62.

Petr z Rosenberka kraji Žateckému: aby sjedauce se zároweň jiným krajům wolili osoby, ježto ku králi do Prešpurku jeti mají.

W Praze, 10 Jul. 1499. (Koncept arch. Třebon.)

Petr z Roznberka haitman kr. Č. etc. Urozeným a statečným rytieřóm a wládykám kraje Žateckého, přátelóm mým milým.

S. s. w. ur. a st. páni a přietelé milí! Jakož páni rytieřstwo králowstwie Českého we wšech krajích sjesd sú měli, kdež wy také w kraji wašem w Žatci sjeti ste se měli pro tu potřebu, aby osoby z sebe wybrali, kteřížby k králi pánu našemu JMti jeti měli o ty potřeby, kteréž wás tajný nejsú. I zprawen jsem, že toliko w kraji wašem toho sjezdu jest nebylo; kdež se tomu diwím že ta wěc jest skrze wás zanetbána. I poněwadž JKMt pán náš najmilostiwější ráčil jest nám již oznámiti, kteříž z pánuow, z rytieřstwa a z měst k takowému wyslání z krajów wywoleni jsú, aby na hod panny Marie na nebesa wzetie k JKMti do Prešpurka přijeli: i protož na miestě JKMti na wás žádám, abyšte mezi sebú w Žatci ten sjezd drželi na den S. Maří Magdaleny najprw příští konečně, a tu abyšte z sebe osoby wywolili a spuosobili, kteřížby k jižpsanému času k JKMti podlé jiných, kteříž ze wšech krajów již wybráni jsú, do Prešpurka jeli. Jakož o wás nepochybuji, že se w tom podlé rozkázanie mého zachowáte a s jinými dobrými lidmi koruny české w té wěci srownáte. Dán na hradě Pražském, w středu před S. Markretú léta etc. lxxxxixo.Přihlásit/registrovat se do ISP