40.

Swolení sněmowní, aby towaryšstwo lewlářůw přijato bylo w ochranu koruny české.

Bez místa, 23 Dec. 1490. (Ze starých desk zemských.)

In memoriis, P. XX.

Páni jich milost, rytířstwo, Pražané i jiná města králowstwí Českého, k žádosti a k wuoli krále JMti pána našeho milostiwého, swolili jsú na obecném sněmu, kterýž jest držán léta M. CCCC. XC w pátek o suchých dnech adventních na hradě Pražském, wšickni společně: Jakož JMKská ráčil jest towaryšstwo jménem lwa nosícího z Baworské země k žádosti jich w obranu a w šuc swuoj přijíti; jakož pak JKMt list swuoj jim na to pod majestátem swým dáti ráčil, a oni také list swuoj a záwazek pod pečetmi některých z nich, swým a wšech jiných towaryšuow jich jménem JMKské také i koruně dali jsú, jakož ti listowé slowo od slowa šíře sami w sobě znějí a ukazují, kdež oni se i s zámky swými, některými osobami swými i dědice swé i budúcí toho gselšaftu zawazují. I protož páni, rytířstwo, Pražané, i jiná města na tom sněmu k tomu swú wuoli dali jsú, a dáwají z plného sněmu, a je w swau obranu a w šuc koruny České berú a připojují, na ten spuosob a do toho času, jakož ti listowé ukazují. A my wedle krále JMti a toho zápisu cheme se k nim tak jmíti, a jich obránce býti, jich neopúštěti, a jim radni a pomocni býti, pro nižádnú wěc duchowní ani swětskú jich neopauštějíc. K tomu a k takowé wěci na swědomí a zdržení páni, rytířstwo i města z plného sněmu a swolení to we dsky zemské zapsati kázali jsú. A na to relatorowé ke dskám byli jsú Jindřich z Hradce, najwyšší komorník králowstwí Českého, a Puota z Ryzmberka a z Šwihowa, najwyšší sudí králowstwí Českého. Apro lepší jistotu toho wšeho jim weypis z desk pod pečetí zemskú dali jsú. Actum anno domini MCCCCLXXX (sic) feria quinta post Thomae apostoli.Přihlásit/registrovat se do ISP