66.

Petr z Rosenberka Henrichowi ze Šwamberka: o wzdání swého úřadu, o zjednání sněmu českého w Prešpurce odbýwaného a j. w.

Na Krumlowě, 23 Nov. 1499. (Orig. arch. Třebon.)

Urozenému pánu panu Henrichowi z Šwamberka a na Zwiekowě, bratru mému milému.

S s. w. ur. p. a bratře muoj milý! Byšte zdráwi jsúc dobře se měli, to bych o wás rád slyšel.

Wěděti wám dáwám, že sem úřad haitmanstwie wzdal z příčin hodných, ježto když tomu porozumiete, sami mi w tom za zlé nebudete mieti. Bych wám měl wypsati ty kusy, co jest tam zjednáno, kterýchž jest na osmdesát, nemohu toho tak dobře pamětí stihnúti, a přípisu jich nemám; neb jest je král JMt hned swú pečetí zapečetil, a do Prahy je nesu, aby we dsky wepsáni byli. Než tak sem to obstanowil, že mi jich přípis poslán bude, kdež wám také rád přepsati rozkáži. Než posielám wám teď přípis králowského majestátu, jemuž porozumiete, také o pana Bohuslawa, což se služby u krále Polského JMti dotýče, na čem ta wěc stojí. Když se s wámi shledám, toho i wšech jiných wěcí wás zprawím. A což se súdu komornieho dotýče, wězte že ten nynie držán nebude; také k wánociem k súdu wám jezditi nebude potřebie, než teprw w puostě o suchých dnech má býti sněm walní, k tomu buohdá pojedem. Ex Krumlow, sabbato ante S. Katherinae virg. anno etc. lxxxxixo.

Petr z Roznberka etc.Přihlásit/registrovat se do ISP