Předmluva

Obsah dílu čtvrtého.

Jednání sněmovní léta 1574.

Úvod

I. Sněm bez usnešení, jenž rozepsán byl ke dni 1. ledna a rozešel se 19. ledna 1574.

1. Ve Vídni 14. listopadu 1573. Maximilian II. komoře české, aby artikule sněmovní z 1570. přehlídnuty byly a kterak by nepořádkové při odvádění berně a posudného odstraněni býti mohli

2. V Praze 3. prosince 1573. Radové komory české císaři Maximilianovi o neprojednaných na minulých sněmích artikulích a jaké předložení by v příčině komorních záležitosti na sněmu státi se mělo

3. Na konci 1573. Tajní radové a dvorská komora císaři, jaké předložení královské na sněmích v zemích koruny České učiněno by býti mělo

4. Ve Vídni 18. prosince 1573. Maximilian II. dává list věřící na syny své arciknížata Rudolfa a Arnošta stavům Českým, aby na místě jeho proposici přednesli

5. Ve Vídni 18. prosince 1573. Instrukcí Maximiliana II. králi Rudolfovi a arciknížeti Arnoštovi, jakou repliku k odpovědi stavů českých na vznešení královské by dáti měli

6. Ve Vídni 18. prosince 1573. Marie císařovna úředníkům zemským v příčině svolení pátého groše posudního na příštím sněmu Českem

7. Ve Vídni 22. prosince 1573. Maximilian II. radám na hradě Pražském, poněvadž arciknížata Rudolf a Arnošt pro špatné cesty v určitý čas do Prahy přijeti nemohou, aby při stavích českých v příčině zahájení sněmu omluvny se učinili

8. Ve Vídni 24. prosince 1573. Resolucí Maximiliana II. v příčině artikulů, které by na sněmu českém předloženy býti měly

9. Ve Vídni 26. prosince 1573. Maximilian II. zřízeným radám na hradě Pražském, že král Rudolf za příčinou onemocnění k sněmu přijeti nemůže, že však arcikníže Arnošt na místě císařově přijede

10. Vznešení královské na sněm, jenž rozepsán byl ke dni 1. ledna 1574

11. 9. ledna 1574. Ústní odpověď, kterouž dali stavové čeští pánem z Rožmberka na vznešení královské

12. 11. ledna 1574. Replika arciknížete Arnošta na ústní odpověď stavův v příčině proposice královské

13. V Praze 13. ledna 1574. Vratislav z Pernštejna zasýlá Maximilianovi II. zprávu, jakou dají stavové odpověď na repliku arciknížete Arnošta v příčině berně

14. 14. a 15. ledna 1574. Odpověď stavů na repliku arciknížete Arnošta a zpráva o dalším jednání mezi arciknížetem a stavy

15. Na hradě Pražském 15. ledna 1574. Arcikníže Arnošt císaři, že na stavích vymoci může jen berni domovní po 10 gr. b. a posudné 8 gr. bílé; prosí za rozhodnutí, má-li přijato býti

16. Ve Vídni 16. ledna 1574. Maximilian II. arciknížeti Arnoštovi v příčině jednání se stavy o svolení posudného a pomoci proti Turku

17. Ve Vídni 17. ledna 1574. Maximilian II. arciknížeti Arnoštovi v příčině projednávání o svolení berně se stavy českými

18. 19. ledna 1574. Zpráva o závěrečném jednání arciknížete Arnošta se stavy a o ukončení sněmu

19. Na hradě Pražském 19. ledna 1574. Arcikníže Arnošt císaři, že veliký počet stavů ze sněmu již se rozejel, zbylým pak oznámil, že císař svolení v příčině berně přijati nemůže; s úředníky zemskými že koná dále úrady

II. Sněm, jenž zahájen byl dne 14. a ukončen 22. června 1574.

20. Ve Vídni 7. února 1574. Maximilian II. komoře české, aby vyjednávala s městy českými v příčině odvádění posudného a pomoci proti Turku

21. V Kadani 2. února 1574. Císařský rychtář v Kadani arcibiskupu Pražskému v příčině vypravení poslanců na sněm

22. Ve Vídni 15. března 1574. Maximilian II. komoře české, aby mu 10.000 tolarů na cestu k sněmům do Čech a Slezska zasláno bylo

23. Ve Vídni 10. května 1574. Maximilian II. pokládá sněm království Českého ke dni 11. června 1574

24. Ve Vídni 11. května 1574. Maxmilian Rožmberkovi a Lobkovicovi, kdy, v který den sněm zahájen by býti měl

25. Ve Vídni 11. května 1574. Maximilian II. úředníkům zemským, kdy by sněm držán býti mohl

26. V Praze 19. května 1574. Sekretář české dvorské kanceláře oznamuje císaři o svých úradách s úředníky zemskými, kdy by sněm český rozepsán býti mohl

27. Na hradě Pražském 25. května 1574. Dva úředníci zemští císaři, aby též ostatním zemským úředníkům psaní učiněno bylo v příčině uvážení budoucí předlohy sněmovní

28. Ve Vídni 27. května 1574. Maximilian II. dvěma úředníkům zemským, aby s ostatními ještě úředníky zemskými o předlohu sněmovní se uradili

29. Na začátku měsíce června 1574. Odpověď úředníků zemských císaři v příčině předložení sněmovního

30. Ve Vídni 3. června 1574. Maximilian II. stavům českým, že na místě svém krále Rudolfa, arciknížete Arnošta k sněmu vypraví

31. Ve Vídni 5. června 1574. Maximilian II. úředníkům zemským v příčině proposice sněmovní

32. Na začátku měsíce června 1574. Dvorská komora císaři o komorních artikulech, které by na sněmích zemí koruny České předloženy býti měly

33. Vznešení královské na sněm dne 14. června 1574 zahájený

34. Usnešení sněmu obecního, jenž zahájen byl 14. a ukončen 22. června 1574

III. Přípravy k třetímu avšak nezahájenému sněmu l. 1574 a jednání s Chebskými.

35. V Praze 22. června 1574. Dobré zdání komory české, jaké předložení na sněmích zemí koruny České učiniti by se mělo

36. Ve Vídni 17. července 1574. Maximilian II. presidentovi dvorské komory, jakým způsobem znamenitější půjčka by se sehnala, aby na cestu do Čech vypraviti se mohl

37. Ve Vídni 3. srpna 1574. Maximilian II. úředníkům zemským v příčině zaplacení nákladu poselství do Polsky vypraveného, o zachování rovnosti mince etc.

38. Ve Vídni 6. srpna 1574. Maximilian II. Chebským o jednání v příčině odvedení berně

39. 8. září 1574. Zpráva vyslanců Chebských o jich vyjednávání v Praze v příčině berně

40. Na hradě Pražském 4. října 1574. Úředníci zemští císaři o odložení sněmu českého

41. 6. října 1574. Seznam cizích mincí, jichž cena a hodnota vedle zrna českého ustanovena byla

42. Na hradě Pražském 13. října 1574. Soud zemský císaři, aby zemskému průbýři služba každého týhodne dávána byla a mandáty proti cizí minci opět vydány byly

43. Ve Vídni 17. října 1574. Maximilian II. komoře české, aby jednala o komorní artikule, které by na sněmích zemí koruny České předloženy býti měly

44. Na hradě Pražském 18. října 1574. Zřízené rady na hradě Pražském císaři v příčině odkladu sněmu

45. 15. listopadu 1574. Chebští omlouvají se při úřednících zemských, proč vyslance do Prahy vypraviti nemohli

46. 6. prosince 1574. Instrukcí Chebských vyslancům do Prahy v příčině svolení berně

47. 27. ledna 1575. Vyslanci Chebští oznamují o vyjednávání s úředníky zemskými v příčině berně

48. 7. února 1575. Chebští úředníkům zemským, aby berněmi stěžováni nebyli

49. Na hradě Pražském 3. března 1575. Maximilian II. zapovídá Chebským dávati se v cizí službu válečnou

Jednání léta 1575.

Úvod

I. Akta sněmovní a korunovační léta 1575.

50. Ve Vídni 25. října 1574. Maximilian II. rozepisuje sněm český na den 17. ledna 1575

51. Ve Vídni 18. prosince 1574. Maximilian II. stavům českým, že rozepsaný sněm až k 3. únoru odkládá

52. Na konci roku 1574. Komora dvorská císaři o artikulích, které by na sněmích zemí koruny České předloženy býti měly

53. Ve Vídni 4. ledna 1575. Mandát Maximiliana II., kterýmž sněm český opětně ze 3. února na 21. t. m. 1575 odkládá

54. Vznešení královské na sněm dne 21. února 1575 zahájený

55. Na hradě Pražském 7. března 1575. Mandát Maximiliana II., kterýmž sněm ze 24. března do 18. dubna se odkládá

56. Usnešení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 21. února 1575

57. Vyznání viry (konfessí česká), kteréž stavové 18. května císaři byli podali

58. 1575. Nejmenovaný kněz přimlouvá se, aby stavové za obnovení zřízení konsistoře se zasadili

59. 1575. Stavové žádají císaře za osazení konsistoře Pražské

60. 1575. Stavové pod obojí žádají císaře za povolení, aby o osazení konsistoře jednati mohli

61. 9. června 1575. Stavové katoličtí podávají císaři své dobré zdání o konfessí české

62. Na hradě Pražském 7. července 1575. Mandát Maximiliana II., kterýmž odložený sněm na den 15. srpna 1575 se pokládá

63. Na Budyni 25. července 1575. Hejtmané kraje Slánského arcibiskupu Pražskému o usnešení sjezdu kraje Slánského

64. 13. srpna 1575. Hradečtí nad Labem dávají vyslancům svým na sněm plnou moc

65. 14. srpna 1575. Komora česká císaři o některých artikulích v příčině cla a ungeltu

66. 1575. Několik artikulů správy komory se týkajících

67. 16. srpna 1575. Komora česká císaři, jaká odpověď by stavům českým na jich artikule v příčině správy komory dána býti měla

68. 1575. Maximilian II. odpovídá na některé artikule, kteréž mu byli stavové předložili

69. 1575. Nejmenovaný císaři, aby ke korunovaci krále Rudolfa sezváni byli všichni stavové i knížata z přivtělených zemí ku království Českému

70. 18. srpna 1575. Sněmovní předloha o vyhlášení a korunování arciknížete Rudolfa za krále Českého

71. Na hradě Pražském 27. srpna 1575. Císař některým šlechticům, aby ke korunování arciknížete Rudolfa za krále Českého se dostavili

72. Na hradě Pražském 27. srpna 1575. Císař Pertoltovi z Lippého, aby na hrad Pražský brzy najíti se dal

73. V Praze 27. srpna 1575. Maximilian II. vyzývá biskupa Vratislavského, kníže Lehnické, Těšínské a knížata Minstrberská, aby ke korunování do Prahy najíti se dali

74. 2. září 1575. Ústní ubezpečení, kteréž císař učinil stavům českým v příčině ujištění jich náboženství

75. Usnešení sněmu obecního ze dne 6. září 1575

76. V Praze 6. září 1575. Vratislav z Pernštejna Rudolfovi, že stavové království Českého jednohlasně přijali za krále

77. 7. září 1575. Zpráva o odpovědi, jakou dali stavové čeští císaři, pod jakými výminkami přijmou Uherského krále Rudolfa za krále Českého

78. Na hradě Pražském 16. září 1575. Císař Maximilian II. poroučí truxasu, číšníku a kraječi království Českého, aby se ke korunování Rudolfa za krále Českého na hrad Pražský dostavili

79. Na hradě Pražském 19. září 1575. Stavové na sněmu shromáždění purkrabím Karlštejnským, aby korunovační klenoty ke korunovací krále Rudolfa vydali

80. V Praze 22. září 1575. Haberstok knížeti Bavorskému oznamuje o slyšení stavů českých při králi Rudolfovi

81. Vypsání korunovací krále Rudolfa na království České dne 22. září 1575

82. 22. září 1575. Krátká zpráva o korunovací Rudolfa II. na hradě Pražském

83. 22. září 1575. Popsání korunovací krále Rudolfa, kteráž odbývala se dne 22. září 1575

84. Na hradě Pražském 23. září 1575. Nařízení císařské Pražanům, aby vězňové pro dluhy na 14 dní za příčinou korunovací propuštěni byli

85. 1575. Důvody, které strana pod obojí předkládala, aby "hlavní artikul" o náboženství na sněmu svolený do desk vepsán byl

86. Usnešení sněmu obecního, kterýž ukončen byl dne 27. září 1575

II. Zápisy o sněmu l. 1575.

87. 21. února - 27. září 1575. Zápisky o sněmování l. 1575 a zprávy o jednáních mezi císařem, katolíky, utrakvisty, Bratřími a vyznavači augsburské konfesse

88. Diarium Sixta z Ottersdorfu o sněmu 1575 od 21. února do 27. září

89. 21. února - 27. září 1575. Zápisy o sněmování a listové o událostech za času sněmu r. 1575 sběhlých, napsaní od Bratří českých

90. 25. února - 5. července 1575. Zprávy o jednání měst za času sněmu 1575

III. Jednání po sněmu l. 1575.

Úvod

91. V Plané 1. října 1575. Kníže Saské přeje císaři Maximilianovi štěstí k vykonané korunovací jeho syna Rudolfa za krále Českého

92. 1575 3. října - 2. ledna 1576. Zprávy o poselství, kteréž města Pražská do Vídně ku králi Rudolfovi v příčině artikule sněmovního o čeledi byla učinila

93. V Řezně 5. října 1575. Mandát Maximiliana II., kterýmž zapovídá sbory, náboženské schůze a kázání

94. V Řezně 5. října 1575. Maximilian II. městům v království Českém, aby novot v náboženství a tajných schůzek netrpěla

95. 29. října 1575. Roudničtí nejvyšším úředníkům zemským v příčině míry obilní u nich užívané

96. Ve Witmberce 3. listopadu 1575. Soud akademie Witmberské o nové konfessí české

97. V Řezné 4. listopadu 1575. Maximilian II. Pražanům, aby ode všech novot náboženských upustili

98. Ve Vídni 15. listopadu 1575. Mandát Maximiliana II., kterýmž oznamuje obyvatelům království Českého, že sněmu vedle usnešení se synem králem Rudolfem přítomni býti nemohli, aby za jich nepřítomnosti radou královskou se řídili etc.

99. V Praze 19. listopadu 1575. Úředníci zemští králi Rudolfovi o vybírání korunovační berně

100. V Praze 21. listopadu 1575. Osoby k opatrování kněžstva a náboženství pod obojí způsobou zvolené podávají císaři stížný spis v příčině pronásledování kněžstva a jiných lidí víry pod obojí

101. V Praze 25. listopadu 1575. Pražané i na místě stavu městského v Čechách projevují králi Rudolfovi blahopřání za příčinou korunovací za krále, i prosí za přímluvu k císaři v příčině odúmrtí a artikule o čeledi

102. Na hradě Pražském 29. listopadu 1575. Komora česká Kutnohorským v příčině opatření, aby pro článek sněmovní o čeledi nedostatek dělníků při horách nepovstal

103. Ve Vídni 30. listopadu 1575. Maximilian II. odpovídá na stížný spis stavův, že nařízení královská toliko na schůze pikhartské se vztahují

104. Ve Vídni 30. listopadu 1515. Maximilian II. úředníkům zemským o vyšetření stížnosti osob od stavův k opatrování kněžstva a náboženství zvolených

105. Ve Vídni 30. listopadu 1575. Maximilian II. sudímu království Českého, že do měst zaslané mandáty v příčině pikhartů vyšších stavů netýkají se

106. Ve Vídni 30. listopadu 1575. Dekret z kanceláře císařské, kterýmž odpovídá se Pražanům i městům královským v příčině artikule stran čeledi a odúmrtí

107. Na hradě Pražském 8. prosince 1575. Patent komory české, aby berně při korunováni svolená odvedena byla

108. Od 4. října - 10. prosince 1575. Listové někteří a zprávy o útocích na Bratří činěných a obraně jich proti mandátu královskému v příčině zavírání sborů

109. Na hradě Pražském 12. prosince 1575. Hofmistr a komorník království Českého císaři v příčině srovnání práv městských

110. V Praze 16. prosince 1575. Komora česká císaři o vyjednávání s Pražskými kupci v příčině půjčky na berni svolenou

111. Ve Vídni 20. prosince 1575. Pernštejn přimlouvá se k úředníkům zemským, aby Janu Pertoltovi za práci při korunovací krále Rudolfa vykonanou zaplaceno bylo

112. Ve Vídni 23. prosince 1575. Maximilian II. místodržícím českým, že jest za krále Polského zvolen

Jednání léta 1576.

Úvod

113. Ve Vídni 6. prosince 1575. Král Rudolf Vilímovi z Rožmberka o předlohách pro příští sněm český

114. Na hradě Pražském 13. ledna 1576. Úředníci zemští císaři v příčině veřejné hotovosti

115. Ve Vídni 2. března 1576. Maximilian II. komoře české, aby usnešení sněmovní z českého jazyka na německý převedené mu zasláno bylo

116. Ve Vídni 13. března 1576. Maximilian II. pokládá sněm český ke dni 2. května 1576

117. 22. března 1576. Komora dvorská císaři v příčině držení sněmův v zemích koruny České

118. Ve Vídni 23. března 1576. Maximilian II. Rožmberkovi o dobré zdání v příčině držení sněmu v zemích koruny České

119. Na hradě Pražském 5. dubna 1576. Úředníci zemští přejí štěstí císaři Maximilianovi k jeho zvolení za krále Polského

120. V Praze 18. dubna 1576. Komora česká císaři o stížnosti Norimberských v příčině zvýšení cla

121. Ve Vídni 18. dubna 1576. Maximilian II. odkládá sněm český až do 14. května 1576

122. Na hradě Pražském 18. dubna 1576. Úředníci zemští císaři, že zašlou zprávy o způsobu psaní se jeho předků jako králů Uherských, Českých a Polských

123. Ve Vídni v dubnu nebo květnu 1576. Maximilian II. dává instrukci synu svému králi Rudolfovi, kterak by o některé artikule se stavy českými jednati měl

124. Ve Vídni 9. května 1576. Maximilian II. dává králi Rudolfovi instrukci, kterak by o některé artikuli se zástupci Slezskými na českém sněmu jenerálním jednati měl

125. Předložení královské na sněm dne 17. května 1576 zahájený

126. Na hradě Pražském 21. května 1576. Král Rudolf císaři Maximilianovi o jednání sněmovním v Praze

127. [1576.] Kutnohorští žádají sněm za pomoc na dolování

128. V Praze 26. května 1576. Vyslanci Kutnohorští oznamují radě Hor Kutných o věcech sněmovních

129. Na hradě Pražském 3. června 1576. Rudolf II. Chebským, aby vyslance do Prahy poslali v příčině berně

130. Na hradě Pražském 5. června 1576. Král Rudolf císaři Maximilianovi, že jenerální sněm brzy bude uzavřen

131. 24. června 1576. Návrh ústní odpovědi, kterouž král Rudolf při uzavření jenerálního sněmu českého promluviti měl

132. Na hradě Pražském 5. července 1576. Král Rudolf císaři Maximilianovi o jednání se stavy českými i zástupci jiných zemí na sněmu jenerálním v příčině proposice

133. V Řezně 9. července 1576. Císař Maximilian žádá krále Rudolfa, aby mu zasláno bylo usnešení sněmovní s dobrým zdáním, kdy by sněmové v zemích koruny České opět svoláni býti měli

134. Usnešení sněmu všech zemí koruny České zahájeného dne 17. května a ukončeného 11. července 1576

135. V Řezně 16. července 1576. Císař Maximilian žádá arciknížete Karla za dobré zdání o veřejné hotovosti

136. V Řezně 16. července 1576. Císař Maxímilian žádá krále Rudolfa za instrukci pro sněmy v zemích koruny České

137. Na hradě Pražském 20. července 1576. Král Rudolf císaři Maximilianovi o výsledcích svého jednání se stavy českými a zástupci koruny České na sněmu jenerálním

138. V Řezně 7. srpna 1576. Císař Maximilian Vilímovi z Rožmberka o zdraví svém, o veřejné hotovosti, a obsazení míst úředníků zemských, těší se, že syna krále Rudolfa k učení se jazyku českému nabízeti bude

139. Na Křivoklátě 7. srpna 1576. Václav Oulička z Oulič arciknížeti Ferdinandovi o veřejné hotovosti v království Českém

140. V Přerově 15. srpna 1576. Král Rudolf odesýlá císaři Maximilianovi do Řezna usnešení sněmu moravského

141. Na hradě Pražském 17. září 1576. Král Rudolf oznamuje císaři Maximilianovi o úradách, kteréž měl s úředníky zemskými v příčině veřejné hotovosti

142. V Praze 19. září 1576. Rudolf král podává císaři své dobré zdání o rozličných artikulích, kteříž na sněmích připojených zemí projednáni byli a o nichž s úředníky zemskými se byl radil
Přihlásit/registrovat se do ISP