53. Mandát císaře Maximiliana II., kterýmž oznamuje stavům českým, že jistým úmyslem na tom se ustanovil ke čtvrtku po hromnicích 1575 na hrad Pražský přijeti a na týž den (3. února) položený sněm zahájiti, ano také za tou příčinou všelijaké věci napřed do Prahy již poslati a na odvezení ostatních věcí i dvořanův a služebníkův císařských již povozy připraviti rozkázal: však dna s jiným ještě nedostatkem zdraví na lože ho uvrhla, tudíž z Vídně bez velikého nebezpečenství zdraví k určenému času na sněm český vypraviti se nemůže, za kterouž příčinou již rozepsaný a na 3. února položený sněm ke dni 21. února 1575 se odkládá a stavům českým se nařizuje, aby již den před tím do Prahy najíti se dali.

VE VÍDNI. 1575 v outerý po novém létě (4. ledna). - Opis současný v archivu Třeboňském.
Přihlásit/registrovat se do ISP