23.

Cedule, kterak swolená pomoc piwowárná wybírati se má.

Bez datum (snad 19 Dec. 1481.) (Cod. Talmb. f. 191.)

Item najprwé, aby wšickni duchowní i swětští wedle swolení obecního a wedle prwní cedule tu pomoc s každého strychu, kbelce neb džberu, kdož piwa waří, po bílém groši dali, a ihned aby tu pomoc položili u těch, komuž jest ta wěc poručena w tom kraji; a ti aby ji po kwětné neděli ten pondělí do Prahy přinesli. A proto předce aby dáwána a wybírána byla do času swoleného; a jestližeby kdo w tom tak se nezachowal, to že žádnému trpíno nebude, a že na takowého mají sobě wšickni pomocni býti, aby k tomu připrawen byl.

Item jakož bylo zuostáno, aby bráno bylo s strychu po bílém groši od těch, kdož obilé wen z země wezú nebo nesú, a potom ta wěc jest změněna; i tak jest zuostáno od knížat, pánuow a rytířstwa radd JKMti, aby wedle prwního zuostání s každého strychu, kdožby wezl nebo nesl obilé wen z země, bílý groš té pomoci dal. A to aby se počelo bráti tu středu po welicé noci najprw příští, a od toho času aby se bralo do plného roka pořád zběhlého.

Item také aby byly na tom sjezdu woleny některé osoby z pánuow a z rytířstwa, a těm aby plná moc byla dána ode wšech krajan toho kraje, kdyžby je již JKMt obeslal, aby k JMti přijeli, a již aby s jich i také jiných poddaných JMti raddú ta wěc byla před se wzata, kterakby nejsnáze k tomu přistaupeno bylo, aby saud zemský osazen byl a práwa aby otewřena byla, aby chudému i bohatému se sprawedliwé dálo, aby po tom nebylo potřebí pro to wšeho kraje obesílati.

Item také aby bylo oznámeno, komu jest poručeno, aby tu pomoc k sobě přijímali, a ti aby ji ode wšech wezmúc, i přinesli ji do Prahy ten pondělí po kwětné neděli najprwé příští, a proto předce aby dáwána a wybírána byla do času uloženého.

Item také aby wšickni pohotowě byli, a jestližeby kdo chtěl na záhubu do země wtrhnúti, aby toho nedopauštěli. A také aby ižádney zhúbcí a lúpežníkuow zemských nefedrowal, ale takowí aby byli honěni město od města, wes ode wsi. A jestližeby se kdo tak nezachowal, k takowému aby bylo hledíno k hrdlu i statku.

Item jakož někteří wměšují mezi lidi, žeby král JMt některým tu pomoc odpúštěl, aneb chtěl ji jinam obrátiti, že tak není; než že JMt neráčí se w tom jinak jmíti nežli wedle swolení obecního, aby byla obrácena tu kdež má obrácena býti, a jinam nic.

Item o penězích Gerlických aby oznámeno bylo, aby jich žádný nebral.Přihlásit/registrovat se do ISP