78. Císař Maximilian II. poroučí Václavu Zajícovi z Hazmburku na Strakonicích, dědičnému truksasu království Českého, Jindřichu z Vartmberka na Kamenici a Zvířeticích, dědičnému číšníku království Českého a Jiříku Sezimovi ze Sezimova Oustí a na Oustí, dědičnému kráječi království Českého, aby se ku korunování arciknížete Rudolfa na krále českého dne 22. září k vykonání úřadu a povinností svých do Prahy na hrad královský dostavili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575, 16. září. - Konc. v archivu českého místodržitelství.

Maximilian. Urozený, věrný náš milý! Jakož toho vědomost máš, že jsou se stavové království tohoto Českého na tom jednomyslně snesli, aby nejjasnější kníže, pán, Rudolf král uherský a arcikníže rakouský, syn náš nejmilejší, Jeho láska, s pomocí pána Boha všemohúcího ve čtvrtek nejprv příští na království České korunován byl: i poněvadž každý, kdož jaký dědičný ouřad v tomto království má, povinnen jest králi českému při korunování v ouřadě svém na službu hleděti, a Ty nyní jakožto dědičný N. N. království Českého ten ouřad na sobě máš, protožť milostivě poroučeti ráčíme, aby v středu nejprv příští v Praze konečně byl a nazejtří ve čtvrtek, připravíc se k tomu, podle starobylého chvalitebného obyčeje a dobrého pořádku, Jeho lásce, králi českému při korunování v tom místě, kdež náleží, na hradě Pražském v ouřadě tom sloužil a povinnost svou vykonal. Na tom milostivú vuoli naši císařskú naplníš. Dán na hradě našem Pražském v pátek po povýšení svatého kříže léta 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP