85. Důvody, kteréž strana pod obojí léta 1575 předkládala, aby "hlavní artikul" o náboženství na sněmu svolený do desk vepsán byl.

1575. MS. č. 73. v bibliot. Strahovské v Praze.

Argument a důvod pevný, jímž stavové pod obojí léta 1575 na sněmě se zavazovali, aby jim jejich jednání o náboženství do desk vešlo.

Dsky zemské jak straně pod jednou, tak také straně pod obojí slouží. A poněvadž se povinnost a přísaha krále českého tak dobře na ty pod obojí jako pod jednou vztahuje, a J. M. C. ráčil nás pod obojí za ty, na kteréž se J. M. přísaha vztahuje, vyhlásiti a vyříci, a v čem jedna strana svobodu má, toho se má i druhé dostati; sloužily-li jsou pak dsky straně pod jednou beze všeho povolení a relací krále českého též i beze všeho vědomí a povolení strany naší pod obojí, že jesti jejich strany pod jednou hlavní a obecní artikul fundací kolleje a tovaryšstva jezuvitského bez královského a obecního sněmovního svolení do desk zemských vešel: ergo, naší strany hlavní artikul o náboženství bez J. M. Kr. i bez jejich pod jednou svolení do desk zemských také vjíti má a může, aneboť jejich zase z desk vymazán býti musí. A poněvadž všelijaká sněmovní svolení jejich nebo naší strany se dotýkající do desk jsou vcházívala, proč by tento artikul náš, také valně na sněmu obecném svolený, sněmem zapsán a tudy i do desk vjíti neměl, ješto jest druhé strany výš psaný artikul nikdá tak valně, ani na žádném sněmu snešen a svolen nebyl a proto do desk vešel, nad toť náš tak valně na sněmu svolený ve dsky zemské vjíti má. Sice nestane-li se toho, tedy strana pod jednou bude míti před druhou předek a lepší svobodu, a to bude proti rozumu, starobylým zvyklostem, právům, řádům a zřízení zemskému, v kterémžto strana před stranou nic napřed nemá a míti nemůže.
Přihlásit/registrovat se do ISP