62. Mandát císaře Maximiliana, kterýmž odložený sněm český opět na den 15. srpna 1575 se pokládá a stavům se nařizuje, aby v příčině volby budoucího krále českého a opatření jiných potřeb obecních k témuž sněmu co nejhojněji se sjeli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575, 7. července. - MS. v českém museu. 2. G. 10.

Maximilian II. Urozeným, statečným, slovutným. Věrní milí! Pochybovati neráčíme, že Vám v dobré paměti zůstává, na jaký způsob s povolením naším jsou se osoby z krajův království tohoto Českého na sněm nynější volené i jiné včerejšího dne rozjely a podle jistého zůstání zase se v pondělí po sv. Vavřinci nejprv příštím do měst Pražských k jednání sněmovnímu najíti dáti mají. I ačkoliv bychom toho nejvděčnější byli, aby ty všecky věci a artikule, o kteréž se při předešlém shromáždění jich stavův na témž sněmu jednalo, k vyřízení a zavření přijíti byly mohly, však prohlédajíce my k příčinám nám od nich stavův předloženým, je jsme pro opatření věcí jich domácích v tato nynější pilná díla polní domův odpustiti ráčili, té naděje k nim jsouc, že se dotčené osoby z krajů volené i jiné vedle takového jistého zůstání jich spolu s námi k tomu jmenovanému dni zase zde konečně najíti dají; my pak té milostivé vůle býti ráčíme netoliko na všecky artikule nám od stavův podané, pokudž možné a náležité, milostivou odpověď dáti, nýbrž k tomu se, aby ty všecky věci, kteréž od stavův nám a zase od nás stavům podány sou, s pomocí pána Boha k svému šťastnému a dobrému vyřízení a na místném konci postavení přijíti mohly, všelijak milostivě přičiniti. Při tom Vás všech vůbec i jednoho každého obzvláštně tejné nečiníme, že teď od mnohých let pořád na sobě nemalý nedostatek zdraví našeho, o čemž pak mnozí z stavův dobrou vědomost mají, cítiti ráčíme, kterýž se až posavad neumenšuje, i také, že jako i jiní smrti (čehož pán Bůh do své svaté vůle ještě za dlouhé časy uchovati rač) poddáni jsme, a předloživše sobě i to, kterak skrze sjití z tohoto světa vrchnosti a neopatřením království a země k znamenitým roztržitostem a pádům přicházejí, jakž se pak toho nemalí příkladové v okolních královstvích a zemích spatřují, kdež šetříce a prohlédajíce my k mnohým věrným platným a užitečným službám stavův království Českého, poddaných našich věrných milých, kteréž sou nám a předkům našim, nelitujíce v tom hrdel ano i statkův svých, vždycky povolně a hotově činili a až dosavád činiti nepřestávají, a nechtíce, aby na to království něco takového aneb k tomu podobného, jako na táž jiná království a země přijíti mělo, nýbrž majíce sobě od stavův pro jejich věrné a poddané k nám vždycky chování k tomu příčiny dané, to všecko což by se k budoucímu dobrému, k zvelebení a užitečnému tohoto království vztahovati a sloužiti mohlo, skutečně obmýšleti: z těch znamenitých, důležitých a pilných potřeb ráčíme Vám sněm obecní k nahoře psanému dni, totiž k pondělímu po sv. Vavřinci nejprv příštímu, pokládati a tímto listem naším odevřeným rozpisovati, k kterémužto netoliko osoby z krajův volené, než ze všech stavův což nejvíce osob býti může, abyste se sjeli, při kterémžto sněmu podle těchto jednání o věci obecní a naše i ten vysoce důležitý a potřebný artikul strany budoucího krále českého a všech jiných platných věcí tohoto království opatření na předložení naše jednati se bude. Protož Vám všem i jednomu každému zvláště milostivě poroučíme, abyste se z výše psaných příčin na dotčený den po sv. Vavřinci do Prahy sjeli a hned nazejtří v outerý tím raněji, ničímž se nezaměstknávajíce, beze všech a všelijakých odtahův při nás na hradě našem Pražském na paláci podle starobylého obyčeje a pořádku najíti dali. Kdež vědouce o tom... (ut forma: kteří by nepřijeli atd.) A z měst našich posly své s plnou mocí k tomu, což jim tu náležeti bude, na takový sněm aby také vypravili, jináče nečiníce. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek po navštívení panny Marie l. 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP