35.

Krále Wladislawa patent do krajůw Prachenského, Wltawského a Bechyňského proti nočním shonům, podseděm a lowům, dle zůstání sněmowního.

Na hradě Pražském, 26 Dec. 1488. (Orig. arch. Třebon.)

My Wladislaw, z božie milosti král Český a markrabě Morawský etc. urozeným, statečným, slowútným a opatrným pánóm, rytieřstwu i městóm krajów Prachenského, Wltawského a Bechynského, wěrným našim milým, jichž tento list náš dojde, wzkazujeme milost králowskú a wšecko dobré.

Wěrní, milí! Jakož ode wšie země na tom zuostáno jest, aby žádný nočně na shon, na podsed ani na žádné lowy nočně nechodil, a ktožby se wedle toho swolenie tak nezachowal, že na takowého každého wedle pokut na to uložených saženo bude, a tenata jim pobrána budú; i došlo jest nás, že mnozí w swrchupsaných krajích z měst i ze wsí, kteříž tenata mají, nočně na shony a na podsedy chodiece w tom záhubu a škodu welikú činie. A protož slowem naším   králowským přikazujem wšem a každému zwláště, abyšte na shon na podsed ani na žádný low noční nechodili ani komu choditi abyšte nedopúštěli. Ale konečně tomu chceme, aby se každý wedle swolenie zemského tak zachowal, a kdožby koliwěk proti tomu učinil a wedle přikázanie našeho a swolenie wší země w tom se tak nezachowal, že každý takowý trestán bude wedle pokut na to uložených. Také tajno wás nebuď, že jsme tu wěc poručili některým pánóm i z rytieřstwa jmenowaných krajów, a zwláště urozenému Wokowi z Rozenberka, wěrnému našemu milému, aby oni, kdežbykoli takowé přezwěděli, kteřížby shony nebo podsedy a lowy nočnie činili, buďto že by byli z měst, z městeček nebo ze wsí, z našich nebo z panských, a tenata žeby měli, ty aby jim pobrali a k nim se skutečně měli wedle pokut na to uložených, a žádnému takowých wěcí aby nedopúštěli. I znajíce, že jest to wuole a rozkázanie naše, zachowajtež se tak, jakož wám píšem, jinak toho nečiniec. Dán na hradě Pražském, w pátek den swatého Štěpána mučedlníka božieho, léta božieho tisícieho čtyřstého osmdesátého dewátého, králowstwie našeho léta sedmnáctého.

Ad mandatum dni. regis.Přihlásit/registrovat se do ISP