37.

Obecní swolení pomoci zemské pro obranu koruny České.

(W Praze,) 2 Oct. 1490. (Ze spisu Dečinsk.)

Léta božieho tisícieho čtyřstého dewadesátého, w sobotu před S. Františkem, králowstwie Českého, (sic) učinili sú dobrowolné swolenie pro obranu koruny České, a to takowúto, že sú se podwolili z swé dobré wuole a swobodné, že chtie dáti a složiti po celém úroku na mečowý groš Swatohawelském, a to se wšech platuow duchowních i swětských, buďto s luk, nebo s kterýchžkoli užitkuow též polowici aby dali, kteréžto lúky nebo dědiny jsú pod úrok rozdány.

It. kteříž penieze mají na úrocích, buďto na listech neb jakžkoli, ten každý toho úroka polowici Swatohawelského dáti má.

It. s komorních platuow též aby každý polowici úroku Swatohawelského dali, kteréžkoliwěk platy berú.

It. dědinníci a náprawníci aby wšickni dali tak, jakož w tom kraji jiní s lánu platí též po úroku celém na mečowý groš. Pakliby kteří nedali a co zatajili, ten každý aby propadl x kop grošuow českých; a ktožby to dal znáti KMti, tomu polowice má dána býti, a druhá polowice má na obecné dobré obrácena býti.

It. s krčem sprawedliwých aby dali tak wedle wysazenie swého; a s nesprawedliwých krčem aby každý dal puol kopy grošuow českých, a wiec aby nešenkowal.

It. s mlýnów též aby po puoi úroku dáno bylo, tak jakož swým pánóm platie.

It. ktožby zatajil buďto s komorních platuow, nebolito s listuow, a nedal wedle swolenie, jakož nahoře psáno jest žeby nedal: tehda ten plat komorní a ta summa, kteráž na listu jest, má připadnúti a na obecné dobré má obrácena býti. It. ktož to wznese na JMKú, má toho platu komornieho anebolito toho listu prawú polowici mieti; a druhé polowice JMKá nemá nižádnému dáwati, než na obecné dobré má obrácena býti.

It. kteřížby koliwěk listy na penieze majíc, anebolito dskami dluh zapsaný, a s nich úroky berú, kterýmžto nynie na S. Hawel plněnie přijde: ten a takowí aby též dali, jakož napřed psáno jest, pod takowú pokutú. A jestližeby kteří, majíc listy na penieze, úroky k summě jistinné připsali, ti a takowí wšickni aby také túž pomoc dali pod túž pokutú.

It. berníci, kteříž na té pomoci sedú, aby žádný neseděl než sám druhý a se dwěma koňoma, a tráwili řádně, tak jakoby o swú wlastní wěc jednati měli, a na swé wlastnie penieze tráwili. A sami aby též s swých lidí pomoc dali, jako i jiní, i s listuow.

It. písaři aby zámazného od lidí nebrali, než berníci aby sobě na určeném písaře jednali a každému písaři aby puol kopy grošuow míšeňských na týden dáno bylo a strawu k tomu.

It. také swoleno jest, aby ta pomoc, kteráž se wybierati má, w každém kraji položena byla tu a na tom miestě, kdež se páni a rytieřstwo toho kraje o koho swolé, tomu aby byla swěřena a dána schowati, zamknúc a zapečetiec. A nemá těmi penězi hýbáno býti, než jestližeby bylo na tuto zemi wálkú saženo: tehda si berníci, kteří sú tu pomoc dali schowati, s týmž jistým, komuž jest swěřena, mají ji spolu wzieti a králi JMti donésti. A JMt král bude mieti na ty penieze přijímati lidi služebné k obraně země. A jinak nemá hýbáno býti těmi penězi žádným obyčejem bez powolenie pánuow a rytieřstwa toho kraje. A když berníci tu pomoc položie u toho, o koho se swolé: tehdy mají s registry přijeti k králi JMti a počet učiniti; a žádnému žiwému prawiti nemají, co té summy bude, nežli králi JMti samému.

It. aby konečně na den S. Martina nynie příštieho zasedli, a každý aby swé lidi k tomu měl, aby ta pomoc we dwú nedělí wybrána byla beze wšeho prodlenie.

It. Chebská a Loketská krajina i manowé aby také pomoc dali podlé možnosti swé, pokudž JM králem na ně uloženo bude.

It. také swoleno jest, a za to JMtiKé wšickni prosie, jestližeby se kto wytrhl a této pomoci nynějšie dáti nechtěl a toho se zbraňowal, aby k takowému nebo k takowým hledieno bylo jakožto k rušiteli obecného dobrého, a na toho že JMKé chtie radni a pomocní býti.

It. židé aby také dali pomoc podlé možnosti swé, pokudž jim JMt rozkáže, i ti židé, kteřížto w panských městech jsú.Přihlásit/registrovat se do ISP