47.

Sněmowní snešení o wýhradném užíwání jazyka českého pří deskách zemských.

W Praze, 13 Mart. 1495. (Ze starých desk zemsk. [Sněmowní toto zůstání wloženo jest také do Zřízení zemského r. 1500 §. 249. Zde podáwa se podlé rkpp. Talemb. 255 a Gersdorf. 213.])

"W knihách památných T. XV."

Páni a wládyky na plném sněmu obecním, kterýž byl w pátek o suchých dnech postních léta božího MCCCCXCV, s powolením najjasnějšího knížete a pána, pana Wladislawa božie milostí Uherského a Českého etc. krále, na tom jsú zuostati ráčili, aby již po dnešní den wšichni wkladowé we dsky zemské, buď u wětší neb menší, w trhowé nebo zápisné, památné i puohonné, wšecko česky psáno bylo, a to wěčně aby tak držáno bylo a zachowáwáno. Než což se majestatuow a jiných listuow latinských nebo německých dotýče, kteřížby we dsky slowo od slowa wpisowáni měli býti, ti aby tak jakž psáni jsau, bud latině neb německy we dsky kladeni byli. Poslowé ke dskám byli jsú Jindřich z Hradce, najwyšší komorník králowstwí Českého, Puota z Ryzmberka a z Šwihowa, najwyšší sudí králowstwí Českého z pánuow, jsauc k tomu zwláště wysláni.Přihlásit/registrovat se do ISP