64. Purkmistr, rada, starší obecní i všecka obec města Hradce nad Labem dávají vyslaným svým plnou moc, aby na místě jich na sněmu jednali a usnesení činili.

1575, 13. srpna. MS. v českém museu. 2 G. 10.

My purmistr a rada, starší obecní i všecka obec města Hradce nad Labem, známo činíme tímto listem naším všem vůbec a zvláště tu, kdež náleží, jakož jest J. M. C. pán, pan náš nejmilostivější, mandáty a listem otevřeným sněm obecní v tomto království Českém feria secunda post dominicam invocavit na hradě Pražském milostivě položiti ráčil, jakž týž mandát J. M. C. vůbec vyšlý to v sobě plněji obsahuje a zavírá: vedle kteréhožto my, nemohouce sami osobně všichni k takovému sněmovnímu jednání na. den jmenovaný a uložený, tu kdež náleží, dáti se najíti a postaviti, vyslali jsme z sebe slovutné Václava Lhotského spoluradního a Mistra Jana Sokola, písaře radního našeho, osoby přísežné, jim poručivše i plnou moc davše a tímto listem dáváme, na zisk i na ztrátu, aby oni na místě našem stáli, jménem naším a nás všech to podle jiných poslů z měst, pokudž by se nás co dotýkati chtělo, na místě jednali a k konci stavěli i zavřeli. A my tomu, což tak na místě našem učiní a podle jiných poslův z měst zavrou, dosti ve všech artikulích činiti chceme a slibujeme, nejinak než jako bychom toho všickni osobně přítomni byli. Tomu na svědomí a lepší toho důvěrnost pečetí naší menší města Hradce svrchu psaného dali sme tento list mocný spečetiti. V sobotu po svatém Vavřinci léta Páně 1575.
Přihlásit/registrovat se do ISP