16.

Zápis smlauwy obojí strany stawůw Českých k jednotě a pokoji na 32 let, od krále Wladislawa stwrzený.

Bez datum. [Welice litowati jest, že důležití zápisowé, jež podáwáme pod čísly 16, 17 a 18, zachowali se jen nedatowaní, ačkoli patrné jest, že jak obsahem tak i časem sebe blízcí jsau, a do některého z let 1478 až 1482 náležejí. Srownati je sluší "s žádostmi zemskými" od nás we IV dílu na str. 444-451 neprawě k roku 1471, "když Wladislawa za krále wolili", postawenými: neboť slowa tu dotčená pocházela od Matiášowy strany pánůw českých, kteříž teprw w Jul. 1479 ku králi Wladislawowi přistaupiwše, jej na sněmu Swatowáclawském w Praze 1479 pro forma znowa wolili.] (Z rkp. Děčinsk. fol. 7-13. Fürstenbersk. f. 276-279.)

We jméno swaté a nerozdielné trojice Amen. My Wladislaw z božie milosti král český a markrabě Morawský etc. známo činíme tiemto listem wšem, že znamenajíce a pilně rozwažujíce wěci potřebné králowstwie našeho Českého, a chtiece aby pod panowáním naším jednota byla a dobrá swornost mezi poddanými našimi zachowána byla w duchowních i swětských wěcech, tak aby z toho čest a chwála pánu bohu wšemohúciemu sě rozmáhala, a chudému i bohatému aby se sprawedliwé bez útisku dálo, tak aby každý od najwyššieho až do najmenšieho stawu při řádech, práwiech a swobodách zachowán byl: i jsúce prošeni od kniežat, pánów, rytieřstwa i měst, wěrných našich milých, abychme k tomu powolenie swé dáti ráčili, aby pokoj a zápis obecný wšeho králowstwie učiněn byl, tak aby z toho ku práwu a k řádu přistúpeno býti mohlo, a neřádowé, kteříž sú se pozdwihli, aby wykořeněni a w dobrý staw uwedeni byli: my jich w tom slušnú prosbu znajíce, a jsúce náchylni wždycky k tomu, což by k dobrému a k zwelebenie králowstwie našeho Českého bylo, ke wšem artikulóm níže psaným w tomto listu swolili sme a swolujem, a je oblibujíce, skutečně je držeti a zachowati chcme bez přerušenie wšelikterakého.

A my Jindřich starší a Jindřich mladší kniežata etc. páni, rytieřstwo i města, majíce k tomu powolenie krále JMti pána našeho milostiwého, podlé JKéMti a s JMti wolí a wědomím, toto swolenie od nás ode wšech stalo se jest, a na tom konečně jest zuostáno:

Aby obecný pokoj zemský wšeho králowstwie učiněn byl, tak aby wšickni pod králem JM pánem naším u pokoji, w řádu a w poslušenstwie stáli, aby se bez útisku chudému i bohatému sprawedliwé dalo. Pakliby se z toho kto swéwolně wytrhnúti chtěl, a řád i obecné dobré rušiti chtěl, a poddanosti a poslušenstwie pánu našemu skutečně nechtěl zachowati: proti takowému aby wšickni z jednostajné wuole powstali, jako proti rušiteli obecného dobrého, a žádnému swá wuole aby trpína nebyla w duchowaích ani w swětských wěcech.

It. na tomto sme se také obapolně a konečně swolili, aby kompaktáta anebo smlúwy společně s koncilium Basilejským a s ciesařem Sigmundem JM slawné paměti učiněné a spuosobené, což a jakož zjewně swédčí, od nás wšech a od našich duchowních i swětských, jakož na koho wedle stawu jeho sluší, byly držány a skutečně zachowány. A také abychom o to společně stáli při Otci swatém papeži, aby nás při kompaktatiech zuostawiti ráčil. A o takowú wěc aby poselstwie učiněno bylo k JSti bez meškánie od krále JM i ode wší země, aby ta wěc k dobrému konci spomocí boží přiwedena býti mohla. A ačkoliwěk kompaktáta zřiezeně a potřebně jsú spuosobena, proto w nynějších roztrženie mnoho z nich wystúpeno jest a strana stranu tiskla. Na tom jest konečně zuostáno, aby žádných útisków wiece nebylo, a hned we wšech krajích w králowstwie Českém aby w to nazřieno bylo skrze osoby k tomu wybrané s obú stran, jakž kde kněží jsú při které faře, buď w městech, w městečkách nebo we wsech; a jakž jest do tohoto času zachowáwáno, to aby wěrně sepsáno bylo, a jakž se spíše, to aby beze wšeho přerušenie zachowáno bylo, dokudž tento list a tato smlúwa mezi námi trwati bude. Také lidé wšech stawów aby swobodně při přijímanie těla a krwe božie tak zuostaweni byli, jakož obyčej mají přijímati, buď pod jednú nebo pod obojí spuosobú. Pakliby z toho od kohožkoliwěk wystúpeno bylo, to má král JMt naprawiti rozkázati skutečně bez prodléwanie s radú těch, kteříž králi JMti přidáni k takowé wěci jsú s každé strany šest. Pakliby ten, kdožby útisk učinil, naprawiti nechtěl po rozkázanie králowském a těch osob k JMti přidaných, o takowého napřed král JMt, kniežata, páni, rytieřstwo i města powstati podlé potřeby mají, a k tomu jej mají skutečně připrawiti, aby to, cožby se útisku stalo, napraweno bylo bez umenšenie. Také haněnie wšecka přestati mají mezi stranami o to, což se wiery dotýče, od duchowních i swětských. Pakliby kto w tom uswědčen byl, žeby řeči hanliwé mluwil wšetečně, jakéhožkoliwěk stawu bylby, buď duchowní nebo swětský, ten má kázán býti podlé powahy prowiněnie, tak jakž se králi JMti a těm osobám k JMti přidaným za sprawedliwé zdáti bude. A umřelliby kto z těch k králi JMti přidaných, tehdy ta strana, kteréžby byl ten umrlý, má jiného na to miesto woliti bez prodléwanie. A což se Rokycan a Bíliny dotýče, tu mají kněží podlé smlúwy a swolenie uwedeni býti pod obojí spuosobú na ta miesta a do těch kosteluow, kdež swoleno jest. A zase kdežby se ukázalo, žeby kněží pod jednú spuosobú wytištěni byli za panowánie krále pána našeho, tu také ke dwěma faroma kteří zase uwedeni býti mají a trpeni bez útisku.

It. na tomto také jest konečně zuostáno, aby k práwóm zemským přistúpeno bylo bez odtahuow a prodléwanie wšelikterakého, tak aby se chudému i bohatému podlé práwa dálo sprawedliwé. A což se té ruoznice dotýče, kteráž jest mezi pány a rytieřstwem při súdu zemském, w to hned na prwním sněmu obecném, kterýžby wšie země byl, má král JMt nahlédnúti, a tu wěc tak srownati, aby každá strana podlé swobod swých při sprawedliwém beze wšeho útisku zachowána byla, tak aby o to wiece ruoznic a strku potřebie nebylo. Pakliby král JMt bezelsti konečným rozsudkem toho tak spěšně rozděliti nemohl: proto JMt má s wolí obojie strany pánuow i rytieřstwa slušných a trpěliwých prostředkuow hledati, aby proto bez ujmy každému na jeho sprawedliwosti ku práwu bez prodléwanie přistúpeno bylo. A dokadžby k práwóm bezelsti přistúpeno býti nemohlo, proto žádný na žádného mocí sahati nemá, ale jeden druhému má práw býti před králem JM a před JMti radami, podlé prwnieho swolenie wšie země.

It. zápisowé a záwazkowé wšickni, kteříž by byli mezi kterýmikoliwěk osobami w králowstwie Českém, ti minúti a zdwiženi býti mají, a dokadž tento zápis trwá obecní, žádní zápisowé a záwazkowé stranní nemají děláni býti. Pakliby kto anebo kteří swéwolně w takowé zápisy wcházeli anebo wešli, ti učiní proti tomuto zápisu a w pokutu upadnú naposledy w tomto zápisu položenú.

It. obywatel žádný králowstwie Českého nemá nic swéwolného bez wuole krále JMti wen z země počínati, ani žádného u sebe na swých zámciech anebo na zbožiech přechowáwati, kdožby takowé swéwolné a wýtržné wěci počínati chtěl. Pakliby kto takowé wěci se dopustil, a bylo to naň oswědčeno, žeby to činil, anebo činiti dopúštěl anebo wěci kradené anebo laupežně pobrané přijímal: takowému má k hrdlu i statku hledieno býti. Než mělliby kto z obywateluow králowstwie Českého s kým co wen z země činiti, žeby se jemu křiwda dála: takowý má to na krále JMt znésti, a JMt o každého státi má podlé jeho sprawedliwosti. Pakliby se komu sprawedliwé od cizozemcuow státi nemohlo, takowému má král JMt, kniežata, páni, rytieřstwo i města skutečně pomoci, aby k swé sprawedliwostí přijíti mohl. Také jestližeby který cizozemec sem do země na kterého obywatele co swéwolného počal, takowý, komužby se křiwda dála, od krále JMti i ode wšie země opuštěn býti nemá.

It. cel nespraweiliwých na zemi i na wodách aby žádný nepožíwal a nebral, než potud, pokudž od starodáwna jest wysazeno a práwo má. A o silnice, o formany, ladowánie, o střiebra z země wezenie, o faleš mince, o ležáky, o zloděje, i o jiné potřebné wěci buď tak zachowáno, jakož se o to wšecka země swolila a dskami zemskými zapsáno a utwrzeno jest.

It. o pikartech na prwniem sněmu aby bylo králem JM, kniežaty, pány rytieřstwem i městy předsewzato, aby trpíni nebyli w tomto králowstwie.

It. jestližeby ktožkoliwěk w tento zápis podlé krále JMti a podlé kniežat, pánów, rytieřstwa i měst králowstwie Českého wstúpiti nechtěl: ten a takowý žádných práw a sprawedliwostí užíwati nemá mezi námi. A chtělliby komu která křiwdu takowý činiti, a nechtělliby w poslušenstwie JMti státi: na takowého podlé krále JMti mají sobě wšichni radni a pomocui býti skutečně, jako na toho, ježto ke škodě wšie zemi swé wuole užíwati chce.

It toto také znamenitě smluweno a swoleno jest, aby tento zápis mezi námi učiněný za dwě a za třidcet let pořád zběhlých trwal bez wšelikterakého přerušenie. A jestližeby pán buoh wšemohúcí w tom času smrt na krále pána našeho milostiwého dopustiti ráčil, jehož pán buoh rač ostřieci, proto my w této jednotě a w pokoji státi máme, zespolka o této koruně dobré a poctiwé wěrně se starajíce.

It. jestližeby kto w tomto zápise zejména postawen nebyl, a přiznal se listem swým otewřeným pod swú pečetí, že w tom stojí a státi chce podlé krále JMti, kniežat, pánów, rytieřstwa i měst: to má takowá moc mieti, jakoby w list hlawní wepsán byl.

It. tito wšickni artikulowé mají sepsáni býti we tři listy, a při každém má býti pečeť napřed krále JMti, kniežat, pánów, rytieřstwa i měst; a z těch jeden má býti w moci krále JMti, a každá strana má mieti w swé moci jeden. A též kdyžby se přiznáwali swými listy k tomuto zápisu, mají u wšech tří listuow ty listy přiznawací klásti.

A my Wladislaw král Český tyto wšecky artikule i každý zwláště w tomto listu zapsané máme a slibujem, i slowem naším králowským přiříkáme, zdržeti a skutečně zachowati bez přerušenie wšelikterakého. A tomu na swědomie a na zdrženie pečet naši králowskú kázali sme přiwěsiti k tomuto listu.

A my kniežata, páni, rytieřstwo i města swrchu psaní slibujem tiemto listem každý sám za sebe, pod naší ctí a wěrú, ty wěci wšecky swrchupsané wěrně, práwě a křesťansky zachowati bez přerušenie a umenšenie wšelikterakého. Kteréžto wěci na zdrženie a na swědomie pečeti naše přirozené s naším jistým wědomím dali sme k tomuto listu přiwěsiti.Přihlásit/registrovat se do ISP