105. Císař Maximilian II. odpovídá Bohuslavu Felixovi z Lobkovic, nejvyššímu sudímu království Českého, na psaní sněmem zvolených osob k opatrování kněžstva a náboženství pod obojí způsobou i na jeho vlastní, že do měst královských zaslané mandáty v příčině zborů a pikhartů, vyšších dvou stavův se nedotýkají.

VE VÍDNI. 1575, 30. listopadu. - MS. v českém museu. 2. G. 10.

Urozený věrný náš milý! Psaní Tvému, kteréž si nám spolu s některými osobami vedle Tebe od stavů království Českého pod obojí přijímajících k opatrování kněžstva a náboženství volenými, a potom druhému od osoby Tvé obzvláštně učiněnému, k vlastním rukoum našim svědčícímu, sme obšírně vyrozuměli, a jakou Vám společně na to všecko odpověď dávati ráčíme, to dáleji obšírně vyrozumíš. A sám dobře znáti můžeš, jak se Vám proti jistému oznámení našemu, kteréž se od nás při minulém sněmu, obecním a jednání mezi námi a stavy o ten artikul strany religí stalo, v města naše vkládati náleží; protož jiné naděje nejsme, poněvadž se Vám dvěma vyšším stavům, vedle zavření a zůstání našeho spolu s Vámi strany far Vašich a dosazování na ně kněží, (když toliko ty fary, kteréž od starodávna a zvláště pak od toho času, jakž stavové pod obojí nejprvé strany augšpurské konfesí při nás hledati začali, katolické a. pod jednou jsou, též také pod obojí, kteréž se konsistoří Pražskou spravovaly, v prvním způsobu zůstanou) žádná překážka nečiní, že odpovědí naší a tak v tom ve všem dobře spokojeni budete a sobě ani žádný jiný slušně co ztěžovati nemáte. Čehož jsme také obzvláštně za odpověď dáti pominouti nechtěli. Dán v městě našem Vídni v středu den svatého Ondřeje léta 1575.
Přihlásit/registrovat se do ISP