá. A protož my poslowé již řečení mocí artikule toho mezi jinými artikuly skrze již psané jasné pány krále zawřeného, smluweného, též také mocí listuow rozkázáním nám skrze napřed řečené jasné pány krále daných, těch wšech artikulów a smluw se wšemi jich punkty a klauzulemi na místě již psaných najjasnějších pánów králów potwrzujem pewně a owšem schwalujeme a slawně oznámili sme na den listu tohoto dání na rathúze w Olomúci a ulicech toho města, k chwále boha wšemohúcího a k užitku obecnému a k dobrému přátelstwí a bratrstwí již psaných jasných pánów králów, i také k dobrému stawu a pokoji králowstwí i poddaných Jich Milostí. Kterýmž wšem wěcem na wíru a na swědomí etc.Přihlásit/registrovat se do ISP