9. Císař Maximilian II. zřízeným radám na hradě Pražském, aby stavům českým, kteříž k sněmu se sejdou, oznámili, že král uherský Rudolf za příčinou náhlého onemocnění k sněmování do Prahy přijeti nemůže, ale že arcikníže Arnošt na místě císařově tam přijede.

VE VÍDNI. 1573, 26. prosince. - MS. souč. v arch. česk. místod.

Maximilian. Vysoce urozený, urození a stateční, věrní naši milí! Jakož jsme Vám tyto nyní pominulé dni o tom, že toho oumyslu jsme nejjasnější knížata Rudolfa, krále uherského a Arnošta, arciknížata rakouská, syny naše nejmilejší, Jich Lásky, na sněm obecní od nás všem stavuom království Českého k nyní příštímu novému letu rozepsaný na místě našem, jako dnes konečně odsud vypraviti, oznámiti, a při tom, jestli by Jich Lásky pro zlé cesty o den neb dva posléze přijeli, abyste to při stavích předešli, poručení učiniti ráčili, jakž v sobě to psaní naše císařské šířeji obsahuje a zavírá: i tejna před Vámi učiniti nemuožeme, že včerejšího dne, když již všichni vozové a kočí Jich Lásek, tak aby dnes (poněvadž voda most veliký zde při Vídni pryč vzala) Jich Lásky se nemeškali, přes Dunaj přepraveni byli, v tom na Jeho Lásku krále Rudolfa zimnice těžká přišla, kteráž ho ještě drží; za kteroužto příčinou té jízdy jsme dnes poodložili, zdali by zase pominula a se zdravím Jeho Lásky se polepšilo, ale žádného polepšení tak brzkého se nadíti, ani Jeho Lásce vedle zdání a rady doktoruov na cestu se dáti bezpečné není, čemuž jistě neradi jsme, však v tom i ve všem jiném vuole pána Boha všemohoucího průchod svuoj míti musí. Nicméně obmýšlíc my to, aby předce z počátku psaný sněm obecní, tak jakž již rozepsaný, držán býti mohl, na tom jsme se ustanovili, abychom Jeho Lásku arcikníže Arnošta samého v pondělí neb nejdéle v outerý nejprve příští jistotně odsud na ten sněm mezi Vás vypraviti ráčili; a protož Vám milostivě poroučíme, když se tak stavové napřed jmenovaného království Českého k dotčenému sněmu sjedou, abyste jim to v známost uvedli a aby sobě o několik málo dní za nahoře psanými slušnými příčinami sčekání míti neobtěžovali, k tomu je napomenuli, a nás v tom se vším dostatkem (jakož v to dobře trefiti věděti budete) omluvna učinili, nebo Jeho Láska arcikníže Arnošt vyjedouc v pondělí neb konečně v outerý odsud k tomu se všelijak přičiniti má, aby pokudž nejdřív možné na hradě Pražském příjezdem svým býti a to jednání sněmovní vedle milostivého a otcovského poručení našeho předsevzíti mohl. Na tom jistú a milostivú vuoli naši císařskú naplníte. Dán v městě našem Vídni v sobotu den svatého Štěpána léta 1573.
Přihlásit/registrovat se do ISP