44. Zřízené rady na hradě Pražském odpovídají císaři Maximilianovi na jeho list v příčině odkladu sněmu k času sv. Martina určeného, že by nebylo dobře, kdyby tak se stalo, poněvadž by stavové se obávali, jakoby jich obecné věci k odkladu přijíti měly.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1574, 18. října. - Desky zemské menší, kvatern instr. a listů pos. žlutý. Č. 128. K. 11.

Nejjasnější! Psaní V. C. M. strany milostivé vuole k odkladu sněmu budoucího z jistých, od V. C. M. oznámených příčin to jest nám dodáno, kterémuž jsme, jako věrní poddaní, žalostivě s ponížeností porozuměli, a kdyby vuole pána Boha všemohoucího a V. C. M. možnost byla, aby se to ještě zjinačiti mohlo a V. C. M. k tomu od V. C. M. s stavy království tohoto jistému snešenému a uloženému sněmovnímu času zde v tomto království býti moci ráčili, zač i ještě velice a žádostivě prosíme, s velikým potěšením bychom to rádi uslyšeli. Nebo, nejmilostivější císaři! všickni stavové na takové jisté zuostání s Jich M. králem Rudolfem uherským a arciknížetem Arnoštem na místě V. C. M. jsou se konečně ubezpečili a tak již podle vyměření sněmovního ve všech krajích jisté osoby v nemalém počtu i jim na vychování k budoucím sněmovním jednáním nařídili; a také i to V. C. M. oznámiti můžeme, že berně tyto dílu prvního s takovou ochotností volně se dávají, čeho od mnoha času nepamatujeme: ale zase proti tomu se nemálo obávati, když o takovém zjinačení sněmu stavové uslyší, že se toho nemálo uleknou a se obávati budou, jakoby jich obecné věci opět k nějakému změnění a prodloužení se schylovati chtěly. A tak těmi příčinami budoucí berně, zvláště pak druhého dílu tak volně s těžkosti by jíti i také rozličná domnění a řeči mezi lidem obecním skrze to nastati, ježto to všecko k budoucím jednáním malou platnost by snad přinésti mohlo. A protož, nejmilostivější císaři, abychom my v tomto počtu našem k této věci mimo předešlé se všemi stavy království Českého jisté na obecním sněmě snešení k nějakému zjinačení kterého artikule sněmovního podle milostivého poručení V. C. M. dobré zdání V. C. M. oznamovati měli, to při nás z nadepsaných a mnohých příčin na nemalém uvážení býti chce s jakou platností bychom to V. C. M. učiniti mohli. Avšak poněvadž v psaní V. C. M. se toho dokládá, že z příčin od V. C. M. oznámených; byste pak nejraději chtíti ráčili, z Vídně se hnouti a při témž času svatého Martina ten sněm držeti moci neráčíte, což všecko že ste V. C. M. v své radě v bedlivém a pilném uvážení i rozmyšlení míti ráčili, tomu na ten čas nevíme co říkati. Toho jsme podle milostivého V. C. M. psaní se vší ponížeností tejna učiniti nechtěli. S tím... Dán na hradě Pražském v pondělí den svatého Lukáše léta 1574.
Přihlásit/registrovat se do ISP