79. Stavové na sněmu shromáždění Janovi Bořitovi z Martinic a Mikuláši Miřkovskému z Tropčic, purkrabím Karlštejnským, aby osobám ze sněmu vyslaným korunu, jablko, sceptrum a jiné svátosti ku korunovací arciknížete Rudolfa za krále českého vydali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575, 19 září. - Malé desky zemské č. 128, f. K. 11.

Službu svú vzkazujem. Urozený pane, pane a urozený statečný rytíři, přátelé naši milí! Jakož na tomto sněmu obecním nejjasnější kníže, pán, pan Rudolf, uherský a český král, podle J. M. C., pána našeho nejmilostivějšího, s námi všemi třemi stavy snesení i také podle privilejí a svobod království tohoto korunován býti míti ráčí: protož vězte, že teď k Vám na Karlštejn po korunu, sceptrum a jablko i jiné svátosti, kteréž se při korunování užívají, posýláme osoby, urozené pány pana Adama z Švamberka, pana Zbyňka Berku z Dubé, pana Jaroslava Smiřického, pana Václava Zajíce, pana Joachyma Novohradského z Kolovrat, v komoře české presidenta, pana Jana z Šternberka, pana Jana z Šelnberka na Mrači z pánuov, a urozené a statečné rytíře pana Adama Nebilovského z Drahobuzi a na Polině, pana Šebestiána Leskovce, pana Ondřeje Nebřehovského, pana Bohuslava Kalenici a na Chřesťovicích a pana Beneše Benedu z Nectin a na Vilémové z vladyk, a Vás podle zřízení zemského napomínáme a poroučíme, abyste svrchu psaným osobám od nás všech tří stavův vyslaným korunu, sceptrum a jabko i jiné svátosti k tomu náležité vydali. Té jsme naděje, znajíc, že tím povinni jste, že se tak zachováte. Dán na hradě Pražském v pondělí po svatém Lampertu léta 75.

 

Páni, rytířstvo a vladyky, Pražané i jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého nyní na sněmu obecním na hradě Pražském shromáždění.

Přihlásit/registrovat se do ISP